Proces verbal din 28.05.2020

10.Proces-verbal al sedintei ordinare 28 mai 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 28 mai 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, în temeiul prevederilor art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, prin Dispoziția Primarului nr. 1612 din 22.05.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul Didoiu Ion-secretar general, precum și 20 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri în functie, inițial, iar pe parcursul ședinței au fost prezenți toți cei 23 de consilșieri locali în funcție. La apelul inițial au lipsit : domnul Băjan Gabriel Savian, doamna Dobrete Florentina Adina și domnul Grigorescu Remus.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: Bună ziua! Deschid ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 28 mai 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Didoiu Ion pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință și a supune votului procesul-verbal al ședintei ordinare din data de 29.04.2020 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.05.2020.

Domnul Didoiu Ion: Hristos s-a înălțat! Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 28 mai 2020, este legal constituită prin prezența a 20 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție. Supun aprobării procesul-verbal al ședintei ordinare din data de 29.04.2020 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.05.2020. Cine este ”pentru”? S-au întrunit 20 de voturi ”pentru”.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: În continuare, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Gutău Mircia: Înainte de a supune aprobării ordinea de zi, vă anunț că retrag proiectul de hotărâre înscris la punctul paisprezece din ordinea de zi. Supun aprobării, în temeiul art.135, alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi, care se aprobă cu majoritate simplă. Cine este ”pentru”?

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Afaceri Flandra SA pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Spațiu birouri - Administrativ” - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea-inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea” - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 • 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Piețe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 • 10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea consiliului de administrație al unităților de învățământ să acorde facilități la plata chiriei pentru contractele încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 243/92/2012 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.

 • 16. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Mircia Gutău: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următoarele puncte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU -Desființare anexa - fânar; Construire spălătorie Self - Service, Corp administrativ +Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr.39”, inițiator SC Toledo SRL;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU -Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr. 38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator RV Ferdinand Project SRL;

 • 3. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății ETA SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr. 1231/90/2020.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este pentru?

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Întrunind 16 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 5.537.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 239.144.900 lei.

Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alin.(1) este prezentat în anexele nr.1 și nr.2 la hotărârea adoptată, după cum urmează:

 • - Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020" suplimentată cu suma de 5.537.000 lei și o valoare totală rectificată de 239.144.900 lei din care 237.546.900 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019;

 • - Anexa nr.2 -"Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" suplimentată cu 5.537.000 lei și o valoare totală de 239.144.900 lei.

Se rectifică ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local”, în plus cu suma de 1.537.000 lei, ajungând la o valoare totală rectificată de 19.278.800 lei, conform anexei nr.4 la hotărârea adoptată.

Se rectifică ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, în plus cu suma de 11.558.000 lei, ajungând la valoarea totală de 23.010.400 lei, coform anexei nr.6 la hotărârea adoptată.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus.

Anexele nr.3 și nr.5, parte integrantă a bugetului, rămân nemodificate.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii:12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, în plus cu suma de 481.850 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, rectificat conform alineatului precedent ajunge la valoarea totală de 4.104.210 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și este prezentat în anexele parte integrantă a acestuia, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - Veniturile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2020, în valoare totală de 4.104.210 lei;

 • - anexa nr.2 - Cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2020, în valoare totală de 4.104.210 lei;

 • - anexa nr.3 - Lista obiectivelor de investiții - an 2020 - Liceul Sanitar ”Antim Ivireanu”, în valoare de 31.500 lei.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii:12 voturi.

A venit doamna Dobrete Florentina Adina și în aceste condiții sunt prezenți la ședință 21 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin majorarea creditelor bugetare la CAP.84 ”Transporturi” cu suma de 2.000.000 lei.

Creditele bugetare repartizate suplimentar sunt destinate completării finanțării lucrărilor de reparații.

Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform prevederilor de mai sus, în sumă de 43.434.400 lei este prezentat în anexa la hotărârea adoptată și este repartizat pe capitole, astfel:

 • - 3.286.200 lei - CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie”;

 • - 11.580.000 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

 • - 2.185.200 lei - CAP. 74 ”Protecția Mediului”;

 • - 26.383.000 lei - CAP. 84 ”Transporturi”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Administrării Domeniului Public.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii:12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, prin diminuarea acestuia cu suma de 1.000.000 lei -subvenție acordată din bugetul local.

Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alineatului precedent ajunge la valoarea totală de 10.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Afaceri Flandra SA pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii:12 voturi.

A venit domnul Băjan Gabriel Savian și în aceste condiții sunt prezenți la ședință 22 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, domnule președinte, stimați colegi, acest proiect de hotărâre se referă la o decizie pe care trebuie să o ia consiliul local la o societate comercială la care municipiul este acționar majoritar-Centrul de Afaceri Flandra. Este împotriva legilor firii și a legislației în vigoare ca noi să aproăm un buget pe pierderi prognozat și prevăzut, domnule primar. Am solicitat în comisia de buget finanțe o justificare a reprezentantului Primăriei în C.A. sau în AGA și nu am primit nimic sau nu a fost prezent în sală, dar vom vota împotrivă pentru că așa ceva este indamisibil din start să acceptăm pierderile prognozate de actuala conducere de la Centrul de Afaceri Flandra. Cred că se pot găsi alte soluții și ar trebui să amânăm acest punct pentru că e nevoie de mai multe explicații. Este vorba de o societate care funcționează și care trebuie să justifice foarte clar motivele pentru care prognozează un buget în pierdere.

Domnul primar Mircia Gutău: Societatea unde Primăria este acționar majoritar dar nu are putere de decizie pentru că știți că deciziile se iau cu jumătate plus unu și este și Consiliul Județean și camera de Comerț și Industrie. Un proiect vechi și tot timpul a fost pe pierdere și când ați condus dumneavoastră a fost tot pe pierdere. Asta este situația și nu reușesc să închirieze spațiile respective. Sper că noua conducere, eu nu cunosc noua conducere, o vom chema la discuții. Societatea trăiește din închirierea spațiilor și este cumva peste mână și nu se închiriază spații. Se închiriază spații doar cu multe presiuni. Ba unul este la finanțe și spune: îmi închiriezi spații la mine acolo și nu mergi în partea cealaltă și aici unde este legal și prețul este mic nu se închiriază. Dacă dumneavoastră aveți vreo soluție sau vreo idee sunt deschis la orice variantă și să o chemăm pe doamna aiai în viitor, pentru că este aleasă de trei săptămâni acolo și nu stie cu ce se mănâncă acolo și vom analiza soluții de îmbunătățire. Atâta timp cât nu faci decât să trăiești din simpozioane și închirieri și până acum s-a dovedit că este peste mână și nu se poate închiria indiferent de cine a fost la conducere, că a fost PNL-ist sau PSD-ist, aceasta este situația.

La întrebarea consilierilor locali cât are salariul directorul, domnul primar răspunde că are 2300 lei. ”Aveți în program 30.000 de lei de fapt 3000 lei salariu, chiar mai mult. Ar fi extraordinar și poate prin influența locală reușiți să schimbați imaginea la nivel de Guvern și să fie salariul minim de 3000 lei în mână.

Domnul Crăciunescu Grigore: Pierderile acestea se vor raporta și vor fi suportate de acționari în proporția în care au acțiuni.

Domnul primar Mircia Gutău: Vom vedea, vom analiza și vom lua decizia la momentul respectiv. E o situație acolo. Fata a venit cu situația reală, dar este numită de curând. O vom lăsa 1-2-3 luni și după aceea o să analizăm. Nu se poate închiria și cu ce să trăiești?

Domnul Crăciunescu Grigore: Sunteți în al patrulea an de mandat. Ați tolerat 4 ani treaba asta.

Domnul primar Mircia Gutău: Dumneavoastră ați tolerat-o 8 ani.

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu a fost pe pierderi.

Domnul primar Mircia Gutău: Lăsați vraja asta de campanie. La ce vă zbateți? Sunteți foarte activ și vă mulțumesc chiar dacă ne-am certat. Ați avut și idei bune în Consiliul Local, dar din păcate nu o să ne mai vedem în viitorul mandat, că așa a anunțat candidatul dumneavoastră și îmi pare sincer rău.

Domnul Băzăvan Constantin întreabă cine este în CA la această societate.

Nu se primește răspuns.

A venit domnul Grigorescu Remus și în aceste condiții sunt prezenți la ședință 23 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Afaceri Flandra SA pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Întrunind 18 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă”(următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) și o ”abținere” (domnul Condescu Daniel) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A. pentru anul 2020, în valoare de 241.184 lei la partea de venituri și 256.864 lei la partea de cheltuieli, cu un rezultat brut (pierdere) de 15.680 lei, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Spațiu birouri - Administrativ” - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.;

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, stim că acest teren a fost preluat în urma unui schimb cu societatea Certa. Ideea este bună să se construiască ceva acolo, dar în comisia de buget-finanțe directorii din cadrul primăriei nu au fost în măsură să răspundă nici măcar arhitectul șef care este destinația acestui spațiu.

Domnul primar Mircia Gutău: Există foarte multe solicitări pentru cluburi ale pensionarilor. Poate facem un punct de colectare a impozitelor și taxelor locale, vom vedea. Spațiul era extrem de urât și trebuie înfrumusețat. Orice bun făcut în patrimoniul primăriei este un bun câștigat.

Domnul Crăciunescu Grigore: Rămâne să primească o destinație ulterioară.

Domnul primar Mircia Gutău: O destinație care va fi cu aprobarea Consiliului Local și știți foarte bine regulile.

Domnul Grigorescu Remus: Neoficial, dacă este posibil ca să primească Biblioteca acest spațiu.

Domnul primar Mircia Gutău: Aveți la Goranu, în zona Centrală. Analizăm și orice ste posibil.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Spațiu birouri - Administrativ” -inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform Devizului General - anexă la hotărârea adoptată, pentru obiectivul de investiție ”Spațiu birouri - Administrativ”, la valoarea totală de 265.624,00 lei (fără TVA), respectiv 315.461,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M 220.000,00 lei (fără TVA), respectiv 261.800,00 lei (inclusiv TVA).

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul șapte din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile, precum și comisia nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-a prezentat avizul favorabil cu amendamentul de modificare și completare a Secțiunii IV -Condiții contractuale din Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare - anexa nr.2, consemnat în avizul comisiei care face parte integrantă din dosarul de ședință.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii:12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, aș dori să faceți dumneavoastră două clarificări. Aseară, la un post de televiziune ați menționat că pentru salubrizare în Caietul de Sarcini este prevăzută o stație de sortare-New Reciclyng. Azi, pe site, nu este postat noul caiet de sarcini ci este postat caietul de sarcini de la ședința precedentă. Există vreo modificare în acest sens de care noi nu avem cunoștință.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu. Doamna Feroiu.

Domnul Crăciunescu Grigore: Păi, ați declarat că în caietul de sarcini este o stație de sortare-New Reciclyng. Deja știm ce firmă va fi utilizată ?

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule Crăciunescu, eu nu sunt fals și nu pot să pun în caietul de sarcini că sunt 7 stații dacă ele nu sunt făcute. Noi am vorbit că în Râmnicu Vâlcea există o singură stație care funcționează. Atât. Aveți dumneavoastră altă stație care funcționează legal ? Dacă vom reuși să o facem o vom prinde că nu putem să o ținem la căldură, dar nu puteam să spun ceva ce nu e construit.

Domnul Crăciunescu Grigore : Nu, este în regulă. Am dorit să faceți această clarificare. A doua clarificare pe care aș dori să o faceți dumneavoastră, este aceea că în ședința precedentă ați spus că există o înțelegere ca pentru perioada când toată regiunea va depozita la Fețeni o cantitate similară de deșeuri, municipiul Râmnicu Vâlcea va depozita la Centrul de Management integrat de la Roești, dar elaboratorul documentației vine și face următoarea afirmație și spune că nu este posibil să prindeți propunerea pe care o faceți dumneavoastră în caietul de sarcini și că ea trebuie să rezulte în urma unei decizii a lui ADI Salubrizare. Există această decizie a lui ADI Salubrizare sau un angajament al lor dar sub formă scrisă ? O hotărâre a lui ADI Salubrizare cum că municipiul Râmnicu Vâlcea va depozita acolo o cantitate similară ? Scrie în material, în materialul care este la zi și se menționează foarte clar că dacă va exista această hotărâre a lui ADI Salubrizare nu va suporta și transportul care va fi suportat de municipiu pentru întreaga cantitate depozitată.

Domnul primar Mircia Gutău. Sub nicio formă. Noi am spus când ne-am dat acordul de principiu ca să depoziteze gunoiul la Fețeni ceilalți, ca semn de solidaritate pentru că nu putem lăsa județul vraiște. Vă dăm voie să depozitați gunoiul, dar sortat prin stația de reciclare la Fețeni pentru o perioadă de timp limitată până când se construiește stația de la Roești. În această perioadă se contabilizează cantitatea care s-a dus la Fețeni, iar după aceea obligația operatorului este să ducă gunoiul la Roești pentru a proteja stația de la Fețeni. Acest lucru a fost dat în acordul de principiu. Îi avem pe cei de la ADI Salubrizare și pot să ne lămurească foarte clar.

Domnul Crăciunescu Grigore : În material spune foarte clar că trebuie acordul lui ADI Salubrizare ca să putem transporta cantitatea similară pe care ei au dus-o la Fețeni și în al doilea rând fără transport.

Domnul primar Mircia Gutău Normal că fără transport dar prețul va fi același că depozitează la noi operatorul care câștigă știe din start că dacă aduce gunoiul de la Roești la Fețeni este de x lei și dacă îl duce de la Vâlcea la Roești este tot x lei. S-ar modifica prețul când ducem noi la Roești sub nicio formă.

Domnul Crăciunescu Grigore Atunci trebuie văzut ce se întâmplă cu materialele postate în acest moment pe site.

Doamna Feroiu Maria: Domnule Crăciunescu, ieri în comisie nu am discutat problema aceasta. Ceea ce discutați acum sunt niste explicatii date de ANSVA în acel tabel comparativ.

Domnul Crăciunescu Grigore Pe care consultantul le-a băgat în caietul de sarcini.

Doamna Feroiu Maria: Nu, completările sunt cele pe care le-am făcut noi ieri în caietul de sarcini și în contract. Acelea sunt niște explicații pe care ni le-au dat la solicitările noastre pentru că noi am băgat inclusiv să aibă contract cu o firmă de tratare de pe raza județului și ne-au spus că este condiție restrictivă și că nu putem să o impunem.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu se poate pune această condiție dar să fie la licitație numai firme din județul Vâlcea ? Că așa mi-au spus colegii liberali. Nici asta nu este bună ?

Doamna Feroiu Maria: Nu, pentru că este condiție restrictivă.

Domnul primar Mircia Gutău: Săracii, ce greșeală au făcut.

Doamna Feroiu Maria: Caietul de sarcini și studiul de oportunitate în plus de completările pentru deseurile în amestec este prevăzută o statie de tratare. Nu spune că este New Reciclyng ci doar o stație de tratare. Ea va fi privată pentru că municipiul încă nu are. Asta urmează, ca în perioada de mobilizare, operatorul trebuie să vină cu contractul încheiat cu stația cu care va colabora.

Domnul Crăciunescu Grigore: Asta este în regulă. Am discutat-o.

Doamna Feroiu Maria: Iar pentru Roești în documente se menționează că după punerea în funcțiune a stației de la Roești se va modifica fluxul de deșeuri,să fie un alt flux și se vor revizui tarifele, dar nu pentru municipiu ci pentru celelalte zone. În hotărârea de consiliu local prin care ne-am dat acordul noi am scris că le dăm acordul cu condiția ca după punere în funcțiune, cantitatea de deseuri să fie dusă acolo.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu vreau să vă mulțumesc pentru înțelegere și cred că Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea de această dată a dat dovadă de o deschidere totală. Am invitat conducerea ADI Salubrizare. Am discutat și nu am ținut cont de coloratura politică. Am ascultat părerea dumneavoastră în ședința trecută și punctele pe care le-ați spus. Am prins aceste puncte în minuta respectivă și v-aș ruga domnule președinte să le prindeți și să votăm această hotărâre cu aceste amendamente pe care dumneavoastră le-ați pus. Am avut deschidre totală și eu cred că acum este maximum ce se poate pune. Dacă mai aveți ceva probleme de clarificat, uitati, reprezentantii ADI Salubrizare sunt în sală și vă rog să îi întrebați pentru că ei coordonează și au sarcina să scoată la licitație salubrizarea întregului județ. Deci, întrebați-i ca să clarificăm orice problemă. Nu vreau să ieșim din sală cu dubii.

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu sunt dubii domnule primar ci doar clarificări pe care una ati făcut-o dumneavoastră.

Domnul primar Mircia Gutău: Și una este prinsă în hotărâre cum a spus doamna Feroiu.

Domnul Crăciunescu Grigore: Deci nu am ținut cont de recomandarea evaluatorului cu privire la o decizie sau o hotărâre a lui ADI Salubrizare ca să ne accepte.

Domnul oprimar Mircia Gutău: Nu, noi vom duce cantitatea dincolo fără să se mărească prețul.

Domnul Crăciunescu Grigore: Operatorul va transporta la același preț.

Domnul primar Mircia Gutău : Exact. Domnule președinte de la ADI Salubrizare mai aveți ceva de adăugat ? Considerați că e bine acest caiet de sarcini ?

Domnul Ionescu de la ADI Salubrizare: Nu, domnule primar. E bine așa, domnule primar.

Domnul primar Mircia Gutău : Ok. Asta vreau să știu de la specilisti.

Domnul Poenaru Constantin Mircea anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Amendamentul prezentat de comisia nr.3 a fost supus aprobării și a întrunit 22 de voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (domnul Poenaru Constantin Mircea).

De asemenea, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea - inițiator Primarul municipiului, cu amendamentul votat.

Întrunind 22 voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (Poenaru Constantin Mircea) se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea, sub forma gestiunii delegate.

Se aprobă “Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”, în forma prezentată în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă “Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată, și care cuprinde urmatoarele secțiuni:

 • • Secțiunea I - Caietul de Sarcini;

 • • Secțiunea II - Formulare;

 • • Sectiunea III - Instrucțiuni pentru ofertanți;

 • • Secțiunea IV - Condiții Conțracțuale.

Se aprobă “Regulamențul serviciului de salubrizare județul Vâlcea”, așa cum esțe prevăzuț în anexa nr.3, care face parțe ințegranță din hoțărârea adopțață.

Se împuțerniceșțe d-na Preda Maria-Carmen, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, ca în numele și pențru municipiul Râmnicu Vâlcea, să aprobe și să voțeze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvolțare Ințercomunițară pențru Serviciul de Salubrizare a Localițăților din Județul Vâlcea ”Sțudiul de oporțunițațe și fundamențare pențru delegarea gesțiunii serviciului de colecțare și țransporț deșeuri municipale în județul Vâlcea și adminisțrarea și operarea sțațiilor de sorțare”, “Documențația de ațribuire pențru delegarea gesțiunii serviciului de colecțare și țransporț a deșeurilor din județul Vâlcea și adminisțrarea și operarea sțațiilor de sorțare Râureni și Brezoi” și “Regulamențul serviciului de salubrizare județul Vâlcea”, așa cum sunț ele prevăzuțe în anexa nr.1, anexa nr.2 și anexa nr.3, care fac parțe ințegranță din hoțărârea adopțață, și aprobațe conform prevederilor de mai sus.

Se împuțerniceșțe d-na Preda Maria-Carmen, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, ca în numele și pențru municipiul Râmnicu Vâlcea, să aprobe numirea membrilor Comisiei de licițație pențru derularea procedurii de ațribuire a conțracțului de delegare a gesțiunii serviciului de colecțare și țransporț a deșeurilor din județul Vâlcea și adminisțrarea și operarea sțațiilor de sorțare Râureni și Brezoi.

Se acordă mandaț Asociației de Dezvolțare Ințercomunițară pențru Serviciul de Salubrizare a Localițăților din Județul Vâlcea (ADI Salubrizare), pențru:

 • a) Publicarea anunțului de concesionare aferenț procedurii de ațribuire a conțracțului de delegare a gesțiunii serviciului de colecțare și țransporț a deșeurilor din județul Vâlcea și adminisțrarea și operarea sțațiilor de sorțare Râureni și Brezoi;

 • b) Publicarea documențației de ațribuire pențru delegarea gesțiunii serviciilor de colecțare și țransporț deșeuri municipale în județul Vâlcea și adminisțrarea și operarea sțațiilor de sorțare, prevazuță la arț.3 din prezența hoțărâre;

 • c) Derularea procedurii de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea” (elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanți, efectuarea modificărilor necesare după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziție și orice alte documente necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție);

 • d) Semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezoi, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea de către reprezentantul legal al Asociației, d-nul Adrian Cosac - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea.

Hotărârea adoptată va fi comunicată Consiliului Județean Vâlcea - Unitatea de Implementare a Proiectului ”Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, Instituției Prefectului - județul Vâlcea, Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcției Dezvoltare Locală, și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Domnul primar Mircia Gutău: Vreau să vă mulțumesc și vreau să vă spun că este pentru prima dată când toți consilierii votează un lucru extraordinar pentru vâlceni și sper că nu vor mai fi probleme pentru care să ne scoatem ochii după alegeri sau în timpul alegerilor. Am hotărât toți aceste măsuri și dacă ne-a scăpat ceva ne-a scăpat la toți.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar nu cred că v-a scăpat ceva de data asta. Sper să nu fi scăpat.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu m-am bazat și pe experienta ta pentru că a avut destule în mandatul trecut.

Domnul Crăciunescu Grigore: Eu m-am străduit și cred că ați citit emailul.

La punctul opt din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea” - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii:12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, în principiu lucrurile sunt în regulă, dar aș vrea să vă pun următoarea întrebare: există o inventariere a suprafețelor care sunt cuprinse în registrul spațiilor verzi? Pentru că acum ne confruntăm cu următoarea situație. O suprafață de teren sub formă de parcare sau cea pe care a construit acel spatiu administrativ și care era în registrul spatiilor verzi. Întrebare: este o inventariere corectă și completă pentru că mai pot exista suprapuneri pe ici pe colo?

Domnul primar Mircia Gutău: Vreau să vă spun că inventarierea existădar să spui atunci că s-a făcut totul corect.... societatea evoluează, orașul se dezvoltă și atunci fiecare

modificare care intervine trebuie să o supunem aprobării consiliului local. Niciodată nu poti să spui că este perfect. Deci s-a făcut o inventariere dar scapă un colt de 1-2 mp și e prins in plan ca spatiu verde și nu poti să dai autorizatie de construire pentru că urbanismul spune că trebuie scos că e spatiu verde.

Doamna Feroiu Maria: In completare la ceea ce a spus domnul primar vreau să ii spun domnului consilier ca avem și niste hărți în format digital și acolo de fapt se verifică hărțile și în teren. Toate aceste anomalii le-am identificat după ce am făcut verificare în teren.

Domnul primar Mircia Gutău: După aprobare au mai fost puneri în posesie și mai apar spații verzi și vrea să construiască.

Domnul Crăciunescu Grigore: Și de fapt acolo este o scară de bloc.

Domnul primar Mircia Gutău: Exact.

Doamna Feroiu Maria: Le corectăm pe parcurs.

La întrebarea domnului Grigorescu Remus dacă la strada Izvorului în colț este reglementată situația juridică a unor spații situate pe partea dreaptă, intrucât nu l-a identificat în anexa nr.2 la terenuri degradate, domnul primar Mircia Gutău spune că va fi verificată situația prezentată.

Urmează o serie de discuții pentru verificare spațiului verspectiv și identificarea lui.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea” - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se modifică anexa nr.1 la Registrul Local al Spațiilor Verzi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr.49/2019 și nr.61/2020, conform tabelului modificator, anexă la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul nouă din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Piețe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată -inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Piețe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă darea în administrare către Societatea PIEȚE PREST S.A, în perioada 01.06.2020 - 30.09.2020, a amplasamentelor ce fac parte din imobile - terenuri înscrise în cartea funciară a municipiului, pentru a fi puse la dispoziția producătorilor agricoli de pepeni, după cum urmează:

 • - Strada Mihai Viteazul la Bl. 6 (zona garajelor) - maxim 10 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 633,70 lei/loc (ce face parte din imobilul "str. Mihai Viteazul" cu numărul de inventar DP00630, înscris în Cartea Funciară nr. 54899), identificat în Anexa nr.1 la hotărârea adoptată;

 • - Bulevardul Pandurilor - lângă pasajul CFR - maxim 10 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 166,35 lei/loc (ce face parte din imobilul "Trotuar bd. Pandurilor", cu numărul de inventar DP00921, înscris în Cartea Funciară nr. 54341), identificat în Anexa nr.2 la hotărârea adoptată;

 • - Intersecția Lucian Blaga - bd. Tineretului - parcare bloc A11/1 - maxim 2 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 107,75 lei/loc (ce face parte din imobilul "Bd. Tineretului", cu numărul de inventar DP00507, înscris în Cartea Funciară nr. 46385), identificat în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre;

 • - Strada Nicolae Titulescu - lângă dispeceratul ETA Nord - maxim 2 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 287,60 lei/loc (ce face parte din imobilul "Teren aferent dispecerat Eta nord" cu numărul de inventar DP09173, înscris în Cartea Funciară nr.55279), identificat în Anexa nr.4 la hotărârea adoptată;

 • - Strada Petrișor - lângă Complexul Comercial Petrișor - maxim 3 locuri, având fiecare suprafața de 5 mp și valoarea de inventar de 528,75 lei/loc (ce face parte din imobilul "Parcare publică Petrișor", cu numărul de inventar DP00819, înscris în Cartea Funciară nr. 52410), identificat în Anexa nr.5 la hotărârea adoptată.

La repartizarea locurilor de vânzare a pepenilor specificate mai sus, societatea PIEȚE PREST SA va respecta prevederile legale în vigoare referitoare la distanța minimă recomandată între comercianți.

Societatea PIEȚE PREST SA va asigura salubrizarea locurilor de vânzare a pepenilor prin amplasarea și ridicarea recipientelor de deșeuri, urmărind o permanentă stare de curățenie și ordine la locurile de comercializare.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și societatea Piețe Prest S.A.

La punctul zece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind împuternicirea consiliului de administrație al unităților de învățământ să acorde facilități la plata chiriei pentru contractele încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 243/92/2012 -inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind împuternicirea consiliului de administrație al unităților de învățământ să acorde facilități la plata chiriei pentru contractele încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 243/92/2012 - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se împuternicește consiliul de administrație al unităților de învățământ ca, pentru contractele încheiate de unitățile de învățământ în baza Hotărârii Consiliului Local nr.243/92/20.09.2012, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, începând cu data suspendării cursurilor și până la începerea anului școlar 2020-2021, să acorde locatarilor/chiriașilor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, scutirea de la plata chiriei sau reducerea chiriei proporțional cu perioada de nefuncționare, după caz.

Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la alineatul precedent, utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la unitatea de învățământ cu care au încheiat contractul de închiriere o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează consiliile de administrație ale unităților de învățământ ce au încheiate contracte ce fac obiectul prezentului act administrativ.

La punctul unsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație -inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Linteși Florin Geani anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, aș dori câteva clarificări să le faceti dumneavoastră referitor la câteva aspecte. Evident că acest punct îl vom vota pentru că majorarea prețului la Gcal an de an pe o perioadă de încă 10 ani de acum încolo face parte dintr-un program mai amplu și dintr-un proiect demarat în urmă cu mai bine de 10 ani, atunci când au avut loc înlocuirea conductelor secundare de termoficare cu conducte preizolate. Întrebare: mai continuă programul de înlocuire a rețelelor secundare în municipiu și dacă aveți o apreciere cam cât din rețelele secundare proprietate a municipiului sunt înlocuite.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule consilier dacă această întrebare o puneați ieri la comisii, cum era firesc, astăzi primeati informatia 100%. Eu să dau un procent cu aproximatie nu pot, că apoi spune că Gutău a spus că e 70% și nu este așa.

Domnul Crăciunescu Grigore: Pe viitor. Nu neapărat acum.

Domnul primar Mircia Gutău. Cu sigurantă se fac aceste înlocuiri și lucrări cam fortat în momentul de față pentru că foarte multe conducte sunt vechi. In Ostroveni se lucrează pe cate 200 de metri si se sparg în continuare. Avem in gendire să schimbăm toate aceste conducte care sunt vechi.

Domnul Crăciunescu Grigore: A doua întrebare - până anul trecut societatea CET Giovora inainta catre consiliul local un plan de mentenanta pentru anul in curs si suntem in luna iunie si pana in aceasta clipa noi nu stim care este planul pentru anul 2020 la CET GOVORA. În anii anteriori, in permanenta, au fost discutii pentru că regăseam in acel plan si in buget sume de bani alocate pentru reparatii prognozate. Ei deja stiau ca trebuie sa se sparga conductele pe undeva si trebuie o anumita suma de bani. Pâna în acest moment nu este inaintat niciun plan pentru ca societatea se afla in situatia actuala in insolventa si cu planul de reorganizare nu mai are obligatia sa prezinte catre consiliul local.

Domnul primar Mircia Gutău: Conducerea de la CET este stat in stat. Nu am niciun atribut. Stiti ca Primaria Rm. Valcea este doar beneficiara. Dacă primaria ar fi fost actionar cu siguranta cu ajutorul departamentului extraordinar de programe externe din cadrul primariei puteam accesa niste fonduri. Asa nu poti sa faci nimic pentru ca trebuie sa faci dovada proprietatii terenului si a obiectelor respective. Aici a fost obligatia Consiliului Judetean de acum 4-5 ani si de aceea lupta asta politica, ca ai vostri ca ai nostri, toti au fost la guvernare. O initiere trebuia facuta. S-a gandit prost cand s-a luat intreprinderea miniera la CET Govora. S-a gandit popular ca sa avem voturi. S-a luat un balast si usor intreprinderea s-a dus tot mai jos. Acum lichidatorul a facut evaluarea si a scos la vanzare la un pret de iti pica plombele, 8 milioane, sa iti vanda cladire administrativa. Si ce sa faci cu ea? Sa ne pitulam noi de ploaie, sa tinem sedintele acolo ca sa respectam distantarea sociala dintre noi? Ce sa fac cu cladirea respectiva. Nu s-a inghesuit nimeni sa o cumpere de pe lista credala. O firma care are 2-3 milioane isi face aceste puncte noi noute. Deja o firma din Bucureti este interesata si a inchiriat un teren de langa CET. Are fonduri europene si vrea sa faca aceasta investitie. Nu ne bagam nici cu ei in relatii comerciale pentru ca un anumit domn care vrea sa candideze la Primarie si neinformat total și ma deranjează că nu vine la dumneavoastra sa ii dati informatia pentru ca cei care ati fost in consiliul local ati invatat foarte mult. Cum sa fortezi combinatul chimic sa vina in asociere cu tine cand toti s i-au facut investiții? S-au facut centrala si au spus ca daca le ram,ne abur ni-l da noua. Cu aburul pe care il iau de acolo nu este suficient sa incalzesc orasul. Dupa, sunt Uzinele Sodice, care sunt ale statului polonez și discuta la nivel de stat si sper ca vor ajunge la o intelegere, e vorba de acele certificate verzi impuse de UE pentru a face intreprinderea sa fie nepoluanta. De unde sa investesti? Ei vor sa faca o centrala, o investitie mare de la care vor sa ne roage sa ne dea aburul auxiliar pentru ei. Mai este si firma privată. CET-ul ne-a garantat ca pana anul viitor va supravietui. Deci, caldura orasului se va asigura. Nu este bine pentru niciunul dintre noi sa cream panica in randul cetatenilor. Eu nu as cum,para sediul administrativ.

La intrebarea domnului Craciunescu Grigore daca au fost primite documente de la CET pentru cumpararea imobilelor, domnul primar spune ca a primit, dar nu si-a exprimat dreptul de a cumpăra.

La remarca domnului Craciunescu Grigore ca trebuia ca o asemenea solicitare sa fie supusa consiliului local si sa nu ia o decizie de unul singur, domnul primar a spus ca a consultat partea juridica, a verificat fondurile disponibile și nu s-a putut face nicio compensatie. Dacă cu acesti bani asiguram caldura orasului, faceam pe dracu in patru, dar asa ce sa faci cu cladirile.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că dacă se ajunge in situatia falimentului aceste cladiri pot fi cumparate la un pret mai mic prin negociere cu lichidatorul.

Domnul primar Mircia Gutau spune ca procedura e clara si așa va fi.

Domnul Craciunescu Grigore: Domnule primar, am sa va rog sa solicitati administratorului judiciar de la CET Govora, domnului Stefan Prala, sa ne facă si noua o informare in acest sens si sa ne prezinte planul anual de intretinere, reparatii si revizii la reteaua de termoficare a CET Govora.

Domnul primar Mircia Gutau: Da, asta pot, dar vreau sa va spun ca si aceasta modernizare nu o dirijeaza administratorul, ci la orice revizie trebuie avizul lichidatorului. Tot timpul investițiile au fost in scadere.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că ar dori o discutie în acest sens pentru că cele mai mari pierderi sunt pe conductele mari de termoficare care apartin CET.

Domnul primar Mircia Gutau spune ca acest lucru se poate. Specialistul care a venit a propus sa se puna niste rezervoare cu apa la intrarea in oras ca sa fie pierderi mai mici. Exista studii, dar nimeni nu face acte de caritate si toti se gandesc la un castig. A trecut perioada comunista cand nu conta cat costa si reduceai costul. Ca sa rezisti pe piata trebuie sa ai un ban profit si cred ca sunteti de acord cu aceasta.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație - inițiator Primarul municipiului.

Întrunind 22 voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (domnul Linteși Florin Geani), începând cu data de 01.06.2020, se aprobă prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice de 308,79 lei/Gcal inclusiv TVA, respectiv 259,49 lei/Gcal fără TVA, compus din următoarele tarife:

 • a) preț de producere - 139,32 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr. 2007/27.11.2019;

 • b) tarif de transport - 36,14 lei/Gcal  exclusiv TVA, conform  aviz ANRSC

nr. 408532/25.04.2016;

 • c) tarif de distribuție - 84,03 lei/Gcal  exclusiv TVA, conform  aviz ANRSC

nr. 408532/25.04.2016.

Se aprobă prețul energiei termice facturată populației în cuantum de 262,83 lei/Gcal inclusiv TVA.

Diferența dintre prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice de 308,79 lei/Gcal, inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 262,83 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 45,96 lei/Gcal inclusiv TVA va fi asigurată din bugetul local al municipiului, conform Planului anual de evoluție a tarifelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 499/2017, potrivit căruia pentru anul 2020, subvenția locală este de 8,08 Euro/Gcal fără TVA.

Domnul primar Mircia Gutau: Va rog domnule secretar sa imi aduceti aminte sa ii spun domnului Prala.

Domnul secretar general Ion Didoiu: Am consemnat in procesul verbal si vom face adresa.

La punctul doisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii:12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, v-aș ruga sa fiti foarte atent la ceea ce va voi spune astazi. Daca in urma cu aproximativ un an și ceva nu ati tinut cont de recomandarile pe care le-am facut, acum cred ca ar fi cazul sa tineti cont. Este vorba de tarifele de salubrizare si avem in material 8 anexe. Anexele 1 si 2 se refera la colectarea transportul si tratarea deseurilor in amestec. Anexele 3 si 4 se refera la colectarea transportul și tratarea deseului rezidual si biodegradabil, iar celelalte se refera la cele reciclabile. In nota de fundamentare intocmita de reprezentantii societatii si semnata de administrator, pe anexa 1 si 2 care se refera colectarea, transportul si tratarea deseurilor in amestec, avem un tarif rezultat in urma unor calcule. Daca va veti uita cu atentie, ei folosesc acolo 9 autogunoiere cu care vor colecta. In anexa nr.1 pentru persoane fizice consumul unei autogunoiere pe zi in conditiile in care am raportat o folosire a lor de 30 de zile intr-o luna, rezulta 90 de litri de carburant pe zi, iar pentru persoanele juridice 43 de litri. Discutam de transportul gunoiului colectat in amestec. Deci 133 litri/zi de combustibil consuma o autogunoiera in nota de fundamentare propusa de catre consiliu. Aceste calcule sunt similare in toate anexele. De un an de zile din 31 ianuarie 2019 cand au venit cu o majorare colosala a tarifului si pe care dumneavoastră ati agreat-o, am solicitat și v-am făcut și dumneavoastra o solicitare sa cerem public reprezentantului Romprest sa vă transmita anumite date ca sa putem sa le confruntam. In urma sedintei de comisie de buget-finante de ieri, in sfarsit astazi am FAZ-urile cum au circulat masinile Romprest un an de zile si cat consuma. Ei vin si ne propun un consum de carburant de 133 de litri/zi si avem aici consum normat de 49 litri/zi. Intre 41-51 litri/zi au consumat cele 9 autogunoiere intr-o perioada anume. Nicio masina nu depaseste 50 litri/zi. Noi, aprobând tariful pe care ei il propun, vom fi de acord ca acele autogunoiere sa consume 130 litri/zi. Diferenta este colosală. V-am explicat aceste lucru domnule primar ca sa intelegeți că astazi cu atat mai mult va trebui sa respingem majorarea acestor tarife intrucat inainte de sedinta am primit aceste materiale solicitate ieri. Vă propun să respingem in totalitate și să reanalizăm un preț corect pe care consiliul local sa il aprobe și pe care populația municipiului Râmnicu Vâlcea să îl plătească. Vă mulțumesc.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu vreau să vă spun că mi-ar fi plăcut să fiți la fel de activ și în mandatul trecut când ați aprobat caietul de sarcini. Atunci, fiind la putere, ati tacut chitic si ati aprobat acest caiet de sarcini care are multe vicii din punctul meu de vedere si pe care nu putem sa le modificam si am scapat ca prin urechile acului sa nu platim 10 miliarde si le pierdeam din cauza dumneavoastra a celor care ati aprobat caietul de sarcini in celalalt mandat. Acum sa incercati sa fiu eu beneficiarul a zeci de procese pentru ce? Eu ma uit asa cum se uita un cetatean normal. Ma uit la pretul de colectare al gunoiului la Valcea si ma uit si la celelate municipii din tara, conduse de colegi de ai mei, liberali. Este cel mai mic la Vâlcea. Ce vreți să faceți? Eu stiu ca unii ati vrea ca Râmnicu Vâlcea să se blocheze, ca tot ceea ce faceti o parte dintre dumneavoastra este ca poate il blocati pe Gutau. Daca s-ar putea să nu se mai ia gunoiul. Alt obiectiv mai aveti decat inlaturarea lui Gutau? Gutău nu poate fi înlăturat decât prin vot.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, obiectivul nostru este ca populația să plătească un tarif corect.

Domnul primar Mircia Gutau: De ce nu ați făcut acum 4 ani în Consiliul Local? De ce aceste talente?

Domnul Crăciunescu Grigore: A fost firma și aparatul de specialitate.

Domnul primar Mircia Gutau: Atunci ați tăcut că erați la putere și acum îmi spuneți nu după ce am băgat de trei ori in Consiliul Local și i-am blocat pe oameni, vreți să se retragă firma și să ne inunde de gunoaie? Asta vreți? Mie mi se pare un preț corect din moment ce este unul dintre cele mai mici prețuri din țară. Uitați-vă în județ cât este gunoiul la Malaia? Haideți să nu fim atât de răutăcioși și să transformați totul în politică.

Domnul Crăciunescu Grigore: Vă asumați Nota de fundamentare?

Domnul primar Mircia Gutau Eu mă uit la preț. Nu este calitatea mea să mă uit la Nota de fundamentare. Eu mă uit la preț și văd că este cel mai mic din țară..

Domnul Băzăvan Constantin: Atunci nu mai cerem Nota de fundamentare.

Domnul primar Mircia Gutău: Aveți dreptul să vă exprimați prin vot.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Întrunind 18 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” (domnul Crăciunescu Grigore, domnul Băzăvan Constantin și domnul Vîlcu Dumitru), o ”abținere” (domnul Condescu daniel) și o neparticipare la vot (domnul Poenaru Constantin Mircea), începând cu data de 01.06.2020, tarifele unor activități componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, prestate de ROMPREST ENERGY SRL, în baza Contractului de delegare nr.23205/26.06.2015, se modifică după cum urmează:

 • 1. tarif pentru Colectare, transportul și tratarea deșeurilor menajere în amestec, pentru persoanele fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 8,24 lei/pers/lună (fărăTVA), respectiv 9,80 lei/pers/lună (cu TVA 19% inclus), cu luarea în calcul a unui tarif de tratare în cuantum de 137,45 lei/to, conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.1 la hotărârea adoptată;

 • 2. tarif pentru Colectare, transportul și tratarea deșeurilor menajere în amestec, pentru persoane juridice/instituții, din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 484,84 lei/tonă (fără TVA), respectiv 576,96 lei/tonă (cu TVA 19% inclus), cu luarea în calcul a unui tarif de tratare în cuantum de 137,45 lei/to, conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.2 la hotărârea adoptată;

 • 3. tarif pentru Colectare și transport separat al deșeurilor reziduale și biodegradabile, pentru persoanele fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 5,37 lei/pers./lună (fără TVA), respectiv 6,40 lei/pers./lună (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.3 la hotărârea adoptată;

 • 4. tarif pentru Colectare și transport separat al deșeurilor reziduale și biodegradabile, pentru persoane juridice/instituții din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 348,94 lei/tonă (fără TVA), respectiv 415,24 lei/tonă (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare -Anexa nr.4 la hotărârea adoptată;

 • 5. tariful pentru Colectare, transportul și sortarea deșeurilor reciclabile, generate de persoane fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 933.43 lei/tonă (fără TVA), respectiv 1.110,79 lei/tonă (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.5 la a hotărârea adoptată; acest tarif stă la baza calculării costului net care urmează a fi suportat de către organizațiile care preiau răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) prin formula de calcul prevăzută în anexa 6 la Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și nu sunt suportate de către populație/agenți economici și instituții publice, fiind acoperite din Fondul de Mediu.

 • 6. tariful pentru Colectare, transportul și sortarea deșeurilor reciclabile, generate de persoane juridice/instituții, din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 951.13 lei/tonă (fără TVA), respectiv 1.131,85 lei/tonă (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.6 la hotărârea adoptată; acest tarif stă la baza calculării costului net care urmează a fi suportat de către organizațiile care preiau răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) prin formula de calcul prevăzută în anexa 6 la Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și nu sunt suportate de către populație/agenți economici și instituții publice, fiind acoperite din Fondul de Mediu.

 • 7. tarif pentru Colectare și transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru deșeuri care nu necesită tratare/sortare de 197,80 lei/m.c (fără TVA), respectiv 235,38 lei/m.c (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.7 la hotărârea adoptată;

 • 8. tarif pentru Colectare și transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru deșeuri care necesită tratare/sortare de 244,14 lei/m.c (fără TVA), respectiv 290,53 lei/m.c (cu TVA 19% inclus), conform Fișei de Fundamentare - Anexa nr.8 la hotărârea adoptată.

La punctul treisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

La solicitarea domnului președinte de ședință, se fac propuneri de desemnare a 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local, dintre care unul va fi președintele comisiei și a 3 (trei) membri supleanți, care să facă parte din comisia de evaluare, astfel doamna Bobeanu Maria propune pe: d-na Popescu Iuliana-Maria, dl. Nuică Ionuț-Eduard și dl. Chisalom Dumitru, precum și a 3 (trei) membri supleanți, respectiv: dl. Grigorescu Remus, dna. Bobeanu Maria și dl. Apostolescu Florian-George.

Nemaifiind alte propuneri sau discuții se supune aprobării proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor - inițiator Primarul municipiului, inclusiv propunerile din plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni, în suprafață de 27,71 ha situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Ostroveni, înscris în Cartea Funciară a municipiului nr.48074, având valoarea de inventar de 5.111.814 lei - identificat în planul de situație - anexa nr. 1 la hotărârea adoptată, pe perioadă de 3 sezoane estivale, respectiv până la data de 31.10.2022, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților, pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor, la prețul de pornire de 66 lei/ambarcațiune/lună, reprezentând valoarea chiriei/ambarcațiune/lună încasată în anul 2019 în urma licitației organizată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 105/11.04.2019.

Chiria se datorează doar pentru perioada de desfășurare a activității Bazei de Agrement Ostroveni, activitatea de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor fiind o actvitate sezonieră complementară funcționării Bazei de Agrement Ostroveni.

Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea luciului de apă al Lacului Ostroveni, conform anexei nr. 2 la a hotărârea adoptată.

Se aprobă structura comisiei de evaluare, care va fi formată din 7 (șapte) membri, după cum urmează:

 • - 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local, dintre care unul va fi președintele comisiei de evaluare;

 • - 1 (un) reprezentant al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, al cărui nume va fi comunicat ulterior prin adresă;

 • - 3 (trei) persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, dintre care una va fi secretarul comisiei de evaluare.

Se desemnează 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local și 3 (trei) membri supleanți care să facă parte din comisia de evaluare, după cum urmează:

 • a) dna. Popescu Iuliana-Maria;

 • b) dl. Nuică Ionuț-Eduard;

 • c) dl. Chisalom Dumitru.

Membri supleanți:

 • a) dl. Grigorescu Remus;

 • b) dna. Bobeanu Maria;

 • c) dl. Apostolescu Florian-George.

Se împuternicește Primarul municipiului să numească prin dispoziție membrii comisiei de evaluare și supleanții acestora.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Investiții și Achiziții Publice.

Punctul paisprezece din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă - inițiator Primarul municipiului a fost retras de pe ordinea de zi.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea -inițiator primarul municipiului.

Comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii:majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator primarul municipiului.

Cu vot unanim se modifică anexele nr.1 - "Reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență”, nr.2 - ”Componența nominală a membrilor CLSU, adresa mail, nr. telefon etc.” și nr.11 - ”Planificarea pregătirii pe niveluri de competență, structuri funcționale și categorii de personal, în anul 2020” la «Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea», aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.72/2014, cu modificările ulterioare, ca urmare a modificărilor intervenite în componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Ramnicu Vâlcea și vor avea conținutul prezentat în anexele nr. 1, nr. 2 și nr.11 la hotărârea adoptată.

Anexele prevăzute la alineatul precedent înlocuiesc anexele respective de la «Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea», și se păstrează la Compartimentul Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Compartimentul pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă .

La punctul suplimentar unu este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Desființare anexa - fânar; Construire spălătorie Self - Service, Corp administrativ +Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr.39” - SC Toledo SRL - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Desființare anexa -fânar; Construire spălătorie Self - Service, Corp administrativ +Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr.39” - SC Toledo SRL - inițiator primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal și RLU -Desființare anexa - fânar; Construire spălătorie Self -Service, Corp administrativ + Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr.39”, inițiator S.C. Toledo S.R.L, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă - ”PUZ și RLU Desființare anexa -fânar; Construire spălătorie Self-Service, Corp administrativ + Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr. 39”, inițiator S.C. Toledo S.R.L, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

Documentația aferentă ”PUZ și RLU - Desființare anexa - fânar; Construire spălătorie Self -Service, Corp administrativ + Recepție P+1 și împrejmuire teren, mun. Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str. Kalamata nr. 39”, inițiator S.C. Toledo S.R.L, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Raportul informării și consultării publicului nr.17258 din 13.05.2020, întocmit și verificat de către proiectant S.C. Joc Art S.R.L, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul suplimentar doi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr. 38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea” - RV Ferdinand Project SRL - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, sunt convins că va trebui luată o decizie corectă cu privire la dezvoltarea orașului într-o anumită zonă. În aceste condiții când sunt peste 100.000 m.p., peste 10 ha., pe care se va construi, este corect ca breteaua de legătura care se va construi și va lega acest mini cartier în continuarea celuilalt drum pe malul râului Olt, de la City Mall spre Nord, Consiliul Local, Primăria, dumneavoastră și noi toți va trebui să găsim o soluție și să modificăm PUZ-ul pe zona de Nord, acolo unde avem zonă de agrement.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnul Crăciunescu, ca să vă iau vorba din gură, noi am demarat procedurile și s-a câștigat și licitația. Este un proiect al lui Mircia Gutău de continuare, dl. Ciocănău a câștigat licitația. Și face un PUZ în continuare, în spatele Hervil, pe lângă traseul fostei căi ferate Vâlcea-Vâlcele care ajunge în spatele străzii Republicii, o subtraversare pe sub CF să ajungă pe strada Republicii. Acesta este un proiect și de aceea am și impus în acest PUZ condiția obligativității celor care fac investiția pe cele 10 ha, să facă drumul cu patru benzi și după ce îl predau la cheie Primăriei, abia atunci se pot apuca de investiție ca să nu mai stăm noi să ne rugăm cum ne-am rugat de cei de la Mall să ne cedeze terenul. Din capătul următorului traseu de patru benzi de acolo se lucrează PUZ-ul și sunt într-o fază avansată. Vreau, doamna Feroiu, să scoateți la licitație pentru amenajare Parc Nord, vă rog să se ia legătura să se coreleze cu PUZ-ul care este în lucru, nu cumva să fie gânduri diferite să băgăm strada.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că tocmai în acest scop a pus întrebarea și corect ar fi fost ca PUZ-urile să fie aprobate în paralel, dar dacă este în lucru atunci va fi așteptat în Consiliul Local.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu sunt un om foarte energic și fac foarte multe lucruri pe care voi nu le puteți cuantifica. PUZ-ul este aproape gata. Este un proiect viabil și m-am ținut de promisiune. Singura problemă este dacă se face o subtraversare a CF, pentru că, chiar dacă eu consider că acea CF nu se mai face, ea este ținută în strategia de dezvoltare a României și atunci îți trebuie avizul tuturor șefilor. Mie mi s-ar părea corect să faci în capul Hervil o subtraversare pe sub viitorul traseu al CF Vâlcea-Vâlcele, care este deja talusat, să mergem pe lângă investiția asta frumoasă pe care o facem noi, cu o stradă, și acolo sunt foarte multe proprietăți private și nu sunt investiții majore și se pot expropria ușor și ajungi exact în capul străzii Republicii. Dacă mergi pe partea cealaltă să nu deranjezi taluzul respectiv, ai de expropriat câteva proprietăți. Trebuie două variante în Consiliul Local, varianta cea mai bună de ales, pentru că în axa 2021-2027 pe fonduri de dezvoltare există, fonduri pentru infrastructură, pentru subtraversări, pentru poduri, și această subtraversare o poți lega și de stradă și am putea lua fonduri pentru întreaga investiție cu 98%, singura șansă a noastră este să atragem fonduri europene. Profit de întrebarea dumneavoastră și vă rog să explicați în Biroul Permanent al dvs. că Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea este pe primul loc la atragerea de fonduri europene din această țară. Am avut alocate 38 de milioane de Euro pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. Ce a făcut Mircia Gutău? I-am rugat pe cei de la Programe Externe să facă cât mai multe proiecte, dublu ca valoare. Am fost inspirați, pentru că alte localități nu au făcut proiecte și banii de acolo s-au disponibilizat și i-am luat noi, și am mai luat 20 de milioane în plus. Atragerea noastră este de 57,8 milioane de Euro, contracte semnate cu ADR Craiova. Să informați colegii. Mulțumesc!

Domnul Crăciunescu Grigore: De acord cu dumneavoastră, domnule primar. Dacă tot ați deschis subiectul v-aș reaminti că, în programul PNL, la capitolul infrastructură, veți găsi această stradă de patru benzi care unește zona de nord a orașului.

Domnul primar Mircia Gutău: Am văzut când ați tăiat bretelele la pasaj și ați făcut o cușcă albastră care stă așa pe lângă drum și se plimbă porumbeii.

Domnul Crăciunescu Grigore: Important este, domnule primar, să facem lucrurile bine pentru oraș.

Domnul primar Mircia Gutău: Îmi place gândirea dumneavoastră echilibrată și de aceea eu cred că toți cei care aveți gândirea echilibrată nu veți mai fi pe lista de consilieri.

Domnul Crăciunescu Grigore: În legătură cu problema cealaltă, v-a invitat de atâtea ori să aveți o discuție cu Virgil Pîrvulescu, candidatul PNL. Vă este teamă de el?

Domnul primar Mircia Gutău: Cine e ăsta?

Domnul Crăciunescu Grigore: Stiți dumneavoastră. Vă e teamă de el să aveți o confruntare, o discuție cu el?

Domnul primar Mircia Gutău: Cine cu cine? Cu dumneavoastră da, pentru că știți.

Domnul Crăciunescu Grigore: Cu candidatul PNL la Primărie.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu mă duc cu oamenii cu care am ce discuta. Dar un om care vine și spune că impune un salariu de 3.000 de lei trebuie să fii, nu știu, de la clasa I. Să mai spui că la licitații vor participa doar firme din Vâlcea, să mai fi și de la Finanțe, îți faci cruce, te întorci și fugi. Nu l-ai documentat?

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, v-a invitat de atâtea ori în spațiul public, de ce îl evitați?

Domnul primar Mircia Gutău: De ce nu-l documentezi? Dacă aveți Paulin, Văcari, consilieri, cine să mă invite?

Domnul viceprimar Vețeleanu Ninel Eusebiu: Când l-a invitat? Și cine este Pîrvulescu ca să se ducă domnul primar la o întâlnire? Așteptați campania electorală și ne vom întâlni.

Domnul primar Mircia Gutău: Mie îmi pare rău că am văzut lista de consilieri și nu te-am văzut acolo. Sincer, îmi pare rău. Mă pregătesc pentru un Paulin, Văcar etc. Am văzut lista. Să luăm pavele de la o singură firmă? Da, în Vâlcea sunt foarte multe firme, iar Mircia Gutău o dată nu a vorbit cu cineva să luați de acolo sau de acolo. Dacă aveți o gândire din asta, este treaba dumneavoastră, dar o discutăm în campania politică.

Domnul Crăciunescu Grigore: Aș vrea să nu mai faceți trimitere ca să-l informez eu. Aveți puterea și informați-l dumneavoastră și participați la o dezbatere publică.

Urmează o serie de discuții vizavi de cele prezentate.

La întrebarea dlui Grigorescu Remus referitoare la subtraversarea viitoarei căi ferate, daca este nevoie și de acordurile celor de la CFR, domnul primar răspunde că în mod obligatoriu, întrucât este în Planul strategic de dezvoltare al Râmnicului. Am întâmpinat probleme și la podul de la Goranu, care trece peste terenul căii ferate Vâlcea-Vâlcele și aici ne trebuie traversare. Aceleași aprobări ca la Dacia.

La întrebarea dacă sunt inițiate demersuri, domul primar spune că trebuie aprobat PUZ-ulși la proiect se cer avize.

Domnul Grigorescu Remus spune că această cale ferată Vâlcea-Vâlcele este prinsă în orizontul de timp 2026-2030 pentru dezvoltarea județului. În 2027 împlinește 100 de ani de când a fost inițiată.

Domnul primar Mircia Gutău: Vreau să vă spun că săptămâna trecută s-au făcut forajele pentru centura ocolitoare. E un lucru foarte bun că acest proiect a început când eram încă primar, în anul 2008, și acum au demarat. Ar fi un lucru bun dacă s-ar da în executare un astfel de proiect. A venit o firmă de la București să facă forajele pentru studiul geo.

La întrebarea dlui Crăciunescu care este traseul, domnul primar Mircia Gutău spune că începe de la Budești, din spatele Unității Militare, pe lângă traseul căii ferate Vâlcea-Vâlcele (Goranu) și ajunge pe undeva pe la Călimănești, traseu bun, multe dealuri, dar s-ar putea face. Ar fi extraordinar de bună o centură ocolitoare și am degreva și Goranu. Ar fi bine să reușim. Și aici mă atacă cineva cu mutarea Vămii. Este un lucru pe care ni-l dorim cu toții. Nici eu nu am avut curajul să spun în campania electorală așa o idee.

Domnul Crăciunescu Grigore: Eu am spus-o, domnule primar.

Domnul primar Mircia Gutău: Și la ce ți-a folosit, că nu ai luat niciun vot pentru că nu au crezut oamenii că poți să faci așa ceva.

Domnul Crăciunescu Grigore: dovadă că acest sediu se va finaliza în acest mandat de consilier.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu se finalizează.

Domnul Crăciunescu Grigore: Atunci de ce tragem banii din credit dacă nu demarăm lucrările?

Domnul primar Mircia Gutău: Crezi că-i bag în buzunar? Nu. Ușor. Banii îi trag pentru proiectele prinse pe lista de așteptare.

Domnul Crăciunescu Grigore: Iar acesta e unul dintre ele și cu proiect adjudecat la licitație. E în regulă. L-am susținut.

Domnul primar Mircia Gutău: S-a apucat de lucru și în momentul în care vine cu factura, vom deconta. Ușor. Voi nici nu ați sperat la așa ceva și nici nu v-ați gândit la asa ceva.

Domnul Craciunescu Grigore: Domnule primar, eu îl făceam din primul an de mandat.

Domnul primar Mircia Gutău: Realizăm acest sediu și după aceea facem schimbul cu ANAF și am noroc de sprijinul dumneavoastră. Așa cum mă ajutați acum și sper să mă ajutați să iau Dealul Capela, că stau actele acolo de 5 luni, la țiplă și nu se dă hotărâre de guvern să facem un parc pentru vâlceni. Aici puteți ieși în evidență și în campanie eu spun : ”Uite, Grig m-a ajutat”.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar iar ati deschis cutia Pandorei.

Domnul primar Mircia Gutau: Ce cutie a Pandorei sa deschid? E adevarul.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Domnule primar, eu am o propunere. Mergeti cu Grig la televiziune si vă puneți unul altuia intrebări, răspundeți unul altuia. Haideți să trecem mai departe.

Domnul primar Mircia Gutău: Dacă nu mai e pe lista de candidati.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr. 38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea” - RV Ferdinand Project SRL - inițiator primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal și RLU -Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator RV Ferdinand Project SRL, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) în vederea asigurării continuității dezvoltării urbane, suprafețele de teren propuse în vederea realizării de lucrări de interes public (drumuri), proprietate a beneficiarului, vor fi donate municipiului Râmnicu Vâlcea după realizarea lucrărilor, inclusiv a rețelelor aferente - respectiv: realizarea arterei de circulație de 4 benzi, ce face legătura între B-dul Nicolae Bălcescu și limita nordică a proprietății beneficiarului. Strada adiacentă malului râului Olt va prelua profilul existent de 4 benzi și se va continua până la limita nordică a terenului beneficiarului;

 • b) pentru autorizarea clădirilor este necesară realizarea în prealabil a infrastructurii și donarea acesteia împreună cu terenul aferent către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru alipire la artera existentă;

 • c) se vor asigura plantații și spații verzi conform subzonei funcționale și regulamentului aferent PUZ;

 • d) pe teren se vor asigura locuri de joacă pentru copii și locuri special amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare; se vor prevedea locuri pentru stații de transport în comun;

 • e) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă - ”PUZ și RLU - Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr. 38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator RV Ferdinand Project SRL, aprobată conform alineatului precedent, este de 5 (cinci) ani de la data aprobării acesteia.

Documentația aferentă ” PUZ și RLU - Ansamblu locuințe individuale și colective, servicii, comerț, strada Ferdinand nr.38, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator RV Ferdinand Project SRL, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Raportul informării și consultării publicului nr. 16903 din 11.05.2020, întocmit de către proiectant URBAN ARTGRID SRL - arhitect Simona Marilena Butnariu, specialist RUR, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul suplimentar trei este prezentat proiectul de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății ETA SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr.1231/90/2020.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii:12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății ETA SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr.1231/90/2020.

Cu vot unanim, Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății ETA SA, își exprimă acordul cu privire la achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a acesteia în dosarul nr.1231/90/2020 până la soluționarea definitivă a litigiului și se mandatează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA să aprobe achiziționarea acestor servicii.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA .

Domnul Apostolescu George Florian mulțumeste pentru cele trei luni de mandat și solicită propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 (trei) luni, respectiv: iunie, iulie și august 2020. Se adoptă hotărâre cu majoritate simplă.

Doamna Popescu Iuliana Maria propune ca președinte de ședință pe domnul Stelian Nicolae. Nemaifiind alte propuneri se supune aprobării propunerea privind desemnarea domnului Stelian Nicolae ca președinte de ședință.

Cu vot unanim se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier Nicolae Stelian, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: iunie, iulie și august 2020.

La Capitolul ” Întrebări, interpelări și răspunsuri” are cuvântul domnul Crăciunescu Grigore.

Domnul Crăciunescu Grigore: Am pentru domnul primar o interpelare. Proiectul cu Dealul Capela a fost demarat in anul 2008-2009-2010, votat in consiliul local si in 2010 s-a retras pentru ca s-a retrocedat. Sper sa nu mai intervina nimic si acum sa facem.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule consilier, pentru informarea dumneavoastră vreau să vă spun că in momentul in care s-a făcut schita cadastrală au fost doi proprietari care ne-au pus stopare la cadastru pentru ca revendicau 33 de m.p., într-o parte și unul de 150. Am luat decizia ca decat să asteptăm până se judecă procesul care poate dura 5-6 ani de zile și noi să nu accesăm fonduri, am divizat terenul respectiv si am scos cele doua suprafete pana se judeca procesul. Am intocmit documentatia si am dus-o la Minister și ne-au spus că mai trebuie să completăm. Am dus din dou documentele și stiti ce ne-a spus Ministrul Justiției, că lipseste schita cadastrală de la dosar. S-a pierdut pe drum de la noi la voi. Am mai pus-o o dată și am trimis-o și sper că ne va da avizul. Asta este România în care lucrăm.

Domnul Crăciunescu Grigore: Se va face.

Domnul primar Mircia Gutău: Sunt convins. Vă mulțumesc.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28 mai 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Florian-George APOSTOLESCU

jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.