Proces verbal din 31.03.2020

6. Proces-verbal al sedintei ordinare 31 martie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 31 martie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, în temeiul prevederilor art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, prin Dispoziția Primarului nr. 1042 din 25.03.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul Didoiu Ion-secretar general, precum și 18 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri în functie. Au lipsit următorii consilieri locali: Băjan Gabriel Savian, Crăciunescu Grigore, Grigorescu Remus și Pană Cătălin.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: Bună ziua! Deschid ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 31 martie 2020. În continuare, dau domnului secretar general Didoiu Ion pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință și a supune votului procesul-verbal al ședintei extraordinare din data de 13.03.2020.

Domnul Didoiu Ion: Bună ziua! Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 31 martie 2020, este legal constituită prin prezența a 18 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție. Supun aprobării procesul-verbal al ședintei extraordinare dinn data de 13.03.2020. Cine este ”pentru”? S-au întrunit 19 voturi ”pentru”.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: În continuare, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Gutău Mircia: Înainte de a supune aprobării ordinea de zi retrag punctele 12 și 13. Supun aprobării, în temeiul art.135, alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi, care se aprobă cu majoritate simplă. Cine este ”pentru”?

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea PIEȚE PREST SA pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea ETA SA pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare imobil str. Popa Șapcă nr.7” - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 • 10. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266 din 28.12.2006 privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 • 11. Proiect de hotărâre privind reglementarea facturării și încasării de la operatorul serviciului de salubrizare a tarifului de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare al energiei termice către populație - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/22.08.2002 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a unui spațiu situat în Calea lui Traian nr. 94-96 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 16. Proiect de hotărâre   privind alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea

publică a municipiului - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 • 17. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 555 mp situat în Râmnicu Vâlcea - str. Buda, utilizat ca drum acces- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 18. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil -teren cu destinația de drum public - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 19. Proiect de hotărâre privind completarea contractului de asociere în participațiune nr. II 191/2000, încheiat cu societatea ”Librăriile Humanitas SA” -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și aprobarea tarifelor pentru închiriere macara - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.

 • 23. Proiect de hotărâre privind amânarea la plată a chiriilor aferente locuințelor sociale, a celor pentru tineri până în 35 de ani (ANL), precum și a celorlalte spații de locuit din municipiu - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 24. Raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019 prezentat în conformitate cu prevederile art. 155 alin.(3), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019.

 • 25. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Mircia Gutău: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următorul punct:

Proiect de hotărâre privind stabilirea parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului în care pot fi parcate și autovehiculele cu masa maximă autorizată >3,5 tone.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este pentru?

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019.

Cu vot unanim se aprobă execuția de casă pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată, astfel:

 • - Sold inițial               788,098,69 lei;

 • - Total încasări        3.538.870,68 lei;

 • - Total plăți             3.605.675,44 lei;

 • - Sold final                721.293,93 lei.

Se aprobă utilizarea sumei de 721.293,93 lei reprezentând excedentul anului 2019 al unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent la secțiunea funcționare, pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent la secțiunea dezvoltare și pentru acoperirea golurilor temporare de casă, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020, inclusiv Raportul de completare nr.224007 din data de 26.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020, inclusiv Raportul de completare nr.224007 din data de 26.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 180.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 233.307.900 lei.

Se aprobă retragerea sumei de 63.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite -Direcția Administrării Domeniului Public - la ordonatorul principal de credite - municipiul Râmnicu Vâlcea, din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare - CAP. 84 ”Transporturi”.

Se aprobă retragerea sumei de 120.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite -Direcția Administrării Domeniului Public, CAP.84 ”Transporturi”, și alocarea acesteia la ordonatorul principal de credite, la CAP.61 ”Ordine publică și siguranță națională” pentru achiziționarea de atomizoare și echipament de protecție, în vederea realizării operațiunilor de dezinfecție pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

Se aprobă retragerea sumei de 248.000 lei din secțiunea funcționare de la CAP.65 ”Învățământ” și alocarea acesteia la CAP. 61 ”Ordine publică și siguranță națională”.

Se aprobă retragerea sumei de 250.000 lei din secțiunea funcționare de la CAP.51 ”Autorități publice” și alocarea acesteia la CAP. 61 ”Ordine publică și siguranță națională”.

Se aprobă retragerea sumei de 19.000 lei din secțiunea funcționare - CAP.65 ”Învățământ” și alocarea acesteia în secțiunea dezvoltare la CAP. 74 ”Protecția Mediului”.

Se aprobă utilizarea sumei de 61.000 lei în cadrul secțiunii dezvoltare de la CAP. 68 ”Asigurări și asistență socială” la CAP. 74 ”Protecția Mediului”.

Bugetul pe anul 2020, rectificat conform prevederilor de mai sus va avea valoarea totală de 233.307.900 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, din care 231.709.900 lei - venituri estimate pentru anul 2020 și 1.598.000 lei - excedent an 2019, conform anexelor nr.1 și nr.2 la hotărârea adoptată.

Se rectifică ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, în plus cu suma de 143.000 lei, ajungând la valoarea de 10.489.300 lei, coform anexei nr. 6 la hotărârea adoptată.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus.

Anexele nr.3, nr.4 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, inclusiv Raportul de completare nr.224014 din data de 26.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară - inițiator primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, inclusiv Raportul de completare nr.224014 din data de 26.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară.

Cu vot unanim se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin disponibilizarea sumei de 183.000 lei.

Creditele bugetare disponibilizate conform alineatului precedent, în sumă de 183.000 lei, se repartizează astfel:

 • - suma de 63.000 lei se repartizează la CAP. 84 ”Transporturi” la Titlul XII ”Active nefinanciare” și este destinată suplimentării alocațiilor bugetare pentru achiziționarea unei autoutilitare cu masa maximă autorizată de 3,5 tone, pentru transportul muncitorilor și materialelor necesare efectuării activității de marcaje rutiere;

 • - suma de 120.000 lei se retrage de la ordonatorul terțiar de credite - Direcția Administrării Domeniului Public, CAP.84 ”Transporturi”, și se alocă la ordonatorul principal de credite, la CAP.61 ”Ordine publică și siguranță națională” pentru achiziționarea de atomizoare și echipament de protecție, în vederea realizării operațiunilor de dezinfecție pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea

Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform prevederilor de mai sus, în sumă de 42.434.400 lei este prezentat în anexa la hotărârea adoptată și este repartizat pe capitole, astfel:

- 3.586.200 lei -- 12.130.000 lei -- 2.185.200 lei -- 24.533.000 lei -


CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie”;

CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

CAP. 74 ”Protecția Mediului”;

CAP. 84 ”Transporturi”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020, prin virare de credite bugetare în sumă de 20.000 lei în cadrul Titlului II ”Bunuri și servicii”, bugetul rămânând la aceeași valoare totală de 4.407.000 lei.

Bugetul instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice, rectificat conform alineatului precedent, având valoarea totală de 4.407.000 lei, este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Domnul consilier local Băzăvan Constantin: Domnule primar, înțeleg că Comitetul Local pentru Situații de Urgență a hotărât ca să se reducă la minim posibil numărul de persoane care au nevoie să stea în acest cămin. Mai pe înțelesul tuturor acest cămin se va închide total sau parțial. Puteți să ne spuneți ceva despre acest lucru?

Domnul primar Mircia Gutău: Da, eu am venit cu această propunere după ce am văzut o emisiune despre un cămin din Franța unde au murit într-o noapte 60 de persoane. Nu pot să îmi asum o asemenea răspundere să păstrez oamenii în cămin în funcțiune și o spun ca un om care are mama soacră internată în cămin, neavând toate metodele de a agaranta că nu există pericolul să se infesteze. Sunt internate persoane vârstnice cu diverse afecțiuni și dacă a intrat microbul în două zile s-au dus toți. Atunci, neavând posibilitatea testării pentru că nici medicii nu o au, nu putem să îi verificăm pe asistenții medicali, infirmierele și medicii care lucrează acolo și care fac naveta. Unii sunt din Păușești Măglași, altii din alte localități și nu știi cu cine vin în contact, mai ales în această perioadă de Paști și vine cu microbii respectivi în cămin și se alege praful. Atunci, nu pot să îmi asum această responsabilitate și am luat această decizie ca fiecare aparținător să își ia membrul aparținător acasă pentru această perioadă până se termină această situație și îi aducem înapoi. Am fost pus între două rele să aleg răul cel mai mic. Ferească Dumnezeu să se întâmple ceva, măcar se întâmplă într-o familie și nu intr-un spațiu cu 80 de persoane. Trebuie să lăsăm deoparte și politică și tot și trebuie să înțelegem. Am luat această decizie, dar mai sunt 4-5 cazuri, ai căror aparținători sunt plecați în străinătate, nu îi vom da afară ci îi vom menține doar pe aceia și din motive strict specificate. În aceste condiții vom trimite din persional acasă, pe bătrâni îi vom pune în camere separate dar este un efort enorm pentru Primărie pentru că trebuie să le asiguri condiții: asistență medicală, utilități, hrană. Restul de personal va intra în șomaj tehnic, cu 75%, așa cum am făcut cu Direcția de Sport, așa cum vom face cu Teatrul și cu Filarmonica. Vom încerca să facem economii pentru că vremurile se anunță foarte grele și trebuie să fim pregătiți să rezistăm. Prioritatea zero pentru mineeste să nu avem cazuri în Râmnicu Vâlcea. Se pare că am avut perfectăr dreptate când am început acțiunea de dezinfecția pe scările de blocuri. Noi am început și vom pune despozitive de tip preș absorbatnt pentru că alte dispozitive nu cred că sunt oamenii atât de lipsiți de bun simț să spună că Gutău nu a pus la scările de bloc acele siteme de dispersare pentru mâini. Nu ai de unde să cumperi așa ceva. Nu există acele aparate pentru dezinfecția mâinilor. Am reușit să dăm comandă și ne vin azi s-au mâine acele preșuri absorbante care pot fi îmbibate cu substanțe. Trebuie să vorbim cu administratorii de blocuri pentru a monta aceste preșuri în interioarul scărilor de bloc și o să le dăm pastile de cloramină sau ce sunt autorizate în așa fel încât femeia de serviciu să poată da cu ea. Trebuie să contribuim cu toții ca să ne salvăm. Scopul meu este ca în Municipiul Râmnicu Vâlcea să nu avem nicio pierdere omenească. Am vorbit cu primarul de la Suceava și este o dramă acolo. Am vorbit cu frații mei care sunt izolați la domiciliu. Sunt drame de care nu am citit decât în cărți. Se aruncă mâncarea peste gard de frică să nu se infecteze. Este o situație delicată și de aceea cred că trebuie să fim uniți. Situația pe care o avem și măsura pe care am luat-o este grea dar trebuie să înțelegeți.

Domnul Băzăvan Constantin: Ordonanța 4/2020 spune că trebuie să punem acele atomizoare. Am văzut că Asociația Municipiilor din România a făcut un demers în sensul în care nu poate asigura financiar această măsură. S-a schimbat ceva?

Domnul primar Mircia Gutău: Într-o asemenea situație niciun primar fie el din PNL, PSD sau PER nu a prevăzut banii pentru așa ceva. Toți banii pe care îi luăm și îi punem la aceste acțiuni sunt bani luati de la investiții. De unde stiam că trebuie să dăm pachete la oameni, unde a fost o muncă teribilă? Sunt primari de localități care nu au posibilitatea să îndeplinească toate atribuțiile, să urmărească persoanele izolate la domiciliu care nu respectă izolarea doar ca să facă probleme tuturor. Atunci, ni s-a pus în vedere să facem o inventariere a celor care au peste 65 de ani. Am făcut această inventariere și sunt în jur de 20.000, nu știu exact 19.600 parcă. După aceea să vedem pe cei care nu au aparținători sunt vreo 1700-1800 și apoi să facem acele pachete să le ducem. Să știți că sunt oameni care se află în situații dificile și am mai găsit și alte cazuri aflate în situații delicate unde părinții nu lucrează și au și copii. Aș vrea să mulțumesc tuturor firmelor din Vâlcea care au înțeles situația și ne-au dat produsele acestea la jumătate de preț. Vreau să mulțumesc public pentru acest gest, precum și Direcției de Sport care, deși se află în acel șomaj tot s-au ocupat de organizarea și pregătirea pachetelor. Pachetele sunt consistente, sunt două plase de circa 16 kilograme care vor fi date persoanelor și familiilor aflate în dificultate. AMR a solicitat Guvernului să elibereze fonduri din fondul de rezervă.

Domnul Băzăvan Constantin: Guvernul a stabilit câteva măsuri și a amânat plata impozitelor și taxelor și TVA-ul, în aceste condiții care este situația veniturilor Primăriei?

Domnul primar Mircia Gutău: Veniturile Primăriei scad pentru că în urma deciziei de amânare a impozitelor și taxelor locale, nimeni nu mai plătește ori bugetele se alimentează din aceste taxe și impozite locale. Va fi exctraordinar de greu iar măsurile luate de Guvern sunt insuficiente. Au spus că au scăzut ratele la bănci 6 luni, dar după 6 luni plătești dobânda...

Domnul Poenaru Constantin Mircea spune că aseară s-a modificat și nu mai este dobândă la dobândă și este pentru 9 luni. Nu mai este dobândă la dobândă.

Domnul primar Mircia Gutău: Trebuie să ne gândim ce se întâmplă dacă starea aceasta durează 3 luni și tie îți trebuie 6-7 luni ca să îți revii și trebuie să plătești.

Urmează o serie de discuții vizavi de aceste măsuri și soluțiile oferite.

Domnul primar Mircia Gutău spune că din această situație vor fi trei tipuri de oameni: unii săraci, unii bogați și unii, administrațiile locale care vor da cu subsemnatul.Trebuia ca Guvernul să stabilească măsuri de raționalizare a materialelor și să nu permită creșterea prețurilor la materialele necesare în această perioadă. ”Vă spun că am asistat la o discuție între niște prieteni de la cei care lucrează dosarele penale și au spus că ei stau liniștiți acum că după această perioadă o să aibă de lucru 5 ani de zile”. Legislația este ambiguă și vom fi trași la răspundere pentru modul de organizare a licitațiilor, a achizițiilor.

Domnul Băzăvan Constantin spune că Streinu Cercel ceruse ca să se dea o hotărâre ca nimeni să nu se lege de tot ce se întâmplă în achiziții în perioada aceasta.

Domnul primar Mircia Gutău spune că trebuie să fie la nivel central toate aceste materiale cu un preț clar și să poată lua fiecare autoritate.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 în sensul majorării acestuia cu suma de 100.000 lei, sumă încasată din sponsorizări și venituri din reclamă și publicitate și care va fi folosită pentru întreținerea, repararea și buna funcționare a Sălii Sporturilor Traian.

Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alineatului precedent și prezentat în anexa la hotărârea adoptată, ajunge la valoarea totală de 11.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, și este structurat astfel :

La partea de venituri :

 • - 32.000 lei sponsorizări ;

 • - 68.000 lei venituri din reclamă și publicitate.

La partea de cheltuieli :

 • - 100.000 lei Titlul II ”Bunuri și servicii”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020, în sensul majorării Titlului II ”Bunuri și servicii” cu suma de 8.400 lei, prin diminuarea Titlului XVII ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”, bugetul rămânând la aceeași valoare totală de 6.024.000 lei, astfel:

 • + 8.400 lei - plata facturilor de regularizare la energia termică și electrică;

 • - 8.400 lei - încasare din concedii medicale an 2019.

Bugetul instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu”, rectificat conform alineatului precedent, având valoarea de 6.024.000 lei, este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Filarmonica ”Ion Dumitrescu”.

La punctul șapte din ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea PIEȚE PREST SA pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul consilier local Lețu Fănel anunță că la acest punct nu participă la discuții și la vot.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea PIEȚE PREST SA pentru anul 2020.

Întrunind 18 voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (domnul Lețu Fănel) se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al societății PIETE PREST SA pentru anul 2020, în valoare de 25.101.000 lei la partea de venituri si 25.091.000 lei la partea de cheltuieli, cu un profit de 10.000 lei, conform anexelor nr. 1-5 la hotărârea adoptată.

Anexele de fundamentare nr. 2-5 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Se aprobă lista de investiti a Societății PIEȚE PREST SA pe anul 2020 în valoare totală de 450.000 lei, conform anexei nr. 6 la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și societatea Piețe Prest SA.

La punctul opt din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea ETA SA pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea ETA SA pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA SA pentru anul 2020, în valoare de 12.885.000 lei la partea de venituri si 12.857.000 lei la partea de cheltuieli, cu un profit de 28.000 lei, conform anexelor nr. 1-5 la hotărârea adoptată.

Se aprobă alocarea din bugetul local și a diferenței de subvenție în funcție de creditele bugetare disponibile în cursul anului 2020.

Anexele de fundamentare nr.2-5 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Se aprobă lista de investiti a Societății ETA SA pe anul 2020 în valoare totala de 94.000 lei, finanțare din surse proprii, conform anexei nr. 6 la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și societatea ETA S.A.

La punctul nouă din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare imobil str. Popa Șapcă nr.7” -inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare imobil str. Popa Șapcă nr.7”

Cu vot unanim se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare imobil str. Popa Șapcă nr.7”, la valoarea totală de 2.349.796,82 lei fără TVA, respectiv 2.794.371,21 lei TVA inclusă, din care C+M la valoarea de 1.655.270,00 lei fără TVA, respectiv 1.969.771,30 lei TVA inclusă, conform anexei la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul zece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.266 din 28.12.2006 privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.266 din 28.12.2006 privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, cu modificările și completările ulterioare.

Cu vot unanim se aprobă ca Hotărârea Consiliului Local nr.266 din 28.12.2006 privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, cu modificările și completările ulterioare, să se completeze după cum urmează:

 • I. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin. (1A1), cu următorul cuprins:

„(1M) Cererea-tip pentru obținerea autorizației privind desfășurarea activităților de alimentație publică, completată de solicitanți, trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • a) B.I./C.I. administrator/persoana împuternicită care depune documentația de autorizare - copie;

 • b) Certificat de Înregistrare eliberat de O.N.R.C. - copie;

 • c) Certificatul constatator emis în temeiul art.171 din Legea nr.359/2004 (pentru punctul de lucru) - copie;

 • d) Actul de deținere al spațiului (vânzare-cumpărare, contract de închiriere/subînchiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc.), din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare - copie;

 • e) Autorizația de mediu (pentru unitățile > 100 locuri) - copie sau declarație pe propria răspundere că sunt mai puțin de 100 locuri;

 • f) Autorizația de securitate la incendiu - după caz, copie sau negație (punctul de vedere al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,General Magheru” Vâlcea din care să rezulte faptul că spațiul în care se desfășoară activitatea nu necesită obținerea autorizației de securitate la incendiu);

 • g) Documentul de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor -copie;

 • h) Declarația de încadrare conform H.G. nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice - original;

 • i) Certificat fiscal privind dovada achitării tuturor datoriilor față de bugetul local -original;

 • j) Contract de prestări servicii pentru îndepărtarea deșeurilor urbane (contract de salubritate) - copie;

 • k) Releveul unității de alimentație publică din care să reiasă suprafața utilă - copie;

 • l) Chitanța reprezentând taxa pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activităților de alimentație publică - copie.”

 • II. După articolul 8 se introduce un nou articol, art.8A1, cu următorul cuprins:

 • Art.8A1. Pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, solicitantul va înainta Serviciului Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, următoarele:

 • a) originalul autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică;

 • b) cerere - formular tipizat;

 • c) declarația pe propria răspundere cu privire la menținerea datelor care au stat la baza obținerii autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, precum și la deținerea avizelor/autorizațiilor eliberate de instituțiile abilitate - formular tip anexat (în cazul unor modificări se va reface dosarul inițial de autorizare);

 • d) dovada achitării taxei de viză”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

La punctul unsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind reglementarea facturării și încasării de la operatorul serviciului de salubrizare a tarifului de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3 pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul consilier local Poenaru Constantin Mircea anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind reglementarea facturării și încasării de la operatorul serviciului de salubrizare a tarifului de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • -până la aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru Romprest Energy SRL, operatorul serviciului de salubrizare, Direcția Administrării Domeniului Public va încasa și factura de la acesta suma de 97,29 lei/tonă fără TVA în loc de 147.29 lei/tonă fără TVA;

 • -cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Administrării Domeniului Public.

Punctul doisprezece din ordinea de zi: Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare al energiei termice către populație - inițiator Primarul municipiului, a fost retras de pe ordinea de zi.

Punctul treisprezece din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului, a fost retras de pe ordinea de zi.

La punctul paisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.110/22.08.2002 - inițiator Primarul municipiului, a fost retras de pe ordinea de zi.

La solicitarea domnului npreședinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.110/22.08.2002.

Cu vot unanim se modifică art.1, lit.c) din Hotărârea Consiliului Local nr.110/22.08.2002, care va avea următorul conținut :

 • ”Art.1. Se aprobă concesionarea directă a următoarelor suprafețe de teren pentru extinderea unor construcții existente, astfel : (...)

 • c) 3,00 m.p. - teren situat în strada Grigore Procopiu nr.46, latura de est a blocului G3, în vederea creării unui acces din exterior la apartamentul nr.2, pentru proprietarul acestuia, conform planului de situație - anexa nr.3. Prețul concesiunii este de 100 USD/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune. Perioada de concesiune este de 25 de ani.”

Consecință a prevederilor de mai sus, se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate, să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.1610/2012.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a unui spațiu situat în Calea lui Traian nr. 94-96 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a unui spațiu situat în Calea lui Traian nr. 94-96.

Cu vot unanim se aprobă darea în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a unui spațiu situat în Calea lui Traian nr. 94-96, în suprafață exclusivă de 19,93 mp (ce face parte din imobilul-construcție "Clădire sedii partide politice CLT 9496 (birouri)", cu numărul de inventar DP06206), având valoarea de inventar 21.386,31 lei - identificat în planul de situație - anexă - birou nr.2, pentru desfășurarea activității Reprezentanței Teritoriale Râmnicu Vâlcea a Departamentului Turism din cadrul Ministerului, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local.

Darea în administrare a imobilului descris mai sus se face prin protocol de predare-primire, în termen de maxim 60 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului Local către titularul dreptului de administrare.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are următoarele obligații:

 • a) pe toată perioada dării în administrare, imobilul nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cel pentru care a fost transmis, respectiv desfășurarea activității Reprezentanței Teritoriale Râmnicu Vâlcea a Departamentului Turism din cadrul Ministerului;

 • b)să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; pentru orice investiție făcută în această perioadă, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va solicita acordul Primăriei;

 • c)să asigure exploatarea și conservarea spațiului închiriat, ca un bun proprietar, și să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcționări a acestuia;

 • d)să obțină toate avizele și acordurile necesare pentru funcționare;

 • e)să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea imobilului la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare;

 • f) să obțină toate avizele necesare pentru lucrările de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale spațiului închiriat;

 • g)să permită accesul reprezentanților Consiliului Local/autorității publice locale pentru efectuarea controlului asupra imobilului transmis în administrare și a modului de utilizare a acestuia;

 • h)imobilul dat în administrare nu poate fi transmis, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;

 • i) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are obligația de a informa Consiliul Local/autoritatea publică locală cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

Celelalte condiții de acordare a dreptului de administrare a spațiului se vor stabili prin Protocolul de predare-primire - prevăzut mai sus, ce se va încheia între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de imobilul transmis conform prevederilor de mai sus, în condițiile stabilite de lege și hotărârea consiliului local prin care se constituie dreptul de administrare.

Nerespectarea obligațiilor de mai sus duce la încetarea dreptului de administrare a imobilului descris anterior.

Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis de consiliul local, în condițiile legii, dacă interesul public o impune.

Se împuternicește primarul municipiului să semneze protocolul de predare-primire a imobilului prevăzut mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea publică a municipiului - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea publică a municipiului.

Cu vot unanim se aprobă alipirea a două loturi de teren aparținând domeniului public al municipiului, situate în Râmnicu Vâlcea, Goranu, punctul ”Izlaz Goranu”, identificate prin Planul de amplasament și delimitare cu propunerea de alipire anexat, astfel: Lotul nr.1, identificat prin numărul cadastral 40412, având suprafața din acte de 196.636 m.p. și suprafața rezultată în urma măsurătorilor cadastrale de 196.605 m.p. și Lotul nr.2, identificat prin numărul cadastral 40411, având suprafața de 30.000 m.p., suprafața totală rezultată din măsurătorile cadastrale efectuate pentru alipirea celor două loturi fiind de 226.605 m.p. (suprafața din acte fiind de 226.636 m.p.).

Cheltuielile ocazionate de întocmirea actului de alipire în formă autentică vor fi suportate din bugetul local.

Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate, să semneze actul de alipire în formă autentică.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 555 mp situat în Râmnicu Vâlcea - str. Buda, utilizat ca drum acces - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 555 mp situat în Râmnicu Vâlcea - str. Buda, utilizat ca drum acces.

Cu vot unanim se declară ca bun de interes public local imobilul - teren în suprafață de 555 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - str. Buda, utilizat ca drum acces.

Imobilul - teren prevăzut la alineatul precedent este identificat în planul de situație -anexă la hotărârea adoptată.

Se aprobă clasificarea ca stradă a drumului de acces declarat ca bun de interes public local conform prevederilor de mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul optsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil -teren cu destinația de drum public - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil -teren cu destinația de drum public.

Cu vot unanim se acceptă donația imobilului-teren situat în strada Buda nr.24A, în suprafață de 257 m.p., având numărul cadastral 53259, identificat în Planul de amplasament și delimitare - anexă la hotărârea adoptată, cu destinația de drum public.

Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică.

Cheltuielile pentru încheierea actului de donație în formă autentică vor fi suportate de către donator.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind completarea contractului de asociere în participațiune nr. II 191/2000, încheiat cu societatea ”Librăriile Humanitas SA” - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizelel favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea contractului de asociere în participațiune nr. II 191/2000, încheiat cu societatea ”Librăriile Humanitas SA”.

Cu vot unanim se completează contractul de asociere în participațiune nr.II 191/2000, încheiat cu societatea ”Librăriile Humanitas SA”, respectiv Cap.VIII Alte clauze, cu următorul articol:

 • Art.22. Asociantul are obligația să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau desfășoară și să ia măsuri pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor în condițiile dispozițiilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cât și pentru instruirea propriului personal în privința obligațiilor pe care acesta le are conform legii în scopul asigurării împotriva incendiilor; nexecutarea acestei obligații angajează răspunderea asociantului.”

Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea ca, personal sau prin persoane desemnate, să semneze actul adițional la contractul de asociere în participațiune menționat mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul douăzeci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și aprobarea tarifelor pentru închiriere macara - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și aprobarea tarifelor pentru închiriere macara.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea art.30 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea în sensul de a se permite închirierea macaralei către societatea Piețe Prest S.A. și Direcția Administrării Domeniului Public, care va avea următorul conținut:

 • ,,Art.30. Pe toată durata contractului de delegare, bunurile aparținând domeniului public ce se predau operatorului pot fi utilizate de către acesta în afara realizării obiectului contractului și pentru închirierea la terți (Piețe Prest S.A., Direcția Administrării Domeniului Public) contra cost, pentru același tip de operațiuni care fac obiectul contractului. Tarifele pentru închirierea la terți vor fi aprobate de către Consiliul Local.”

Se aprobă tarifele pentru închiriere macara astfel:

 • 1. Tarif / Kilometru = 3,15 lei/Km, inclusiv TVA, conform fișei de fundamentare Anexa nr.1 la hotărârea adoptată;

 • 2. Tarif / oră = 53 lei/oră inclusiv TVA, conform fișei de fundamentare Anexa nr.2 la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială.

Cu vot unanim, începând cu data de 01.04.2020, se modifică statul de funcții al Direcției de Asistență Socială, prin transformarea unor posturi - funcții publice de execuție, ca urmare a promovării în grad profesional superior, după cum urmează:

 • a) postul de inspector, clasa I, grad principal (ID post: 290861) din cadrul Serviciului Asistență - Compartimentul Persoane Vârstnice se transformă în post de inspector, clasa I, grad superior - 1 post;

 • b) postul de inspector, clasa I, grad principal (ID post: 290878) din cadrul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Copilului și Familiei - Compartimentul Alocații, Indemnizații se transformă în post de inspector, clasa I, grad superior -1 post.

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Asistență Socială.

La punctul douăzeci și doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se actualizează Regulamentul de organizare și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea și va avea conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.

La punctul douăzeci și trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind amânarea la plată a chiriilor aferente locuințelor sociale, a celor pentru tineri până în 35 de ani (ANL), precum și a celorlalte spații de locuit din municipiu - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnulpreședinte de ședină, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind amânarea la plată a chiriilor aferente locuințelor sociale, a celor pentru tineri până în 35 de ani (ANL), precum și a celorlalte spații de locuit din municipiu.

Cu vot unanim se aprobă amânarea la plată a chiriilor aferente locuințelor sociale, a celor pentru tineri până în 35 de ani (ANL), precum și a celorlalte spații de locuit din municipiu până la data de 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire funcție de evoluția acestei situații.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Domnul primar Mircia Gutău spune că așa trebuia să procedeze și Guvernul cu plata ratelor.

Domnul Băzăvan Constantin spune că nu știe de unde se va plăti șomajul tehnic.

Urmează discuții vizavi de modul de amânare la plată a ratelor de la bănci, discuții care nu pot fi redate de suprapunerea dialogului interlocutorilor.

La punctul douăzeci și patru din ordinea de zi este prezentat raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019 prezentat în conformitate cu prevederile art. 155 alin.(3), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019.

La acest punct nu au fost discuții și nici nu se adoptă hotărâre.

La punctul suplimentar unu este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului în care pot fi parcate și autovehiculele cu masa maximă autorizată >3,5 tone - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul consilier local Băzăvan Constantin:Am eu câteva observații. Am văzut destul de multe dube parcate prin oraș prin parcările de la blocuri. Nu au voie să parcheze în oraș.

Domnul primar Mircia Gutău spune că pentru aceste motive a venit cu propunerea de a le pune la dispoziție locuri de parcare. Asigurăm locuri de parcare cu plată, cu abonament în care omul să își poată lăsa mașina în siguranță că va fi cu pază. Pe General Magheru sunt dimineața două dube mari care blochează prima bandă.

Domnul Băzăvan Constantin prezintă situația parcării exterioare de la Târgul Râureni unde este plin de dubele comercianților și clienții nu au unde să parcheze.

Domnul primar Mircia Gutău: Așa se întâmplă peste tot și trebuie gândită o soluție în acest sens.

Domnul Băzăvan Constantin spune că poate o soluție ca în prețul de chirie să i se asigure și loc de parcare cu plată.

Urmează discuții vizavi de aceste aspecte iar domnul primar Mircia Gutău spune că va analiza situația pentru a găsi soluții.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului în care pot fi parcate și autovehiculele cu masa maximă autorizată >3,5 tone.

Cu vot unanim se stabilesc parcările publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului în care pot fi parcate și autovehiculele cu masă maximă autorizată > 3,5 tone, astfel:

- în parcările publice cu plată din zona Bazei de Agrement Ostroveni, și anume: "Parcare tramă str. Ostroveni - Bază Agrement Ostroveni", cu un număr de 73 locuri și "Parcare zonă de agrement Ștrand Ostroveni", cu un număr de 148 locuri, în perioada de extrasezon (perioada în care nu este deschisă Baza de Agrement Ostroveni) vor putea parca și autovehiculele > 3,5 tone (masă maximă autorizată), cu condiția deținerii Autorizației de liberă trecere;

Nivelul taxelor de parcare pentru autovehiculele > 3,5 tone (masă maximă autorizată) este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.149/25.07.2014.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală, Serviciul Autorizări activități comerciale, Evenimente publice și societatea Piețe Prest S.A.

La ”Capitolul:Întrebări, interpelări și răspunsuri” are cuvântul domnul consilier local Băzăvan Constantin.

Domnul consilier local Băzăvan Constantin: Doresc să știu cum se desfășoară activitatea Primăriei și dacă vor intra persoane în șomaj tehnic?

Domnul primar Mircia Gutău: Am spus instituțiile care sunt în șomaj tehnic și restul activității trebuie să funcționeze. S-au luat concediile din anul 2019. Noi lucrăm la Primărie și este indicat să lucrezi. Dacă ne oprim cu toții și stăm în casă, după aceea scăpăm de virus și murim de foame. Ce ar însemna să se închidă Diana, Boromir? De ce să opresc asfaltările dacă acolo se produc temperaturi înalte? Ne strângem la bănuți și lucrăm în funcție de aceștia. Activitatea se desfășoară aproape normal. Ne-am îndreptat activitatea spre aceste acțiuni de dezinfecție pentru că nu e simplu. Sunt 3300 de scări de bloc. Am avut actiunea cu pachetele care merge foarte greu pentru că se dau pe semnătură. Activitatea Primăriei este extrem de mare. Eu îi felicit pe colegi că lucrează pentru că și ei sunt expuși pentru că vin oameni din afară după adeverințe, buletine... Situația este delicată. Am avut situația cu gunoiul de la persoanele din carantină, care trebuie luat de o firmă specializată și este una la Craiova. Nu avem bonete, șalopete, măști. Avem nevoie de măști pentru polițiștii locali. De abia le-am asigurat câte o mască de fiecare. Sunt vremuri grele și vă mulțumesc pentru înțelegere.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31 martie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Floarian-George APOSTOLESCU

jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.