Proces verbal din 18.08.2020

15. Proces-verbal al sedintei extraordinare 18 august 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 18 august 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.b) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr. 2551 din 14.08.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul secretar general Didoiu Ion, precum și 19 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii: Băjan Gabriel Savian, Condescu Daniel, Grigorescu Remus și Ionescu Diana Maria.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: Bună ziua! Deschid ședința extraordinară a Consiliului Local, de astăzi, 18 august 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 18 august 2020, este legal constituită prin prezența unui număr de 19 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: În continuare, dau cuvântul primar Mircia Gutău pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Mircia Gutău: Supun aprobării, în temeiul prevederilor art.135, alin.(7) din Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare de astăzi, 18.08.2020, care se aprobă cu majoritate simplă.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru ”Grădinița cu program prelungit Ostroveni” - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului desfășurării Zilelor dedicate Folkului Românesc, fenomen cultural al anilor ‘70-’80 și a bugetului estimat organizării acestora -   inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării

proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 360/29.11.2019 referitoare la acceptarea donației unui imobil-teren cu destinația de drum public - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr.II 191/2000, încheiat cu societatea Librăriile Humanitas SA -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.

 • 8. Adresa Instituției Prefectului - județul Vâlcea nr. 9069 din 28.07.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 27825 din 29.07.2020 privind solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr.154/30.06.2020 și punctul de vedere al compartimentului de specialitate nr. 29086 din 12.08.2020.

 • 9. Plângerea prealabilă a Fundației Cultural Științifică ”Millenium” înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 27390 din 27.07.2020, formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.154/30.06.2020.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar general Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele înscrise pe ordinea de zi. Astfel, la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • -re ctificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 18.300 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând la valoarea totală de 244.173.800 lei;

 • -re ctificarea anexei nr. 3 - Situație privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2020, în plus cu suma de 170.300 lei, aceasta ajungând la o valoare totală rectificată de 10.300.300 lei;

 • - rectificarea Anexei nr.6 ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, prin modificări în structură, aceasta rămânând la valoarea de 32.234.600 lei;

 • - Influențele din această rectificare se regăsesc prezentate în anexele parte integrantă a bugetului local după cum urmează:

Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020", suplimentată cu suma de 18.300 lei și o valoare totală rectificată de 244.173.800 lei, din care 242.575.800 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019;

Anexa nr.2 - "Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" , suplimentată cu suma de 18.300 lei și o valoare totală rectificată de 244.173.800 lei;

Anexa nr.3 - Situatie privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2020 ‘suplimentată cu suma de 170.300 lei și o valoare totală rectificată de 10.300.300 lei ;

Anexa nr. 6 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020" - modificată în structură, rămânând la valoarea de 32.234.600 lei ;

Anexele nr.4 și nr.5, parte integrantă a bugetului, rămân nemodificate.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru ”Grădinița cu program prelungit Ostroveni” -inițiator Primarul municipiului

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru ”Grădinița cu program prelungit Ostroveni”.

Întrunind 15 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (următorii consilieri locali.Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) se aprobă Devizul General Actualizat aferent obiectivului de investiții ”Grădinița cu program prelungit Ostroveni”, la valoarea totală de 4.989.380,22 lei cu TVA față de 4.840.560,00 lei cu TVA, respectiv 4.210.206,19 lei fără TVA față de 4.085.027,98 lei fără TVA din care C+M la valoarea de 4.447.630,87 lei cu TVA față de 4.299.557,23 lei cu TVA, respectiv 3.737.504,93 lei fără TVA față de 3.613.073,30 lei fără TVA.

Defalcarea Devizului General Actualizat aferent obiectivului de investiții ”Grădinița cu program prelungit Ostroveni” pe alocațiile bugetare este următoarea:

 • - Devizul General Actualizat Cheltuieli Neeligibile PNDL (Buget Local) la valoarea de 1.527.324,97 lei cu TVA față de 1.378.504,75 lei cu TVA, respectiv 1.299.558,92 lei fără TVA față de 1.174.380,71 lei fără TVA;

 • - Devizul General Actualizat Cheltuieli Eligibile PNDL (Buget de Stat) la valoarea de 3.462.055,25 lei cu TVA, respectiv 2.910.647,27 lei fără TVA.

Devizul General Actualizat aferent obiectivului de investiții ”Grădinița cu program prelungit Ostroveni”, aprobat conform alineatului precedent este prezentat în anexele la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea programului desfășurării Zilelor dedicate Folkului Românesc, fenomen cultural al anilor ‘70-’80 și a bugetului estimat organizării acestora - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea programului desfășurării Zilelor dedicate Folkului Românesc, fenomen cultural al anilor ‘70-’80 și a bugetului estimat organizării acestora.

Cu vot unanim se aprobă programul desfășurării Zilelor dedicate Folkului românesc, fenomen cultural al anilor ‘70 - ’80, ce va avea loc în zilele de 29.08.2020, 30.08.2020 și 05.09.2020, conform anexei la hotărârea adoptată.

Se împuternicește primarul municipiului pentru negocierea condițiilor necesare organizării evenimentelor artistice ce se vor desfășura în cadrul Complexului Sportiv ”Arenele Traian”.

Se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. 67 - "Cultură, recreere, religie” a sumei de 75.130 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli ocazionate de organizarea evenimentelor prevăzute în programul aprobat conform prevederilor de mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă reorganizarea Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea.

Consecință a prevederilor alineatului precedent se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Resurse Umane.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea statului de funcții al Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, prin transformarea unor posturi vacante, promovare în grad profesional și înființarea a 15 posturi din care 14 posturi la Creșa Ostroveni și un post la Căminul Ostroveni 3.

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Resurse Umane.

La punctul șase din ordinea de zi de este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea articolului art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 360/29.11.2019 referitoare la acceptarea donației unui imobil-teren cu destinația de drum public - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea articolului art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 360/29.11.2019 referitoare la acceptarea donației unui imobil-teren cu destinația de drum public.

Cu vot unanim se aprobă modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 360 din 29 noiembrie 2019, care va avea următorul conținut:

"Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, ca personal sau prin persoane desemnate să semneze actul de donație în formă autentică."

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șapte din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr.II 191/2000, încheiat cu societatea Librăriile Humanitas SA - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr.II 191/2000, încheiat cu societatea Librăriile Humanitas SA.

Cu vot unanim, durata contractului de asociere în participațiune nr. II191/2000, încheiat cu societatea ”Librăriile Humanitas SA” se prelungește până la data de 31.12.2020.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul opt din ordinea de zi este prezentată ”Luarea în discuție a adresei Instituției Prefectului - județul Vâlcea nr.9069 din 28.07.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.27825 din 29.07.2020 privind solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr.154/30.06.2020 și punctul de vedere al compartimentului de specialitate nr. 29086 din 12.08.2020”.

La acest punct nu sunt discuții.

La punctul nouă din ordinea de zi este prezentată ”Luarea în discuție a plângerii prealabile a Fundației Cultural Științifică ”Millenium” înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.27390 din 27.07.2020, formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.154/30.06.2020”.

La acest punct nu sunt discuții.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința extraordinară a Consiliului Local convocată astăzi 18 august 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Nicolae STELIAN


jurist Ion DIDOIU

Red.R.M.M.

1 ex.