Hotărârea nr. 10/2021

hotarirea 10 - 12 februarie 2021 - alegere presedinte sedinta

ROMÂNIA

Județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


CONSILIUL LOCAL


SH EN ISO 9001:2015 4H1/C SR EN ISO 1 101) 1:ZI»15 223/M   SR ISO 45001:20IH 190/IIS SR ISO/IEC 2700 1:201H 019/SI


HOTĂRÂREA NR. 10

privind alegere președinte de ședință pentru o perioadă de cel mult 3 luni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 februarie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.4840 din data de 08.02.2021, al cărui semnatar este primarul municipiului prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni;

Văzând raportul nr. 4842 din 08.02.2021 întocmit de Serviciul APL, Registrul agricol și arhivă, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local privind desemnarea domnului consilier Crăciunescu Grigore pentru funcția de președinte de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni;

în temeiul prevederilor art.123 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi "pentru”, 11 voturi "împotrivă” și 0 "abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul consilier CRĂCIUNESCU GRIGORE, pentru o perioadă de 3 (trei) luni.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Persoanei desemnate la art. 1.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 12 februarie 2021