Proces verbal din 28.02.2020

4. Proces-verbal al sedintei extraordinare 28 februarie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 22 februarie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția Primarului nr. 675 din 24.02.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul secretar general Didoiu Ion, precum și 18 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii: Băzăvan Constantin, Condescu Daniel, Crăciunescu Grigore, Grigorescu Remus, Vîlcu Dumitru.

Domnul primar Mircia Gutău: Înainte de începerea ședinței Consiliului Local vă rog să păstrăm un moment de reculegere în memoria domnului George Anca, Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Se păstrează un moment de reculegere.

Doamna președinte de sedință consilier local Diana Ionescu Maria: Bună ziua! Deschid ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi 28 februarie 20209. În continuare, dau cuvântul domnului secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 28 februarie 2020, este legal constituită prin prezența unui număr de 18 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Doamna președinte de sedință consilier local Ionescu Diana Maria: În continuare, dau cuvântul primar Mircia Gutău pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Mircia Gutău: Supun aprobării, în temeiul prevederilor art.135, alin.(7) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi, care se aprobă cu majoritate simplă.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.4.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare publică zona Ostroveni” - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.4.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construcții spații pentru închiriat, Calea lui Traian nr. 201” - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.4.

  • 4. Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobile - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

  • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea” - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.

  • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Teatrul municipal ”Ariel” Râmnicu Vâlcea, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Mircia Gutău: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următorul punct:

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar Didoiu Ion: Vot unanim.

Doamna președinte de ședință anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni”.

Cu vot unanim se aprobă Devizul General, actualizat, aferent obiectivului de investiții “Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” la valoarea totală de 25.850.237,09 lei fără TVA, respectiv 30.710.163,87 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 22.494.470,07 lei fără TVA, respectiv 26.768.419,39 lei cu TVA, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă Devizul General, actualizat, Cheltuieli de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” la valoarea totală de 4.177.754,12 lei fără TVA, respectiv 4.919.909,15 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 821.987,11 lei fără TVA, respectiv 978.164,66 lei cu TVA, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Se aprobă Devizul General, actualizat, Cheltuieli de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții “Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” la valoarea totală de 21.672.482,97 lei fără TVA, respectiv 25.790.254,73 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 21.672.482,97 lei fără TVA, respectiv 25.790.254,73 lei cu TVA, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare publică zona Ostroveni” - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare publică zona Ostroveni”.

Cu vot unanim se aprobă Studiul de Fezabilitate (SF) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare publică zona OSTROVENI” la valoarea totală pentru execuția lucrărilor, conform devizului general anexat, de 3.983.398,97 lei fără TVA, respectiv 4.736.366,49 lei cu TVA, din care C+M 3.402.000 lei fără TVA, respectiv 4.048.380 lei cu TVA.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construcții spații pentru închiriat, Calea lui Traian nr. 201” - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construcții spații pentru închiriat, Calea lui Traian nr. 201”.

Cu vot unanim se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform Devizului General - varianta 1, anexă la prezenta hotărâre, pentru obiectivul de investiție ”Construcții spații pentru închiriat, Calea lui Traian nr. 201”, la valoarea totală de 537.738,60 lei fără TVA, respectiv 639.424,43 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 425.000,0 lei fără TVA, respectiv 505.750,0 lei cu TVA.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobile - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuțiile pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobile.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenurilor în suprafață totală de 4568,4 mp din punctul Fețeni, compusă din: 684 mp înscrisă în CF 50214; 680 mp înscrisă în CF 49811; ^ din 106,8 mp înscrisă în CF 37623; 617 mp înscrisă în CF 56079; 769 mp înscrisă în CF 48843 și 1765 mp înscrisă în CF 56092.

Se însușesc rapoartele de evaluare a proprietăților imobiliare - anexele nr.1 - 3 la hotărârea adoptată.

Se aprobă efectuarea schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea SOCOM SA Râmnicu Vâlcea, municipiul oferind terenurile în suprafață de 4568,4 mp situate în punctul Fețeni, descrise la art.1 și identificate în planurile de situație - anexele nr. 4 - 9 la hotărârea adoptată, precum și terenul în suprafață de 449 mp din punctul Izlaz Goranu - identificat în planul de situație - anexa nr. 10 la hotărârea adoptată, în valoare totală de 492.899 lei (echivalentul a 104.100 euro), conform rapoartelor de evaluare - anexele nr.1- 2 la hotărârea adoptată, în schimbul terenului în suprafață de 1508 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, b-dul. Nicolae Bălcescu nr.41 - 43, având numărul cadastral 52399, identificat în planul de situație - anexa nr.11 la hotărârea adoptată, în valoare de 1.154.562 lei (244.300 Euro), conform raportului de evaluare - anexa nr. 3 la hotărârea adoptată, care va primi destinație publică, asigurând singurul acces auto și pietonal pentru locatarii celor 3 blocuri, accesul mijloacelor de intervenție în zonă (salvare, pompieri, etc), precum și realizarea utilităților publice necesare acestui ansamblu de locuințe - parcaje, puncte de colectare a deșeurilor, spațiu verde și de joacă pentru copii, etc.

Suma de 140.200 Euro (661.663 lei) reprezentând diferența de valoare dintre terenul oferit la schimb de către societatea SOCOM SA Râmnicu Vâlcea și terenul oferit de către municipiu, va fi achitată de municipiu, până la sfârșitul anului 2021.

Se împuternicește administratorul public să semneze actul de schimb în formă autentică.

Cheltuielile ocazionate de încheierea actului de schimb în formă autentică, vor fi suportate în mod egal, de către societatea SOCOM SA și din bugetul local.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea” - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se modifică anexa nr.1 la Registrul Local al Spațiilor Verzi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019, în sensul radierii numărului de arbori și a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice și care eronat au fost incluse în anexa nr.1 la Registrul Spațiilor Verzi, conform tabelului modificator, anexă la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Cu vot unanim se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Resurse Umane.

La punctul șapte din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Teatrul municipal ”Ariel” Râmnicu Vâlcea, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Teatrul municipal ”Ariel” Râmnicu Vâlcea, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Teatrul Municipal “Ariel” Râmnicu Vâlcea, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Resurse Umane.

La punctul suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar.

Cu vot unanim se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei Fanfarei ”Gabriel Chaborschi” a elevilor Palatului Copiilor și Licelului de Arte ”Victor Giuleanu”, prin intermediul Asociației Rrosiny din Râmnicu Vâlcea, pentru susținerea unei mini-stagiuni de 5 concerte de fanfară în perioada 01-28 martie 2020, în mai multe spații publice din municipiu.

Se împuternicește primarul municipiului, domnul Mircia Gutău, să semneze protocolul de colaborare ce se va încheia cu solicitantul, conform alineatului precedent.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară, Direcția Juridică și Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința extraordinară a Consiliului Local convocată astăzi 28 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETAR GENERAL,

Diana Maria IONESCU                        jurist Ion DIDOIU