Hotărârea nr. 11/2021

hotarirea 11 - 25 februarie 2021 - aprobare retea scolara pentru anul 2021-2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 41D/C SR EN ISO I ll>01 .ZIHr. 2Z3/M SR ISO 45(101:20111 190/IIS SR IS()/li:< 27001:20 1>I 0IV/.SI

HOTĂRÂREA NR. 11

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza

municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.1646 din data de 18.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2021 - 2022;

Văzând raportul nr.1655 din 18.01.2021 întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa nr. 7085 din 22.12.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 225 din 05.01.2021, prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea ne-a înaintat avizul conform pentru rețeaua școlară din anul școlar 2021 -2022, cu adăugarea în rețeaua școlară a următoarelor unități de învățământ pentru activități extrașcolare, centre de excelență și cluburi sportive școlare, respectiv: Palatul Copiilor, Clubul Sportiv Școlar și Centrul Județean de Excelență Vâlcea;

în temeiul prevederilor art.61 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art.24 din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5599 din 29.09.2020 a fost aprobată Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021- 2022;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.a), art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2021-2022, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Fondurile suplimentare pentru cheltuielile de personal neacoperite se asigură din bugetul local - venituri proprii, acolo unde va fi cazul.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice;

 • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDI Grigore CRĂCIUNESCi


  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


  SECRETAR GENERAU jurist Ion DIDOIU/


Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021

x. ’ ANEXA Nn~

HOTĂRÂREA

\ CONSILIUL^ LOCAL

Nr. —(  din 2^z>,o2

REȚEAUA ȘCOLARĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI PARTICULAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 DE PE RAZA MUN. RAMNICU VÂLCEA

A. învățământ de masă

1

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu național

Numele

Colegiul National Alexandru Lahovari

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. G-ral. Praporgescu nr. 19

2

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu național

Numele

Colegiul National Mircea cel Batran

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Carol I nr. 41

I 3

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu național

Numele

Colegiul National de Informatica Matei Basarab

j

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Henri Coanda nr. 21

4

Unitatea do invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu

Numele

Colegiul Economic

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

Str. Calea lui Traian nr. 91

5

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu

Numele

Liceul Sanitar Antim Ivireanu

-ocalitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, POSTLICEAL

/

Ădresa

str. Republicii nr. 19

(

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

........

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu vocational

Numele

Liceul de Arte "Victor Giuleanu"

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Henri Coanda nr. 23

7

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

>                                                                                                                                                                                                                           i

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu vocational

Numele

Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Nicolae”

i

|

1

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, LICEAL, POSTL1CEAL

Adresa

str. Antim Ivireanul nr. 17

7.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Toți Sfinții

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian nr. 139

8

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Take lonescu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

j      | Adresa

str. Calea lui Traian nr. 128

I I'                                                                      I

9

Unitatea do invatamant cu_personalitate juridica (PJ)

I'

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

I.Gh. Duca

I

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Marasesti nr. 14

| 10

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Mumele

Nr. 4

l

_ocalitatea

Ramnicu Valcea

Mivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

7

Xdresa

str. Calea lui Traian nr. 97

| 10.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

I

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Dumbrava minunata

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Calea lui Traian nr. 85

10.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR        _______________

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal nr. 11 Copacelu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Copacelu nr. 182

11

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)________________________________________________________

!

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Colonie

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Caporal Hanciu nr. 1

| 11.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Colonie

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Caporal Hanciu nr. 1

11.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

|

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Stolniceni

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Stolniceni nr. 168

12

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea da invatamant pt. invatamantul primar/gimnaziai

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 10

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Luceafărului nr. 7

13

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

J

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Aleea Teilor nr. 5

14

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

r

_L

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Mumele

Anton Pann

.ocalitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa                  _________________________________

str. Lucian Blaga nr. 3

15

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)_____________________________________________________

I

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 5

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

Bdul Tudor Vladimirescu nr. 27

15.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR_____________________________

Denumirea AR

Școala gimnaziala Goranu

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

Str. Straubing nr. 39

15.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Goranu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Goranu nr. 20

15.3

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Nicolae Balcescu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

I

Adresa

Bdul. Nicolae Balcescu nr. 30

15.4

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal nr. 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 29

16

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 13

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Nichita Stanescu nr. 1

j 16.1

Jnitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit nr. 14

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Xdresa

str. N. lorga nr. 1

I

16.z

> Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungitjir. 6

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa                       ______________________________

str. Marin Sorescu nr. 3A

16.8

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR       ________

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 3

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Ostroveni nr. 2

16.4

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Ostroveni nr. 101 G

17

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica - (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Nord 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Constantin Brancusi nr. 7

18

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Nord 1

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Rapsodiei nr. 9

| 18.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

I

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal nr. 7

I

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Rapsodiei nr. 9

19

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Aleea Zorelelor nr. 2

Ir                  I

19.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Lizuca

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian nr. 96

20

Jnitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Jnitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Traian

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

i

1

Adresa           __________________________________________

|str. Grigore Procopiu nr. 8

20.1 Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal nr.16

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

| Adresa

Str. Nicolae Titulescu nr. 11, bl. 85 bis

211 Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Cozia

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Regina Maria, nr. 14

22 Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu

Numele

Colegiul Energetic

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

Aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10

23 Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

‘                                                                 I                      I

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Gabriel Stoianovici nr. 5

23.1 Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

I Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial

Școala gimnaziala

Denumirea AR

Spiru Haret

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Știrbei Vodă nr. 111

23.2 Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal nr. 5

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Știrbei Vodă, nr. 113

-------------------—-----------

24 Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele                                                                I i

Liceul Tehnologic Forestier

Localitatea

Pamnicu Valcea

6                                                         ' I

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 195-197

24.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR____________________________________________________________________

Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial

Școala gimnaziala

Denumirea AR

Școala gimnaziala Waldorf

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Calea lui Traian nr. 170

24.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Waldorf

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian nr. 170

25

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

I

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul Tehnologic Ferdinand 1

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Aleea Teilor nr. 1

| 26

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

I

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul Tehnologic General Magheru

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Calea lui Traian nr. 43

27

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Numele

Clubul Sportiv Școlar

1

Localitatea

Ramnicu Valcea

Adresa

strada Carol I nr. 41A

28

Jnitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

1

p

L

humele

Palatul Copiilor

-

1

-ocalitatea

Ramnicu Valcea

Xdresa

Scuarul Mircea cel Bătrân nr.3

29 l

Jnitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

2

L

humele

Centrul Județean de Excelență Vâlcea

_

.ocalitatea

Ramnicu Valcea

kdresa

Bd. Nicolae Balcescu nr.30

7

!___________:

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

1.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica

(Denumirea AR

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

2

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

I

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

3

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

3.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica

Denumirea AR

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

4

Jnitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

-

1

Mumele

.ocalitatea

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Grădiniță

Grădiniță cu program prelungit Happy Kids

Ramnicu Valcea

PREȘCOLAR

Str. Știrbei Vodă nr.107

Școala gimnazială

Școala gimnazială "DISCOVERY KIDS"

Ramnicu Valcea

PRIMAR, GIMNAZIAL

Str. Grigore Procopiu nr. 25

Grădiniță

Grădiniță cu program normal Sfanta Ioana Antida

Ramnicu Valcea

PREȘCOLAR

Str. Matei Basarab nr. A4

Grădiniță

Grădiniță cu program prelungit Piticot

Ramnicu Valcea

PREȘCOLAR

Str. Feteni nr. 8

Școala primara

ȘCOALA PRIMARA "PITICOT ACADEMY"

Ramnicu Valcea

PRIMAR_________________________

Str. Fețeni nr. 8

Școala Postliceala F.E.G. Rm. Vâlcea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

Adresa

5

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postliceal

Numele

j

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

O

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

7

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

8

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

Director,

Direcția Administrație, Juridic^ Contencios, Petre Cazan

POSTL1CEAL

str. lancu Pop nr. 3Școala postliceala

Școala sanitara postliceala Carol Davila

Ramnicu Valcea

I I

POSTLICEAL

str. Nichita Stănescu nr. 1


Grădiniță

Grădiniță Busy Bee

Ramnicu Valcea

PREȘCOLAR

str. G-ral Praporgescu nr. 7

_

Grădiniță

Grădiniță SANO VITA ACTIVE KIDS

Ramnicu Valcea

PREȘCOLAR

Str. Avram lancu nr. 3

Grădiniță

Grădiniță cu program prelungit PRINCIPESA MARIA

Ramnicu Valcea

PREȘCOLAR

Str. Lespezi nr. 10