Proces verbal din 30.06.2020

12. Proces-verbal al sedintei ordinare 30 iunie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 30 iunie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, în temeiul prevederilor art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, prin Dispoziția Primarului nr. 1987 din 24.06.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul Cazan Petre director Direcția Administrație, Juridic, Contencios care ține locul secretarului general, precum și 21 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri în functie, inițial, iar pe parcursul ședinței au fost prezenți 22 de consilieri locali din cei 23 de consilșieri locali în funcție. La apelul inițial au lipsit : domnul Băjan Gabriel Savian și domnul Grigorescu Remus.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: Bună ziua! Deschid ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 30 iunie 2020. În continuare, dau cuvântul domnului Cazan Petre pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință și a supune votului procesul-verbal al ședintei ordinare din data de 28.05.2020 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.06.2020.

Domnul Cazan Petre: Bună ziua! La ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 30 iunie 2020, participăa 21 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție și sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea în bune condiții a ședinței de astăzi. Supun aprobării procesul-verbal al ședintei ordinare din data de 28.05.2020 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.06.2020, care sunt postate spre consultare pe site-ul instituției. Cine este ”pentru”? S-au întrunit 21 de voturi ”pentru”.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: În continuare, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Gutău Mircia:. Supun aprobării, în temeiul art.135, alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi, care se aprobă cu majoritate simplă. Cine este ”pentru”?

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Reactualizat pentru ”Sala de sport Școala gimnazială nr.4 Rm. Vâlcea” - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferentă contractului de închiriere nr. 493 din 28.11.2017, pentru perioada 17.03.2020 -31.05.2020, contract încheiat între Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și societatea Lucicoricom SRL - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri temporare privind funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate pe domeniul public al municipiului -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 9. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Vâlcea în zona Bataluri Stolniceni - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU -Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr. 103”, inițiator CDA Imobiliare SRL - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PUD ”Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.6 - ”Diferențele de Tarif” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 20103/2010 încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae PFA - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 14. Proiect de hotărâre privind încetarea folosinței gratuite de care a beneficiat Fundația Cultural Științifică ”Millenium” asupra imobilului situat în strada Cartier Fețeni nr.34 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.

 • 15. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației doamnei Dinescu Felicia -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.15627/2016 încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE - Filiala Județeană Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 17. Proiect de hotărâre privind necesitatea înființării unității de învățământ -Grădinița cu program prelungit Ostroveni - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autoritățile publice locale (Primar și Consiliul Local) și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, așa cum a fost modificată și completată - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.

 • 20. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Domnul Cazan Petre: Vot unanim.

Domnul primar Mircia Gutău: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următoarele puncte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru ”Reabilitare și modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Bătrân”;

 • 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111A”;

 • 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, conform Ordonanței Militare nr.8/2020, din cadrul Direcției de Asistență Socială.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este pentru?

Domnul Cazan Petre: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului, precum și completarea nr. 239261 din 26.06.2020.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore - domnule președinte, domnule primar, stimați colegi, sigur rectificările de buget, grupul de consilieri PNL nu le a votat întotdeauna. Aș avea de făcut o remarcă domnule primar. Suma pe care dumneavoastră o propuneți să o alocăm Parohiei Sf. Gheorghe de 477.000 lei pentru lucrări de reabilitare a infrastructurii, reparații, garduri, ș.a.m.d conform reglementărilor legale din Cap. Sport, Cultură pot primi acești bani, dar cred că ar fi nevoie de mai multă transparență asupra modului cum se vor cheltui ulterior. În cadrul comisie de buget - finanțe, în cadrul dezbaterii, înțeleg că vom primi ulterior cheltuirii sumei niște justificări la modul cum s-au cheltuit acești bani. Întrebarea pentru dumneavoastră este: nu există la momentul de față un deviz cu privire la cantitățile respective? Există un deviz verificat de specialiștii din primărie prin care pot să confirme că normele de consum coincid cu cele standard pe care le avem de regulă în vigoare. Doar mai multă transparență din acest punct de vedere să vedem cum se vor cheltui 477.000 lei pentru Parohia Sf. Gheorghe. Mulțumesc. Vom sprijini și întotdeauna am fost pentru sprijinirea unităților de cult.

Domnul primar Mircia Gutău - Da, știu. Dar, prin ceea ce spuneți dumneavoastră încercați să introduceți o tentă de nelegalitate asupra preoților. Eu nu cred că un preot și-ar permite să solicite Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea o sumă de bani mințind. Eu nu cred. Dacă dumneavoastră credeți, e strict problema dumneavoastră. Deci, preoții de la acea biserică Sf. Gheorghe ne-au făcut această solicitare de ani de zile. Valoarea este mult mai mare. Noi am spus că atât putem aloca, mai ales în situația actuală, restul îi pun dumnealor. După ce vom aloca acești bani se va face un parteneriat și un deviz după care vom veni să-l supunem dumneavoastră spre aprobare și care va avea o sumă mult mai mare, sumă pe care o vor susține dumnealor, ne referim la diferență. Au justificat că vor să facă curtea, au și început acolo, sistem de irigare, de iluminat, garduri pentru că era un pericol real ca acel gard să pice în parcarea blocului în spate. Se lucrează corect și cinstit.

Domnul consilier Poenaru Mircea - Domnule primar, nu am fost contra. Deci, ați înțeles greșit.

Domnul primar, Mircia Gutău - modul de a pune problema.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore - nu îi suspectăm, dar suma este foarte mare și atunci este nevoie de transparență.

Domnul primar, Mircia Gutău - Nu pot să îi cer acum să-mi spună prezumtiv pe ce ceheltuiesc banii. Vor veni cu o notă justificativă pentru că sunt obligați pentru banii pe care îi vor primi de la Primărie. Știți foarte clar că anual ei vin cu o notă justificativă și arată foarte clar cum au cheltuit fiecare leu în parte și acel raport va fi prezentat Consiliului Local. Mulțumesc.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 732.800 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 239.877.700 lei.

Se aprobă retragerea sumei de 189.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite Sport Club Municipal și alocarea acesteia la municipiul Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

 • - 50.000 lei în secțiunea funcționare;

 • - 139.000 lei în secțiunea dezvoltare.

Se aprobă retragerea sumei de 316.000 lei în cadrul secțiunii funcționare de la CAP. 51 ”Autorități executive” și alocarea acesteia după cum urmează:

 • - 70.000 lei la CAP.55 ”Tranzacții privind datoria publică”;

 • - 19.000 lei la CAP. 65 ”Învățământ”;

 • - 227.000 lei la CAP.67 ”Cultură, recreere și religie”.

Se aprobă utilizarea sumei de 250.000 lei - CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie” și a sumei de 31.000 lei - CAP.51 ”Autorități executive” în cadrul secțiunii funcționare.

Se aprobă transferul sumei de 80.000 lei din secțiunea funcționare de la CAP. 51 ”Autorități executive” în secțiunea dezvoltare, din care 41.000 lei la CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie” și 39.000 lei la CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”.

Bugetul pe anul 2020, rectificat conform prevederilor de mai sus este prezentat în anexele nr. 1 și nr. 2 la hotărârea adoptată, după cum urmează:

 • - Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020" suplimentată cu suma de 732.800 lei și o valoare totală rectificată de 239.877.700 lei din care 238.279.700 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019;

 • - Anexa nr. 2 -"Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" suplimentată cu suma de 732.800 lei și modificată în structură, cu o valoare totală de 239.877.700 lei.

Se rectifică ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, în plus cu suma de 219.000 lei (139.000 lei + 80.000 lei), ajungând la valoarea totală de 23.229.400 lei, coform anexei nr. 6 la hotărârea adoptată.

Se acordă un sprijin financiar în sumă de 477.000 lei din secțiunea funcționare, Parohiei Sf. Mare Mucenic Gheorghe pentru reparații pavaje, reparație gard și instalații evacuare apă pluvială, încheindu-se în acest sens un contract de colaborare.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus.

Anexele nr. 3, nr.4 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

A venit domnul consilier local Grigorescu Remus și în aceste condiții sunt prezenți la sedintă 22 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, în plus cu suma de 80.860 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, rectificat conform alineatului precedent ajunge la valoarea totală de 4.185.070 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și este prezentat în anexele nr.1 și nr.2 la hotărârea adoptată, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - Veniturile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2020, în valoare totală de 4.185.070 lei;

 • - anexa nr.2 - Cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2020, în valoare totală de 4.185.070 lei.

Anexa nr.3 - parte integrantă a bugetului rămâne nemodificată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Domnul primar, Mircia Gutău - aici mă așteptam să ridicați o problemă pe care ați discutat-o în comisie, dar ceea ce vă place să ridicați, ceea ce nu vă place nu ridicați. Sau când primiți instrucțiuni de la partid nu le mai ridicați. La comisie ați ridicat problema grădinițelor că nu s-au deschis. Problema grădinițelor nu este problema Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Noi, ce depinde de Primărie, creșele le-am deschis pe toate. Pentru grădinițe vă adresați în altă parte. Eu sunt informat cu tot ceea ce se discută la comisii și de aceea am pus în discuție acest aspect.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore - am lămurit acest lucru ieri în comisie și de aceea nu am pus nicio întrebare.

Domnul primar, Mircia Gutău - foarte multe lucruri pe care nu le lămuriți la comisie, încercați să le lămuriți în plen. Dar astea care nu vă convin nu încercați. Mulțumesc.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore - pentru că nu primesc suficiente lămuriri din partea colegilor dumneavoastră.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020, prin suplimentarea cu suma de 7.500 lei la Titlul II ”Bunuri și servicii”, ajungând la valoarea totală de 34.944.700 lei .

Bugetul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020, rectificat conform prevederilor de mai sus, având valoarea totală de 34.944.700 lei, este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcșia de Asistență Socială.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 prin suplimentarea cu suma de 8.300 lei la Titlul II ”Bunuri și servicii”, bugetul ajungând la valoarea totală de 4.415.300 lei.

Bugetul instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice, rectificat conform alineatului precedent, având valoarea totală de 4.415.300 lei, este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, prin diminuarea acestuia cu suma de 105.800 lei -subvenție acordată din bugetul local.

Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alineatului precedent ajunge la valoarea totală de 10.005.600 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General Reactualizat pentru ”Sala de sport Școala gimnazială nr. 4 Rm. Vâlcea” - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avziele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General Reactualizat pentru ”Sala de sport Școala gimnazială nr. 4 Rm. Vâlcea” - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă Devizul General Reactualizat pentru obiectivul de investiție ”Sala de sport Școala gimnazială nr.4, Râmnicu Vâlcea, la valoarea totală de 1.938.033,85 lei fără TVA, respectiv 2.304.384,05 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 1.645.811,21 lei fără TVA, respectiv 1.958.515,34 lei cu TVA, conform anexei la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul șapte din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferentă contractului de închiriere nr. 493 din 28.11.2017, pentru perioada 17.03.2020 - 31.05.2020, contract încheiat între Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și societatea Lucicoricom SRL - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale ți-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

La întrebarea domnului Grigorescu Remus despre ce spațiu este vorba, domnul primar spune că este vorba de barul existent.

Domnul consilier Poenaru Mircea este nemulțumit de faptul că un astfel de proiect de hotărâre nu a fost dap pentru avizare și comisiei de sport, cultură.

Domnul viceprimar Vețeleanu Ninel - vă adresați la APL și nu este nimeni să vă răspundă.

Doamna Ciobanu Daniela - este vorba de bani și merge la comisia juridică și la comisia de buget-finanțe.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferentă contractului de închiriere nr. 493 din 28.11.2017, pentru perioada 17.03.2020 - 31.05.2020, contract încheiat între Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și societatea Lucicoricom SRL.

Cu vot unanim se aprobă scutirea de la plata chiriei aferentă contractului de închiriere nr.493 din 28.11.2017, pentru perioada 17.03.2020 - 31.05.2020, contract încheiat între Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea și societatea Lucicoricom SRL.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Sport Club Municipal Rm. Vâlcea.

La punctul opt din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri temporare privind funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate pe domeniul public al municipiului - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri temporare privind funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate pe domeniul public al municipiului.

Cu vot unanim, pentru atenuarea efectelor economice în contextul deciziilor luate pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, se stabilesc următoarele măsuri temporare privind funcționarea teraselor de alimentație publică amplasate pe domeniul public al municipiului, după cum urmează:

 • a) pentru perioada corespunzătoare lunilor martie, aprilie și mai 2020 se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase de alimentație publică, taxă prevăzută la pct.I, lit.b) din anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2019 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020.

Măsura se aplică numai pentru terasele compuse din structuri fixe la solicitarea scrisă de acordare a scutirii depusă de agentul economic la Primăria municipiului Râmnicu - Vâlcea, Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice;

 • b) pentru perioada corespunzătoare lunilor iunie, iulie și august 2020, taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase de alimentație publică, va fi de 50% din taxa pentru sezon aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.371/2019;

 • c) pentru agenții economici care au achitat anticipat taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase de alimentație publică corespunzătoare perioadelor prevăzute la lit.a) și b), se va proceda la compensări cu obligațiile viitoare datorate bugetului local cu aceeași destinație (utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase de alimentație publică).

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

La punctul nouă din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Vâlcea în zona Bataluri Stolniceni - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Vâlcea în zona Bataluri Stolniceni.

Cu vot unanim se aprobă îndreptarea erorii materiale din Planul Urbanistic General actual al municipiului privind funcțiunea urbanistică din zona batalurilor Stolniceni, în sensul atribuirii funcțiunii G1 suprafeței de teren S=144.676 m.p. similar zonei învecinate pe care sunt amplasate tot bataluri.

Materializarea liniei noului intravilan este prezentată în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată, suprafața ce face obiectul îndreptării materiale, trecută de la ”APE” la ”G1”, fiind de 144.676 m.p.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul zece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr. 103”, inițiator CDA Imobiliare SRL - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avziele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr. 103”, inițiator CDA Imobiliare SRL.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr. 103”, inițiator CDA Imobiliare SRL, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă ”PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr.103”, inițiator CDA Imobiliare SRL, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

Documentația aferentă ”PUZ și RLU - Construire bloc de locuințe D+P+4E+E5 retras, cu spații comerciale la parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr.103”, inițiator CDA Imobiliare SRL, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Raportul informării și consultării publicului nr.22.247 din 19.06.2020, întocmit de către proiectant Birou Independent de Arhitectură - Rădulescu Dorin, specialist RUR, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul unsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PUD ”Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PUD ”Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate, strada Goranu nr.56 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferente ”Planului Urbanistic de Detaliu -Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate, strada Goranu nr. 56 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă ”Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă și spațiu de depozitare, distribuție, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate, strada Goranu nr. 56 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Raportul informării și consultării publicului nr.20689 din 10.06.2020, întocmit de către Societatea Arhigrup S.R.L prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul doisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.6 - "Diferențele de Tarif” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului.

Cmisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul consilier Grigorescu Remus - dacă puteți să mi spuneți și mie cam care ar fi impactul bugetar, ce ar însemna toate aceste gratuități pe care noi le acordăm? Estimativ și cum le acoperim?

Doamna Feroiu Maria - va fi o reducere cu 50% a costurilor pentru că până acum facilitățile acordate erau de 100% de la bugetul local. Acum suportăm doar 50% și 50% urmând să suporte unitatea de învățământ prin bugetul ministerului. Celor care le decontam valoarea biletului cu 100% prin hotărâre a consiliului local, acum le decontăm doar 50% conform hotărârii de guvern. Modificarea se referă doar pentru elevi, restul sunt valabile.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.6 - ”Diferențele de Tarif” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Cu vot unanim se aprobă modificarea Anexei nr.6 - „Diferențele de Tarif” la Contractul de delegare a serviciului de transport local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare și înlocuirea acestei anexe cu anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și societatea ETA S.A.

La punctul treisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 20103/2010 încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae PFA - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

La întrebarea domnului Grigorescu Remus dacă e vorba de spațiul din PT 36 din spatele Elegantului, doamna Feroiu Maria spune că acela este, unde funcționează o cizmărie.

Nemaifiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 20103/2010 încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae PFA.

Cu vot unanim se aprobă ca durata contractului de închiriere nr.20103/06.07.2010, încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae PFA, având ca obiect închirierea spațiului în suprafață de 9,6 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, PT 36, zona Traian, strada Buna Vestire nr.3, să se prelungească pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 05.07.2025, încheindu-se în acest sens un act adițional la contract.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul paisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind încetarea folosinței gratuite de care a beneficiat Fundația Cultural Științifică ”Millenium” asupra imobilului situat în strada Cartier Fețeni nr.34 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Din sală se solicită cuvântul, dar dl primar spune că după discuțiile din plen, va fi invitată persoana. După ce termină consilierii cerem aprobarea și dacă Consiliul Local aprobă intervenția, luați cuvântul, dacă nu aprobă.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore - Domnule primar, în cadrul comisiei de buget-finanțe de ieri, am discutat un pic pe această problemă în măsura în care au fost prezentate câteva date relevante de către doamna Feroiu. Un singur lucru pot să spun: Codul administrativ care este invocat în proiectul de hotărâre a intrat în vigoare în 2019 și am înțeles că dumneravoastră vă raportați la niște adrese care au fost transmise prin anii 2015 - 2016, când fundația respectivă nu avea obligativitatera să transmită spre informare un raport de activitate. În al doilea rând am lămurit și am înțeles ieri foarte clar că pentru obiectivele de investiții, nu pentru obiective ci pentru bunurile imobile care au fost predate spre utilizare este necesar să fie transmis acest raport de informare anual. Ori, în situația de față în speța de față acolo a existat o clădire publică a Primăriei într-un stadiu destul de degradat care a fost demolat cu autorizație de demolare, de desființare eliberată de dumneavoastră, ulterior construindu-se un edifiu extrem de important, destul de aspectuos din toate punctele de vedere și ca atare nu am înțeles unde este logica pentru că imobilul respectiv nu este în proprietatea Primăriei ci este în proprietatea fundației? Cred că este necesară o discuție mai amplă, dacă invocați Codul administrativ, nu ar fi trebuit să mergeți cu varianta extremă de încetare a acestui contract ci cu măsurile prevăzute de Codul administrativ care presupun contravenția în măsura în care fundația respectivă nu prezintă acel raport de informare. În concluzie, cred că ar fi bine să ascultăm opinia și punctul de vedere al reprezentantului Fundației Millenium și să ne explice toate detaliile. Mulțumesc.

Domnul primar, Mircia Gutău - Domnule Crăciunescu, punctul dumneavoastră de vedere, dacă nu aș fi ascultat alte puncte de vedere, este corect spus acum. Dar, dumneavoastră judecați cu două unități de măsură. Când vă place ceva spuneți să aplicăm legea, să fim corecți, să nu fim luați la mișto. Când aveți ceva de apărat vorbiți foarte conciliant. Vreau să vă spun că noi am fost în permanență concilianți. Fundația Millenium a făcut o clădire într-adevăr frumoasă, dar nu este făcută în aer. Este făcută pe un teren dat de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. Aveau obligativitatea ca în fiecare an să informeze care a fost rolul acestei fundații, că așa fiecare om din sală sau din Vâlcea ar dori un teren foarte frumos amplasat să își construiască el ceva acolo fără să dea nico socoteală. Așa ceva nu se poate întâmpla. Știți foarte clar. Regulile trebuie respectate. Dar, pentru o mai bună informare, doamnă director Feroiu vă rog să spuneți dumneavoastră.

Doamna Feroiu Maria - aș vrea să precizez că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2009 a fost transmis în folosință Fundației Cultural Științifice Millenium, construcția și terenul aferent proprietate a municipiului pentru desfășurarea de activități de utilitate publică, de punere în valoare a potențialului turistic al zonei din care face parte și Municipiul Râmnicu Vâlcea, de promovare a tradițiilor populare și turismului specific. Acesta a fost scopul pentru care a fost transmis în folosință. Dumneavoastră v-ați referit numai la acele adrese pe care noi le-am transmis în 2015 și 2016, dar noi am revenit și în anul 2020 în baza Codului administrativ și le-am cerut acest raport. Adresa a fost transmisă în 21.02.2020 și l-am rugat să transmită raportul până cel târziu în 10 martie 2020, iar în finalul adresei am scris ”în cazul în care nu veți da curs solicitării noastre ne rezervăm dreptul de a demara procedurile pentru încetarea dreptului de folosință gratuită a imobilului situat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Cartier Fețeni”. Fundația Millenium a depus o adresă în 11.03.2020 în care ne-au invocat niște articole din Codul administrativ și, mă rog, au spus că nu avem dreptul să le cerem acest raport, dar totuși vor transmite raportul în termen legal. Adresa a fost înregistrată în 11.03.2020 și noi am așteptat 3 luni să depună acest raport, și referatul l-am făcut pentru ședința din iunie. Cred că mai concilianți de atât nu puteam fi.

Domnul Cazan Petre - o singură precizare în ceea ce privește construcția. S-a cerut autorizație de demolare a construcției existente care a făcut obiectul transmiterii în folosință gratuită și autorizația pentru noul sediu. În autorizația de construire se specifică clar - noua construcție va avea regimul juridic al construcției care a fost primită în folosință gratuită. Deci, asta este fără niciun dubiu, pe de o parte. Pe de altă parte, e adevărat că noul Cod administrativ este mai clar în ceea ce privește folosința gratuită, dar și la momentul adoptării hotărârii de consiliu local s-au avut în vedere dispozițiile art.13 din Legea nr. 213 care spunea în ce condiții se poate face, și art. 124-126 din Legea nr. 215/2001. Se specifica clar că nu poate fi atribuit în folosință gratuită decât în două situații, adică trebuie îndeplinite două condiții: una să fie asociație, fundație de utilitate publică și utilitatea se publică se constată prin hotărâre de guvern sau să îndeplinească servicii de utilitate publică. Ori, până acum nu a dovedit în niciun fel că serviciile pe care le-a făcut această fundație sunt de utilitate publică. Nu mai vorbesc acum că trebuia să promoveze turismul la nivelul municipiului ori nu este nicio dovadă în acest fel. Și felul prin care au comunicat, dacă doriți să vă punem la dispoziție adresele, pur și simplu, am impresia că râd de noi, că noi nu știm. Ce treabă are Primăria să le cerem noi acest lucru? Ori este clar că atât Codul administrativ cât și Legea nr. 215/2001, Primăria este cea care se ocupă de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. Nu poți să afirmi într-o adresă oficială acest lucru. Înseamnă că nu se cunoaște legea.

Domnul consilier Grigorescu Remus - să știți că obiectul nu este acesta. Este obligația. Codul administrativ spune că are obligația. Poți să spui că nu suntem autoritate...

Domnul Cazan Petre - spun că nu s-ar aplica Codul administrativ pentru că nu era atunci, dar și atunci erau niște prevederi care îl obliga să facă ceva.

Domnul consilier Grigorescu Remus - aici este o chestiune de obligație. Nu discutăm alteceva. Dumneavoastră, autoritatea executivă faceți dovada că ați făcut demersurile necesare.

Domnul Cazan Petre - bineînțeles.

Domnul primar, Mircia Gutău - mai mult decât atât există deja niște speculații că ar fi niște interese pentru clădirea respectivă. Să spunem aici, clar - clădirea respectivă nu e nici a lui Ionescu, nici a lui Popescu sau Grigorescu, nici Crăciunescu, nici Gutău. Clădirea respectivă va rămâne a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea cu aceeași destinație și anume: poate funcționa o bibliotecă, poate funcționa orice de cultură pentru promovarea imaginii Râmnicului. Nu luăm să o transformăm în bar, dar ei având obligația asta , hai să ne înțelegem, când ai obligație este așa aleatorie, faci când vrei? Dacă e o obligație, e obligație și cred că sunteți de acord cu mine că obligația trebuie să fie obligație.

Din sală are cuvântul o doamnă.

Domnule primar, onorat consiliu, din punctul meu de vedere se impune să observați în primul rând acel punct de vedere depus de noi ieri și pe care sigur îl aveți la dosar.

Domnul viceprimar Vețeleanu Ninel Eusebiu - cine sunteți dumneavoastră ca să știm și noi.

Din sală - sunt avocata Anca Ștefan.

Domnul primar, Mircia Gutău - primul punct să vă răspund. Ați depus ieri la dosar, nu știu la ce oră. Dimineață l-am găsit pe masă și nu știu cine s-a mișcat foarte repede în Primărie. Am citit prima pagină din cele cinci. Am refuzat să citesc pentru că prima pagină a fost de injurii la adresa mea. Da? Și am transmis către doamna Feroiu și va ajunge mâine pe birou. Dacă așa considerați că trebuie să vă adresați unei instituții cu injurii la adresa primarului este strict problema dumneavoastră. Dumneavoastră ați redactat-o?

Doamna Anca Ștefan - poftim?

Domnul primar, Mircia Gutău- dumneavoastră ați redactat hârtia respectivă?

Doamna Anca Ștefan - este punctul de vedere al fundației, domnule primar.

Domnul Băzăvan Constantin: Și dumneavoastră ce calitate aveți?

Doamna Anca Ștefan: Sunt avocat.

Domnul primar Mircia Gutău: Aveți împuternicire?

Doamna Anca Ștefan: Bineînțeles.

Se înmânează împuternicirea care se depune la dosarul de ședință.

Doamna Anca Ștefan: Din punct de vedere legal eu zic că sunt acoperită. În primul rând eu consider că ar fi trebuit să lecturați în integralitate ace adresă și să vă detașați puțin de calitatea dumneavoastră personală în calitatea dumneavoastră personală și în calitate de reprezentant al municipiului trebuia să lecturați în integralitate adresa să vedeți care este punctul nostru de vedere.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu vă permit să îmi faceți mie morală. Vă rog, la subiect la Fundația Millenium. Discutați strict de bucățica dumneavoastră. Da?

Doamna Anca Ștefan: În nota de fundamentare a proiectului dumneavoastră faceți vorbire despre o neîndeplinire a unei obligații aflate în sarcina fundației în anii 2015-2016, obligație care nu era tratată în lege, aceea de a depune acel raport de activitate. S-a făcut o solicitate în anul 2020 de către o persoană care din punct de vedere al Codului administrativ nu avea calitatea să solicite acel raport de activitate, motiv pentru care răspunsul fundației...

Domnul primar Mircia Gutău: Cine nu avea calitatea? Primăria nu avea calitatea?

Doamna Anca Ștefan: Nu, nu avea calitatea. Uitați-vă în Codul Administrativ care sunt persoanele care au calitatea expresă pentru a solicita acest raport de actiovitate. Acel raport de activitate nu poate fi folosit ca și motiv pentru activitatea pe care înțelegeți dumneavoastră să o faceți în acest moment pentru că în 2015-2016 nu exista obligativitatea. În anul 2020, începând cu 15 martie și până în 14 mai au fost suspendate prin decret prezidențial prin care s-a instituit starea de urgență, absolut toate termenele, așadar nu puteți spune că au trecut trei luni de zile în care dumneavoastră nu ați primit răspuns pe acea solicitare.

Domnul primar Mircia Gutău: dar în cei 5 ani nu au trecut termenele? Ați trimis vreo adresă?

Doamna Anca Ștefan: Atunci, vă întreb și eu domnule primar, activitatea făcută în anul 2019 împreună cu Primăria de către fundația noastră nu reprezintă indirect un raport de activitate?

Domnul primar Mircia Gutău: Care activitate?

Doamna Anca Ștefan: Dezvelirea unei statui. Aceea nu este o activitate de interes public?

Domnul primar Mircia Gutău: Eu am fost invitat de Fundatia General Magheru.

Doamna Anca Ștefan:Dati-mi voie sa va contrazic.Era o activitate făcutaă de Fundația General Magheru, Fundația Millenium și Primăria Râmnicu Vâlcea.

Domnul primar Mircia Gutău:Acestea se vor clarifica în instață.

Doamna Anca Ștefan: Eu v-am răspuns pentru că m-ați întrebat. Mă simt nevoită să vă dau răspuns la orice afirmație pe care o faceți. Mai mult domnule președinte și onorați consilieri, din punctul meu de vedere, trebuie să analizați foarte bine natura juridică a acestui act. Avem prima dată o solicitare făcută de fundația noastră de atribuire în folosință gratuită a celui imobil teren și construcție care a fost acceptată de către Primăria Râmnicu Vâlcea prin emiterea acelei hotărâri.După emiterea acelei hotărâri s-a emis un protocol, protocol care are forța juridică a unui contract. Dumneavoastră nu puteți să desfințați unilateral o hotărâre de Consiliu Local atâta timp cât acea hotărâre a produs efecte juridice și a intrat în circuitul civil. Din acel moment dumneavoastră nu mai aveți această posibilitate.

Domnul primar Mircia Gutău: Greșit. E când practicați avocatura? Cum să nu? O parte din contract are voie să.... instanța este cea care va hotărî dacă am dreptate eu sau

aveți dumneavoastră dreptate.Să spuneți o asemenea aberție că niciuna din părți nu are dreptul, mi se pare absurd.

Doamna Anca Ștefan: Nu, am zis că o parte nu poate unilateral, doar instanța de judecată.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu am venit cu această idee cu aprobarea Consiliului Local. Dacă dumnevaoastră sunteți nemulțumită veți acționa în instanță. Acesta este dreptul dumneavoatsră pe care vi-l respectăm.

Doamna Anca Ștefan: V-aș contrazice total pentru că acea hotărâre de Consiliu Local din 2009 din moment ce a produs efecte juridice și a intrat în circuitul civil, dumneavoastră chiar în acea hotărâre spuneți că fundația noastră va realiza activități de interes public.

Domnul primar Mircia Gutău: Predarea acelui bun de interes public a fost cu obligații, domană. Să vă îndepliniți obligațiile prinse atunci prin contract.

Doamna Anca Ștefan: Haideți, să le citim din hotărâre.

Domnul primar Mircia Gutău: Vi le-a spus doamna director foarte clar și nu ați îndeplinit niciuna. Promovarea turismului - ați făcut ceva? Nimic.

Doamna Anca Ștefan: s-au făcut, domnule primar, toate activitățile, inclusiv activitățile de utilitate publică.

Domnul primar Mircia Gutău: Le veți susține în instanță, doamnă. Noi nu am simțit că ați promovat turimul.

Doamna Anca Ștefan: S-au făcut inclusiv activitățile de nteres public așa cum sunt în hotărâre. Așadar, noi, după ce am edificat construcția pentru care plătim taxe și impozite locale de peste 15.000 lei anual, acea construcție nu poate să revină gratuit, direct, fără intervenția instanței de judecată, la dumneavostră în patrimoniu pentru că acest contract a fost încheiat pentru o anumită perioadă de timp cu obligativități din partea noastră și din partea dumnevoastră. Una dintre obligațiile din hotărârea de consiliu local era să edificăm acea construcție pe care noi am edificat-o. Este o construcție care are o valore foarte mare, obligație pe care noi, așa cum am arătat, am respectat-o întrutotul. Dacă lecturați hotărârea consliului local vedeți că noi ne-am respectat întrutotul obligațiile noastre. Nu puteți să veniți în anul 2020 să spuneți că a venit un reprezentant de la Primărie și nu a găsit pe nimeni la sediu în ipoteza în care nu există obligativitate ca cineva să fie prezent non stop la acel sediu. Nu confundați o fundație cu o societate comercială, domnule primar.

Domnul primar Mircia Gutău: Vă mulțumesc.

Domnul Grigorescu Remus: Am și eu o întrebare la dumneavoastră dacă îmi permiteți. Din ce văd aici dumneavoastră aveți dreptate că până în anul 2019 dumneavoastră nu aveați obligația să trimiteți un raport de activitate, în schimb, văd aici că vi s-a solicitat un raport în octombrie 2015 - noiembrie 2015. Solicitarea s-a întors efectiv la Primărie. Cred că și în 2016 a fost la fel. De ce fundația nu a răspuns să spună: dimnule, nu aveți dreptul să ne cereți acel raport?

Doamna Anca Ștefan: Pentru că așa cum vedeți dumneavoastră acolo, acele adrese nu au fost primite de către noi. Nu știm ce s-a întâmplat. Probabil le-a aruncat poștașul. Mi se întâmplă și mie de nu știu câte ori.

Domnul Grigorescu Remus: Sunteți de acord că la art.350, alin.(1), lit.b) din Codul administrativ este corect formulat că titularul dreptului de folosință are obligația de a prezenta anual autorității publice locale rapoarte privind activitatea?

Doamna Anca Ștefan : Dacă este să analizăm momentul la care a intrat în vigoare Codul Administrativ, cele două luni de suspendare a oricăror teremene...

Domnul Grigorescu Remus: Doamnă?

Doamna Anca Ștefan: Ascultați-mă o secundă. Pe raționament...

Domnul Grigorescu Remus: Raționamentul este următorul - la 1 ianuarie 2020 curg termenele. Dumneavoastră ați primit o adresă până pe 10 martie și perioada stării de urgență a început după 10 martie.

Doamna Anca Ștefan: Dumneavoastră ar trebui să vedeți în primul rând în Codul Administrativ care erau obligațiile asumate.

Domnul primar Mircia Gutău: Vă mulțumim.

Domnul Grigorescu Remus: Stați, domnule primar, să auzim ca să luăm o hotărâre.

Doamna Anca Ștefan: Din momentul intrării în vigoare a Codului Administrativ și dacă avem în vedere și cele două luni cu suspendarea oricăror termene, în primul rând termenul de un an de zile nu a trecut. Mai mult, până la acest moment nu există publicate norme de aplicare pentru aceste dispoziții. Nefiind publicate norme de aplicare, noi nu avem posibilitatea să spunem care este maniera în care trebuie depus un astfel de raport.

Domnul primar Mircia Gutău: Scumpă domnuișoară, în instanțp veți prezenta aceste probe.

Doamna Anca Ștefan: O singură frază mai am domnule primar, dacă îngăduiți.

Domnul președinte de ședință, consilier local Stelian Nicolae: Haideți, să trecem la vot.

Domnul Grigorescu Remus: Stați un pic să vorbească femeia.

Domnul Băzăvan Constantin: O întrebare - ați mai avut discuții cu dânșii? Ați încercat să conciliați?

Domnul primar Mircia Gutău: Am încercat să îi chemăm de nu știu câte ori și ne-au sfidat pur și simplu. Să vă ciocănim noi pe la uși.

Doamna Anca Ștefan: Domnule primar, cum reprezentanții fundației au putut depune adrese către dumneavoastră în decursul acesta?

Domnul primar Mircai Gutău: De patru ani nu ați vrut să vorbim.

Doamna Anca Ștefan: Domnule primar, dacă în situația de pandemie ați solicitat și au fost suspendate toate termenele?

Domnul primar Mircia Gutău: Nu vorbesc de perioada pandemiei.

Domnul Grigorescu Remus: E vorba de perioada dinainte de pandemie.

Doamna Anca Ștefan: Nu. În perioada de pandemie s-au efectuat de către fundația noastră activități de dezinfectare în cadrul Municipiului Râmnicu Vâlcea. S-au efectuat activități în care am dus...

Domnul primar Mircia Gutău: Unde? Ați anunțat Primăria că faceți activități de deratizare? De unde să știm noi că faceți activități de deratizare.

Doamna Anca Ștefan: Dezinfectare și deratizare sunt două lucruri diferite.

Domnul primar Mircia Gutău: Mi se pare că mă luați la mișto. Întreceți orice măsură. Am fost elegant cu dumneavoastră dar văd că o luați altfel.

Nemaifiind alte discuții pe margine acelor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind încetarea folosinței gratuite de care a beneficiat Fundația Cultural Științifică ”Millenium” asupra imobilului situat în strada Cartier Fețeni nr.34.

Întrunind 17 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Pornaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) și o ”abținere” (domnul Condescu Daniel), începând cu data de 01.08.2020, încetează folosința gratuită de care a beneficiat Fundația Cultural Științifică ”Millenium” asupra imobilului situat în strada Cartier Fețeni nr. 34, compus din construcție edificată în baza Autorizației de construire nr.934/19277/21.09.2010 și teren aferent, în suprafață măsurată de 1404 m.p.

Restituirea imobilului prevăzut mai sus, se face pe bază de proces-verbal de predare-primire ce se va încheia până cel mai târziu la data de 01.08.2020.

Se împuternicește primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să numească, prin dispoziție, comisia de predare - primire a imobilului prevăzut mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea donației doamnei Dinescu Felicia - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acceptarea donației doamnei Dinescu Felicia.

Cu vot unanim se acceptă donația doamnei Dinescu Felicia a bunului "Podeț de acces", având suprafața construită de 10 m.p. și valoare de 10.115 lei, realizat în baza Autorizației de construire nr.207/4271/01.03.2019 peste rigola aferentă arterei de circulație Calea lui Traian, identificat în Planul de amplasament și delimitare - anexă la hotărârea adoptată și înscrierea acestuia în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Administrarea și întreținerea bunului ”Podeț de acces”, descris mai sus, se va realiza de către Direcția Administrării Domeniului Public, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.15627/2016 încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE - Filiala Județeană Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.15627/2016 încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE - Filiala Județeană Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă ca durata contractului de închiriere nr.15627/2016, încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE - Filiala Județeană Vâlcea, având ca obiect închirierea spațiului în suprafață de 98,66 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, strada Mihai Viteazu, la demisolul blocului 22 Decembrie, să se prelungească până la data de 31.12.2021, condiționat de menținerea calității de formațiune politică , încheindu-se în acest sens un act adițional la contract.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind necesitatea înființării unității de învățământ - Grădinița cu program prelungit Ostroveni - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind necesitatea înființării unității de învățământ - Grădinița cu program prelungit Ostroveni.

Cu vot unanim se aprobă necesitatea înființării unității de învățământ fără personalitate juridică - Grădinița cu program prelungit Ostroveni, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr.101 G, ca structură arondată Școlii gimnaziale nr.13 și care va avea 2 săli de grupă pentru învățământul antepreșcolar (creșă), situate la parter și 3 săli de grupă pentru învățământul preșcolar (grădiniță), situate la etajul 1, precum și demararea procedurilor de autorizare de funcționare provizorie a acesteia.

La punctul optisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Se fac propuneri de desemnarea a 3 (trei) consilieri locali, care să facă parte din comisia de casare ce va fi numită prin Dispoziția Primarului, de către doamna Preda Maria Carmen, după cum urmează: dna. Iuliana Maria Popescu, dna. Florentina Adina Dobrete și dl. Ionuț Eduard Nuică.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - rezultatele inventarierii generale a patrimoniului Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019, conform anexei nr.1 la hotărârea adoptată;

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor din anexa nr.3 la prezenta hotărâre, în valoare de 1.241.043,91 lei și casarea acestora;

 • - casarea și declasarea bunurilor de natura mijloacelor fixe aflate în patrimoniul privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea, unităților subordonate și unităților de învățământ, în sumă de 441.137,65 lei, conform anexelor nr.2 si nr.4 la hotărârea adoptată;

 • - casarea și declasarea bunurilor de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul privat al Municipiului Rm.Vâlcea si a unităților subordonate, în sumă de 1.368.223,49 lei, conform anexei nr.5 la hotărârea adoptată;

 • - consecință a prevederilor de mai sus se modifică în mod corespunzător anexele la Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice;

 • - desemnarea a 3 (trei) consilieri locali, care să facă parte din comisia de casare ce va fi numită prin Dispoziția Primarului, după cum urmează:

 • a) dna. Iuliana Maria Popescu;

 • b) dna. Florentina Adina Dobrete;

 • c) dl. Ionuț Eduard Nuică.

 • - cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autoritățile publice locale (Primar și Consiliul Local) și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, așa cum a fost modificată și completată - inițiator Primarul municipiului.

Comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autoritățile publice locale (Primar și Consiliul Local) și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, așa cum a fost modificată și completată.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.284 din 30.09.2010, așa cum a fost modificată și completată, care va avea următorul conținut:

“Art.1. Simbolurile specifice municipiului Râmnicu Vâlcea - stema municipiului și clădirea monument istoric sediu al autorităților publice locale - vor fi imprimate pe actele oficiale ale autorităților administrației publice locale (Primar și Consiliul Local) și ale Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, așa cum sunt prezentate în imaginea de mai jos. Alături de aceste simboluri vor fi imprimate și datele de contact, precum și datele de certificare: SR EN ISO 9001:2015 410C, SR EN ISO 14001:2015 223M, SR ISO 45001:2018 190HS, SR ISO/IEC 27001:2018 019SI ”.

Noile date de recertificare se vor imprima pe toate documentele oficiale ale autorităților administrației publice locale (Primar și Consiliul Local) și ale Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01 iulie 2020.

La punctul suplimentar unu este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru ”Reabilitare și modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Bătrân” - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Pană Cătălin anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru ”Reabilitare și modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Bătrân”.

Întrunind 22 voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (Pană Cătălin) se aprobă Devizul General Actualizat aferent obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Bătrân”, la valoarea totală de 1.868.090,14 lei cu TVA față de 1.439.010,86 lei cu TVA, respectiv 1.570.808,59 lei fără TVA față de 1.209.868,28 lei fără TVA, din care C+M la valoarea de 1.223.491,28 lei cu TVA față de 784.739,24 lei cu TVA, respectiv 1.028.143,93 lei fără TVA față de 659.444,74 lei fără TVA.

Devizul General Actualizat aferent obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Sala de Festivități Colegiul Mircea cel Bătrân”, aprobat conform alineatului precedent este prezentat în anexa la hotărâre.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul suplimentar doi este prezentat proiectul de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111A”- inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111A”.

Cu vot unanim se aprobă actualizarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții ”LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. ȘTIRBEI VODĂ, NR.111 A”, și indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de: 11.415.460,92 lei fără TVA, respectiv 13.573.090,84 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de: 9.583.995,83 lei fără TVA, respectiv 11.404.955,04 lei cu TVA, conform anexei nr.1 la hotărârea adoptată.

Se actualizează DEVIZUL GENERAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL LOCAL, al obiectivului de investiții ”LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. ȘTIRBEI VODĂ, NR.111 A” la valoarea de: 1.477.426,55 lei fără TVA, respectiv 1.756.537,85 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 1.068.279,22 lei fără TVA, respectiv 1.271.252,27 lei cu TVA, conform anexei nr.2 la hotărârea adoptată.

Se actualizează DEVIZUL GENERAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT, al obiectivului de investiții ”LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. ȘTIRBEI VODĂ, NR.111 A” la valoarea de: 9.938.034,38 lei fără TVA, respectiv 11.816.552,99 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 8.515.716,61 lei fără TVA, respectiv 10.133.702,77 lei cu TVA, conform anexei nr. 3 la hotărârea adoptată.

Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.334 din 30 octombrie 2018, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE LOCUINȚE ANL PENTRU TINERI ȘTIRBEI VODĂ” își încetează aplicabilitatea.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul suplimentar trei este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, conform Ordonanței Militare nr.8/2020, din cadrul Direcției de Asistență Socială - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, conform Ordonanței Militare nr.8/2020, din cadrul Direcției de Asistență Socială.

Cu vot unanim se aprobă alocația zilnică de hrană pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, din cadrul serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, de la data intrării în vigoare a Ordonanței Militare nr. 8/2020 și până la încetarea stării de urgență, în cuantum maxim de 29 lei/angajat/zi (TVA inclus).

Sumele necesare achitării cheltuielilor efectuate cu hrana personalului pentru care sa dispus măsura izolării la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, se suportă din bugetul local, prin bugetul Direcției de Asistență Socială.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Asistență Socială.

La Capitolul ”Întrebări, interpelări și răspunsuri” are cuvântul domnul consilier local Crăciunescu Grigore.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, anul trecut, în louna noiembrie 2019 a fost depus la Primăria municipiului , în atenția dumneavoastră un memoriu semnat de către un grup de cetățeni care locuiesc pe strada Știrbei Vodă, prin care vi se solicita sprijinul ca la momentul în care strada intră în reabilitare să vă ocupați de arborii seculare care le creează foarte multe probleme în sensul că s-au dezvoltat faorte mult rădăcinile și au distrus trotuarele, au distrus zidurile caselor, zidurile perimetrale- gardurile și la unele locuințe zidurile caselor sunt fisurate. S-au dezvoltat foarte mult în subsol rădăcinile. Ieri, a mai fost depus la dumneavoastră un memoriu în completarea celuilalt la care semnează mai multe familii de pe strada Știrbei Vodă. Nu știu dacă este cineva prezent în sală, dacă doresc este este o familie prezentă și am să îl rog pe domnul primar să le transmiteți domneavoastră personal. Sunt vreo 15 familii afectate. În prezent strada este reabilitată. E turnat covorul asfaltic și știu că se lucrează la trotuare, care nu sunt în cea mai bună formă de prezentare. Vă rog să le transmiteți dumneavoastră ce decizie ați luat cu arborii și cu reabilitarea trotuarelor în zonă. Mulțumesc.

Domnul primar Mircia Gutău. Pentru tăierea oricărui arbor trebuie să iau aviz de la Mediu. Este o procedură foarte greoaie și complicată.

Domnul Crăciunescu Grigore: Și acolo sunt foarte mulți arbori.

Domnul primar Mircia Gutău. Ar însemna ca pentru toți arborii să fac proceduri. Am fost și eu și am văzut că s-au dezvoltat foarte mult și au ridicat trotuarele și asfaltul. E o situație delicată. Va trebui să îi facem treptat, dar vreu să vă mai spun un lucru. Dumneavoastră sunteți oameni de bună credință care ați solicitat acest lucru dar în momentul în care noi am mers la asflatare și am fost acolo, la fața locului, ne-au sărit oamenii să arunce cu apă fiartă pentru că le tăiem niște crengi. Erau niște crengi care încurcau repartitorul de asfalt și ne-au sărit să arunce cu apă fiartă. De ce tăiem noi crengile de la teiul respectiv? Deci, e o nebunie ce se întâmplă. Noi avem în plan să luăm acordul de la Mediu și cred că sunt peste 50 de copaci până la unitatea militară. Luăm acordul de la Mediu și să încercăm să îi dăm treptat ca să încercăm să mulțumim lumea. Vreau să vă spun că cei de pe partea stângă niciunul nu a vrut să îi tăiem că au nevoie de umbră la case. Când s-a asfaltat s-au tăiat crengile care au venit pe stradă pentru că nu putea să intre repartitorul de asfalt. Am avut scandal.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, nu numai că s-au tăiat crengile ci când s-au trasat bordurile s-au tăiat și din rădăcini în anumite zone.

Domnul primar Mircia Gutău: Soluția v-am spus care este. La anul sunt convins că 23 se usucă și îi vom scaote. Luăm avizul mai ușor de la Mediu. Îi scoatem și punem alții. Asta e viața. Nu putem să îi scoatem pe toți. Ce ar însemna asta? Gutău, ecologistul taie toți copacii. Abia așteptați. Este o provocare să cad în cursă. Nu pic. Nu mai sunt așa să cad în cursă cum vor unii sau alții și au picat ei în cursă. Unii au cedat și au picat ei și au căzut de pe gard în cap, dobitocii și nu au văzut că sunt camere. Au făcut plângere la Poliție că Gutău i-a chemat să îi bată cineva. Bineînțeles că polițiștii nu sunt proști și au luat imaginile de la cameră și au văzut bețivul că a încercat să sară gardul și a patra oară după gard a căzut în cap ca naveta Saiuz și după aia a chemat pe unii să îl filmeze și erau doi ziariști după tufe să filmeze crezând că dacă filmează Gutău, mediatic e terminat.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Dar nu a fost colegul dumneavoastră de partid? Lui Grig îi reproșați demult.

Domnul primar Mircia Gutău: E al vostru. Eu îl cunosc ca și consilier personal al candidatului dumneavoastră la Primărie.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Nu există.

Domnul primar Mircia Gutău: Un asemenea consilier personal să vă trăiască.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Nu mai este demult. De ce răspundeți la toate apelurile?

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, imobilul care s-a dărâmat la Fețeni, spuneați că în urmă cu mulți ani l-ați cunoscut acolo. Imobilul ăsta pe care l-a construit Fundația Milenium.

Domnul primar Mircia Gutău. Folosiți-l dumneavoastră. Îl aveți pe Ghioca...

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Domnule primar, dar de ce i-ați răspuns la telefon?

Domnul primar Mircia Gutău: Cum să nu răspunzi dacă te sună de trei ori? Îmi spune ca la întâlnire să vin singur și dobitocul merge la Poliție și spune că Gutău m-a chemat și nu a venit el și a trimis pe unul să mă bată. Când s-a uitat polițistul pe cameră exact Saiuz. O să vă dăm mâine, la conferința de presă, imagini, un filmuleț să vadă toată lumea. Să se lămurească cum sare în curte la Arene, cum încearcă să sară gardul în trei locuri și a patra oară urcă sus, ridică piciorul și ca un butoiaș vine în cap. Putea să moară. Îți dai seama cum și-a făcut poze selfi după aceea cu tăietura aia? Pe ce loc este pe listă la voi?

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu știu despre cine vorbiți. Problema arborilor de pe Știrbei Vodă este una dintre cele trei probleme ridicate d ecetățeni. A doua- sunt restricții de trafic rutier pentru mijloacele de transport până la 7,5 t care nu este respectat. În acel memoriu aomenii spun și treaba asta că nu se respectă. Mai multă atenție la limitatorul de greutate. A treia problemă este legată de o salcie foarte înaltă și probabil bătrână în parcul din Zăvoi care paote la o vijelie puternică să afecteze niște proprietăți acolo în zonă. Vă rog să analizați aceste probleme și să le transmiteți dumneavoastră cetățenilor.

Domnul primar Mircia Gutău: Referitor la traficul greu, dumneavoastră aveți dreptate dar Olănești-ul este înfundat. O să spuneți de ce nu dăm pe Morilor? Acolo avem zeci de reclamații cu dovezi foarte calre că casele de la ”Geamuri late”, toate casele de pe acele străduțe sunt toate fisurate din cauza mașinilor mari. Deci, este extraordinar de greu să mulțumești pe toată lumea.

Domnul Crăciunescu Grigore: Să facem o centură ocolitoare.

Domnul primar Mircia Gutău: Exact. Uite acum ați venit la guvernare și să faceți o centură ocolitoare și până la alegeri ăi dați drumul.

Domnul Crăciunescu Grigore: Un proiect și un studiu de fezabilitate putem începe împreună.

Domnul primar Mircia Gutău: Am făcut și au venit cu studiul și s-a reactualizat. A venit un studiu peste terenurile care alunecă. Își faci cruce ce a venit. Spuneți, domnule arhitect. Cred că iar e nevoie să se mănânce banii pe studii. În veci nu se va face pe terenurile de la Fețeni care alunecă. Noi nu putem să facem podul ăla de cale ferată de 30 de ani și vin ei cu vise cu șosele suspendate.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, cred că spre Olănești ar trebui să luăm în calcul să facem o centură ocolitoare a orașului. Olănești este o stațiune mare.

Domnul primar Mircia Gutău: Da, cred că trebuie. Eu sunt convins că sunt bani mulți pentru că ați venit la guvernare și se poate face.

Domnul Crăciunescu Grigore: Banii au fost tot timpul, domnule primar, șmecheria este să știi să îi atragi.

Domnul primar Mircia Gutău: Vreau să mulțumesc ministrului liberal care m-a felicitat pentru fondurile europene atrase. Încă un subiect din campanie mucles. Am atrs fonduri europene.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30 iunie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

jurist Ion DIDOIU


Nicolae STELIAN

Red.R.M.M.

1 ex.