Proces verbal din 30.01.2020

1. Proces-verbal al sedintei ordinare 30 ianuarie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 30 ianuarie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, în temeiul prevederilor art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, prin Dispoziția Primarului nr. 65 din 23.01.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul Didoiu Ion-secretar general, precum și toți cei 23 de consilieri în functie.

Doamna președinte de sedință consilier local Ionescu Diana Maria: Bună ziua! Deschid ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 30 ianuarie 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Didoiu Ion pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință și a supune votului procesul-verbal al ședintei ordinare din 23 decembrie 2019.

Domnul Didoiu Ion: Bună ziua! Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 30 ianuarie 2020, este legal constituită prin prezența tuturor celor 23 de consilieri locali în funcție. Supun aprobării procesul-verbal al ședintei ordinare din 23 decembrie 2019. Cine este ”pentru”? S-au întrunit 22 voturi ”pentru”, întrucât domnul consilier Grigorescu Remus a ieșit din sală .

Doamna președinte de sedință consilier local Ionescu Diana Maria: În continuare, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Gutău Mircia: Înainte de a supune aprobării proiectul ordinii de zi, retrag proiectul de hotărâre de la punctul 27. Supun aprobării, în temeiul art.135, alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi, care se aprobă cu majoritate simplă. Cine este ”pentru”?

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare” domnului Emil Vețeleanu - inițiator Primarul municipiului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea” - inițiator Primarul municipiului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea privind intravilanul în Cartierul Fețeni -inițiator Primarul municipiului

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1C - Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max - inițiator Primarul municipiului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, str. Știrbei Vodă nr. 11 C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș - inițiator Primarul municipiului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia - inițiator Primarul municipiului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației ”Orașe Energie în România” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Patronatului Serviciilor Publice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” în anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, în anul 2020 -inițiator Primarul municipiului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.01.2020 - inițiator Primarul municipiului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru investiții în valoare de 30.000.000 lei -inițiator Primarul municipiului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24” - inițiator Primarul municipiului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind participarea Școlii Gimnaziale ”Spiru Haret” la Proiectul "Educația - A doua șansă”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii - inițiator Primarul municipiului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și a tarifelor pentru lucrări reparații și/sau mentenanță - inițiator Primarul municipiului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.01.2020 - inițiator Primarul municipiului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor indirecte și a cheltuielilor generale de administrație, pe activități, inclusiv anexele 1-7, la ETA SA - inițiator Primarul municipiului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc B, bloc C și bloc D strada Ostroveni - inițiator Primarul municipiului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1169/2002, încheiat cu societatea Agexim SRL - inițiator Primarul municipiului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii stațiilor ETA, în perioada cursurilor, de către autocarul cu nr.de înmatriculare VL 74 CSI pentru transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoțitorilor acestora și cadrelor didactice - inițiator Primarul municipiului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil - teren cu destinația de drum public - inițiator Primarul municipiului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren cu destinația de drum public - inițiator Primarul municipiului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în materie civilă pentru a asista și a reprezenta Municipiul Râmnicu Vâlcea în dosarul nr. 566/46/2019 - inițiator Primarul municipiului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr.

 • 5, pct.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019 - inițiator Primarul municipiului.

 • 30. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Gutău Mircia: Vă informez că, suplimentar ordinii de zi, pe site-ul primăriei și la dispoziția dvs, au fost prezentate 2 proiecte de hotărâre, respectiv: Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE LOCUINȚE SOCIALE ZONA OSTROVENI” și Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea acordării unor ajutoare materiale de urgență sub formă oneroasă sau în natură constând în executarea reparațiilor la imobilele afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în noaptea de 22.01.-23.01.2020.

Astfel, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art. 135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, doar cu un singur proiect de hotârâre, respectiv:

- Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea acordării unor ajutoare materiale de urgență sub formă oneroasă sau în natură constând în executarea reparațiilor la imobilele afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în noaptea de 22.01.-23.01.2020.

Domnul primar Gutău Mircia: Cine este pentru?

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Doamna președinte de ședință anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare” domnului Emil Vețeleanu - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare” domnului Emil Vețeleanu.

Cu vot unanim se acordă Titlul de “Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului Emil Vețeleanu pentrueroismul dovedit în luptele din cel de - Al Doilea Război Mondial” și pentru ”exemplul de implicare pe care îl oferă tinerelor generații”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

Domnul primar Gutău Mircia: Aș vrea să vă mulțumesc tuturor consilierilor locali pentru că ați fost de acord cu acest punct ca să acordăm domnului Vețeleanu titlul de Cetățean de Onoare.Vă rog, lăsați-l să stea jos.

Din sală o doamnă: Lăsați-l că poate, domnule primar. Dacă acum nu mai poate la 103 ani ce o să mai zică?

Domnul primar Mircia Gutău: Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, generația de astăzi. Să vă acord acest titlu de Cetățean de Onoare.

Se înmânează titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și ”Diploma pentru vârsta de aur-101 ani”.

Domnul Vețeleanu Emil: Vă mulțumesc foarte mult pentru distincția acordată, domnule primar. La vârsta asta cât oi mai putea și vă doresc tuturor mulți ani de activitate.

Din sală o doamnă: Și eu vă mulțumesc pentru tatăl meu și vă doresc din tot sufletul meu tot ce le spun și foștilor elevi:sănătate, fericire și bani.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea” - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu a ieșit din sala de ședințe și în aceste condiții sunt prezenți la ședință 22 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.426/2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea privind intravilanul în Cartierul Fețeni - inițiator Primarul municipiului.

Domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu a revenit în sala de ședințe și în aceste condiții sunt prezenți la ședință toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea privind intravilanul în Cartierul Fețeni

Cu vot unanim se aprobă îndreptarea erorii materiale din Planul Urbanistic General actual al municipiului privind intravilanul Cartierului Fețeni, în zona proprietăților celor 3 (trei) solicitanți, respectiv Trascan Dumitru-Laurențiu, Gheran-Popescu Victor și Meraru Niculina, în sensul introducerii în intravilan a zonei celor 3 parcele cu funcțiunea zonei învecinate, respectiv ”L1”.

Materializarea liniei noului intravilan este prezentată în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată, suprafața ce face obiectul îndreptării materiale, trecută de la extravilan la intravilan, fiind de 8003 m.p.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf.Calinic nr.1C - Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max -inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf.Calinic nr.1C - Municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal și RLU - Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1 C, Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max, cu respectarea următoarei condiții:

 • a) construcția propusă, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă - PUZ și RLU ”Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1 C, Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

Documentația aferentă PUZ și RLU ” Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1 C, Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Raportul informării și consultării publicului nr. 1684 din 16.01.2020, întocmit de arh. Doina Negoiță, specialist RUR - responsabil cu informarea publicului, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, str. Știrbei Vodă nr. 11 C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Doamna președinte, domnule primar, stimați colegi, este un proiect frumos care a fost supus spre aprobare. Îmi amintesc că de-a lungul timpului acest teren a comportat foarte multe discuții pentru că, de vreo 4-5, ori consiliul a votat împotriva unui proiect de dimensiuni mari amplasat în acea zonă, deci la intrarea în parcul Zăvoi. În anul 2012, consiliul local a avut o plângere la administrația prezidențială pentru că a respins un astfel de proiect făcut de fostul proprietar și potențial investitor. Astăzi este iar pe ordinea de zi și deși îndeplinește toate criteriile și condițiile tehnice impuse de lege ca el să fie acolo, în opinia mea amplasarea unui imobil cu 3 etaje plus al patrulea retras într-o zonă de case și la intrare în parc nu ar avea oportunitate. Știind că pentru această zonă și pentru amplasarea unei construcții în acea zonă au existat discuții, de nenumărate ori am propus ca acea proprietate să fie preluată de administrație, cumpărată de primărie și acolo să fie dezvoltată o zonă de parcare publică, un al doilea acces auto și chiar și pietonal în parcul Zăvoi, pentru că nu sunt decât două intrări, cea de la intrarea principală și cea de la stadion. Aș fi vrut să atrag atenția că înălțimea de P+3+4 retras într-o zonă de case în opinia mea nu este una corectă pentru locuitorii din acea zonă. Nu cred că este în PUZ prevăzut cu patru etaje.

Domnul primar Mircia Gutău: Vă înțeleg punctul dumneavoatsră de vedere și îl respect. Vreau să vă spun că și opinia mea este la fel ca a dumneavoastră, dar opiniile noastre nu sunt opinii autorizate. Opinia autorizată a arhitecților au spus foarte clar că se încadrează. Ați spus foarte bine că de-a lungul timpului au fost foarte multe procese dat ați omis un singur lucru că a mai fost un PUD aprobat cu mai multe etaje, al unui coleg de al dumneavoastră și nu știu dacă ați aprobat și dumneavoastră acest lucru, care nu s-a finalizat pentru că a intrat omul în colaps financiar. S-a vândut acel teren și s-a venit cu această propunere ca și construcție când eu ca primar nu pot să refuz așa ceva.

Domnul Crăciunescu Grigore menționează că nu a spus că nu se încadrează în prevederile legale. Din punct de vedere arhitectural să amplasăm un imobil în zonă deși este dreptul omului ca proprietar și dumneavoastră să autorizați în condiții legale construirea oricărui imobil.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu sunt pus aici să respect legea. Știți foarte bine ce am pățit la SOCOM când tot vechea conducere a Primăriei, tot colegi de ai dumneavoastră au refuzat sau au dat greșit acel certificat și au câștigat în instanță și ne-au obligat să plătim 4 miliarde de lei și după aceea am găsit și soluții să facem un schimb de terenuri pentru a reglementa acea situație delicată. Sunt foarte asemănătoare situațiile pentru că următoarea fază era să fim dați în judecată pentru nefolosința terenului. Deci, obligația mea este să bag în consiliu local.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că și-a exprimat o opinie și domnul primar Gutău Mircia spune că a făcut același lucru.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu -Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, str. Știrbei Vodă nr. 11 C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș.

Întrunind 19 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin, Vîlcu Dumitru) se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, strada Știrbei Vodă nr. 11C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș, cu respectarea următoarei condiții:

 • a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferente "Planului Urbanistic de Detaliu -Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, strada Știrbei Vodă nr. 11C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă ”Planului Urbanistic de Detaliu - Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, strada Știrbei Vodă nr. 11C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Raportul informării și consultării publicului nr.1636 din 16.01.2020, întocmit de către Societatea Assad S.R.L prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 96.00 m.p., situat pe str. Crișan nr.1A, între terenurile proprietatea S.C. NURVIL TUNING S.R.L., situate pe str. Crișan la numerele 1 și 1B. Terenul este identificat în planul de situație - anexă la hotărârea adoptată.

Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 96.00 m.p., în scopul amenajării unui spațiu verde dalat (dale înierbate), necesar accesului și circulației între cele două terenuri proprietatea S.C. NURVIL TUNING S.R.L., cu păstrarea funcțiunii prevăzute în documentația de urbanism. Se vor respecta reglementările urbanistice ale zonei prevăzute în documentația de urbanism, în vigoare, precum și prevederile din certificatul de urbanism nr.1478/29.223 din 18.09.2019, în valabilitate la această dată.

Prețul concesiunii este de 334 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.177/64/2004 și nr.130/2017. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Eventualele cheltuieli aferente concesiunii terenului prevăzut la alineatul precedent vor fi suportate de către solicitant.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism și Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șapte din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuți pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă cotizația ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2020, în cuantum de 58.888 lei.

Cotizația aprobată conform alineatului precedent va fi prevăzută în bugetul local al municipiului pe anul 2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul opt din ordinea de zi este prezentul proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației ”Orașe Energie în România” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației ”Orașe Energie în România” pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă cotizația ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației ”Orașe Energie în România” pentru anul 2020, în cuantum de 9.878,00 lei.

Cotizația aprobată conform alineatului precedent va fi prevăzută în bugetul local al municipiului pe anul 2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul nouă din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Patronatului Serviciilor Publice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Patronatului Serviciilor Publice pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă cotizația ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Patronatului Serviciilor Publice pentru anul 2020, în cuantum de 2.500 lei.

Cotizația aprobată conform alineatului precedent va fi prevăzută în bugetul local al municipiului pe anul 2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul zece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” în anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Vîlcu Dumitru anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Domnul primar Gutău Mircia: Dacă îmi permiteți, vreau să vă spun că la acest punct nu am primit aprobarea AGA pentru această cotizație. Nu știm exact cum se cheltuiesc banii, propun amendamentul de reducere la jumătate a cotizației, respectiv la 90.000 lei

Domnul Crăciunescu Grigore: Am solicitat în comisie un raport al lui ADI APA VALCEA ca să vedem ce s-a întâmplat cu cotizația de anul trecut, cum au fost banii cheltuiți.

Domnul primar Gutău Mircia: Domnule Crăciunescu, eu sunt atent la tot ce propuneți chiar dacă nu vin să vă spun în față. L-am trimis pe city manager, pe domnul Ghibirdic și să vă spună dânsul care este soluția.

Domnul Ghibirdic Alexandru: Am fost la sediul asociației și surpriză mare: au externalizat serviciul de contabilitate, iar contabila nu vrea să predea execuția de casă și nici evidența cotizației.

Nemaifiind alte discuții se supune aprobării propunerea formulată în plenul ședinței privind reducerea cuantumului cotizației pentru anul 2020 de la 178.000 lei la 90.000 lei. Propunerea supusă la vot și care a întrunit 22 de voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (domnul Vîlcu Dumitru).

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” în anul 2020, inclusiv propunerea privind reducerea cotizației.

Întrunind 22 voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (Vîlcu Dumitru) se stabilește și se aprobă cotizația ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, pentru anul 2020, în cuantum de 90.000 lei.

Suma prevăzută mai sus va fi cuprinsă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”.

La punctul unsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, în anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Aceeași problemă am solicitat și Pentru ADI Salubrizare, să vedem cum au fost cheltuiți banii acolo, dacă lucrurile sunt corecte, pentru că nu am văzut un buget al lor. Consiliul local are un reprezentant la ADI Salubrizare și faptul că taxa pe care trebuie să o plătim noi nu știm cuantumul ei, dar înțeleg că există o hotărâre a lui ADI Salubrizare prin care se propune o anumită sumă și municipiului i-ar reveni o sumă de 90.000 lei. Dacă avem, doamna viceprimar, ceva informații la problemele pe care le-am discutat împreună?

Domnul primar Gutău Mircia: Dacă îmi permiteți, am cerut informarea de la ADI Salubrizare. Anul trecut s-a încheiat cu un excedent bugetar de 4.795.060 lei, ceea ce înseamnă că stau foarte bine cu banii și propun suma pe care am plătit-o și anul trecut de 46.141 de lei

Domnul Poenaru Constantin Mircea anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Nemaifiind alte discuții se supune aprobării propunerea formulată în plenul ședinței potrivit căreia cuantumul cotizației pentru anul 2020 să fie de 46.141 lei. Propunerea supusă la vot a întrunit 22 de voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (Poenaru Constantin Mircea).

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, în anul 2020, inclusiv propunerea aprobată privind cuantumul cotizației.

Cu vot unanim se stabilește și se aprobă cotizația ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, pentru anul 2020, în cuantum de 46.141 lei.

Suma prevăzută mai sus va fi cuprinsă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea.

La punctul doisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au pre zentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim, începând cu data de 01 ianuarie 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Începând cu data aplicării hotărârii adoptate, Hotărârea Consiliului Local nr.28/31.01.2019, așa cum a fost modificată și completată, își încetează aplicabilitatea.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane.

La punctul treisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.01.2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.01.2020.

Cu vot unanim, începând cu data de 01.01.2020 se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, conform anexei la hotărârea adoptată.

Începând cu data aplicării hotărârii adoptate, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.30/2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public își încetează aplicabilitatea.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Administrării Domeniului Public.

La punctul paisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim, începând cu data de 01.01.2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, conform anexei la hotărârea adoptată.

Începând cu data aplicării hotărârii adoptate, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.29/2019 privind stabilirea salariilor de bază funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea își încetează aplicabilitatea.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Asistență Socială.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2 de buget - finanțe, prognoze economico - sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea

Cu vot unanim, începând cu data de 01.01.2020 se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, conform anexei la hotărârea adoptată.

Începând cu data aplicării hotărârii adoptate, Hotărârea Consiliului Local nr.31 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea își încetează aplicabilitatea.

Cu aducerea la îndeplinire se încredințează Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru investiții în valoare de 30.000.000 lei - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

În plenul Consiliului Local s-a solicitat formularea de propuneri privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea împrumutului.

Domnul Lețu Fănel a făcut următoarele propuneri: domnul Stelian Nicolae și domnul Olteanu Marin.

Nemaifiind alte propuneri se supune aprobării propunerea domnului Lețu: au fost întrunite 19 voturi ”pentru” și 4 abțineri (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru).

În urma discuțiilor purtate vizavi de modul de votare, propunerile formulate în plenul ședinței privind desemnarea următorilor consilieri locali: Stelian Nicolae și Olteanu Marin care să facă parte din comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea împrumutului au fost supuse la vot separat și au întrunit fiecare câte 19 voturi ”pentru” și 4 abțineri (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru).

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, propuneți demararea procedurilor pentru un nou împrumut în sumă de 30.000.000 lei. Aș vrea să vă reamintesc că și în trecut, ați solicitat un împrumut care a fost aprobat de consiliul local. Noi, grupul de consilieri PNL am votat pentru acel împrumut, suntem pentru dezvoltarea orașului, suntem pentru realizarea unor obiective de investiții de importanță majoră pentru acest oraș și tot timpul vom sprijini proectele de anvergură. Pentru împrumutul pe care îl solicitați astăzi, ne vom abține dintr-un singur considerent- dorim să vedem execuția de casă și modul cum au fost cheltuiți banii din împrumutul precedent care a fost aprobat și pe care grupul de consilieri v-a sprijinit să îl obțineți.

Domnul primar Mircia Gutău: Aș vrea să vă răspund foarte clar și deschis. Banii au fost cheltuiți cu grijă și nu ne-am putut abate de la niciun proiect. Ceea ce vehiculați dumneavoastră că se pot cheltui bani de la o investiție la alta sunt doar pentru campania electorală. Banii nu se pot cheltui decât pentru investițiile pe care dumneavoastră le-ați aprobat. Orice deviere a banilor de la un obiectiv la altul nu se face decât cu acordul consiliului local. Deci, dumneavoastră știți foarte bine acum, la momentul ăsta, cum au fost cheltuiți banii și pe ce investiții. Știți foarte bine poate chiar mai bine decât mine că sunteți economist. Unu - au fost acuzații și tot timpul speculații în presă, într-o anumită parte a presei că banii se cheltuie fără aprobare, pentru niște investiții fantasmagorice, că se face o parcare... trebuie să fii redus mintal să spui că o parcare nu este necesară unui municipiu reședință de județ. Trebuie să ai nu știu ce minte să mori după un an dacă te împușcă cineva în cap pentru că un an se plimbă glonțul până dă de creier ca să nu vezi investițiile și să spui că lărgirea de la intersecția Ștrandului cu bulevardul nu este o investiție necesară Râmnicului, să spui că sediul Vămii nu este o investiție necesară Râmnicului, să spui că execuția sălilor de sport de la Antim Ivireanu, să spui că grădinița din ostroveni, reabilitarea imobilului de pe General Magheru, sala de festivități de la Mircea cel Bătrân- la anu împlinește 100 de ani de la înființare, să spui că amenajarea trecerilor peste calea ferată-cele trei propuse (Mihai Eminescu, Nicolae Bălcescu, Copăcelu), să spui de sala de sport de la Colegiul Mircea cel Bătrân (ne chinuim de 20 de ani să modernizăm sala), să spui că sala de sport de la Scoala nr.4 nu sunt investiții necesare Râmnicului? Încă o dată repet, trebuie să ai ceva nu știu cum. Nu vorbesc de dumneavoastră, ci de cei care vehiculează prin presă. Amenajarea locuințelor ANL care trebuie să fie în cota de participare, modernizarea imobilului de pe Popa Șapcă unde ne ducem copiii și dumneavoastră o să vă duceți fetița în condiții excelente. Să vedeți cum arată în momentul de față, 60% este rezolvată de jos până sus fostul Liceul de Arte se modernizează la standard europene. Să facem o stație de tratare mecanică pentru deșeuri în municipiu, deranjez foarte tare. Ceea ce mi-am propus aia voi face ca să nu mai stau la mâna nimănui. Să faci o parcare în cartierul Ostroveni, astea nu sunt obiective? Am pus mai multe investiții pentru că toate acestea sunt peste 100 de milioane de euro, dar am pus ca să pot jongla în funcție de aprobare, de PUZ-urile făcute, de toate cele. Dumneavoastră aveți un principiu politic. Știu asta. De ce nu ai cerut la domnul Ghibirdic în ședința și îți prezenta toate detaliile. Puteai să afli de mai mult timp cum s-au cheltuit banii. Te asigurăm că banii nu s-au cheltuit din vechiul împrumut. Am avut la finalul anului cum sau cheltuit banii și ați refuzat să vedeți.

Domnul Crăciunescu Grigore: Am solicitat în ședința comisiei și execuția de casă a bugetului la 31 decembrie nu a fost prezentată.

Domnul primar Mircia Gutău. Grig, tu ai două comportamente. Când ne întâlnim în ședința de consiliu ești membru de partid, când ne întâlnim în privat ești un om normal.

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu este adevărat, domnule primar. Același comportament l-am avut dintotdeauna și îl voi avea, dar rețineți anul trecut am aprobat și tot timpul vom sprijini proiectele de investiții. Nu am spus.

Domnul primar Gutău Mircia: Corect. Eu o să văd cum te exprimi prin vot.

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu am spus că nu sprijinim investițiile. Pentru astăzi ne abținem. Faceți dovada cum i-ați cheltuit pe ceilalți aprobați anul trecut.

Domnul primar Mircia Gutău: Ce ai mai vrea? Să mai întârziem vreo 7 luni. Știu ce vreți voi. Vă e frică să nu mai facă Gutău investiții.

Domnul Crăciunescu Grigore: Mai întârziem o săptămână și prezentat execuția bugetului.

Domnul primar Mircia Gutău: Puteai foarte bine să te interesezi, dacă erai un consilier perspicace.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, am primit un răspuns, o declarație că o să vină timpul să prezinte Direcția Economică execuția bugetului.

Domnul primar Mircia Gutău: Aveți șansa democratic, câștigată la alegerile din 2016, să vă exprimați prin vot.

Domnul Grigorescu Remus: Deci, m-am uitat la anexa 2. Ce remarc aici este că ați mers pe o medie a veniturilor pe ultimii 3 ani de zile, în condițiile în care pe dinamica ultimilor trei ani avem creșteri ale veniturilor cu 5%, iar dacă mergem pe dinamica asta mergem cu o scădere a veniturilor la 4,7%. Vă întreb de ce s-a mers pe această dinamică și nu pe cealaltă din ceea ce văd eu? Cred că ar fi fost mult mai util și gradul de îndatorare altfel ar fi arătat.

Domnul Ghibirdic Alexandru, administrator public: Modelul de raportare este impus de Ministerul Finanțelor, prin comisia de acordare a împrumuturilor. Ce venituri intră din catergoria celor pentru care se face calculul este cel stabilit prin Legea nr.273. Nu putem intra nici în structura raportării, nici pe orizontală și nici pe verticală. Ce informații se cer așa facem documentele.

Domnul Grigorescu Remus: Am văzut că serviciul datoriei crește până în 2024 după care scade.

Domnul Ghibirdic Alexandru: Se lichidează creditul de 7 milioane. Creditul din 2018 la care mai sunt doi ani. Încet, încet se termină creditele pe care le avem angajate. Cel pentru compensare energie. Amândouă fac 14 milioane care se termină în 2023. Intră altele în funcțiune. Scad datoriile la cel cu Banca Europeană de Investiții, scad și datoriile celelalte, ca urmare dobânziile se calculează per sold și scade suma de plată și automat dobânda e mai mică.

Domnul Grigorescu Remus: Toate investițiile propuse sunt gândite pe buget multiannual. O rugăminte aș avea. La complexul de la Arenele Traian, dacă există posibilitatea de acoperire a suprafeței?

Domnul primar Mircia Gutău: Ar trebui un alt proiect.

Domnul Poenaru Constantin Mircea spune că poate doar a tribunelor fără suprafața de joc.

Domnul Grigorescu Remus spune că este necesar să avem astfel de spații și poate se realizează cumva.

Domnul primar Mircia Gutău: Se poate face printr-un alt proiect pentru că în momentul de față doar tribunele ar putea fi făcute.

Domnul Grigorescu Remus: Eu, unul sunt de accord cu amenajarea unor parcări publice sub sau supraterane și dacă există posibilitatea să mai găsim locuri pentru dezvoltarea unor astfel de investiții pentru că uitându-mă prin cartiere aglomerația este foarte mare. Dacă s-ar găsi soluții de genul acesta ar fi extraordinar.

Domnul primar Mircia Gutău: Vreau să vă spun că persoana care a găsit soluția cu această parcare la Casa Științei, este un arhitect și soluția nu deranjează vizual. Inițial am propus să facă două parcări în următorul mandate și una dintre ele peste parcarea existentă la catedrală. Unii arhitecți au spus că ar deranja o clădire pe actuala parcare, supraterană ar deranja vizual. Venind cu această propunere ca să vii de la nivelul treptelor de la Casa Științei, diferența dintre trepte și parcarea de jos de la parc este de 3,20 metri. Să vii cu o placă în consolă și să folosești locul de jos unde intră 88 de mașini și sus 120 de locuri, fără să afecteze parcul e o soluție formidabilă. Sa faci cu un preț relativ scăzu, 2002 de locuri de parcare într-un loc atât de aglomerat. Au tot fost speculații despre gradul de îndatorare. Nu trebuie decât să citiți graficul respectiv, cei care vorbiți. Gradul de îndatorare în momentul de față 2020 este de 10,6% în condițiile în care orice municipiu din România are voie să aibă gradul de îndatorare de 30% și nu cred să existe vreo 5 municipii din România care să se apropie de acest grad de îndatorare. Cel mai ridicat grad de îndatorare va fi în anul 2022 de 16,45%. Eu vă înțeleg strângerea de inimă, dar vă rog din suflet să stați liniștiți, aceste dobânzi le voi plăti eu în 2022. Nu am pronunțat nume am vorbit la general și cei care se îngrijorează așa să stea liniștiți că, în 202,2 Mircia Gutău le va plăti. Mulțumesc.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru investiții în valoare de 30.000.000 lei, cu propunerile aprobate în plenul ședinței.

Întrunind 18 voturi ”pentru” și 5 ”abțineri” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin, Vîlcu Dumitru și Condescu Daniel) se aprobă demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut intern, în sumă de 30.000.000 lei, pe termen de 10 ani, cu perioadă de tragere și grație 2 ani și rambursare în 8 ani, pentru asigurarea finanțării unor proiecte locale de dezvoltare.

Se aprobă investițiile publice de interes local ce urmează a fi finanțate din împrumut, astfel:

 • a) Reabilitare și modernizare Complex Sportiv și de Agrement ”Arenele Traian”;

 • b) Sediu administrativ;

 • c) Lărgire intersecție strada Ștrandului cu bulevardul Dem Rădulescu;

 • d) Execuție sala de sport ”Antim Ivireanu” - utilități și sistematizări verticale;

 • e) Grădinița cu program prelungit Ostroveni, inclusiv dotări;

 • f) Reabilitare imobil strada G-ral Magheru;

 • g) Reabilitare și modernizare Sala Festivități Colegiul Național Mircea cel Bătrân;

 • h) Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice strada Mihai Eminescu;

 • i) Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice bulevardul Nicolae Bălcescu;

 • j) Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice strada Copăcelu;

 • k) Reabilitare sala de sport Colegiul Național Mircea cel Bătrân;

 • l) Sala de sport Școala Generală nr.4;

 • m) Amenajare locuințe ANL pentru tineri strada Știrbei Vodă;

n) Reabilitare imobil Colegiul Național Mircea cel Bătrân, strada Popa Șapcă;

 • o) Stație de tratare mecano-biologică deșeuri municipiu;

 • p) Amenajare parcare publică zona Ostroveni.

Se împuternicește primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să demareze procedurile legale în vederea contractării împrumutului bancar prevăzut mai sus.

Se nominalizează următorii consilieri locali care vor face parte din comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea împrumutului, după cum urmează:

 • • domnul Stelian Nicolae;

 • • domnul Olteanu Marin.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico - Financiară.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24” - inițiator Primarul municipiului.

Comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”.

Cu vot unanim se aprobă Devizul General Centralizator actualizat al obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”, de la valoarea de 9.815.169,88 lei inclusiv TVA la valoarea de 11.910.068,75 lei inclusiv TVA, conform anexei nr. 1 la hotărârea adoptată.

Se aprobă devizele actualizate pentru fiecare bloc în parte, după cum urmează:

 • a) Bloc A53, str. Lucian Blaga nr.2, în valoare cu TVA de 4.552.328,94 lei, din care C+M - 4.065.748,09 lei, conform anexei nr. 2 la hotărârea adoptată;

 • b) Bloc C16, str. Aleea Stejarului nr.1, în valoare cu TVA de 3.153.632,63 lei, din care C+M - 2.820.549,95 lei, conform anexei nr. 3 la hotărârea adoptată;

 • c) Bloc A10, b-dul Tineretului nr.12, în valoare cu TVA de 1.640.437,02 lei, din care C+M - 1.461.178,67 lei, conform anexei nr. 4 la hotărârea adoptată;

 • d) Bloc B2, b-dul Tineretului nr.4, în valoare cu TVA de 1.304.189,69 lei, din care C+M - 1.168.720,77 lei, conform anexei nr. 5 la hotărârea adoptată;

 • e) Bloc C24, str. Narciselor nr.3, în valoare cu TVA de 1.259.480,48 lei, din care C+M - 1.134.274,90 lei, conform anexei nr. 6 la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economico-Financiară.

La punctul optsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind participarea Școlii Gimnaziale ”Spiru Haret” la Proiectul ”Educația - A doua șansă”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au pre zentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind participarea Școlii Gimnaziale ”Spiru Haret” la Proiectul "Educația - A doua șansă”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii.

Cu vot unanim se aprobă participarea Școlii Gimnaziale ”Spiru Haret” la Proiectul ”Educația - A doua șansă”, precum și finanțarea din bugetul local al municipiului a contribuției proprii a acestei unități de învățământ, în sumă de 20.951,28 lei.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economico-Financiară.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și a tarifelor pentru lucrări reparații și/sau mentenanță -inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Poenaru Constantin Mircea anunță că nu participă la dezbateri și la vot. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și a tarifelor pentru lucrări reparații și/sau mentenanță.

Întrunind 22 voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (domnul Poenaru Constantin Mircea) și începând cu data de 01.01.2020, se aprobă ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrările de întreținere a spațiilor verzi, precum și a tarifului (manoperă) pentru lucrările de reparații și/sau mentenanță, după cum urmează:

 • a) tarifele de salubrizare stradală, așa cum sunt prezentate în anexa nr.1 la hotărârea adoptată;

 • b) tarifele pentru lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, așa cum sunt prezentate în anexa nr.2 la hotărârea adoptată;

 • c) tariful (manoperă) pentru lucrările de reparații și/sau mentenanță, conform anexei nr.3 la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și societatea Piețe Prest S.A.

La punctul douăzeci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.01.2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, mă voi adresa direct dumneavoastră și aș vrea să vă atenționez că, proiecte de acest fel prin care consiliul local aprobă tarife pe care populația orașului le plătește, nu sunt oportune și nu sunt normale și nici corecte atâta timp cât serviciul de salubrizare prestat lasă de dorit. În cadrul comisiei au fost prezenți pentru prima dată reprezentanții de la Romprest Energy, au fost și colegii, consilieri locali. Chiar dacă dumnealor vin cu o propunere de reducere a prețului pentru deșeurile colectate selectiv, vin cu o propunere de majorare exagerată a prețului pentru deșeurile ridicate în amestec. Nu mai contează cum sunt colectate. Nu mai contează dacă proprietarul de la casă a colectat gunoiul selectiv sau în amestec. Pentru Romprest nu contează. Important este să aplice tariful cel mai mare. Toată categoria de gunoi să fie ridicată la grămadă, pusă în mijlocul de transport, în bena respectivă, ca să beneficieze ulterior de toate tarifele majorate în cascadă și care presupun: transportul lor, sortarea lor, tratarea lor ș.a.m.d. Avem foarte multe reclamații de la cetățenii acestui oraș care pentru dumneavoastră sunt anonime dar ieri am avut confirmarea a doi colegi din consiliul local care spun că și ei la case pățesc la fel. Se străduiesc să aplice legea și să colecteze selectiv gunoiul pe sortimente iar reprezentanții de la Romprest vin și adună totul la grămadă pentru ca noi să plătim tariful cel mai mare pentru că: Vezi, Doamne! Ei ridică gunoiul în amestec. În 31 ianuarie 2019 majoritatea care vă susține pe dumneavoastră în consiliul local a aprobat niște tarife exagerate. Noi, grupul PNL, am votat împotrivă pentru că ei atunci au spus că vor veni și vor face ridicarea pentru fiecare sortiment în parte. Nu, ridicarea se face la grămadă, alandala. Aș propune ca acest punct să nu fie aprobat, să rămână pe tarifele respective. Se poate diminua tarifele pentru deșeurile colectate selectiv cu 80% să fie la 10 lei, dumnealor vor merge și nu vor stimula colectarea separată pentru că nu contează, ei vor practica tariful cel mai mare, iar Romprest să ridice haotic. Mulțumesc. Vom vota împotriva acestui punct.

Domnul primar Mircia Gutău: V-am ascultat cu mare atenție, dar cu cea mai mare atenție i-am ascultat pe cetățenii din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu mult mai multă atenție. Vreau să vă spun că și aseară, dacă vreți vă dau și orele, de la 18.00 la 22.00 exact la problema asta m-am gândit. Vreau să vă spun în felul următor: trebuie să luăm și părțile bune și părțile rele și să analizăm concret fără să judecăm cu patimă. Vă spun următorul lucru, economia circulară care era 30 lei/tonă și care era plătită de firma care ridica gunoiul și îl depunea la groapa de gunoi și ADP-ul era obligat ca la sfârșitul lunii să îi vireze Ministerului Mediului și data trecută spuneați că Guvernul a pus... uitați, acum tot Guvernul, nu spun care, a mărit această economie circulară la 80 lei/tonă care este obligație, literă de lege. Deci, cei care colectează gunoiul trebuie să de 80 lei/ tonă la cantitatea colectată și depusă la groapa de gunoi. La stația de tratare mecano de la 110 lei s-a ajuns la 275 lei/ tonă justificat de faptul că salariile au crescut, salariul minim pe economie a crescut, muncitorii care mai sunt sunt aduși de afară cu un salariu minim de 500-600 de euro că altfel nu stă nimeni și vă mai spun un lucru, în toată discuția asta trebuie să mai ținem cont de țintele impuse de Uniunea Europeană, tot aprobate de Guvern și care spune în felul următor: Dacă noi nu vom atinge anumite ținte în colectarea selectivă, Primăria va fi sancționată cu 50 lei/ tonă, alte zeci de miliarde pe care vom fi obligați să le plătim. La toate astea, am spus că am analizat și trebuie să luăm o decizie. Eu, personal sunt total de acord cu majorarea tarifelor, ca tarifele să fie ridicate pentru firme, pentru că fira are posibilitatea să își colecteze gunoiul selectiv și atunci voi propune colegilor mei consilieri, la final veți vedea ce le voi propune. Deci, pentru firma care colectează selectiv nu va mai trebui să plătească 505 lei/tonă ci va plăti 415 lei/tonă, decise face o reducere. Cel care este gospodar și selectează și așa este normal, ne atingem și țintele de la Uniunea Europeană și scădem la 415 lei/tonă. Cel care e boier și nu vrea să selecteze să plătească 770 lei, aici la firme. Aici aveți ceva dreptate dar nu ați spus adevărul până la capăt. Noi trebuie să obligăm firm de salubrizare și sunt în sală domnii și nu trebuie să se supere ca, această colectare selectivă să se facă pe fracții așa cum v-ați obligat prin contractul pe care l-ați câștigat. Colectați selectiv și suteți obligați și vă voi impune acest lucru, să faceți contracte cu firmele și să spuneți foarte clar când faceți contractul: selectiv-415 lei,neselectiv - 770, dar nu să impuneți firmelor un preț de 770 lei, chiar dacă ei colectează selectiv. Mai este un lucru care trebuie clarificat. Când sa câștigat această licitație, erați dumneavoastră la guvernare...

Domnul Crăciunescu Grigore: Eram în opoziție, domnule primar.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu știu, tot la guvernare erai. Primarul era de al vostru, hai să fim serioși.

Domnul Crăciunescu Grigore: Era Gigi Matei interimar.

Domnul primar Mircia Gutău: Alegerile le-a câștigat domnul Frâncu, dacă nu mă înșel.

Domnul Amza Valeru: Caietul de sarcini a fost făcut de Edy Vîrlan.

Domnul primar Mircia Gutău: Caietul de sarcini a fost cum a fost făcut și acolo vreau să vă spun că nu ați ținut cont de foarte multe lucruri pentru care noi am tras în momentul de față.

Domnul Crăciunescu Grigore:L-a făcut executivul Primăriei, Caietul de Sarcini.

Domnul primar Mircia Gutău: Exact. Și voi l-ați aprobat.

Din sală doamna Feroiu Maria spune că a fost făcut de o firmă.

Domnul primar Mircia Gutău: Alt lucru, la persoanele fizice și mie mi se pare fantastic de mare creșterea cu 40%. Trebuie calculat foarte bine: ce înseamnă economia circulară, creșterea de la 30 la 80 cu cât influențează prețul; ce înseamnă tratarea și cât influențează prețul și ce înseamnă creșterea salariului mini pe economie și cu cât influențează. Eu propun consilierilor să nu fie de acord cu acest punct până când se face o clarificare foarte clară din partea firmei de salubrizare. Vreau să vă spun ă chiar dacă apar anumite amenințări la adresa mea pe această temă că voi rămâne cu orașul blocat, vă spun tranșant și cei care mă știu și vâlcenii care mă știu, sunt pregătit pentru orice situație. În cazul în care apar probleme de necolectare a gunoiului, nu vreau să o considerați o amenințare-firma de salubrizare, dar dacă gunoiul nu se va colecta așa cum v-am impus voi da acest serviciu Piețe Prest. Suntem pregățiti pentru acest lucru. Așa cum ați văzut că am făcut un demers extraordinar de important pentru care dumneavoastră nu ați fost de acord și anume să ne facem o stație de tratare și sortare să nu mai stăm la mâna nimănui.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, eu de 5 ani spun că Piețe Prest trebuie să facă treaba asta.

Domnul primar Mircia Gutău: Spui, dar nu votezi

Domnul Crăciunescu Grigore: În 2014, dumneavoastră nu erați aici când eu și cu o parte din colegi am cerut....

Domnul primar Mircia Gutău: Trebuie să spunem că în situație de urgență se va întâmpla asta și să avem și licențele necesare.

Domnul Crăciunescu Grigore: Le vom avea.

Domnul primar Mircia Gutău: Și mai avem ceva și colegul din stânga ar trebui să vă spună că avem și ceva cu Uniunea Europeană semnat pentru solidaritate la întregul județ.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: dacă faceți investiția aia vă spun eu că se rezolvă totul, cu stația de sortare se rezolvă totul.

Domnul primar Mircia Gutău: Ați propus dar acum când am propus eu stația nu ați votat.

Domnul Crăciunescu Grigore: Aș vrea să mai spun câteva idei. Majorarea capitalului social la Piețe Prest pentru dotarea cu echipamente s-a făcut. Eu am fost promotorul, dar susținut și de partenerii dumneavoastră, colegi care astăzi sunt viceprimari.

Domnul primar Mircia Gutău:Mulțumesc, nu mă mai lăuda că te dau afară.

Domnul Crăciunescu Grigore: Viceprimarii, îi rog să recunoască.

Domnul primar Mircia Gutău: Grig, si probleme mari. Stai liniștit.

Domnul Crăciunescu Grigore: E problema mea, dar de un an de zile încoace nu ați urmărit că Romprest-ul strânge gunoiul haotic și a trebuit să ajungem la această hotărâre de consiliu? De un an de zile încoace nu ați avut semnale de la populație că indiferent cât se străduiește fiecare, Romprest-ul vrea ca populația să plătească tot prețul cel mare pentru gunoiul ridicat în amestec? Vă mulțumesc.

Domnul primar Mircia Gutău: Grig, nu ai înțeles nimic.

Domnul Crăciunescu Grigore: Am înțeles tot.

Domnul primar Mircia Gutău: Ai înțeles numai politic. Vorbim în particular.

Domnul Crăciunescu Grigore: De data asta ați ajuns la vorbele mele, domnule primar.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule, sunteți șef de grup nu îi mai permiteți să vorbescă așa cum vrea el, ce dracu?

Domnul Băzăvan Constantin: Lăsați-l că vorbește bine.

Domnul Crăciunescu Grigore: Atunci când deranjează ceea ce spun... iar cu întâlnirile în particular nu îmi amintesc să fi avut alt rol sau altfel de discuții sau altfel de comportament.

Domnul primar Mircia Gutău: Grig, dacă le mai spun ceva nu mai apuci să ajungi la partid.

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu aveți ce să le spuneți.

Domnul Grigorescu Remus: Dacă îmi permiteți, m-am uitat cu mare atenție pe memoriul dumneavoastră și aș fi foarte intersat să aflu cum ați selectat firma care face tratarea deșeurilor și cred că ar fi fost util să știm acest lucru, mai ales că se lucrează cu bani publici și...

Domnul primar Mircia Gutău: Este una singură și nu ai cum.

Domnul Grigorescu Remus: Poate fi o soluție ceea ce ați spus dumneavoastră. Cât aveți rata profitului?

Din sală se răspunde că 3%.

Domnul Grigorescu Remus: Să știți că din calcule nu reiese atât, ci iese 8,6%. Nemaifiind alte discuții se supune aprobării proiectul de hotărâre.

Din sală se solicită clarificarea amendamentului propus sau propunerea domnului primar.

Urmează o serie de discuții vizavi de aceste aspecte.

Doamna președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre prezentat, motivat de faptul că domnul primar a făcut doar o propunere și nu un amendament.

Din sală se solicită acordarea cuvântului de către reprezentantul Romprest.

Cu acordul, doamnei președinte de ședință, are cuvântul domnul Ene, reprezentant Romprest.

Domnul Ene: E cazul să fac câteva precizări, deși am încercat să le expunem mai bine în comisii. Tariful de sortare-tratare s-a modificat o dată cu punerea în aplicare a OUG 74 de la 31 iulie, deci începând cu 1 august, firma Romprest a suportat tarife pe care le-a promovat stația de tratare și i-a suportat din proprii bani, propriile venituri. Noi de atunci am inițiat procedurile de modificare aducând ca argument creșterea unor costuri a unor furnizori de servicii și nu noi am fost cei care am generat această creștere. Am depus documentația, a fost verificată, am adus modificări. A trecut luna august, a trecut septembrie, octombrie. Am venit în noiembrie și toată lumea s-a bucurat când am avut tariful zero pentru reciclabile de la populație. Chiar și acum am scăzut tarifele pentru populație acolo unde se sortează la sursă separat rezidual și biodegradabil. Este mai mult de 1 leu scăderea. Este o creștere la amestec și așa cum a arătat și domnul primar creșterea este de la cei 80 lei/tonă pe care noi trebuie să îi plătim la Fețeni. Nu suntem în posibilitatea să plătim acești bani, efectiv nu avem de unde să îi dăm dacă noi nu îi încasăm. De asemenea, salariul minim pe economie care a crescut și repet este vorba despre acea creștere de tarif impusă de unica stație de tratare din județ impuse de la 1 august. Noi am suportat-o până acum. Nu mai avem această posibilitate. Dacă aveți întradevăr un plan de rezervă este problema dumneavoaastră dar am apelat la toate soluțiile legale. Am justificat cu acte că firma Romprest nu și-a modificat profitul și avem 3%. Dumneavoastră porniți de la disputele juridice iscate cu Primăria. Cifrele sunt reale. A fost o instanță care a hotărât că noi nu am avut dreptate și respectăm decizia instanței, chiar dacă ne considerăm nevinovați sau considerăm că am pierdut în folosul orașului.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule director, eu vă respect și aș vrea să vă spun doar câteva lucruri. Vreau să vă spun că pe undeva culpa este comună pentru că ADI Salubrizare nu a făcut demersurile necesare ca să scoată la licitație din anumite motive. Culpa nu este la Primărtia municipiului și eu vorbesc strict în dreptul meu, dar ADI Salubrizare care trebuia să facă această procedură și care este obligată prin lege ca până în august, pentru că dumneavoastră aveți prelungit contractul până în luna august 2020, după august noi suntem în plop. Eu sunt convins că până în august ADI Salubrizare nu va putea face licitația pentru întregul județ și intrăm într-un colaps total. De aceea am luat și această măsură de rezervă, o măsură viabilă. Nu mi-am permis pentru că nu am avut bani și de aia fac și acest împrumut să fac această stația de tratare și să nu mai depind de nimeni. La stația de tratare nu voi cere firmei care va fi a Primăriei să realizeze profit și atunci pot veni în sprijinul cetățenilor pentru ca prețul să fie mai mic. Așa gândesc eu și cred că asta este gândirea optimă și atunci vom încerca, dacă legea ne va permite. dar în situații de urgență ne va permite să dezvoltăm Piețe Prest și să facem această colectare de gunoi. M-am săturat efectiv. Cetățenii îmi spun un lucru pe care l-am probat și așa este că nu colectați selectiv. Cetățenii îmi spun că aveți un contract și orice contract ați avea, băgați din start 0,5 m.c. care trebuie să fie amestecat sau nu știu cum naiba. Oamenii spun foarte clar că atunci când merg angajații dumneavoastră, nu dumneavoastră personal și iau materialele nu se uită acolo și omul dacă spune că este 0,25 m.c. nu se scrie 0,25, ci scrie cât vrea el. Lucrurile astea trebuie clarificate. Eu vreau să vă spun că sunteți un om extraordinar și vă respect foarte mult, respect pe toată lumea dar mai mult pe cetățenii Râmnicului și vreau să țin cu ei. Am luat această decizie tranșantă și nu este simplă să o iei în campanie electorală acum, dar o voi duce la bun capăt și vreau să îi asigur pe vâlceni că mă voi zbate în așa fel ca în luna august prețul să scadă. Nu să mai crească. Să scadă. Pe mine toate acuzațiile astea că fac investiții, că fac anapoda, că l-am consultat pe x sau pe y, acestaa este drumul meu pe care merg. Vă mulțumesc mult.

Domnul Ene: Dacă îmi mai permiteți, totuși în afară de aceste situații nominale care au fost, care au fost generat și pot să admit că sunt disfuncționalități. Nu suntem perfecți dar suntem perfectibili. Pe de altă parte noi am fost supuși atâtor controale, nu mai fac comentarii dacă a existat o anumită vină sau vreo anumită sesizare, nu asta este important, dar în urma controalelor totuși s-a dovedit că ne-am făcut datoria. Am fost verificați inclusiv de corpul de control al Primăriei, cât și de la Garda de Mediu care a venit și a verificat, apropo de ce a spus domnul consilier că noi le colectăm în amestec și totuși Garda de Mediu nu a constatat lucrul acesta. Mai am ceva de spus. Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost premiat pentru un oraș curat. La această curățenie, pe lângă cea pe care a realizat-o Piețe Prest sunt convins, ne-am adus și noi ca și contribuție pentru că totuși deșeurile nu au rămas pe stradă, ele au fost colectate și în sprijinul a ceea ce zic eu acum, acele date nu le arată dar rata de introducere în circuitul reciclabilelor este peste media pe țară, media este între 7 și 10, iar Râmnicu Vâlcea a realizat 12,14%. Râmnicu Vâlcea a depozitat la depozit, a eliminat prin depozitare 40,57%. Dacă trebuiau valorificate undeva la 7% noi am dus undeva la 46%. Am făcut și valorificare energetică și sunt date oficiale, verificabile. Dacă suntem atât de imperfecți cum am reușit să scoatem niște date atât de frumoase și perfecte? Prin activitatea aceasta imperfectă care ne este adusă acum ca și acuzație, din calculul nostru numai prin aceste atingeri de ținte, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a realizat o economie de 185.000 lei care nu au fost obligați să fie virați la Fondul de Mediu. Eu am terminat.

Domnul primar Mircia Gutău: Dacă îmi permiteți, vreau să vă spun două lucruri. Vreau să vă spun că sunteți cel mai bun, cei mai buni, din punctul meu de vedere, dintre imperfecți, pentru că toate firmele de salubrizare sunt imperfecte. Dar nu sunteți atât de perfecți încât să ne satisfaceți dorințele noastre. Vreau să vă mai spun un lucru. Faptul că am luat acest premiu, da, este adevărat, vă mulțumesc pentru contribuția pe care ați avut-o, dar în jurul ghenelor de gunoi nu ați făcut degeaba. V-am sunat din nou și am dat alți bani în afară de asta pentru colectare. Sunt luni când noi am plătit și câte 900 de mii de lei, nu, 90.000 pentru colectarea din jurul ghenelor pentru că ne-am organizat ,s-au am mai luat cu piețe Prest. Este adevărat că mai contribuie și cetățenii pentru că nu bagă toți în ghena de gunoi și aruncă toți pe lângă și ce e de pe lângă nu colectați dumneavoastră pentru că dumneavoastră aveți contract doar pe interiorul ghenei și atunci am fost nevoiți să ne dublăm ca să facem curat. Foarte mulți nu știu că am făcut un efort formidabil ca să fie orașul curat. Eu sunt convins că la următoarea licitație aveți toată șansa pentru că acest caiet de sarcini voi insista să îl verifice zeci de specialiști și trebuie să ne uităm toți pe el și chiar m-aș bucura să câștigați licitația la nivelul întregului județ. Referitor cu stația mecanică, nu trebuie să se sperie nici actuala firmă care are stația de sortare pentru că stația pe care o fac eu voi impune ca gunoiul colectat pe raza municipiului să fie tratat în stația mea, să pot regla prețul pentru cetățenii municipiului. Cealaltă stație va fi dedicată cu siguranță celorlalte localități din județ pentru că sunt convins că mai devreme sau mai târziu trebuie să se facă și cealaltă groapă de gunoi în zona de sud. După părerea mea în 7-8 ani de zile nu cred că va fi realizată. Dar, trebuie să vă gândiți și la mine că așa judec, așa judec pentru cetățenii municipiului și asta este decizia mea.

Domnul Ene: Comisile de specialiști au examinat din luna august și până în prezent tot ce înseamnă fișe de fundamentare, tot ce am introdus acolo. Am dovedit cu acte că este în regulă și calculele au fost corecte și acum când suntem în situația că mâine nu mai pot duce la depozit pentru că, repet, nu avem de unde plăti acea suprataxă contribuție la economia circulară de 80 lei/tonă. Suntem într-un mare blocaj, asta vreau să spun. Ce facem mâine?

Domnul primar Mircia Gutău: Uitați ce vă propun eu. S-a votat cumva?

Din sală se spune că nu s-a votat.

Domnul primar Mircia Gutău: Vă propun să veniți cu un model de contract pentru toți locuitorii municipiului în care să fie foarte clar stipulat că nu îi luați totul de-a valma. Deci, care colectează selectiv i se ia gratis dacă îl luați dumneavoastră dacă nu vin alții și îl iau cu bani iar gunoiul menajer se reduce tariful. La firme, eu sunt aici personal dacă vreți ca să băgați pentru că orice măsură bună nu se poate face decât cu măsuri coercitive. Și eu am firmă, nu eu, ci copiii mei au firmă. Sunt de acord cu această măsură să plătească mult. Dacă angajații nu se obișnuiesc să colecteze selectiv să plătească. Aici sunt total de acord cu dumneavoastră și nu spun nimic de prețul de la firme, dar trebuie contractele foarte clare și explicat omului: dacă colectați selectiv nu plătiți sau plătiți mai puțin cu 100 leu/tonă și dacă sunteți grandomani plătiți 750. Dar, la cetățeni, acolo unde colectarea selectivă este foarte greu de făcut, este foarte greu să știu eu că vine nea Vasile de la etajul 7 și pune selectiv sau nu pune selectiv la ghena de gunoi, acolo nu putem veni cu 40% să îi înnebunim pe oameni, chiar dacă prețul raportat la țară, o să spuneți că sunt multe localități la care prețul este mult mai mare. Chiar în județ. Știu. 14 lei, 12 lei, 15 lei/persoană, dar la ședința extraordinară puteți veni cu un material. Eu, pe calculele pe care le-am făcut, sunt inginer, nu economist, recunosc, băbește pentru că știți că inginerii fac băbește, dar prețul cu toate aceste creșteri de la 110 la 275, de la 30 la 80, nu pot să depășească un 10 lei 66.

Domnul Ene spune că atâta este din calcule.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu, este 12 lei 46. Eu vorbesc de cât dă omul efectiv. Nu cu TVA, cu fițe, cât dă omul. Omul plătește 12 lei 46, dar cu aceste costuri care recunosc că sunt reale. Economia circulară nu o poate schimba nici Mircia, nici Grigorescu, nici Crăciunescu, nimeni. Asata este pusă de Uniunea Europeană și de actualul guvern. Asta este condiția impusă. A trecut de la 30 la 80 lei-tonă, tratarea la fel de la 110 la 275. Salariul minim a crescut de la 2080 la 2230 și chiar l-am aprobat astăzi în creșterea salarială la angajați. E un adevăr dar toate astea nu vă pot duce cu creștere mai mare de maxim 20% la cetățeni iar dincolo nu am nimic cu prețurile astea că scad și unde scad mă bucur iar la firme, da, sunt total de acord să-și colecteze gunoiul selectiv că atunci plătesc mai puțin. Eu, de exemplu, fiica mea plătește mult mai puțin pentru că hârtia o colectează și o dă și tot așa. Dar trebuie învățați oamenii și făcute contractele cu omul clar.

Domnul Crăciunescu Grigore: Doamna președinte, vreau să adresez câteva întrebări domnului Ene. Voi fi foarte scurt: Domnule Ene, dumneavoastră spuneți, pentru că ați făcut câteva afirmații, spuneți că prin activitatea pe care ați prestat-o, Municipiul Râmnicu Vâlcea a beneficiat de o economie de 185.000 de lei. Dacă ați fi avut curiozitatea sau dacă ați fi fost atent la punctul precedent s-au aprobat majorările sau ajustările de tarife pentru salubrizarea stradală pe care le face Piețe Prest. Ați văzut că a fost o propunere decentă pe procente, le-am discutat ieri, între 4 și 12% creșteri, ajustări de tarife determinate de indexarea salariului minim. Deci, o astfel de ajustare decentă oricine o consideră de bun simț. A doua problemă. Ați spus că încă de la data de 1 august 2019, dumneavoastră ați transmis note de fundamentare către comisiile de specialitate din cadrul Primăriei. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru, domnule Ene, că prin aceleași note de fundamentare pe care le-ați transmis și în anul 2018 pentru 2019 și prin hotărârea din 31 ianuarie 2019 și poate prin omisiunea comisiilor dumneavoastră ați beneficiat de un tarif mare determinat de prețul motorinei, dumneavoastră aveți acolo motorina cumpărată cu 96 de lei litrul pe consumurile specificate și în realitate ea este 6 lei 50 pe litru. Ca atare, prin hotărârea consiliului local, aprobând acele tarife propuse de dumneavoastră ați beneficiat de aproape 2 milioane de lei bani suplimentari încasați de la populația acestui oraș sau de la firmele din acest oraș. Un milion de lei de la societăți comerciale și un milion de lei de la persoanele fizice. În altă ordine de idei, dumneavoastră spuneți că ați făcut tot ce este posibil și aveți un 3%, la momentul de față sunteți într-un proces unde ridicați pretenții de 3.737 de miliarde lei pentru ce? Întrebați-vă? Că nu s-a sincronizat numărul persoanelor din acest oraș cu ceea ce există pe teren. Puneți întrebarea și asupra acestui proces pe care l-ați inițiat și pentru care noi v-a trebui să plătim acum o casă de avocatură pentru că suntem datori să oprim scurgerea ilegală a banilor publici din acest oraș pe care primăria îi încasează din impozite și taxe pentru ca dumneavoastră să veniți să cereți 37 de miliarde, sume, în opinia mea, necuvenite. Mulțumesc.

Domnul Ene: Deci, referitor la contracte, domule primar, este aici directorul de zonă care este vâlcean. Noi, după fiecare hotărâre de consiliu, când se actualizează tarifele, actualizăm prin act adițional și contractele cu agenții economici și cu populația, acolo unde este cazul. Noi comunicăm prin act adițional. Suntem obligați să o facem. Despre partea ilegală de care spune domnul consilier, cred că dacă este legal sau nu ține de o altă instituție și dacă dumnealui este atât de convins că există o ilegalitate, sunt instituții ale statului care se ocupă de ilegalități, dar pe de altă parte dacă nu există și se aduc prejudicii de imagine la modul acuzativ poate ar trebui să răspundem cumva. Adică, este ușor să aruncăm o piatră dar nu ne gândim la efecte. Revin totuși cu o întrebare chiar dacă înțeleg perfect punctul dumneavoastră de vedere, domnule primar. Ziua de mâine ce facem pentru că blocajul se va întâmpla la Fețeni, la depozitul care este administrat de către ADP? Nu o să mă primească pentru că eu nu am de unde să îi plătesc cei 80 de lei. A modificat tariful și mi l-a trimis și eu l-am prins în noul tarif. Tariful acesta repet și insist, chiar aveți specialiști care l-au verificat ca lumea. Nu am fost verificați în toată țara cum am fost verificați aici, la Vâlcea și i-am admirat pe domnii și acum noi ce facem?

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule inginer, pentru că mă cunoașteți ca om de bună credință și vă mai spun încă o dată că înțeleg că au fost aceste creșteri impuse de legiuitor și că nu vă puteți eschiva de la ele, dar la persoane fizice nu îmi iese calculul. Ori faceți o justificare și sunt dispus să facem o ședință extraordinară pe 7 și să veniți să îmi prezentați un model de contract foarte clar ca să putem să îi înștiințăm și noi prin presă pe oameni cum să semneze și când semnează să caște ochii. Sunt dispus să discutăm foarte clar cât influențează economia circulară, cei 80 lei/tonă cât influențează la preț, pentru că din calculele mele nu influențează foarte mult și atunci... Până la urmă putem găsi o soluție și chiar să mergem până acolo în așa fel încât economia circulară să o plătim noi, primăria, până când se termină acest contract, dar eu nu pot să îi nenorocesc pe oameni cu prețul ăsta de 12 lei 46. O crestere de la 8 lei 60 la 12 lei 46. 40% nu pot. Atunci vom găsi o soluție și să vedem cum se reflectă economia circulară în preț. Să vedem cum se reflectă celelalte creșteri care sunt obligatorii. Să gândim rațional și ce înseamnă dacă nu realizăm aceste ținte ale noastre și va trebui la sfârșitul anului să plătim cei 50 lei/tonă penalitate cum impune Uniunea Europeană. Vă rog să îmi prezentați foarte clar pentru că acum mi se pare extraordinar de mare. V-am mai spus nu insist la firme, pentru că sunt conștient mai mult decât oricare că o măsură bună nu se face decât prin măsuri coercitive. Chiar dimineață mi-au venit doi: o țigancă cu pălărie și bărbatul său și spune că a luat țigarea cu mâna și a stins-o de pavele și am lăsat-o acolo ș a venit polițistul și mi-a dat amendă. Foarte bine ți-a făcut. Era coș, trebuia să o pui acolo. I-a dat 10 milioane

amendă. Foarte bine i-a făcut. Așa și aici. Firmele au de ales, dar noi trebuie să le dăm

oamenilor o variantă.

Urmează o serie de discuții care nu pot fi redate datorită suprapunerii discuțiilor.

Domnul primar Mircia Gutău: Auziți, la punctele 2,3,4,5,6 nu am nimic de obiectat. Mi se par corecte.

Domnul Grigorescu Remus: Domnule primar, eu cred că nu trebuie așa. Părerea mea și pe calcule la firme ar trebui să se uite un pic pentru că acolo dacă vă uitați rata profitului este una... Nu știu dacă avem firme în Vâlcea care să aibă o rată de profit de 10%. Adică, haideți să nu facem niște discrepanțe. Una este ceea ce se întâmplă la populație și partea cealaltă, până la urmă sunt firmele care lucrează aici și de asta ar trebui totuși și acolo ar trebui să se uite.

Domnul primar Mircia Gutău: La firmele care colectează selectiv au varianta să plătească de la 505 la 415 lei. Plătește mai puțin că este reducere.

Domnul Grigorescu Remus: La calculație au de unde să scadă. Nu e o chestiune unde să nu se poată.

Domnul Crăciunescu Grigore: La firme, o rată a profitabilității în Municipiul Râmnicu Vâlcea, indiferent de dimensiunea companiei cred că este undeva între 1 și 3%. Noi discutăm de rata profitabilității și nu de adaosul lor. Rata profitabilității pentru Romprest strict pe tariful pe care îl are la firme se duce la 10%. Deci, mai puternică de trei ori cel puțin față de orice companie din Vâlcea.

Domnul Grigorescu Remus: Vezi, o luași din zbor.

Domnul Ene: În comisii, ieri, am explicat că prin această creștere, 1% reprezintă întradevăr creșterea salariului minim pe economie, restul de 39% reprezintă creșterile de la tratare, sortare, tratare, eliminare, plus alte taxe și contribuții. Deci, asta este proporția. Ultimul amănunt pe care nu l-am discutat niciodată în ședință cu dumneavoastră. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt cum se realizează valorificarea energetică. Lucru care este impus prin lege la 7% și Râmnicu Vâlcea a ajuns la 42%. Valorificarea energetică în România se poate realiza doar prin stațiile producătoare de ciment, la stațiile de ciment mai pe scurt. Cele mai apropriate stații producătoare de ciment față de Râmnicu Vâlcea sunt la Goghiz și la Megidia și acestea nu lucrează pe perioada de iarnă. Ca să facem această valorificare trebuie avut în vedere și costul de transport până acolo plus arderea pe care o percepe fabrica de ciment. Din cei 80 de lei care sunt prevăzuți pentru economia circulară ei stabilesc o taxă la jumătate. Ei spun așa că dacă vrei să valorifici energetic trebuie să îmi plătești mie 40 de lei și dacă nu îți convine du-te la groapă și plătești 80 de lei. Deci, inclusiv valorificarea energetică costă, cu toate că sună frumos valorificare energetică. Eu am terminat. Luați decizia care este în puterea dumneavoastră, a consiliului local, a conducerii executive a Primăriei, însă noi suntem întradevăr într-un mare impas începând cu ziua de azi. De astăzi pentru că deja am colectat și mașinile vor trebui să se ducă să descarce. Puteți să dați o perioadă de grație în care să analizați din nou tarifele dar, repet, asta nu înseamnă că nu au fost analizate până acum. Luați deciziile pe care le considerați dar înseamnă blocarea orașului.

Domnul primar Mircia Gutău: Propunerea mea este de respingere și pe 7, pe 8 luna viitoare facem o ședință extraordinară. Mai avem un punct, Sandule, care trebuie băgat. Vom rediscuta și vă rog să vă aplecați la ceea ce v-am spus, la punctele alea cu reducere, încolo nu am nimic de obiectat.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule Ene, nu ați răspuns vă rog dacă mașinile acelea care sunt încărcate cu gunoi din acest oraș circulă cu motorină care costă 96 lei/litru.

Domnul Ene: Domnule consilier, vă rog să îmi arătați dumneavoastră unde ați găsit acel preț de 96 lei.

Domnul Crăciunescu Grigore: În nota dumneavoastră de fundamentare.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.01.2020.

Domnul Poenaru Constantin Mircea anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

La întrebarea doamnei președinte de ședință „cine este ”pentru” proiectul de hotărâre”, nu s-a întrunit niciun vot.

La întrebarea doamnei președinte de ședință „cine este împotriva proiectului de hotărâre” s-au întrunit 22 de voturi.

De asemenea, s-a consemnat o neparticipare la vot (domnul Poenaru Constantin Mircea).

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizelel favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă valoarea nominală a chiriei lunare pentru anul 2020, aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au vârsta de până la 35 de ani, conform anexei nr.1 la hotărâra adoptată.

De asemenea, se aprobă valoarea nominală a chiriei lunare pentru anul 2020, aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani, conform anexei nr.2 la hotărârea adoptată.

Valoarea finală a chiriei ce urmează a fi achitată de către chiriași se va stabili de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform prevederilor art.8, alin.(9), alin.(9A1) și alin.(9A3) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor doveditoare ale veniturilor nete realizate de titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia, depuse până la data de 31.01.2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul douăzeci și doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor indirecte și a cheltuielilor generale de administrație, pe activități, inclusiv anexele 1-7, la ETA SA - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor indirecte și a cheltuielilor generale de administrație, pe activități, inclusiv anexele 1-7, la ETA SA.

Cu vot unanim se aprobă Metodologia de alocare a cheltuielilor indirecte și a cheltuielilor generale de administrație pe activități, inclusiv anexele nr. 1-7 la aceasta, conform anexei la hotărârea adoptată.

Anexele nr. 1 - 7 la metodologia aprobată conform alineatului precedent sunt următoarele:

 • a) Anexa nr. 1- Cheltuieli generale de administrare;

 • b) Anexa nr. 2- Cheltuieli indirecte;

 • c) Anexa nr. 3- Cheltuieli directe aferente activității de transport;

 • d) Anexa nr. 4- Cheltuieli directe aferente activității ITP;

 • e) Anexa nr. 5- Cheltuieli directe aferente activității de reparații auto pentru terți;

 • f) Anexa nr. 6- Cheltuieli directe aferente activității de spălări auto pentru terți;

 • g) Anexa nr. 7- Cheltuieli directe aferente activității de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Societatea ETA SA.

La punctul douăzeci și trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc B, bloc C și bloc D strada Ostroveni - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc B, bloc C și bloc D strada Ostroveni.

Cu vot unanim se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni blocurile B, C și D pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 31.03.2025, utilizându-se modelul de contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 396/31.10.2017.

Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele menționate la alineatul precedent se face pe baza următoarelor documente:

 • • Cerere privind prelungirea duratei contractului de închiriere;

 • • Copii după actele de identitate și de stare civilă ale tuturor membrilor familiei (soț, soție, copii): cărți identitate, certificate naștere, certificat căsătorie, hotărâre divorț (după caz) - dacă au intervenit modificări față de documentele existente la dosar;

 • • Declarație/declarații pe propria răspundere, autentificată/autentificate din care rezultă că titularul contractului de închiriere și după caz, soțul/soția acestuia, copiii majori și/sau alte persoane aflate în întreținerea sa, inclusiv copiii minori:

 • - nu dețin și nu au deținut în proprietate/coproprietate o locuință;

 • - nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • - nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al Municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - nu au fost evacuați dintr-o locuință sau spațiu de locuit, proprietate de stat sau proprietate a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

Fac excepție coproprietarii locuințelor obținute prin moștenire, în indiviziune, în situația în care cota obținută nu satisface exigențele minimale de suprafață prevăzute de anexa nr.1 din Legea 114/1996, republicată.

 • • Acte doveditoare ale venitului net realizat în perioada februarie 2019 - ianuarie 2020 (detaliat pe fiecare lună în parte) de către titular și ceilalți membrii ai familiei (soț, soție, copii, alte persoane aflate în întreținere, după caz) : adeverință salariat, cupon pensie, ajutor șomaj, indemnizații, alocații copii, declarație de venit, declarație autentificată din care să rezulte că titularul/membrii familiei nu realizează venituri și perioada pentru care nu au realizat venituri - însoțită de adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, alte acte doveditoare după caz.

 • • Adeverință de la Asociația de Locatari, din care să rezulte că nu înregistrează debite restante pentru o perioadă mai mare de trei luni.

Contractele de închiriere pentru care a fost demarată procedura de reziliere nu se prelungesc, urmând ca, funcție de soluția instanței, să se procedeze în consecință.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul douăzeci și patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1169/2002, încheiat cu societatea Agexim SRL - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1169/2002, încheiat cu societatea Agexim SRL.

Cu vot unanim se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.1169/2002, încheiat cu societatea AGEXIM SRL, având ca obiect concesionarea terenului aparținând domeniului public al municipiului în suprafață de 500 mp, situat în strada Someș nr. 51, pentru o perioadă egală cu jumătate din durata sa inițială, respectiv până la data de 24.12.2028, încheindu-se în acest sens un act adițional la contract.

Se împuternicește administratorul public al municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze actul adițional la contractul de concesiune menționat la alineatul precedent.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul douăzeci și cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea folosirii stațiilor ETA, în perioada cursurilor, de către autocarul cu nr.de înmatriculare VL 74 CSI pentru transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoțitorilor acestora și cadrelor didactice - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea folosirii stațiilor ETA, în perioada cursurilor, de către autocarul cu nr.de înmatriculare VL 74 CSI pentru transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoțitorilor acestora și cadrelor didactice.

Cu vot unanim se aprobă folosirea stațiilor ETA, în perioada cursurilor, de către autocarul cu numărul de înmatriculare VL 74 CSI, pentru transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoțitorilor acestora și cadrelor didactice.

Stațiile ETA pentru care se solicită acordul Consiliului Local pentru folosirea acestora în scopul prevăzut la alineatul precedent sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și societatea ETA S.A.

La punctul douăzeci și șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil - teren cu destinația de drum public -inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Pentru a nu genera un conflict de interese nu am participat la discuții și nu voi vota la acest punct.

Urmează discuții vizavi de această neparticipare la vot, motivat de faptul că nu mai există relația de rudenie.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil - teren cu destinația de drum public.

Întrunind 22 voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (domnul Crăciunescu Grigore) se acceptă donația terenului în suprafață de 954 m.p., proprietatea societății DIANA SRL, având numărul cadastral 46956 și înscris în Cartea Funciară nr.46956, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, cartier Troianu, identificat în Planul de amplasament și delimitare anexă la hotărârea adoptată, cu destinația de drum public.

Cheltuielile ocazionate de întocmirea actului autentic de acceptare a donației vor fi suportate din bugetul local.

Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de acceptare a donației în formă autentică.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Punctul douăzeci și șapte - Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren cu destinația de drum public - inițiator Primarul municipiului, a fost retras de pe ordinea de zi.

La punctul douăzeci și opt din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în materie civilă pentru a asista și a reprezenta Municipiul Râmnicu Vâlcea în dosarul nr. 566/46/2019 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, aș vrea să vă întreb ceva. Susținem acest proiect. Am avut o situație similară anul trecut când a trebuit să angajăm o casă de avocatură însă ce știu și știu că discuția asta a fost și anul trecut. Noi, ca și consiliu nu v-am dat un mandat care să limiteze suma pe care o negociați cu casa de avocatură, dar, în principiu vreau să vă întreb pentru că este un proces spinos, un proces delicat pe care Primăria are datoria morală să îl câștige ca să nu plătească bani din buget. Nu știu la ce nivel a fost cel puțin informativ costurile cu o casă de avocatură. Anul trecut a fost cel cu Poliția Locală.

Domnul primar Mircia Gutău. Nu știu. Pe mine nu mă intersează costul atâta timp cât se câștigă procesul și are onorariu de succes și acesta se colectează de la partea adversă.

Domnul Crăciunescu Grigore: Deci, discutăm pe onorariu de succes. E în regulă atunci.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în materie civilă pentru a asista și a reprezenta Municipiul Râmnicu Vâlcea în dosarul nr. 566/46/2019.

Cu vot unanim se aprobă achiziționarea de către municipiul Râmnicu Vâlcea a unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în materie civilă pentru a asista și reprezenta Municipiul Râmnicu Vâlcea în dosarul nr.566/46/2019, aflat pe rolul Tribunalului București.

Se împuternicește Primarul municipiului să negocieze și să semneze contractul de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

La punctul douăzeci și nouă din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 5, pct.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 5, pct.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019.

Cu vot unanim se aprobă îndreptarea erorii materiale și pe cale de consecință, se rectifică Nr. crt.28 de la punctul 3 - Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe diverse domenii din anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019, în sensul că în loc de ”sancțiunea prevăzută de art.34 se va citi "sancțiunea prevăzută de art.33”.

Consecință a rectificării prevăzută la alineatul precedent, Nr. crt.28 de la punctul 3 -Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe diverse domenii din anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019 va

avea . următorul conținut:

28.

H.C.L. nr.318 din 8 octombrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public și a taxelor de parcare, cu modificările și completările ulterioare

x

x

- Sancțiunea prevăzută de art.33, lit.a) din Anexa nr.1

200 - 400

400 - 600

- Sancțiunea prevăzută de art.33, lit.b) din Anexa nr.1

1.000 - 2.000

1.100 - 2.000

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Poliției Loca

e și Serviciul

Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

La punctul suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea acordării unor ajutoare materiale de urgență sub formă oneroasă sau în natură constând în executarea reparațiilor la imobilele afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în noaptea de 22.01.-23.01.2020.

Comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, sunt convins că există solicitări din partea asociațiilor de proprietari. Am văzut prin oraș nenumărate acoperișuri de pe blocuri căzute și degradate și aș vrea să vă întreb că poate există și persoane fizice care au avut mașina prin parcare sau pe lângă bloc și furtuna din noaptea aia a avariat-o, au căzut țigle, parbrize sparte. Noi, deocamdată, avem doar o speță pe care trebuie să o rezolvăm doar cu asociațiile de proprietari. Dacă vor exista astfel de cazuri și vor veni solicitări către Primărie ce decizie veți lua cu consiliul sau ce veți propune dumneavoastră? Posibil să fie.

Domnul primar Mircia Gutău: În primul rând mașinile au asigurare și vor trebui asigurările să răspundă, nu putem să răspundem acum la orice. Aici este o situație delicată în cazurile astea. Nu am fi intervenit pentru că este proprietate privată, dar totuși sunt trei blocuri în municipiu, acum a mai apărut unul, al patrulea, unde vântul a ridicat acoperișul în proporție de 60%, 50%. Plouă și deja a plouat alaltăieri și a inundat deja ultimul etaj. Oamenii nu au posibilități că sunt oameni în vârstă și am considerat că este normal ca Primăria, cred că și ăsta este rostul Primăriei, ca în momentele grele să fim alături de cetățenii municipiului și vrem să facem acest lucru. De aceea nu am pus suma pentru că nu știu efectiv care este suma. Se va face o evaluare, cu diriginte de șantier și să se lucreze în paralel ca asociația de proprietari să fie obligată să intre în legalitate cu autorizație de construire pentru că acele acoperișuri au fiost făcute cu 20 de ani în urmă, fără autoriyație de construcție. Fiecare și-a cârpit și de aceea la prima vijelie au fost ridicate și să îi ajutăm pe oameni în acest sens. Ei să se ocupe de autorizația de construire, noi cu un constructor să fie totul legal și se va supraveghea lucrarea ca să fie conform normelor.

Domnul Crăciunescu Grigore: Sperăm să nu vină și persoane fizice cu solicitări.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea acordării unor ajutoare materiale de urgență sub formă oneroasă sau în natură constând în executarea reparațiilor la imobilele afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în noaptea de 22.01.-23.01.2020.

Cu vot unanim se aprobă inițierea demersurilor în vederea acordării unor ajutoare materiale de urgență sub formă oneroasă sau în natură constând în executarea reparațiilor la imobilele afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în noaptea de 22.01.23.01.2020.

Cuantumul ajutorului material de urgență ce va fi acordat din bugetul local al municipiului va fi stabilit în urma unei evaluări efectuată în cadrul procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Compartimentul pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă și Direcția Economico-Financiară.

Doamna președinte de ședință, consilier local Ionescu Diana Maria: Au fost prezentate spre informare următoarele:

 • - Plângerea prealabilă a Asociației Vâlcene a Elevilor, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea sub nr.1944 din 17.01.2020, privind anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 354 din 29.11.2019;

 • - Plângerea prealabilă a Asociației de protecție a animalelor ”A doua șansă”, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.2935 din 23.01.2020, privind anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 396 din 23.12.2019;

 • - Decizia nr. 22/11/2014 din 09.01.2020 a Camerei de Conturi Vâlcea, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea sub nr.1150 din 14.01.2020.

La Capitolul ”Întrebări, interpelări și răspunsuri” are cuvântul domnul primar Gutău Mircia.

Domnul primar Gutău Mircia: Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă adresez o rugăminte, colegilor, fără nicio conotație politică, celor care sunteți de la liberali și faceți parte din Guvern. Am primit un răspuns la o adresă făcută, de la ANAF, că potrivit bugetului de stat pe anul 2020, pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat nu au fost alocate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. Aș dori să faceți demersuri în limita în care puteți și poate ne alocă acești bani, pentru că se pare că indiferent ce guvern a fost la putere banii elevilor au fost uitați. Acel lider al elevilor pe care l-am văzut și care a fost prezent aici în sală poate face și el demersuri. Eu l-am văzut la Ambasada Indiei, poate face apel la Ambasada Indiei și face rost de bani de burse.

Domnul Grigorescu Remus spune că este clar că banii nu au fost omiși, ci pur și simplu nu au fost alocați dacă există un astfel de răspuns.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnul Câțu este din Vâlcea și este imposibil să ne lase așa.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, dacă tot suntem la interpelări sunt câteva chestiuni punctuale. Domnul Câțu este din Vâlcea, dar știu că în urmă cu câțiva ani cu mare dărnicie Primăria i-a rezolvat niște probleme pe aici sau cel puțin așa am înțeles că în Primărie nu prea spune nimeni nimic.

Domnul primar Mircia Gutău: Grig, nu te băga în subiectul ăsta. Iar îți tai craca. Ce naiba?

Domnul Crăciunescu Grigore: A doua problemă. Este pentru prima dată, când vă aduc public în acest mandat că am primit public un răspuns de la Guvern și ne-ați spus că nu a alocat fonduri. De la celelalte guverne pe care le-ați sprijinit și susținut, ați primit vreodată vreun răspuns în scris pozitiv sau negativ?

Domnul primar Mircia Gutău: Nu. M-au sunat și mi-au spus că nu sunt bani prinși în buget.

Domnul Crăciunescu Grigore: În legătură cu problema cealaltă. Ce legătură are cu Ambasada Indiei, de ce nu a fost la Ambasada Statelor Unite?

Domnul primar Mircia Gutău: L-am văzut într-o poză. M-aș fi bucurat să ceară bani și să vină cu bani.

La întrebarea domnului Grigorescu Remus dacă sunt în sală reprezentanți de la Asociația “A doua șansă” pentru a susține plângerea, domnul primar Mircia Gutău răspunde că nu este nimeni.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30 ianuarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

jurist Ion DIDOIU


Diana Maria IONESCU

Red.R.M.M.

1 ex.