Hotărârea nr. 1/2021

hotarirea 1 - 15 ianuarie 2021 - aprobare Proiect echipamente de protectie scoli

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICA Rl M RC-OCS     sr i:n iso onouzoir. i in/c sr i:n iso i moi: 201 '■ 223/M sr iso 1 son 1:201 h pxi/hs sr iso/iec r/ooumm oui/si

HOTĂRÂREA NR.1

privind aprobarea proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 ianuarie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Referatul nr.909 din data de 11.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la :

  • - aprobarea proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, a indicatorilor aferenți și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

  • - aprobarea valorii totale a proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, în cuantum de 11.816.398,64 lei cu TVA și includerea acesteia în bugetul solicitantului;

  • - asigurarea din bugetul local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2;

Văzând Raportul nr.955 din data de 12.01.2021, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.144/2020 au fost stabilite unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2; astfel, o categorie de măsuri pentru activitățile didactice aferente anului școlar 2020-2021 se referă la asigurarea de echipamente de protecție medicală cum sunt: măști de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane, precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; asigurarea acestor echipamente de protecție medicală urmează a se realiza în unitățile de învățământ preunivesitar de stat care sunt expuse unui risc ridicat de răspândire a coronavirusului astfel cum este stabilit prin norme metodologice ale Ministerului Sănătății;

Având în vedere faptul că, în aplicarea prevederilor susmenționate, prin Ordinul Ministrului fondurilor europene numărul 1184/19.10.2020, cu modificările și completările ulterioare, a fost lansat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apelul de proiecte Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2, cod apel POIM/881/9/1;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, indicatorii aferenți și cheltuielile legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 .

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, în cuantum de 11.816.398,64 lei cu TVA și includerea acesteia în bugetul solicitantului.

Art.3. Se aprobă asigurarea din bugetul local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

J

preșe^jI^e^edință, Grj^pM.CRÂCIUNESCU

I * I \A'-’ - • \ l> ' H u <, 1                  \       —jtl i /

U <■’ '     \ ‘ ■'\ . ) / o: vil /

'h ȘA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 15 ianuarie 2021