Proces verbal din 30.07.2020

14. Proces-verbal al sedintei ordinare 30 iulie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 30 iulie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, în temeiul prevederilor art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, prin Dispoziția Primarului nr. 2290 din 24.07.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul Didoiu Ion secretarul general, precum și 21 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri în functie. Au lipsit : domnul Apostolescu George-Florian și domnul Băjan Gabriel Savian.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: Bună ziua! Deschid ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 30 iulie 2020. În continuare, dau cuvântul domnului Didoiu Ion pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință și a supune votului procesul-verbal al ședintei ordinare din data de 30 iunie.2020 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.07.2020.

Domnul Didoiu Ion: Bună ziua! Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 30 iulie 2020, este legal constituită prin prezența a 21 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție. procesul-verbal al ședintei ordinare din data de 30 iunie.2020 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.07.2020. Cine este ”pentru”? S-au întrunit 21 de voturi ”pentru”.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: În continuare, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Gutău Mircia:. Supun aprobării, în temeiul art.135, alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi, care se aprobă cu majoritate simplă. Cine este ”pentru”?

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentelor festive dedicate ”Zilei Imnului Național 2020” și a bugetului estimat organizării acestora - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 7. Proiect de hotărâre privind participarea Școlii Gimnaziale nr.10 Râmnicu Vâlcea la Proiectul ”PAC - Părinți aproape de copii”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil - teren - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, a spațiului în suprafață construită de 102,28 m.p., situat în incinta imobilului - construcție ”Cămin Cultural Goranu” - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei actualizată a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către Societatea Apavil SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 11. Proiect de hotărâre privind clarificarea regimului juridic al imobilului teren în suprafață de 278 m.p., situat în strada Decebal nr.5, înscris în cartea funciară nr. 55359 și stabilirea oportunității demarării procedurilor de vânzare a acestuia -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 - Descrierea traseelor și Anexa nr.4 - Programul de Transport la Caietul de sarcini, respectiv Anexa nr.2 - Programul de Transport la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 • 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv: măturat spălat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau încheț, din Municipiul Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a unui loc de veci în Cimitirul Cetățuia, domnului Cotea Constantin - persoană beneficiară a drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD -”Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4”, inițiator Petrescu Radu Alexandru - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

 • 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video amplasat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie -iunie 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 august 2020 -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 21. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2020.

Întrunind 17 voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) se aprobă contul de execuție al bugetului local la data de 30 iunie 2020 - secțiunea total, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din a hotărârea adoptată.

Se aprobă contul de execuție al bugetului local la data de 30 iunie 2020 - secțiunea funcționare, conform anexei nr.1a, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă contul de execuție al bugetului local la data de 30 iunie 2020 - secțiunea dezvoltare, conform anexei nr.1b, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 30 iunie 2020 - secțiunea total, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 30 iunie 2020 - secțiunea funcționare, conform anexei nr.2a, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 30 iunie 2020 - secțiunea dezvoltare, conform anexei nr.2b, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă contul de execuție al creditelor interne la data de 30 iunie 2020, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă contul de execuție al bugetului Fondului IID la data de 30 iunie 2020, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020.

Întrunind 17 voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) se rectifică bugetul local pentru anul 2020, în plus cu suma de 47.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând la valoarea totală de 244.155.500 lei.

Se majorează cu suma de 8.017.000 lei Anexa nr.6 ”Lista obiectivelor de investiții -anul 2020”, din care 8.000.000 lei sursă credit intern și 17.000 lei sursă buget local, aceasta ajungând la valoarea de 32.234.600 lei.

Influențele din această rectificare se regăsesc prezentate în anexele parte integrantă a bugetului local după cum urmează:

Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020", suplimentată cu suma de 47.400 lei și o valoare totală rectificată de 244.155.500 lei, din care 242.557.500 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019.

Anexa nr.2 - "Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" , suplimentată cu suma de 47.400 lei și o valoare totală rectificată de 244.155.500 lei.

Anexa nr.6 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020" - suplimentată cu suma de 8.017.000 lei, din care 8.000.000 lei sursă credit intern și 17.000 lei sursă buget local, și o valoare totală rectificată de 32.234.600 lei.

Anexele nr.3, nr.4 și nr.5, parte integrantă a bugetului, rămân nemodificate.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, prin virarea de credite bugetare în sumă de 75.000 lei, de la CAP. 84 ”Transporturi” la CAP. 74 ”Protecția Mediului”.

Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art.1, în sumă de 43.434.400 lei este prezentat în anexa la hotărârea adoptată și este repartizat pe capitole, astfel:

 • - 3.312.800 lei - CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie”;

 • - 11.580.000 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

 • - 2.420.200 lei - CAP. 74 ”Protecția Mediului”;

 • - 26.121.400 lei - CAP. 84 "Transporturi”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Administrării Domeniului Public.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 prin diminuarea acestuia cu suma de 115.000 lei, astfel:

VENITURI - 115.000 lei subvenții instituții publice;

CHELTUIELI - 115.000 lei cheltuieli de personal.

Bugetul instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice, rectificat conform alineatului precedent, ajunge la valoarea totală de 4.300.300 lei și este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020, prin diminuarea acestuia cu suma de 95.000 lei, astfel:

 • - la partea de venituri - 95.000 lei, subvenții instituții publice;

 • - la partea de cheltuieli - 95.000 lei, Titlul I ”Cheltuieli de personal”.

Bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020, rectificat conform prevederilor de mai sus, în sumă de 5.929.000 lei este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Filarmonica Ion Dumitrescu.

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea evenimentelor festive dedicate ”Zilei Imnului Național 2020” și a bugetului estimat organizării acestora - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, domnule primar, am să vă pun o întrebare și nu este retorică. Văm vota acest proiect propus de către dumneavoastră. Întrebarea mea este următoarea: de ce nu ați venit cu propunerea acestui proiect de hotărâre în ședința extraordinară din data de 16 iulie? Noi, astăzi, va trebui să aducem în legalitate niște cheltuieli care s-au făcut ieri. Mulțumesc.

Domnul primar Mircia Gutău: Cheltuielile nu au fost făcute. Și dacă ați fi avut bunul simț să vă uitați și să spuneți oamenilor că aceste cheltuieli sunt de 21.000 lei în acest an comparativ cu 6 miliarde cât au fost în ceilalți ani, ați fi explicat clar populației minciunile pe care vreți să le aruncați. Nu am făcut în 16 iulie pentru că nu știam ce ne va permite această situație cu COVID-ul și ce artiști vom aduce. Am făcut în așa fel încât să facem economii. Doi dintre copiii care au cântat sunt niște copii senzaționali, întâmplător și copii de ai liberarilor, de ai dumneavoastră și nu am făcut diferență. Dacă nu doriți să votați nu votați că nu le achităm. Vă mulțumesc.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, am spus din capătul locului că susținem proiectul de hotărâre.

Domnul primar Gutău Mircia: Da, am văzut ce susțineți.

Domnul Crăciunescu Grigore: Tot timpul am susținut. Și nu mai acuzați că nu am mințit.

Domnul primar Mircia Gutău: Mințiți cu nerușinare, asta faceți.

Domnul Crăciunescu Grigore: Mințiți dumneavoastră acum. Aveți tupeu!

Domnul primar Mircia Gutău: Taci, mă, din gură!

Domnul Crăciunescu Grigore: Taci, tu! Să nu discutați cu mine așa, să nu coborâm nivelul.

Domnul primar Mircia Gutău: Minte în Dovali, acolo unde ai mai mințit.

Domnul Crăciunescu Grigore: Să nu coborâm nivelul.

Domnul primar Mircia Gutău: Minte în Dovali, cum ai mai mințit.

Domnul Crăciunescu Grigore: E stilul dumneavoastră caracteristic.

Domnul primar Mircia Gutău: Mințiți, domnul, în Dovali, cum ați mai mințit. Da? Și o să le spun oamenilor adevărul acolo.

Domnul Crăciunescu Grigore: Și eu le voi spune adevărul, domnule primar.

Domnul primar Mircia Gutău: Exact adevărul. Cum vroiați să îi demolați și băgați vina pe mine.

Domnul Băzăvan Constantin: E ședința Consiliului Local și nu are legătură cu materialul prezentat.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea evenimentelor festive dedicate ”Zilei Imnului Național 2020” și a bugetului estimat organizării acestora.

Cu vot unanim se aprobă calendarul evenimentelor festive dedicate ”Zilei Imnului Național 2020”, ce se vor desfășura în perioada 25.07.- 29.07.2020, în Complexul Sportiv ”Arenele Traian”, Parcul Mircea cel Bătrân și Parcul Zăvoi, conform anexei la hotărârea adoptată.

Se împuternicește primarul municipiului pentru negocierea condițiilor necesare organizării evenimentelor festive și artistice din cadrul Complexului Sportiv ”Arenele Traian”, precum și pentru cele cultural-sportive desfășurate în Parcul Mircea cel Bătrân și Parcul Zăvoi.

Se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. 67 - "Cultură, recreere, religie” a sumei de 21.880 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli ocazionate de organizarea evenimentelor prevăzute în calendarul aprobat conform prevederilor de mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

La punctul șapte din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind participarea Școlii Gimnaziale nr.10 Râmnicu Vâlcea la Proiectul ”PAC - Părinți aproape de copii”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind participarea Școlii Gimnaziale nr.10 Râmnicu Vâlcea la Proiectul ”PAC -Părinți aproape de copii”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii.

Întrunind 17 voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) se aprobă participarea Școlii Gimnaziale nr.10 la Proiectul ”PAC - Părinți aproape de copii”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii a acestei unități de învățământ, în sumă de 30.395,07 lei, în situația acceptării la finanțare a acestui proiect.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economico-Financiară.

La punctul opt din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil - teren - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil - teren.

Cu vot unanim se acceptă donația imobilului - teren situat în strada Gib Mihăescu, în suprafață de 200 mp, cu numărul cadastral 40203, identificat în Planul de amplasament și delimitare - anexă la hotărârea adoptată, cu destinația de drum public și parcare.

Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică.

Cheltuielile pentru încheierea actului de donație în formă autentică vor fi suportate de către donator.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul nouă din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, a spațiului în suprafață construită de 102,28 m.p., situat în incinta imobilului - construcție ”Cămin Cultural Goranu” -inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Grigorescu Remus anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, a spațiului în suprafață construită de 102,28 m.p., situat în incinta imobilului - construcție ”Cămin Cultural Goranu”.

Întrunind 20 de voturi ”pentru” și o ”neparticipare la vot” (domnul Grigorescu Remus) se aprobă darea în administrarea Bibliotecii Județene "Antim Ivireanul" Vâlcea a spațiului în suprafață construită de 102,28 mp, situat în incinta imobilului - construcție "Cămin Cultural Goranu" (număr de inventar DP01240) din strada Goranu nr. 30A, având valoarea de inventar 128.921,10 lei - identificat ca C2+C4 în planul de amplasament și delimitare -anexă la hotărârea adoptată, pentru funcționarea filialei Goranu, pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local.

Darea în administrare a spațiului descris mai sus se face prin protocol de predare-primire, în termen de maximum 60 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului Local către titularul dreptului de administrare.

Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea are următoarele obligații:

 • a. să utilizeze spațiul doar în scopul pentru care a fost transmis, respectiv pentru funcționarea filialei Goranu;

 • b. să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; pentru orice investiție făcută în această perioadă, Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea va solicita acordul Primăriei;

 • c. după încheierea perioadei de dare în administrare, investițiile făcute de Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea vor fi preluate în domeniul public al municipiului, fără pretenția de despăgubire;

 • d. să asigure exploatarea și conservarea spațiului, ca un bun proprietar, și să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcționări a acestuia, inclusiv contravaloarea serviciilor de utilități publice aferente spațiului dat în administrare;

 • e. să obțină toate avizele și acordurile necesare pentru funcționare;

 • f. să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea imobilului la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare;

 • g. să obțină toate avizele necesare pentru lucrările de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale spațiului transmis în administrare;

 • h. să prezinte anual Consiliului Local rapoarte privind activitatea desfășurată, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • i. să permită accesul reprezentanților Consiliului Local/autorității publice locale pentru efectuarea controlului asupra spațiului transmis în administrare și a modului de utilizare a acestuia;

 • j. spațiul dat în administrare nu poate fi transmis, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;

 • k. să informeze Consiliul Local/autoritatea publică locală cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • l. la încetarea din orice cauză a dării în administrare, să restituie spațiul gratuit și liber de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate.

Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Vâlcea poate folosi și dispune de spațiul transmis în administrare, în condițiile stabilite de lege și hotărârea consiliului local prin care se constituie dreptul de administrare.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute mai sus duce la încetarea dreptului de administrare a spațiului descris anterior.

Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis de consiliul local, în condițiile legii, dacă interesul public o impune.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul zece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei actualizată a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către Societatea Apavil SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Vîlcu Dumitru anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei actualizată a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către Societatea Apavil SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008.

Întrunind 20 de voturi ”pentru” și o ”neparticipare la vot” (domnul Vîlcu Dumitru) se radiază imobilul ”Teren aferent microhidrocentrală - baza de agrement Nord”, având suprafața de 404 m.p., numărul de inventar DP08612 și valoarea de inventar 14.200 lei, din Lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008.

Se aprobă Lista actualizată a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, conform anexei la hotărârea adoptată.

Consecință a prevederilor de mai sus, se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului, cu societatea APAVIL SA, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, ce va fi avizat de către Primarul municipiului.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul unsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind clarificarea regimului juridic al imobilului teren în suprafață de 278 m.p., situat în strada Decebal nr.5, înscris în cartea funciară nr. 55359 și stabilirea oportunității demarării procedurilor de vânzare a acestuia - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind clarificarea regimului juridic al imobilului teren în suprafață de 278 m.p., situat în strada Decebal nr.5, înscris în cartea funciară nr. 55359 și stabilirea oportunității demarării procedurilor de vânzare a acestuia.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul privat al acestuia a terenului în suprafață de 278 mp, situat în strada Decebal nr.5, înscris în cartea funciară nr.55359, pe care este realizată construcția "Magazin tip Market", proprietatea societății Annabella SRL, în baza Contractului de asociere în participațiune nr.10231/23.05.2002 și a Autorizației de construire nr.289/9606/23.05.2002.

Se aprobă demararea procedurilor de vânzare a imobilului teren descris mai sus, prin întocmirea unui raport de evaluare care să stabilească prețul de vânzare.

Vânzarea terenului descris mai sus și raportul de evaluare privind stabilirea prețului de vânzare al acestuia vor fi supuse Consiliului Local, spre aprobare, într-o ședință ulterioară.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul doisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Întrunind 16 voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) și o ”abținere” (domnul Condescu Daniel) se aprobă Raportul de evaluare a proprietății imobiliare nr. 47/18.02.2020, întocmit de evaluator atestat ANEVAR- PF Gheorghe Vasile, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 29 m.p., situat în str. G-ral Magheru nr.1, bloc V1, înscris în cartea funciară nr.50137, pe care este realizată construcția "Birou Notarial", în baza Contractului de concesiune nr.16265/14.08.1996 așa cum a fost modificat și completat prin acte adiționale ulterioare, și a Autorizațiilor de construire emise de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, înscrisă în cartea funciară cu nr. cadastral 50137-C1, către proprietarul acesteia, doamna Gutău Mariana-Notar Public, titular al Biroului Individual Notarial Gutău Mariana.

Terenul este identificat în planul de situație - anexa nr.2 la hotărârea adoptată.

Prețul de vânzare al terenului identificat la art.2, stabilit conform Raportului de evaluare aprobat conform prevederilor de mai sus, este de 55.674 lei (11.660 euro calculat la cursul de schimb BNR la data de 18.02.2020, respectiv 1 EURO =4,7748 lei).

Se împuternicește Primarul municipiului ca, prin persoane desemnate, să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul treisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2019, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

 • I. Art.1. se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

 • ”Ar t.1. (1) Se aprobă cererea privind transmiterea cu titlu gratuit, a suprafeței de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc) aferentă Dealului Capela, în suprafață măsurată de 465 552 mp, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva, în domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • (2) Suprafața de fond forestier prevăzută la alin. (1) este identificată conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • (3) Scopul transmiterii imobilului prevăzut la alin. (1) îl reprezintă amenajarea Dealului Capela ca loc de recreere și de promenadă pentru locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea, prin realizarea amenajărilor specifice pădurilor-parc și permise de Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008, respectiv: alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum 2 m sau piste pentru biciclete; bănci; iluminat; puncte de informare; toalete ecologice; construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maximum 15 mp, precum și împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental în locul arborilor extrași.

 • (4) Sursa de finanțare a lucrărilor de amenajare care se vor realiza pe imobilul - teren prevăzut la alineatul (1) este bugetul Municipiului Râmnicu Vâlcea - surse proprii și/sau surse atrase, respectiv credite și/sau fonduri externe nerambursabile”.

 • II. Lit.c a art.2 se modifică în sensul corectării suprafeței și va avea următorul conținut:

 • ” c. să evidențieze suprafața totală preluată de 465 552 mp, în patrimoniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul paisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind privind modificarea Anexei nr.1 - Descrierea traseelor și Anexa nr.4 - Programul de Transport la Caietul de sarcini, respectiv Anexa nr.2 - Programul de Transport la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind privind modificarea Anexei nr.1 - Descrierea traseelor și Anexa nr.4 -Programul de Transport la Caietul de sarcini, respectiv Anexa nr.2 - Programul de Transport la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018.

Cu vot unanim se modifică Anexa nr. 1- Descrierea traseelor la Caietul de sarcini conform anexei nr.1 la hotărârea adoptată, care înlocuiește Anexa nr.1 la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380/28.11.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.136/25.04.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 358/29.11.2019.

Se modifică Anexa nr. 4 - Programul de Transport referitoare la Linia II (indicativ Traseul 1) SHOPPING CITY- COLONIE la Caietul de sarcini, respectiv partea din Anexa nr. 2- Programul de Transport referitoare la Linia II (indicativ Traseul 1) SHOPPING CITY-COLONIE la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, în sensul modificării traseului, suplimentării lungimii traseului 1 cu 642 m, la retur și a programului de transport aferent, astfel: devierea semicurselor - RETUR/ Colonie - Shopping City Mall, după stația Dispecerat Nord, pe străzile Nicolae Titulescu- Matei Basarab - Mihai Viteazu - B-dul Nicolae Bălcescu, conform anexei nr.2 la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Societatea ETA SA.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv: măturat spălat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, din Municipiul Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Poenaru Constantin Mircea anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv: măturat spălat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, din Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Întrunind 20 voturi ”pentru” și o ”neparticipare la vot” (domnul Poenaru Constantin Mircea) se aprobă realizarea în gestiune directă, de către societatea PIEȚE PREST SA a următoarelor activități componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv:

 • a) măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice;

 • b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv Anexele 1-2 la acesta, în forma prezentată în Anexa I la hotărârea adoptată.

Se aprobă Caietul de sarcini, pentru serviciul public de salubrizare stradală, inclusiv Anexele 2-9 la acesta (Anexa 1 este Regulamentul serviciului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 278/28.12.2015, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 413/17.12.2018), în forma prezentată în Anexa II la hotărârea adoptată.

Se aprobă Contractul de delegare prin gestiune directă pentru serviciul public de salubrizare stradală inclusiv Anexele 5-9 la contract, în forma prezentată în Anexa III la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Societatea Piețe Prest SA.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a unui loc de veci în Cimitirul Cetățuia, domnului Cotea Constantin - persoană beneficiară a drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004 -inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a unui loc de veci în Cimitirul Cetățuia, domnului Cotea Constantin - persoană beneficiară a drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004.

Cu vot unanim se atribuie în proprietate, fără plată, un loc de veci din Cimitirul Cetățuia, careul D, rândul XIII, figura 2, domnului Cotea Constantin, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, beneficiar al drepturilor conferite de Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare - Certificatul Seria LRT-C nr.00035, prin care i s-a conferit titlul de LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 -”LUPTĂTOR RĂNIT”.

Deținătorul dreptului de proprietate a locului de veci, prevăzut mai sus, nu va mai putea beneficia de concesiunea unui alt loc de veci din cimitirele proprietatea publică a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și societatea Piețe Prest S.A.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - ”Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4”, inițiator Petrescu Radu Alexandru - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - ”Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4”, inițiator Petrescu Radu Alexandru.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol”, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4, inițiator Petrescu Radu Alexandru, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferente Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol”, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4, inițiator Petrescu Radu Alexandru, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil locuință D+P+2 cu garaje la demisol”, Râmnicu Vâlcea, strada Alexandru Budișteanu nr.4, inițiator Petrescu Radu Alexandru, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Raportul informării și consultării publicului nr.24155 din 02.07.2020, întocmit de către Societatea ARHINET PLUS S.R.L., prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul optsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video amplasat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video amplasat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă Regulamentul privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video amplasat pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Poliției Locale.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie - iunie 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie - iunie 2020.

Cu vot unanim se aprobă Raportul privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie - iunie 2020, conform anexei la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Asistență Socială.

La punctul douăzeci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 august 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 august 2020.

Cu vot unanim, începând cu data de 01.08.2020, se modifică statul de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea prin transformarea unui post, după cum urmează:

Nr.

Crt.

Compartiment

Funcția actuala

Funcția în care a promovat

Nr. posturi

1.

Compartiment Socio-Medical

Asistent medical debutant

Asistent medical

1

Modificarea prevăzută mai sus se regăsește în anexa nr.1 - Stat de Funcții Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.

La Capitolul ” Întrebări, interpelări și răspunsuri” nu sunt solicitări.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30 iulie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Nicolae STELIAN

jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.