Proces verbal din 29.04.2020

9.Proces-verbal al sedintei ordinare 29 aprilie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 29 aprilie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, în temeiul prevederilor art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, prin Dispoziția Primarului nr. 1412 din 23.04.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul Didoiu Ion-secretar general, precum și 22 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri în functie. A lipsit domnul consilier local Băzăvan Constantin.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: Bună ziua! Deschid ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 29 aprilie 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Didoiu Ion pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință și a supune votului procesul-verbal al ședintei extraordinare din data de 08.04.2020.

Domnul Didoiu Ion: Bună ziua! Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 29 aprilie 2020, este legal constituită prin prezența a 22 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție. Supun aprobării procesul-verbal al ședintei extraordinare din data de 08.04.2020. Cine este ”pentru”? S-au întrunit 22 de voturi ”pentru”.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: În continuare, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Gutău Mircia: Supun aprobării, în temeiul art.135, alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi, care se aprobă cu majoritate simplă. Cine este ”pentru”?

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31.12.2019 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31 martie 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea actului normativ de indexare a nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Depozit legume - fructe, schimbare funcțiune și zona funcțională, jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Râureni nr. 110 A”, beneficiar S.C. Ysagolden SRL-inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea, inițiator S.C. Cuore Nero SRL -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUD -Construire showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren”, str. Ștrandului nr. 15 A, Râmnicu Vâlcea, beneficiar Pișu Constantin și Pișu Iuliana - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

 • 11. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației a două imobile - terenuri cu destinația de drum public - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, nr.3 și nr.4.

 • 12. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile - terenuri situate în Râmnicu Vâlcea - str. Depozitelor, utilizate ca drum acces - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 3 și nr.4.

 • 13. Proiect de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a unui imobil - teren rămas în urma exproprierilor pentru obiectivul de investiții ”Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - refacere și completare" - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3.

 • 14. Proiect de hotărâre de completare a art.5.1 la Contractul nr. 23205/26.06.2015 privind delegarea unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea încheiat cu Asocierea Romprest Energy SRL & Compania Romprest Service SA - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3.

 • 15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea conducerii societății Piețe Prest SA ca, pe perioada stării de urgență, să acorde facilități la plata chiriei locatarilor Centrului comercial Bazar PT 3 Ostroveni - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3.

 • 16. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilelor - construcții în suprafață totală construită de 1114 m.p., situate în strada Morilor nr. 28 C, proprietatea privată a municipiului, înscrise în Cartea funciară nr. 56206 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 • 17. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de plată a obligațiilor bugetare reprezentând chirii și concesiuni de bunuri, altele decât cele pentru spațiile cu destinația de locuință, scadente în perioada stării de urgență -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 referitoare la alipirea a două imobile - terenuri, proprietatea publică a municipiului - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 • 19. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.5.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind prelungirea valabilității ecusoanelor parcare de reședință pe perioada stării de urgență - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea-inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 23. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Mircia Gutău: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următorul punct:

-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU-PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI - RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU-VÂLCEA.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este pentru?

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31.12.2019 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, tot timpul ați spus că veți fi transparent în cheltuirea banului public. Aș vrea să vă reamintesc că este pentru a treia oară când am solicitat Consiliului de Administrație care coordonează și controlează activitatea Sport Club Municipal să prezinte hotărârea prin care, în trimestrul IV al anului trecut, s-au acordat prime pentru salariați. Ați promis într-o ședință că va fi pusă la dispoziție și nici până astăzi nu a fost pusă la dispoziție. Directorul, pe care dumneavoastră l-ați pus acolo, chiar ieri l-am întâlnit și este pentru a treia oară când vă minte. Ca atare, grupul PNL nu poate valida cheltuirea banilor și execuțai bugetului pentru anul 2019. Mulțumesc.

Domnul primar Mircia Gutău: Datorită pandemiei vă uitați on-line. Mulțumesc.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31.12.2019 - inițiator Primarul municipiului.

Întrunind 19 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea și Vîlcu Dumitru) se aprobă execuția bugetului local la data 31 decembrie 2019, cu o valoare de 230.960.586,26 lei - la partea de venituri și 229.362.655,70 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 1.597.930,56 lei, conform anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă execuția bugetului contului ”Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare” la data de 31 decembrie 2019 cu o valoare de 2.957.224,57 lei la partea de venituri și 2.691.067,68 lei la partea de cheltuieli, rezultând un sold final în sumă de 266.156,89 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă execuția bugetului creditelor interne la data de 31 decembrie 2019 cu o valoare de 24.085.488,68 lei la partea de venituri (trageri) și valoarea de 24.085.488,68 lei la partea de cheltuieli (plăți), conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Diferențele neutilizate în anul 2019 se vor repartiza în bugetul creditelor interne pentru anul 2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31 martie 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31 martie 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă execuția bugetului local la data 31 martie 2020, conform anexelor nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă execuția bugetului contului ”Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare” la data de 31 martie 2020, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă execuția bugetului creditelor interne la data de 31 martie 2020, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 300.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 233.607.900 lei.

Se aprobă retragerea sumei de 1.000.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite Direcția Administrării Domeniului Public din secțiunea funcționare și alocarea în bugetul municipiului Râmnicu Vâlcea, astfel :

 • a. în secțiunea funcționare - 500.000 lei

 • b. în secțiunea dezvoltare - 500.000 lei.

Se aprobă retragerea sumei de 500.000 lei în cadrul secțiunii funcționare astfel: de la CAP.51” Autorități executive” - 300.000 lei și de la CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie” - 200.000 lei și alocarea acesteia la CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”.

Se aprobă retragerea sumei de 66.000 lei din secțiunea funcționare de la CAP.67 ”Cultură, recreere și religie și alocarea acesteia, astfel:

 • a. în secțiunea funcționare - 42.900 lei

 • b. în secțiunea dezvoltare - 23.100 lei.

Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alineatelor precedente, este prezentat în anexele nr.1 și nr. 2 la hotărârea adoptată, după cum urmează:

 • - Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020" suplimentată cu suma de 300.000 lei și o valoare totală rectificată de 233.607.900 lei din care 232.009.900 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019.

 • - Anexa nr.2 -"Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" suplimentată cu 300.000 lei și o valoare totală de 233.607.900 lei.

Se majorează cu suma de 116.400 lei anexa nr.4 - ”Lista obiectivelor de investiții -anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local”, sursă finanțare credit BCR, ajungând la valoarea de 17.741.800 lei, conform anexei nr.4 la hotărârea adoptată.

Se majorează cu suma de 523.100 lei anexa nr.6 ”Lista obiectivelor de investiții -anul 2020”, ajungând la valoarea de 11.012.400 lei, conform anexei nr.6 la hotărârea adoptată.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus.

Anexele nr.3 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, prin modificări în structură, cu suma de 66.000 lei, sumă ce va fi încasată de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea, aceasta urmând a fi folosită pentru plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alineatul precedent și prezentat în anexa la hotărârea adoptată, rămâne la aceeași valoare totală de 11.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, și este structurat astfel:

La partea de venituri :

 • + 66.000 lei sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă;

 • - 66.000 lei subvenții instituții publice.

La partea de cheltuieli :

 • + 66.000 lei Titlul IX ”Asistență socială”;

 • - 66.000 lei Titlul II ”Bunuri și servicii”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin disponibilizarea sumei de 1.000.000 lei.

Creditele bugetare disponibilizate conform alineatului precedent, în sumă de 1.000.000 lei, se repartizează:

 • - 500.000 lei în Anexa nr.6 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 - total surse de finanțare;

 • - 500.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor aprobate prin Ordonanțele Militare în sarcina unităților administrativ teritoriale pe perioada stării de urgență.

Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art.1, în sumă de 41.434.400 lei, este prezentat în anexa la hotărârea adoptată și este repartizat pe capitole, astfel:

 • - 3.286.200 lei - CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie”;

 • - 11.580.000 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

 • - 2.185.200 lei - CAP. 74 ”Protecția Mediului”;

 • - 24.383.000 lei - CAP. 84 ”Transporturi”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Administrării Domeniului Public.

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea actului normativ de indexare a nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea actului normativ de indexare a nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim, pentru anul 2021, cotele procentuale pentru calculul impozitelor rămân la nivelul anului 2020, și se indexează cu indicele de inflație de 3,8% următoarele:

 • a) valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită desfașurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice;

 • b) impozitul și taxa pe teren persoane fizice și persoane juridice;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

 • e) taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

 • f) impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone;

 • g) taxe instituite de consiliul local;

 • h) valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și degradări bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea și pentru ocuparea abuzivă de terenuri;

 • i) taxa stabilită în baza unor legi speciale.

Valorile indexate conform prevederilor de mai sus sunt prezentate în anexe după cum urmează:

 • • valoarea impozabilă pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, în cazul persoanelor fizice - Anexa nr.2, pct.I la hotărârea adoptată;

 • • nivelul impozitului și taxei pe teren persoane fizice și persoane juridice - Anexa nr.2, pct.II, litera a, b și c la hotărârea adoptată;

 • • impozitul pe mijloacele de transport - Anexa nr.2, pct.III, litera a, b și c la a hotărârea adoptată;

 • • nivelul taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor - Anexa nr.2, pct.IV la hotărârea adoptată;

 • • nivelul taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate - Anexa nr.2, pct. V la hotărârea adoptată;

 • • impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone - Anexa nr.3 la hotărârea adoptată;

 • • nivelul taxelor instituite de Consiliul Local - Anexa nr.4 la hotărârea adoptată;

 • • nivelul taxelor pentru pentru distrugeri si degradari bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea și pentru ocuparea abuzivă de terenuri - Anexa nr.5, pct.1 la hotărârea adoptată;

 • • nivelul taxelor stabilite în baza unor legi speciale - Anexa nr.6, pct.1 si 2 la hotărârea adoptată.

Impozitele, taxele și alte sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 se regăsesc în anexele nr. 1 - 6 la hotărârea adoptată.

Hotărârea adoptată se completează cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

Hotărârea privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 va fi adoptată până la sfârșitul anului în curs.

Hotarârea adoptată va intra în vigoare la data de 01 ianuarie 2021.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul șapte din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei -inițiator Primarul municipiului, precum și referatul nr. 227587 din 24.04.2020.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Grigorescu Remus: Doream să se facă o mică prezentare a materialului, tocmai pentru că au fost o serie de discuții în spațiul public și cred că este bine să clarificăm o dată pentru totdeauna pentru că unii cred că nu înțeleg ce înseamnă un împrumut efectiv. Vreau ca o persoană care se pricepe la treaba asta să ne spună exact ce înseamnă tot acest demers din momentul în care se inițiază procedura și până în momentul în care acești bani pot fi folosiți pentru că am văzut o serie de acuzații care, după părerea mea, nu sunt corecte și sunt legate de ceea ce facem noi aici. Eu cred că ceea ce se face este în legătură directă cu ceea ce vor cetățenii municipiuluo. De aceea, rog personalul de specialitate să facă o mică prezentare.

Domnul primar Mircia Gutău. Dacă îmi permiteți, pot să fac eu acest lucru. Acest împrumut a fost aprobat de dumneavoastră în 30.01.2020. De 4 luni de zile am fost criticați. Problema este în felul următor: după ce se ia acordul de principiu, se scoate la licitație pentru a participa băncile la licitație. Procedura de licitație a fost de câteva luni de zile și s-a desemnat un câștigător. Acum noi nu facem altceva decât să desemnăm câștigătorul respectiv și cheltuielile aferente creditului. De asemena supunem aprobării tot astăzi, deși ele au mai fost prezentate, dar s-au mai îmbunătățit, respectiv investițiile pentru care banii pot fi folosiți. Sunt speculații ale anumitor ziariști care nu se pricep, atfle nu ar face astfel de greșeli, referitoare la faptul că banii se iau dintr-o parte și se pun în altă parte și se duc pe flori. Ar fi cea mai mare greșeală pe care ar putea să o facă cineva pentru că este o greșeală penală. Banii nu pot fi folosiți decât pentru investițiile care sunt trecute aici pentru că la Trezorerie nu ți se acceptă decontarea decât pe cele aprobate de consiliul Local și anume:

 • • Reabilitare complex sportiv "Arenele Traian", mai trebuie finalizată clădirea acolo și e nevoie de o parte din bani;

 • • Sediu Administrativ; ne-am apucat să facem ceva și am mers înainte pentru că trebuie făcut sediul vămii să scoatem mașinile din oraș cu cât mai repede cu atât mai bine; știți că am primit o adresă de la ANAF că dacă realizez un seiu la standarde europene ei sunt de acord să facem schimbul Ei ne dau sediul vămii actual și noi le dăm un sediu nou, la standarde europene cu 10.000 de m.p. lângă stația de epurare. Am început deja construcția dar trebuie să avem și bani pentru finanțarea acestei investiții.

 • • Lărgire intersectie str.Strandului cu b-dul Dem Radulescu; știți foarte bine că acest sens a fost făcut greșit de cei dinaintea mea și nu dau nume, Greșit pentru că este foarte scurtă curba. Tot timpul au fot probleme și necazuri la acest sens. Acum avem proiectare, am scos la licitație și avem câștigătorul licitației și trebuie lărgit cel puțin 7 metri și la est, la vest, la sud și la nord. Acolo este un nod extrem de important pentru că e vorba de tirurile care vor intra în vamă; trebuie făcut și consolidat cu zid de sprijin în toate cele patru puncte cardinale;

 • • Executie sala de sport Antim Ivireanu - utilități și sistematizări verticale; sala e aproape gata și mai avem o cotă-parte de plătit pentru utilități;

 • • Gradinița cu program prelungit Ostroveni, inclusiv dotări; ne-a fost aprobat de Ministerul Dezvoltării doar construcția grădiniței dar pentru dotări trebuie să punem bani;

 • • Reabilitare imobil str.G-ral Magheru; facem acum acoperișul; am făcut cea mai bună investiție care se poate face pentru că toate servicile Primăriei au fost aduse acolo; spațiile unde au fost le-am vândut și o mare parte din bani i-am recuperat; acum facem acoperișul ca să nu se mai infiltreze apa la subsol; ala subsol am făcut o arhivă care este cea mai frumoasă și modernă din Vâlcea, în care toate direcțiile au birouri și dotat cu mobilier cu rafturi ca să fim autorizati ceea ce s-a și întâmplat;

 • • Reabilitare și modernizare Sala Festivitati Colegiul National Mircea cel Batran; se lucrează acolo; în proporție de 60% lucrările sunt gata acolo; anul acesta se împlinește 100 de ani de la înființarea colegiului și trebuie să avem și o sală de festivități; pe parcurs a trebuit să mai facem și intrarea și s-a mai extins; trebuie să facem și fațada pentru că snt infiltrări de apă, deci o grămadă de bani de cheltuit;

 • • Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice str. Mihai Eminescu; s-a finalizat lucrarea dar avem nevoie de bani ca să plătim pentru că s-a plătit o parte;

 • • Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice bd. Nicolae Balcescu; s-a făcut lucrarea și arată impecabil dar ne mai trebuie niște bani;

 • • Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice str. Copacelu; încă nu am început și să vedem în funcție de banii pe care îi avem dacă o facem sau nu;

 • • Reabilitare sala de sport Colegiul Național Mircea cel Bătrân; deja proiectul este făcut și vom scoate la licitație execuția efectivă; s-a stabilit cine este proprietarul pentru că era o luptă de 30 de ani că e școala, că e liceul, că e Inspectoratul, că e Primăria; s-a stabilit foarte clar că e Primăria și atunci putem să facem investiția; deci în momentul în care iese autorizația vom scoate la licitație și acea lucrare;

 • • Sala de sport Școala generala nr.4; proiectul este gata și este foarte, foarte frumos dar cu acces din școală pentru că nu era spațiu suficient; am scos de trei ori la licitație și nu s-a prezentat nimeni; sperăm că firmele vor avea oameni la muncă și la licitație se va prezenta cineva;

 • • Amenajare locuințe ANL pentru tineri str.Știrbei Vodă; am eliberat locul păentru că acolo erau niște construcții și am demolat totul și l-am predat ANL-ului ca să se apuce de construcție; au promis că în acest an se apucă;

 • • Reabilitare imobil Colegiul Național Mircea cel Bătrân, str. Popa Șapca; deci, fostul Liceu de Arte să vă uitați cum arată acum și în proporție de 80% este gata; s-a făcut o scară interioară; am corelat toate lucrările ca să putem fi autorizați de către Pompieri că nu era autorizație; acum am descoperit că trebuie făcut și acoperișul, curtea, gard de jur împrejur, colectare ape pluviale; o investiție fantastică dar și iese fabulos; acolo se vor muta copiii de la clasele 0-4 de la Mircea cel Bătrân pentru că sunt 18 săli de clasă; s-au mărit sălile de clasă pentru că erau făcute pentru instrumentiști de 4 m.p. și a trebuit să demolăm să facem săli de clasă, s-a pus faianță, granit, arată totul impecabil; cu siguranță în luna septembrie puteți începe acolo și luna viitoare o să vă invit la inaugurare dacă ne va permite legislația;

 • • Stație de tratare mecano biologică deșeuri municipiu; am scos la proiectare să ne facem propria stație de tratare pe care o facem la Fețeni, în așa fel încât să nu mai fim șantajați de anumite firme când vin la licitație pentru colectarea selectivă a gunoiului;

 • • Amenajare parcare publică Zona Ostroveni.

Sunt convins că acești bani nu ajung pentru toate investițiile. O parte va fi finanțarea din buget, la o parte din proiecte sperăm să vină vreo finanțare pe fonduri europene dar să avem proiectele așa cum am făcut și acum câtiva ani de zile și acum am primit finanțare de 85 de miliarde pentru modernizare la Colonia Nuci. Nu pot garanta care proiect va intra pe vreo axă, dar dacă se ivește trebuie să ai proiectul și proiectare pentru că la o axă depunerea dosarelor durează doar 6 luni de zile și dacă ai ce trebuie prinzi finanțare. Sunt convins că banii acești nu ajung dar vom avea cotă de cofinanțare, sunt convins și că nu toate proiectele se vor realiza, cum este cel cu dale elastice la CF-strada Copăcelu. Mi-aș dori extraordinar de mult să fac vama și să iau vama veche să vând și să recuperez banii. Asta este gândirea mea. Referitor la remarca dumneavoastră și eu am văzut în presă dar nu mai dau importanță.

La întrebarea domnului Grigorescu Remus dacă avem avizul comisiei de împrumut, domnul primar spune că există toate avizele și mâine urmează să fie trimisă documentația. Condiția pusă înainte de pandemie era să nu se depășească deficitul bugetar și atunci eram programați după luna septembrie 2020. Acum mărindu-se deficitul sunt convins că vom putea lua banii mai repede. Făsă avizul comisiei de împrumut nu puteam face absolut nimic. Pentru vâlceni să fie foarte clar că nu este alt împrumut ci este cel început în luna ianuarie.

Domnul Crăciunescu Grigore: Am avut rectificarea de buget și nu am considerat oportun să vorbesc la acel punct pentru că este oportun să discut la acest punct. În lista de investiții alocați suma de 128.000 lei pentru construirea stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale și vă propun ca din acest împrumut să repartizați mai mulți bani pentru că sunt convins că suma de 12 milioane alocată pentru sediu administrativ nu pot fi folositi în următorii doi ani de zile cu toate procedurile legale. Dar, ați promis tot timpul că veți fi în sprijinul oamenilor și vă prtopun să alocăm o parte din bani și să demarăm procedurile pentru construirea stației de tratare și să alocăm din acești bani în așa fel încât oameni să plătească bani și un tarif mai mic aferent gunoiului. Aceste costuri cu stația de tratare cresc tarifele.

La întrebarea domnului primar Mircia Gutău dacă a văzut că investiția este în listă, domnul Crăciunescu Grigore spune că nu sunt suficienti.

Domnul primar Mircia Gutău spune că a alocat bani pentru proiectare la acest obiectiv de investiții, dar de la proiectare până la execuție sunt foarte multe etape de parcurs si de aceea nu a aloca fonduri pentru obicetiv din imprumut. Contractul de imprumut prevede posibilitatea de a lua bani de la o investitie din lista si să îi mute la investiția dorită cu acordul Consiliului Local.

Urmează o serie de discuții vizavi de acest aspect privind alocarea unor fonduri suplimentare din împrumut pentru obiectivul ”Realizare statie de tratare mecano biologică deșeuri municipiu”, discuții din care reiese că procedurile pentru realizarea investiției necesită timp și este posibil ca aceste fonduri să nu fie consumate.

Domnul Crăciunescu Grigore revine asupra propunerii de a se aloca sume suplimentare pentru obiectivul de investiții referitor la statia de tratare mecano-bilogică deșeuri municipiu întrucât în urmă cu două luni a fost retras motivat de starea de urgență un material care viza tarifele la serviciul de salubrizare care se majorau. Foarte multi cetățeni întreabă de ce se majorează tarifele la serviciul de salubrizare și dumnealui dorește să dea explicații că prin construirea acestei stații va scădea tariful la serviciul de salubrizare.

Domnul primar Mircia Gutău explică faptul că problema vizând tarifele de salubrizare vine din contractul de salubrizare care a fost greșit, din caietul de sarcini care a fost greșit și poate dacă atunci era făcut cum trebuie nu apăreau aceste situații.

La mențiunea domnului Crăciunescu Grigore că și la punctul 22 este aceeași situație, domnul primar Mircia Gutău răspunde că nu este aceeași situație. Sumele din impărumut sunt puse din pix și orice proiect care este trecut aici și mâine are dreptul și am factură să o achit azi convoc consiliul de îndată și aloc banii. Am făcut ceea ce este prioritate și pentru mine salubrizarea este o prioritate. Am analizat documentatia pentru salubrizare dar după ce trece această situație de urgență trebuie făcute discuții suplimentare pentru că dacă ieșim din ADI Salubrizare se alege praful de tot județul și trebuie să dăm dovadă de solidaritate, dar dacă rămânem trebuie să ne apărăm interesele. Raportat la salubrizare noi vom pierde procese pentru că și fostul și actualul Guvern nu au făcut alteva decât să respecte legea. E vorba de acel tarif la depozitare și de faptul că nu le-am aprobat tarifele. Desi cresc preșurile la salubrizare, acestea cresc forțat, iar în județ sunt prețuri mult mai mari decât ce se ia în municipiu. A ajuns la 17 lei și noi avem 9,90 lei și presiunea nu poate fi ținută în frâu.

La remarca domnului Crăciunescu Grigore că prețul la motorină menționat de operator este cel mai mare posibil și de acolo apar aceste majorări, domnul primar Mircia Gutău spune că nu sunt reale și că sunt aspecte prezentate în mediul on-line de diverse persoane care nu dețin informații corecte, Pătrățel sau Ghioc.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei - inițiator Primarul municipiului, precum și referatul nr. 227587 din 24.04.2020.

Întrunind 18 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (următorii consilieri locali : Condescu Daniel, Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea și Vîlcu Dumitru) se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani (120 luni) de la Banca de Export Import a României - Exim Bank SA, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, la costul de 6.326.796,67 lei, în următoarea structură:

- 6.326.796,67 lei- dobânda calculată având în vedere condițiile stabilite în caietul de sarcini, respectiv 2,57% dobânda ROBOR 1M pentru data de 01.04.2020 (elementul variabil al costului creditului) si marja dobânzii de 1,35%, procentul oferit de bancă ce rămâne fix pe toata perioada contractului.

Condițiile de contractare a împrumutului prevăzut la alineatul precedent sunt:

 • • termen de utilizare a creditului - 10 ani ( 120 luni);

 • • perioada de tragere consum) - 2 ani (24 luni);

 • • perioada de gratie (pentru plata principalului) - 2 ani ( 24 luni);

 • • perioada de rambursare - 8 ani ( 96 luni).

Împrumutul în sumă de 30.000.000 lei este destinat asigurării finanțării unor proiecte locale de dezvoltare.

Din împrumut vor fi finanțate următoarele investitii de interes local:

 • • Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian";

 • • Sediu Administrativ;

 • • Lărgire intersectie str.Strandului cu b-dul Dem Radulescu;

 • • Executie sala de sport Antim Ivireanu - utilități și sistematizări verticale;

 • • Gradinița cu program prelungit Ostroveni, inclusiv dotări;

 • • Reabilitare imobil str.G-ral Magheru;

 • • Reabilitare și modernizare Sala Festivitati Colegiul National Mircea cel Batran;

 • • Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice str. Mihai Eminescu;

 • • Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice bd. Nicolae Balcescu;

 • • Amenajare trecere la nivel de cale ferată cu dale elastice str. Copacelu;

 • • Reabilitare sala de sport Colegiul Național Mircea cel Bătrân;

 • • Sala de sport Școala generala nr.4;

 • • Amenajare locuințe ANL pentru tineri str.Știrbei Vodă;

 • • Reabilitare imobil Colegiul Național Mircea cel Bătrân, str. Popa Șapca;

 • • Stație de tratare mecano biologică deșeuri municipiu;

 • • Amenajare parcare publică Zona Ostroveni.

Repartizarea sumelor din împrumut pe obiective este prevazută în anexa, parte integrantă la hotărârea adoptată, orice modificare, prin redistribuirea finanțării, va fi supusă aprobării consiliului local și avizării comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice;

 • b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.

Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Râmnicu Vâlcea, următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Ramnicu Valcea;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

Datele prevăzute la alineatul precedent se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează primarul Municipiului Ramnicu Valcea.

La punctul opt din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Depozit legume - fructe, schimbare funcțiune și zona funcțională, jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Râureni nr. 110 A”, beneficiar S.C. Ysagolden SRL- inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Depozit legume -fructe, schimbare funcțiune și zona funcțională, jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Râureni nr. 110 A”, beneficiar S.C. Ysagolden SRL- inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”PUZ și RLU - DEPOZIT LEGUME-FRUCTE, SCHIMBARE FUNCȚIUNE ȘI ZONA FUNCȚIONALĂ, JUD. VÂLCEA, RM. VÂLCEA, STR. RÂURENI NR.110A”, beneficiar: S.C. YSAGOLDEN S.R.L., cu respectarea următoarei condiții:

 • - construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă și lucrările de infrastructură (străzi, alei, trotuare, spații verzi), se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației de urbanism ”PUZ și RLU - DEPOZIT LEGUME-FRUCTE, SCHIMBARE FUNCȚIUNE ȘI ZONA FUNCȚIONALĂ, JUD. VÂLCEA, RM. VÂLCEA, STR. RÂURENI NR.110A”, beneficiar: S.C. YSAGOLDEN S.R.L, aprobată conform alineatului precedent, este de 3 (trei) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă ”PUZ și RLU - DEPOZIT LEGUME-FRUCTE, SCHIMBARE FUNCȚIUNE ȘI ZONA FUNCȚIONALĂ, JUD. VÂLCEA, RM. VÂLCEA, STR. RÂURENI NR.110A”, beneficiar: S.C. YSAGOLDEN S.R.L., anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Raportul informării și consultării publicului nr.4982 din 06.02.2020 și adiționalul la acesta, înregistrat sub nr.6920 din 19.02.2020, întocmit de către S.C. ARHISPACE S.R.L., respectiv arh. Alexandru Suciu, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul nouă din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, bd. Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator S.C. Cuore Nero SRL - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, bd. Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator S.C. Cuore Nero SRL - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator SC Cuore Nero SRL, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă și lucrările de infrastructură -străzi, alei, trotuare, spații verzi -, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator SC Cuore Nero SRL, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

Documentația aferentă ”PUZ și RLU - Mărire regim de înălțime la tronson jos de înălțime D+P+2E la D+P+5E, pentru imobil locuințe colective D+P+6-7E retras, cu spații comerciale la parter, b-dul Dem Rădulescu nr.52, Mun. Rm. Vâlcea”, inițiator SC Cuore Nero SRL, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Raportul informării și consultării publicului nr.14678 din 15.04.2020, întocmit de arh. Dorin Rădulescu, specialist RUR - responsabil cu informarea publicului, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul zece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUD - Construire showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren”, str. Ștrandului nr. 15 A, Râmnicu Vâlcea, beneficiar Pișu Constantin și Pișu Iuliana - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUD - Construire showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren”, str. Ștrandului nr. 15 A, Râmnicu Vâlcea, beneficiar Pișu Constantin și Pișu Iuliana - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - Construire Showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren, str. Ștrandului nr.15A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar: Pișu Constantin și Pișu Iuliana, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferente "Planului Urbanistic de Detaliu -Construire Showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren, str. Ștrandului nr.15A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar: Pișu Constantin și Pișu Iuliana, aprobată conform alineatul precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă ”Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Showroom, atelier manufactură și împrejmuire teren, str. Ștrandului nr. 15A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar: Pișu Constantin și Pișu Iuliana, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Raportul informării și consultării publicului nr.14247 din 13.04.2020, întocmit de către Societatea Assad S.R.L., prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul unsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea donației a două imobile -terenuri cu destinația de drum public - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acceptarea donației a două imobile -terenuri cu destinația de drum public -inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se acceptă donația imobilului-teren situat în strada Arinilor, în suprafață de 49 m.p., având numărul cadastral 53602, identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr.1 la hotărârea adoptată - și în extrasul de carte funciară nr.53602, cu destinația de drum public.

Se acceptă donația imobilului-teren situat în strada Arinilor, în suprafață de 357 m.p., având numărul cadastral 54087, identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr.2 la hotărârea adoptată - și în extrasul de carte funciară nr.54087, cu destinația de drum public.

Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică.

Cheltuielile pentru încheierea actului de donație în formă autentică vor fi suportate de către donatori.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul doisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile - terenuri situate în Râmnicu Vâlcea - str. Depozitelor, utilizate ca drum acces - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile - terenuri situate în Râmnicu Vâlcea - str. Depozitelor, utilizate ca drum acces - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se declară ca bun de interes public local, imobilul - teren în suprafață de 1879 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - str. Depozitelor, identificat în Planul de situație -anexă, cu culoare albastru, utilizat ca drum acces.

Se declară ca bun de interes public local, imobilul - teren, în suprafață de 6541 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - str. Depozitelor, identificat în Planul de situație - anexă, cu culoare verde, utilizat ca drum acces.

Se aprobă clasificarea ca stradă, a drumului de interes local în suprafață totală de 10621 m.p., compus din suprafața de 2201 mp dobândită în proprietate de către Municipiu prin Actul de Donație autentificat sub nr. 1798/19.12.2019, și suprafețele menționate mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul treisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a unui imobil -teren rămas în urma exproprierilor pentru obiectivul de investiții ”Arteră de legătură între bd-ul Nicolae Bălcescu și bd-ul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - refacere și completare" -inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile, cu amendament din partea comisiei nr.2.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Domnul viceprimar Vețeleanu Ninel Eusebiu: Amendamentul se referă la faptul că se completează materialul în sensul că municipiul suportă cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Domnul Crăciunescu Grigore: Aș avea o întrebare- știu că atunci când s-a luat decizia de realizare a acestui obiectiv foarte important cu mulți ani în urmă, proprietățile care erau afectate în proporție mai mare de 60% trebuiau să fie luate de Primărie la prețul stabilit de un evaluator. Acum înțeleg că este diferență între prețul stabilit de evaluator la momentul exproprierii și evaluarea făcută la acest moment.

Domnul primar Mircia Gutău: Diferă doar că e mai mică cu 1 sau 2 euro. Nu vreau să duceți discuția în altă direcție pentru că a apărut o mare ziaristă care spune că Gutău cumpără cu 78.000 de euro. Să vă spun că s-a greșit la expropriere și când s-a făcut construcția pentru că trebuia să se lase o bandă de rezervă în jurul investiției ca să poți interveni al ea. În momentul în care noi am făcut investiția am venit exact pe hotar și omnul ne-a somat foarte clar să îi luăm construcția. Suntem presați să luăm și bucățele ale mici rămase dar i-am ținut așa pentru că nu am avut bani.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că știe aceste probleme pentru că a luat parte la decizii și la dezbateri. Dar stiu că dacă era afectată o proprietate în proporție de 66% și s-a făcut obiectivul, de ce ați stat ca să ne acționeze în instanță și nuați făcut uz de o hotărâre existentă și exista un precedent și cu sensul giratoriu de la Goranu unde s-a întâmplat la fel?

Domnul primar Mircia Gutău: Pentru că în viață trebuie să te descurci că nu aveam bani. Trebuia să facem proiectul și l-am lăsat să ne dea în judecată și să facem rost de bani. Am ajuns la un consens cu omul că renunță la proces și e de acord cu banii respectivi care au fost la expropriere, numai că noi nu puteam să facem acest lucru conform legii și am făcut o nouă evaluare.

Domnul Crăciunescu Grigore amintește faptul că și la Goranu a fost o situație similară.

Domnul primar Mircia Gutău precizează că mai sunt situații de acest gen. Unde este Nurvil, norocul este că a cumpărat el bucățele de teren rămase.

La remarca domnului Crăciunescu Grigore că acolo Primăria ia bani pe terenul concesionat către Nurvil, domnul primar precizează că nu se poate da un teren al Primăriei gratis. Spre pasaj mai există o spălătorie, mai există niște făși mici și acolo trebuie clarificat dar trebuie să avem bani. E posibil să fie cineva care să dezvolte zona va fi bine. Mai este zona dinspre CFR unde trebuie să intervenim. Poate acum că sunteți la Guvernare ne puteți ajuta să rezolvăm zona dintre pasaj și bulevardul Nicolae Bălcescu. Acolo e un dezastru pentru că sunt doi proprietari și nimeni nu face nimic. Ar fi o dezvoltare extraordinară dacă ni l-ar da.

Domnul Crăciunescu Grigore reamintește de proiectul cel mai urgent pe care domnul primar dorea să îl realizeze, respectiv parcul de lângă gara CFR și strada Gib Mihăescu și la vremea respectivă s-a spus că sunt demersuri făcute de domnul Mițaru și este o problemă legată de CFR. Dacă atunci când era un guvern PSD nu s-a putut, acum cum credeți că reușiți?

Domnul primar Mircia Gutău: A fost un Guvern care nu a vrut să facă lucrul acesta și de aceea sunteți dumneavoastră la guvernare și mă ajutați și dumneavoastră veți ieși în fața oamenilor să spuneți că ați făcut acest lucru și eu, jur că ies cu dumneavoastră și spun că datorită PNL-ului s-a făcut acest lucru. Fac pentru comunitate. Luați aceste două probleme și ar fi fabulos pentru Râmnic. Același lucru am vrea să îl facem și cu terenul de la unitatea militară de lângă Sala Sporturilor pentru că este un dezastru acolo. Orice Guvern ar fi ar trebui să ia decizii să dea voie administrațiilor locale să ia decizii pe plan local. La noi descentralizarea este doar vorbă. Am vorbit și cu prietenul meu de e primar la Oradea, exact aceeași problemă o au toate municipiile din țară. Nu te poți atinge acolo și sunt 7 hectare acolo folosite pentru 12 câini. Nu te poți atinge de ei. Asta este țară în care să te poți dezvolta?

Domnul Crăciunescu Grigore: Uitați-vă ce face majoritatea din Parlament pentru că trece legea cu ținutul secuiesc. E vorba de o lege care trebuie modificată cu privire la terenurile aparținând Ministerului Apărării Naționale

Domnul primar Mircia Gutău: Nu vreau să intru in polemică acum. Nu face asemena afirmații pentru că nu dă bine și te faci de cacao.Guvernul are forță dar niciun Guvern nu are tărie. Ne vedem peste patru ani cu aceeași situație. Cum se văd sus cocoțați ei uită de teritoriu. Și actualul Guvern face la fel. Lideri din teritoriu spun că s-au văzut cocoțați și uită de ei pentru că deciziile astea deranjează pe mulți și de ai voștri și de ai noștri dar nu poti să lasi atâtea hectare pentru că nu vrei tu. Sunt 15 hectare în centrul orașului de care nu se atinge nimeni. La Budești 7 hectare în care sunt depozaitate butoaie. Ăia vin cu drona și noi ne apărăm cu butoaie sau mașini care nu mai pornesc cu fiștilul. Pe terenul de la Gară mi-am dorit extraordinar de mult să fac parcul și în zona cealaltă spre Nicolae Bălcescu să fac o alee și gard unde circulă sute de oameni zilnic. Este loc liber și l-am cerut în administrare ca să fac un trotuar, băncute și iluminat public. Asta este pe tot teritoriul municipiului și ar trebui ca autonomia locală să funcționeze și să dea voie administrațiilor locale și nouă celor care suntem vremelnici în aceste funcții să putem lua decizii. Dacă luăm decizii bune ne mai votează dacă nu nu.

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu puneți în seama Guvernului toate problemele indiferent care ar fi ăla. Înțelegeți și dumneavoastră și știți la fel de bine ca și mine dar nu recunoașteți că e vorba de legislație și problema este la Pralament.

Domnul prtimar Mircia Gutău: Totul pleacă de acolo. Dacă ai o pilă tare merge. Si în vechiul Guvern a fost la fel și când a fost PD-ul tot așa mergea că știți că mergeam împreună și băteam la uși.

Urmează o serie de discuții vizavi de posibilitatea de a rezolva problemele prezentate mai sus fie în Guvern fie în Parlament, dar au legătură cu modificarea legislației în materie.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării amendamentul formulat în plenul ședinței potrivit căruia ”cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare se suportă de municipiu”, acesta întrunind 22 voturi ”pentru”.

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a unui imobil -teren rămas în urma exproprierilor pentru obiectivul de investiții ”Arteră de legătură între bd-ul Nicolae Bălcescu și bd-ul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - refacere și completare" - inițiator Primarul municipiului, cu amendamentul aprobat.

Cu vot unanim se însușește raportul de evaluare a proprietății imobiliare conform anexei nr.1 la hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă achiziționarea prin cumpărare a imobilului - teren în suprafață de 439 mp și acordarea de despăgubiri pentru construcția în suprafață de 13 mp, situate în Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 44, înscrise în cartea funciară nr. 53761, identificate în Planul de amplasament și delimitare - anexa nr. 2 la hotărârea adoptată, proprietatea domnului Ionescu Ambrosie Pavel, a cărui valoare totală, conform Raportului de evaluare menționat mai sus este de 375.672 lei [(371.172 lei-valoare de piată a terenului + 4.500 lei-valoare construcție) - echivalentul a 77.756 Euro calculat la cursul de schimb BNR la data întocmirii raportului, de 4,8314 lei/euro].

Plata sumei de 375.672 lei va fi efectuată în două tranșe, astfel: prima tranșă de 250.000 lei la data semnării Contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică, iar restul sumei până cel mai târziu la sfârșitul anului 2020.

Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare se suportă de municipiu.

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, a construcției în suprafață de 13 mp înscrisă în CF nr. 53761, în vederea obținerii Autorizației de desființare - intrare în legalitate și a radierii din Cartea funciară.

Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea ca personal sau prin persoane desemnate, să semneze Contractul de vanzare-cumpărare în formă autentică.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul paisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre de completare a art.5.1 la Contractul nr. 23205/26.06.2015 privind delegarea unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea încheiat cu Asocierea Romprest Energy SRL & Compania Romprest Service SA - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Poenaru Constantin Mircea anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării, proiectul de hotărâre de completare a art.5.1 la Contractul nr. 23205/26.06.2015 privind delegarea unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea încheiat cu Asocierea Romprest Energy SRL & Compania Romprest Service SA -inițiator Primarul municipiului.

Întrunind 21 voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (domnul Poenaru Constantin Mircea) se completează art.5.1 la Contractul de delegare a unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr.23205/26.06.2015, cu un nou alineat, alin.5.1A1, articolul 5.1 urmând a avea următorul continut:

 • "Art.5.1. - În schimbul delegării gestiunii serviciului, Operatorul se obligă să plătească Delegatarului:

 • - O redevență în cuantum de 7% din cifra de afaceri rezultată ca urmare a prestării serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea, la care se adaugă TVA, dar nu mai puțin de 80.000 lei/an, fără TVA. Cifra de afaceri este definită ca fiind contravaloarea serviciilor facturate ca urmare a prestării serviciilor conform prezentului contract de delegare.

Art.5.1^1. Pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, operatorul va plăti o redevență în cuantum de 7% din veniturile facturate și încasate, rezultate ca urmare a prestării serviciilor conform prezentului contract de delegare, dar nu mai puțin de 6667 lei/lună fără TVA."

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind împuternicirea conducerii societății Piețe Prest SA ca, pe perioada stării de urgență, să acorde facilități la plata chiriei locatarilor Centrului comercial Bazar PT 3 Ostroveni - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: În cadrul comisiei de buget, ieri am stabilit ca nu este corect să lăsămîn seama Piețe Prest SA să decidă care sunt facilitățile ci să propunem un amendament, respectiv în ce constau aceste facilități pe care le poate acorda Piețe Prest chiriașilor de la PT Ostroveni. Amendmentul este: cât este starea de urgență să nu li se aplice chirie.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu putem să ne băgăm noi în conducerea societății. Eu, personal mi-am permis să discut cu doamna director dar trebuie să discutăm și cu cei din consiliul de administrație, astfel ca pe perioda stării de urgență să nu plătescă și nu cum ați făcut dumneavoastră cu amânarea plățiil la bancă și după aceea ceri și dobândă.

Domnul Poenaru Constantin Mircea spune că nu sunt dobânzi, dar domnul primar spune că la creditele bancare sunt dobânzi.

Domnul Crăciunescu Grigore amintește faptul că la facilitatea acordată nu sunt penalități sau dobânzi pentru a nu se face confuzie între termeni.

Urmează o serie de discuii vizavi de facilitățle acordate pentru creditele bancare in perioada stării de urgență, la care se percepe dobândă cu excepția creditelor ipotecare.

Domnul Crăciunescu Grigore solicităsă nu se schimbe regula în timpuljocului și dorește să știe ce poate dispune consiliul de administrație în privința facilității de neplaă a chiriei pentru că în conformitate cu actul constitutiv al societății nu au acest atribut. Dacă nu le spunem ce să facă ei o să aibă o problemă sau cel puțin să mandatăm reprezentanții noștri în AGA. În ce constă facilitatea?

Domnul primar Mircia Gutău: Am discutat și faciliatea este să nu plătească dar asta la propunerea primarului și nu a dumneavoastră

La remarca domnului Crăciunescu că lucrurile în comisie erau alandala și că nu era stabilită o facilitate anume, domnulprimar răspunde că facilitatea o stabilește primarul iar proprunerile celelalte vin mai târziu.

Domnul Grigorescu Remus spune că este obligatoriu să se precizeze în hotărâre amendamentul să fie trecut în hotărâre.

Domnul primar Mircia Gutău spune că domnul secretar stabilește dacă este amendament dar va trebui să se ia o decizie și pentru cei cu spațiile de la unitățile școlare și în prima ședință vom face acest lucru.

Se supune aprobării amendamentul domnului primar potrivit căruia ”facilitatea acordată să fie aceea de a nu plăti chiria”,

Domnul Poenaru Constantin Mircea spune că acest amendamet a fost formulat de domnul Crăciunescu Grigore.

Domnul Crăciunescu Grigore susține că acest amendamnt vine din partea comisiei de buget-finanțe.

Doamna Ionescu Diana Maria spune că în cadrul comisiei de buget finanțe a fost doar o discuție vizavi de acest aspect dar un asemenea amendament nu a fost votat și a fost doar o propunere din partea domnului Crăciunescu Grigore.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Lăsați la propunerea domnului primar dacă vă supărați că domnul Crăciunescu Grigore a venit cu această propunere.

Domnul primar Mircia Gutău: Cum să vină el cu propunerea dacă eu am discutat cu directoarea

.Amendamentul domnului primar a fost supus aprobării și a întrunit 22 de voturi ”pentru”.

Nemaifind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării amendamentul formulat în plenul ședinței potrivit căruia ”facilitatea acordată să fie aceea de a nu plăti chiria” întrunind 22 de voturi ”pentru”.

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind împuternicirea conducerii societății Piețe Prest SA ca, pe perioada stării de urgență, să acorde facilități la plata chiriei locatarilor Centrului comercial Bazar PT 3 Ostroveni - inițiator Primarul municipiului, cu amendamentul aprobat.

Cu vot unanim se împuternicește conducerea societății Piețe Prest S.A. ca, pe perioada stării de urgență, să acorde facilități la plata chiriei locatarilor Centrului comercial Bazar PT3 Ostroveni, construcție aflată în proprietatea publică a municipiului și în administrarea societății Piețe Prest SA, a cărei activitate a fost suspendată prin Hotărârea nr.4/23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

Facilitatea ce se va acorda conform alineatului precedent este aceea de a nu se plăti chirie de către locatarii Centrului comercial Bazar PT3 Ostroveni, pe perioada stării de urgență.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea societății Piețe Prest S.A.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind demolarea imobilelor - construcții în suprafață totală construită de 1114 m.p., situate în strada Morilor nr. 28 C, proprietatea privată a municipiului, înscrise în Cartea funciară nr. 56206 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

La întrebarea domnului Grigorescu Remus unde sunt construcțiile care se demolează, domnul primar Mircia Gutău răspunde că sunt clădirile -hala cumpărate de la Certa Grup in capătul străzii Izvorului.

La intrebarea domnului Poenaru Constantin Mircea referitoare la artera pietonală care se va construi unde anume va fi ieșirea spre Splaiul Independențe, domnul primar Mircia Gutău răspunde că în dreptul intrării secindare de la stadion.

La întrebarea domnului Gigorescu Remus referitoare la crearea unui nod la strada Izvorului cu această trecere, domnul primar spune că nu se poate întrcât afectează terenul ce se predă pentru construirea unor blocuri ANL.

Urmează o serie de discuții vizavi de acest proiect privind realizarea unui pod pietonal peste râul Olănești din zona Morilor spre Splaiul Independenței.

Domnul Crăciunescu Grigore sugerează ca pe viitor toată zona să se dezvolte și să se cumpere toate terenurile libere din zonă pentru dezvoltare.

Domnul primar Mircia Gutău spune că pentru acest lucru are nevoie și de sprijin de la Guvern și cei din consiliu pot face demeruri în acest sens.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind demolarea imobilelor - construcții în suprafață totală construită de 1114 m.p., situate în strada Morilor nr. 28 C, proprietatea privată a municipiului, înscrise în Cartea funciară nr. 56206 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă demolarea imobilelor-construcții în suprafață totală construită de 1.114 mp, situate în str. Morilor nr. 28 C, înscrise în Cartea Funciară nr. 56206 ca proprietate privată a municipiului, identificate ca C1-C2-C3 în planul de amplasament și delimitare - anexă la hotărârea adoptată.

Terenul în suprafață de 3.691 mp, proprietatea municipiului, pe care sunt situate construcțiile menționate mai sus va fi utilizat pentru construcția de locuințe pentru tineri în regim de închiriere și realizarea unor lucrări de investiții compatibile cu acestea: alei și spații verzi, loc de joacă și/sau teren de sport, etc.

Se împuternicește primarul municipiului să facă demersurile pentru obținerea Autorizației de desființare a construcțiilor și radierea acestora din Cartea Funciară nr.56206.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind prorogarea termenului de plată a obligațiilor bugetare reprezentând chirii și concesiuni de bunuri, altele decât cele pentru spațiile cu destinația de locuință, scadente în perioada stării de urgență - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că la acest punct se poate dezvolta un pic vizavi de chirii cu excepția celor de la școli.

Domnul primar Mircia Gutău spune că nu poate dezvolta acest subiect pentru că nu se cunoaște fiecare caz înparte.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prorogarea termenului de plată a obligațiilor bugetare reprezentând chirii și concesiuni de bunuri, altele decât cele pentru spațiile cu destinația de locuință, scadente în perioada stării de urgență - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă ca termenul de plată a obligațiilor bugetare reprezentând chirii și concesiuni de bunuri, altele decât cele pentru spațiile cu destinația de locuință, ce derivă din contractele încheiate de Municipiul Râmnicu Vâlcea și sunt scadente în perioada 16.03.2020 -16.05.2020, să se proroge până la data de 30.06.2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul optisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 referitoare la alipirea a două imobile - terenuri, proprietatea publică a municipiului - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 referitoare la alipirea a două imobile - terenuri, proprietatea publică a municipiului - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se modifică art.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.83 din 31 martie 2020 referitoare la alipirea a două imobile - terenuri, proprietatea publică a municipiului, care va avea următorul conținut:

Art.1. Se aprobă alipirea a două loturi de teren aparținând domeniului public al municipiului, situate în Rm. Vâlcea, Goranu, punctul ”Izlaz Goranu”, identificate în Planul de amplasament și delimitare cu propunerea de alipire - anexat la prezenta hotărâre, astfel: Lotul nr.1 înscris în cartea funciară nr.40412, având suprafața din acte de 196636 mp și Lotul nr.2 înscris în cartea funciară nr.40411, având suprafața de 30000 mp, suprafața totală rezultată prin alipirea celor două loturi fiind de 226636 mp”.

Urmare a modificărilor prevăzute mai sus, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.83/2020 se înlocuiește cu anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement; și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unnaim, îÎncepând cu 01.05.2020, se aprobă suplimentarea cu 50 de locuri a numărului de 1650 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Pentru cele 50 de locuri suplimentate, suma necesară estimată este de 70.000 lei/lună, însă nu va afecta bugetul local, fiind deja alocate fonduri cu această destinație în bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea pe anul 2020, conform Hotărârii Consiliului Local nr.39/18.02.2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea.

La punctul douăzeci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind prelungirea valabilității ecusoanelor parcare de reședință pe perioada stării de urgență - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind prelungirea valabilității ecusoanelor parcare de reședință pe perioada stării de urgență - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim, pe perioada stării de urgență se prelungește valabilitatea ecusoanelor eliberate în baza Hotărârii Consiliului Local nr.87/2012 care expiră în această perioadă: ecuson parcare de reședință, respectiv ecuson - vizitator parcare de reședință. Cererile pentru prelungirea valabilității acestora depuse în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, vor fi considerate ca fiind depuse la termen.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Poliției Locale și Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2020 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim, începând cu data de 01.05.2020, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

I. prin transformarea a 3 (trei) funcții contractuale vacante, astfel:

Nr. crt.

Direcție/Serviciu/Compartiment

Funcția contractuală de execuție

Nr. Posturi

actuală

transformată

1.

Serviciul Creșe și Asistență medicală unități școlare - Structura Creșe

asistent medical generalist, studii postliceale

asistent medical nutriție și dietetică, debutant, studii superioare

1

2.

Serviciul Creșe și Asistență medicală unități școlare - Dispensar școlar nr.8

medic primar

medic specialist

1

3.

Serviciul Creșe și Asistență medicală unități școlare - Dispensar școlar nr.1

asistent medical pediatrie, grad principal, studii postliceale

asistent medical generalist, debutant, studii postliceale

1

II. prin transformarea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Control - Direcția Poliției Locale în funcția publică definitivă de inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa - Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Resurse Umane.

La punctul douăzeci și doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, în studiul de oportunitate sunt o serie de lacune și de aceea am spus că sunteti în faza de a face aceeași greșeală ca acum mulți ani când lucrurile nu sunt analizate atent. Nu se discuă despre statia de tratare deloc

Domnul primar MirciaGutău întreabă de care stație este vorba.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că este vorba de stația de tratare mecano-biologică care trebuie făcută cum trebui făcută. Lăsând la o parte această investiție care tine de resursl financiare ale municipiului ar trebui discutat despre gunoiul în amestec. La momentul de față așa cu rezultă de la pagina 140, punctul 9.4 este o schemă grafică cu fluxul dedirijare, acolo se menționează foarte clar că tot ce se preia de la populație menajer apare ca destinație finală depozitul de la Fețeni fără o stație intermediară.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu cred că nu se vorbeste despre sortare și tratare. Ar trebui să îl întrebi pe colegul tău de la ADI Salubrizare.

Domnul Poenaru Constantin Mircea spune că nu se vorbește în documentație de tratarea biologică.

Domnul primar Mircia Gutău: Caietul de Sarcini a fost elaborat de ADI Salubrizare, adică de voi, împreună cu Consiliul Județean și o firmă de consultanță.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Nu, domnule primar, sunteți într-o gravă eroare pentu că nu l-am făcut noi.

Domnul primar Mircia Gutău: E o firmă de consultanță și voi trebuia să vă dați ok-ul.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Nu ne-am dat avizul.

Domnul primar Mircia Gutău: Atunci îl scoatem de pe ordinea de zi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Suntem în postura de a face aceeași greșeală ca acum 5 ani.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu poți să îmi cer, Grig, o asemena aberație ca eu să mă angajez să le fac lor celor care vin la licitație o stație de tratare mecano-biologică pe banii mei.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: În documentație nu se vorbește despre așa ceva.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu am pus condiție ca firma care vine pe salubrizare să facă dovada că are stație de tratare biologică pe teritoriul județului.

Domnul Poenaru Constantin Mircea spune că această condiție nu este în documentație.

Domnul primar Mircia Gutău: Ați pus aceste discuții la comisii ieri?

Domnul Crăciunescu Grigore: Este un material stufos pe care l-am studiat aseară. Am avut o mică discutie cu doamna Feroiu si am intrebat-o dacă s-a uitat cu atentie pentru ca aparatul administrativ al primarului să nu mai fie acuzat..

Domnul primar Mircai Gutău: Ca să evităm orice discuție și să apăreți pe la televizor în vreo dispută politică, propun colegilor să se abțină de la vot și să veniți cu toate propunerile de completare pe care le doriți voi.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că este și în interesul primarului municipiului.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu este interesul meu ci al locuitorilor municipiului. De ce spuneți că este în interesul meu? Nu am nicio treaba cu firmele de salubrizare. Am dus contractul ieșit acum trei ani dintr-o licitație greșită și nu vreau să fac aceleași greșeli.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că studiul de oportunitate conține aceleși greșeli.

Domnul primar Mircia Gutău: Atunci nu vom vota studiul de oportunitate până nu veți veni cu un model real, concret pe care îl agreați. Mai multă democrație nu este. Cand veți veni cu un studiu așa cum considerați că este corect atunci vom vota.

Domnul Crăciunescu Grigore: E suficient dar vreau să vă explic că nu se discută de ce se intâmplă cu gunoiul menajer.

Domnul primar Mircia Gutău spune că a pus condiție la groapa de gunoi de la Fețeni să nu se vină cu materiale din construcții. Am avut opoziție de la București dar am spus foarte clar că nu sunt de acord să se vină cu materiale de construcții chiar dacă vine o firmă să le concaseze sau să le macine. Nu voi schimba contractul de la groapa de gunoi.

Domnul Poenaru Constantin Mircea solicită ca mâine să vină cu directorul de la ADI Salubrizare pentru a discuta aspectele pentru modificările necesare la aceste documentații.

Domnul primar Mircia Gutău spune că la dânsul politica este una și administrația alta și oricine are propuneri de modificare că de la ADI Salubrizare, că de la Consiliul Județean, aceste propuneri să fie puse pe hârtie și să iasă bine. Eu vreau ca acest punct să treacă cu votul tuturor. Nu am niciun interes dar vreau sa treaca cu votul tuturor si cine are propuneri să le facă și discutăm cu specialiștii.

La întrebarea domnului Poenaru Constantin Mircea dacă se poate veni la domnul primar mâine, domnul primar spune că da.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că în schema privind fluxul deșeurilor nu se vorbeste de stația de tratare și asta însemană că nu se specifică ce se face cu deseurile menajere.

Domnul primar Mircia Gutău: Exită o condiție pe care am citit-o ca firma care colectează deseurile trebuie să facă dovada că are încheiat un contract cu o firmă de sortare a deșeurilor.

Domnul Poenaru Constnatin Mircea spune că așa a propus domnul primar dar nu este în documentație.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că acest lucru nu se regăsește în fluxul deșeurilor.

Domnul primar Mircia Gutău: Ba da știu că este pentru că am discutat personal cu doamna Feroiu să fie trecută. El trebuie să aibă contract pentru că eu nu pot să mă angajez că îi fac stația că poate durează un an sau doi pentru că și acolo este nevoie de un aviz pntru că vine traiectoria de la terenul poligonului.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că dacă gunoaiele se depozitează in amestec perioada de umplere a depozitului se reduce la jumătate.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu pentru că de aceea am insistat să nu se depoziteze materiale de constrcții pentru că se întâmplă ceea ce ați spus dumneavoastră și nu vreau să am groapa plică ci goală.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Mai ales că gunoaiele vin din tot județul.

Domnul primar Mircia Gutău solicită ca toți care îl susțin să se abțină de la vot până când sunt aduse toate completările necesare ca totul să fie bine.

Domnul Crăciuescu Grigore spune că a intrebat dacă există vreo firmă de consultanță și domnul primar spune că îl surprinde că se pun asemenea întrebări pentru că colegul de partid este în ADI Salunrizare și știe că firma de consultanță a fost contractată de către Consiliul Județean prin licitatie la care municipiul nu are niciun atribut și cine a castigat licitatia este o firma formata din specialisti.

Domnul Crăciunescu Grigore afirmă că firma respectivă nu a fost în verificăr pe teren iar domnul primar spune că implicată direct în această situație este ADI Salubrizare pentru că ea va scoate la licitatie serviciul de salubrizare pe baza documentatiei aprobate.

Urmează o serie de discuții vizavi de aspectele prezenntate prin care ADI Salubrizare trebuie să cunoască detaliile și propunerile pentru această documentație intrucât va scoate la licitatie serviciul de salubrizare.

La propunerea domnului Crăciunescu Grigore să se dea drumul la activitatea Piete Prest in acest domeniu, domnul Poenau Cosnatntin Mircea spune ca in acest an ramâne Romprest pentru ca are pana in august si se mai prelungeste cu 2 luni cat este starea de urgenta.

La remarca domnului Crăciunescu Grigore că nu este viabil ca un singur operator să fie pe tot județul, domnul primar Mircia Gutău spune că este surprins de acest fapt dar Uniunea Europeana nu permite acest lucru și nicio licitație nu este atractivă fără municipiu in acest domeniu. U.E impune solidaritate pentru ca ar fi simplu sa se scoata doar pentru municipiu dar nu se poate.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că trebuie să existe condiții extrem de riguroase pe care să le indeplineasca o firma extrem de puternică cu o baza materiala care sa facă față acestui serviciu.

Domnul primar Mircia Gutău spune că așa va fi pentru că s-a văzut situația cum Romprest și dacă nu se castiga procesul la Bucuresti erau mari probleme, dar așa s-a rezolvat problema sortării deșeurilor pr raza municipiului.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că sunt situații similare și în țară, gen Vaslui.

Domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu dă citire unui mesaj pe Whatsapp prin care doamna Feroiu menționează că documentația a fost analizată de ADI Salubrizare și au fost făcute propuneri de modificare, iar domnul Poenaru Constantin Mircea nu stie ce vorbeste.

Domnul primar Mircia Gutău spune că și dânsul a primit mesajul și ști că împreună și cu Consiliul Județean s-au făcut propuneri de modificare și s-a solicitat în mod expres ca operatorul să facă tratarea deșeurilor menajere. De asemenea, dumnealui intreabă dac s-au uitat în Caietul de Sarcini unde sunt aceste condiții.

Domnul Crăciunescu Grigore: M-am uitat în studiul de oportunitate și ele trebuie sincronizate.

Domnul Poenaru Constantn Mircea spune că poate au băgat modificări acum o zi sau două.

Domnul primar Mircia Gutău: Stie domnul Constantinescu si cei de la Consiliul Județean si daca sunt trecute conditiile sa nu ii mai blocam o lună de zile.

Domnul Poenaru Constantin Mircea spune că va solicita lămuriri pentru aceste aspecte si se retrage pentru a discuta cu cei de la ADI Salubrizare.

Domnul Grigorescu Remus atrage atentia ca in acest moment consiliul local este intr-o situație delicată pentru că domnul Poenaru Constanin Mircea nu trebuia să ia parte la discuții pentru că angajatul ADI

Domnul primar Mircia Gutău: Partea tehnică a Primăriei a analizat dicumentația și spuncă este ok.

Domnul Crăciunescu Grigore: Partea tehnică a Primăriei a analizat și acum 5 ai de zile și vedeți în ce situație suntem. Tot ei au fost și atunci.

Domnul primar Mircia Gutău: Dar ai fost și tu atunci si ai votat.

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu consiliului local trebuie să îi reprosați pentru că staf-ul tehnic a fost același. Tot ei au fost și atunci și uitați în ce situație suntem și noi și dumneavoastră.

Domnul Grigorescu Remus vrea să știe dacă în Caietul de Sarcini sunt cuprinse acest condiții și dacă sunt studiate în ansamblu toate documentele.

Dromnul Crăciunescu Grigore spune că a analizat Studiul de oportunitate si nu sunt sincronizate.

Domnul primar Mircia Gutău: Baza la o licitație este Caietul de Sarcini.

Doamna Bobeanu Maria afrmă că la vremea respectivă când s-a făcut comisia de licitație, domnul Vîrlan a dat-o afară din licitație pentru că așa a vrut el deși era membru în comisie și știe și domnul Amza aceste aspecte.

Domnul secretar general Ion Didoiu spune că dacă apare necesitatea completării acestei documentații, nu este o problemă dacă se fac completările ulterior până la scoaterea la licitație.

Domnul primar Mircia Gutău: Atunci în câteva zile ar trebui prezentate completările tuturor.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că din studiu reiese că deșeurile menajere merg direct la depozitul Fețeni, iar domnul primar Mircia Gutău spune că exact această modificare a fost făcută în Caietul de Sarcini și s-a modificat și pentru stația de tratare pentru deședuri menajere și să nu primim deșeuri din construcții.

La întrebarea domnului Grigorescu Remus dacă se vine într-o ședință extraordinară cu modificări la această documentație ele sunt valabile, domnul secretar general Ion Didoiu spune că atâta timp cât nu începe licitația și nu produce efecte juridice putem se poate completa fără niciun fel de problemă.

Domnul Grigorescu Remus propune să se facă o extraordinară și între timp se reglează și modificările.

Domnul Poenaru Constantin Mircea spune că se prezintă mâine la Primăriei pentru că nu are dreptul să dezbată în ședință și are dreptate și domnul Grigorescu Remus.

Domnul Grigorescu Remus: Practic tot ce discutăm noi aici este practic viciat.

Domnul Amza Valeru spune că atâta timp cât documentele nu au efecte juridice putem modifica oricum. Si până luați toate aprobările de la toate Primăriile.

Domnul Poenaru Mircea Constantin spune că a trimis la toate primăriile dar este stufoasă documentația, primăriile au trimis aproape toate hotărârile.

Domnul primar Mircai Gutău : Atunci propunem amânarea și spuneți cât timp vă trebuie pentru propunerea modificărilor.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că trebuie studiată cu atentie documentația și studiul de oportunitate să fie sincronizat cu celelalte documente.

Domnul Amza Valeru spune cîă nu este obligatoriu ca Studiul de oportunitate să coincidă cu Caietul de Sarcini. Oportun e să faci ceva, dar la licitatie caietul de sarcini este baza.

Urmează o serie de discuții vizavi de aceste documente care trebuie sincronizație sau nu.

Domnul Amza Valeru spune că atunci când se proiectează o mașină unealtă, studiul d eoportunitate este una și proiectul tehnic este cu totul alta iar caietul de sarcini este baza. Este conform legii.

Domnul secretar general Ion Didoiu spune că se pot aproba modificările la ședința extraordinară dacă sunt modificări.

Domnul primar Mircia Gutău spune că se poate aproba și luni se poate face o sedință de completare a documentației.

Domnul Crăciunescui Grigore: Am obiectiuni pentru că nu se vorbete de tratare.

Domnul primar Mircia Gutău: Atunci amânăm.

Domnul secretar general spune că se supune la vot proiectul de hotărâre și dacă sunt abțineri nu trece.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Acesta a întrunit 21 de abțineri și o neparticipare la vot (domnul Poenaru Constantin Mircea).

La solicitarea domnului Grigorescu Remus s-a stabilit ca ședința extraordinară și fie luni 4 mai 2020 pentru aprobarea acestui proiect cu modificări.

La punctul suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI -RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU-VÂLCEA - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI - RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU-VÂLCEA - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”PUZ și RLU - PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI - RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA.

Termenul de valabilitate al documentației de urbanism ”PUZ și RLU -PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI - RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, aprobată conform alineatului porecedent, este de 3 (trei) ani de la data aprobării acesteia.

Documentația aferentă ”PUZ și RLU - PRELUNGIRE SPLAIUL INDEPENDENȚEI -RÂMNICU VÂLCEA”, beneficiar: MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Raportul informării și consultării publicului nr.15400 din 24.04.2020, întocmit de personalul din cadrul aparatului de specialitate responsabil cu informarea și consultarea publicului, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La Capitolul ” Întrebări, interpelări și răspunsuri”, are cuvântul domnul primar Mircia Gutău.

Domnul primar Mircia Gutău adresează rugămintea ca modificările să fei prezentate până vineri, dar din sală se specifică că vuineri este zi liberă, atunci luni dimineata să se prezinte modificările.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că trebuie sincronizate documentele dar domnul primar Mircia Gutău spune cănu este obligatoriu ca studiul de oportunitate să fie sincronizat cu Caietul de Sarcini pentru că la baza licitației nu este studiul ci Caietul de Sarcini. Sa vedem dacă este trecută statia de tratare.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29 aprilie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Floarian-George APOSTOLESCU

jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.