Proces verbal din 24.08.2020

16. Proces-verbal al sedintei extraordinare 24 august 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 24 august 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.b) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr. 2579 din 20.08.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul secretar general Didoiu Ion, precum și 17 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii: Amza Valeru, Băjan Gabriel Savian, Băzăvan Constantin, Condescu Daniel, Crăciunescu Grigore și Grigorescu Remus.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: Bună ziua! Deschid ședința extraordinară a Consiliului Local, de astăzi, 24 august 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 24 august 2020, este legal constituită prin prezența unui număr de 17 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: În continuare, dau cuvântul primar Mircia Gutău pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Mircia Gutău: Supun aprobării, în temeiul prevederilor art.135, alin.(7) din Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare de astăzi, 24.08.2020, care se aprobă cu majoritate simplă.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8” - inițiator domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu -viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 • 2. Proiect de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 179 din 30.07.2020 privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu - viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 • 3. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de administrare asupra imobilului-teren în suprafață de 9635 m.p, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201, județul Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea - inițiator domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu - viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 • 4. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului - teren în suprafață de 7.088 m.p, situat în Râmnicu Vâlcea - zona Baraj Nord, utilizat ca drum acces - inițiator domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu - viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar general Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele înscrise pe ordinea de zi. Astfel, la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8” - inițiator domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu - viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8”.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - Devizul general centralizator actualizat al proiectului Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8" la valoarea de 8.321.385,86 lei cu TVA, conform anexei nr. 1 la hotărârea adoptată;

 • - devizele actualizate pentru fiecare bloc în parte, după cum urmează:

 • a) bloc P9, str. Petrișor nr.6 - valoare cu   TVA: 1.247.152,79   lei,

din care C+M: 1.089.133,94 lei, conform anexei nr.2 la hotărârea adoptată;

 • b) bloc C12, str.Mihai Eminescu nr. 45 - valoare cu TVA: 1.413.083,99 lei, din care C+M: 1.232.002,32 lei, conform anexei nr. 3 la hotărârea adoptată;

 • c) bloc P2, str.   Petrișor   nr.2 - valoare cu TVA: 2.316.106,07 lei,

din care C+M: 2.025.368,09 lei, conform anexei nr. 4 la hotărârea adoptată;

 • d) bloc   P6,   str.   Zorilor nr. 2 -  valoare   cu   TVA:   1.088.580,17   lei,

din care C+M: 950.910,57 lei, conform anexei nr. 5 la hotărârea adoptată;

 • e) bloc   P8,   str.   Petrișor nr.4   -   valoare   cu   TVA:   2.256.462,84   lei,

din care C+M: 1.974.415,59 lei, conform anexei nr. 6 la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economico-Financiară.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 179 din 30.07.2020 privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu -viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 179 din 30.07.2020 privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 30.07.2020 referitoare la vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind renunțarea la dreptul de administrare asupra imobilului-teren în suprafață de 9635 m.p, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201, județul Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea - inițiator domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu -viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul primar Mircia Gutău informează că s-a propus această renunțare la dreptul de administrare întrucât în perioada aceasta a pandemiei de COVID a fost instala un cord de triaj, care aparține Consiliului Județean și era pe terenul administrat de municipiu. Până se încheie situația aceasta trebuia clarificată situația juridică a administrării terenului.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind renunțarea la dreptul de administrare asupra imobilului-teren în suprafață de 9635 m.p, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201, județul Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea.

Cu vot unanim, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea renunță la dreptul de administrare, constituit în baza Hotărârii Consiliului Local nr.187/25.06.2019, asupra imobilului-teren în suprafață de 9.635 mp situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201 județul Vâlcea, aparținând domeniului public al județului Vâlcea, identificat în planul de situație - anexă la hotărârea nr. 187/2019.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului - teren în suprafață de 7.088 m.p, situat în Râmnicu Vâlcea - zona Baraj Nord, utilizat ca drum acces - inițiator domnul Ninel-Eusebiu Vețeleanu - viceprimar al municipiului căruia i-au fost delegate atribuțiile ce revin primarului pentru data de 20.08.2020.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Domnul primar Mircia Gutău prezintă situația juridcă a acestui teren care a necesitat o serie de măsurători, identificare limitelor de proprietate și zonelor de protecție, precum și a intabulărilor. Acest teren va fi ulterior asfaltat. Deși, un primar dintr-o localitate învecinată s-a lăudat cu realizare drumului de acces, trebuie reținut că o astfel de lucrare se realizează numai după clarificarea situației juridice a terenului în cauză și declararea acestuia ca bun de utilitate publică.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului - teren în suprafață de 7.088 m.p, situat în Râmnicu Vâlcea - zona Baraj Nord, utilizat ca drum acces.

Cu vot unanim, se declară ca bun de interes public local, imobilul - teren în suprafață de 7.088 mp, situat în Râmnicu Vâlcea - zona Baraj Nord, utilizat ca drum acces.

Imobilul-teren prevăzut la alineatul precedent este identificat în planul de situație -anexă la hotărârea adoptată.

Se aprobă clasificarea ca stradă, a drumului de interes local, identificat mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința extraordinară a Consiliului Local convocată astăzi 24 august 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Nicolae STELIAN


jurist Ion DIDOIU

Red.R.M.M.

1 ex.