Proces verbal din 18.02.2020

3. Proces-verbal al sedintei ordinare 18 februarie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 18 februarie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, în temeiul prevederilor art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, prin Dispoziția Primarului nr. 634 din 12.02.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul Didoiu Ion-secretar general, precum și 21 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri în functie. Au lipsit următorii consilieri locali: Băjan Gabriel Savian și Grigorescu Remus.

Doamna președinte de sedință consilier local Ionescu Diana Maria: Bună ziua! Deschid ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 18 februarie 2020. În continuare, dau domnului secretar general Didoiu Ion pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință și a supune votului procesul-verbal al ședintei ordinare din data de 30.01.2020 și procesul-verbal al sedintei extraordinare convocată de îndată în data de 07.02.2020.

Domnul Didoiu Ion: Bună ziua! Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 18 februarie 2020, este legal constituită prin prezența a 21 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție. Supun aprobării procesul-verbal al ședintei ordinare din data de 30.01.2020 și procesul-verbal al sedintei extraordinare convocată de îndată în data de 07.02.2020. Cine este ”pentru”? S-au întrunit 21 voturi ”pentru”.

Doamna președinte de sedință consilier local Ionescu Diana Maria: În continuare, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Gutău Mircia: Supun aprobării, în temeiul art.135, alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi, care se aprobă cu majoritate simplă. Cine este ”pentru”?

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listelor de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2020 - Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal ”Ariel” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Amenajare Parc Ostroveni” și a cheltuielilor aferente acestuia - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.

 • 15. Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 • 16. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 338 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - Goranu utilizat ca drum acces - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 30.01.2020 referitoare la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acesteia - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, nr.3 și nr.4.

 • 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în fața instanțelor judecătorești - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății PIEȚE PREST SA cu privire la achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr. 305/90/2017* - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar al Societății APAVIL SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarele nr. 1581/90/2019 și nr. 3019/90/2019 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie -decembrie 2019 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.

 • 22. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Domnul Didoiu Ion: Vot unanim.

Doamna președinte de ședință anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele supuse dezbaterii, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020

Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Asistență Socială.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listelor de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2020 -inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Doamna președinte, domnule primar, aș avea câteva întrebări legate de proiectul de buget. În urma dezbaterii bugetului de la Filarmonică v-am întrebat și am considerat că ar fi normal să abordați o atitudine mai amplă pentru constructia de locuinte prin ANL. Acum trei ani de zile când ați venit cu propunerea să cumpărăm o suprafață de teren pentru construirea de locuinte sociale, noi v-am sprijinit și am fost de acord, constienti, in Consiliul Local, ca este nevoie de locuinte sociale. V-am spus și anul trecut acest lucru si nu ați făcut mare lucru, să alocați o sumă de bani pentru expropriere, pentru cumpărare de terenuri în vederea construirii de locuințe ANL, în zona Morilor. Hotărârea de Consiliu 221 din luna iulie nu ați finalizat-o, în sensul că nu ați achitat până la sfârșitul anului, așa cum este hotărârea de consiliu local, suma de 100.000 euro, desi v-ați înregistrat cu un excedent de 1,5 milioane și nu știu care au fost motivele de nu ați reușit să plătiți. Era corect să veniți cu o sumă pentru achiziționarea de terenuri pentru construirea de locuinte ANL pentru a se realiza un cartier frumos. A doua problema, de la dezbatere, a fost legată de subventia acordata ETA SA care se ridica la valoarea de 9 milioane lei. Am considerat că este mare pentru că suma propusă în bugetul anului 2019 a fost de aproximativ 6 milioane și ceva si prin rectificare s-a ajuns aproape de 7 milioane. Văd că astăzi suma alocată ca subvenție pentru ETA este de 7 milioane și cred că nu ar fi rău să respectăm niște promisiuni de a moderniza parcul auto de utilaje de la Piețe Prest pentru că, cred că sunteti în asentimentul meu, că mai devreme sau mai tarziu Piețe Prest se va ocupa de toată actvitatea de salubrizare. Acest lucru a fost aprobat cu mulți ani în urmă când si colegii dumneavoastră actuali au fost de acord cu acest lucru. Ca atare, propun ca subventia de 2 milioane retrasă de la ETA SA să fie alocată la Piețe Prest pentru înnoirea parcului de utilaje pentru a avea posibilitatea de a gestiona întreaga activitate de salubritate din oraș. Poate suma vi se pare mare dar am aprobat o linie de credit de unde se poate folosi sau este un sistem de leasing, dar important este să dezvoltăm parcul auto de la Piețe Prest în așa fel încât Primăria să fie independentă, cu atât mai mult că aveți în program să faceți o stație de sortare- tratare care este un lucru excepțional. Important este pentru noi că nu vom mai sta la mâna unei societăți comerciale care va jongla cu tarifele după bunul plac.

Domnul primar Mircia Gutău: Având în vedre că ați terminat numărul electoral o să încerc să vă dau răspunsurile tot electoral. Ceea ce ați vorbit acum este strict electoral. Să vorbiți acum de locuintele ANL si că nu am făcut demersuri? Dumneavoastră ați aprobat în Consiliul Local și sunt cinci blocuri. Să mă întrebați de ce nu am plătit? Uitați-vă că nu am pierdut o zi, dar sunt evaluări. E ușor de zis din gură, asta este diferența intre noi, cei care punem în practică și cei care dati din gură. Este ușor să spuneți că avem excedent bugetar și nu am plătit. Nu s-a putut pentru că nu s-a făcut evaluarea, nu au avut schiță cadastrală și nu am putut să facem schimbul la acel teren, Am făcut un lucru extraordinar acolo care nu s-a făcut de 30 de ani acolo și vor fi doar locuințe ANL. Banii pe care îi vom plăti sunt banii care provin din vânzarea spațiilor libere și care suntem obligați să le dăm doar pe investiții. Mă gândesc că, în calitate de economist, trebuie să știți acest lucru. Asta este unu la mână și al doilea lucru este că încep lucrările pe Știrbei Vodă la 3 blocuri vizavi. Avem procedura dată la ANL și după ce vom elibera terenul de construcțiile respective și, repet, că nu am pierdut nicio zi, la demararea procedurilor dar asta este România, astea sunt legile, dar să mă acuzați acum că nu am demarat și să vii cu filosofii, mi se pare un pic deplasat Grig. Legat de cealaltă problemă să luăm bani dintr-o parte și să îi punem în cealaltă, dă-mi voie să administrez bugetul așa cum considerăm cei care am câștigat alegerile pentru că de aia am câștigat alegerile. Vorbești despre a lua bani dintr-o parte să îi dăm în cealaltă, dar te gândești în ce situație suntem cu CET-ul? Situație care nu este nici datorită mie, nici datorită PNL-ului, nici datorită PSD-ului, este o situație care vine de acum 30 de ani și pe care Mircia Gutău trebuie să o rezolve. Te gândești că trebuie să avem soluții și de unde să luăm bani ca să punem? Te exprimi cu nonșalanță că ați aprobat un credit de 25 de milioane. Mințiți, că nu ați votat. Voi, liberalii, nu ați votat acest împrumut care credeați că îl ia Gutău și îl pune în buzunar. Împrumutul respectiv va fi discutat abia în august sau septembrie dacă va fi să luăm pentru acest an, dar sunt convins că abia anul viitor vom retrage din el pentru că se depășește deficitul bugetar. Deci, ăsta este adevărul pe care trebuie să îl spunem oamenilor în față. Faptul că mă lupt cu cei de la Romprest și nu am acceptat prețul, aveți un coleg care vă poate spune că legea ne obligă dacă s-a băgat acea economie circulară care a crescut de la 30 de lei la 80 de lei, acea taxă nu e pusă de Guvern ci de UE și trebuie să o colectăm să o dăm statului, la Ministerul Mediului. Firma are dreptate și dacă ne dă în judecată există riscul să pierdem datorită acestei sume pe care trebuie să le o dăm. Cred că nu trebuie să fii economit să înțelegi că dacă ei ne dau niște bani noi trebuie să îi dăm la Fondul de Mediu pentru că ne obligă legea. Eu încerc și presez și ați văzut că, două ședințe la rând, am respins prețul la gunoi, tocmai pentru că doresc ca ei să spună o dată ”stop”, mai nou văd că nu spun nici stop ca să plece, tocmai ca să dau această activitate la Piețe Prest. În paralel, am demarat ceea ce nu a făcut niciun primar în 30 de ani, să facem acea stație de tratare biologică exact cum spunea colegul dumeavoastră care ne este strict necesară nouă și așa nu vom mai depinde de nimeni. Ba, avem veriga întâi - groapa de gunoi, veriga doi nu o avem - stația de tratare biologică, veriga trei o avem și ne uităm unul la altul. Deci, am făcut tot ce este omenește posibil. Deci, chiar aici la investiții, nu puteți să îmi reproșați absolut nicimic. Iar faptul că am ținut cont și de părerile dumneaavoastră, tot timpul eu sunt un om deschis și tin cont de tot ce se spune dar nu spus politic. Cand a fost de susținut ați fost susținuți. Colegii mei v-au susținut ca acolo să nu se facă un garaj, un parc auto și împreuna cu dumneavoastră au susținut această idee. Vreau să spun că toată zona va fi un cartier. Dacă ați fi fost mai atent ați fi văzut că am demarat un PUZ prin care se mai prevede o stradă care vine în capătul străzii Izvorului ca să realizăm un debușeu pentru cei care stau în zona respectivă. Deci, de aici de vizavi de parc, să mai fie un pod care să coincidă cu capătul străzii Izvorului și acolo să se facă un sens giratoriu ca să dezvoltăm zona respectivă.

Domnul Crăciunescu Grigore: Mircea, în primul rând nu îți permit să minți referitor la acel împrumut. Nu am discutat despre acel împrumut acum...

Domnul primar Mircia Gutău: Minți, ai spus că ați aprobat împrumutul.

Domnul Crăciunescu Grigore: Am aprobat anii trecuți, nu anul acesta și nu este de râs și nu trebuie să spui că mint.

Domnul primar Mircia Gutău: Ai mințit, cum să nu spun acest lucru?

Domnul Crăciunescu Grigore: Întoarce camera înapoi să vezi.

Domnul primar Mircia Gutău: Ai mințit când ai spus că voi ați aprobat împrumutul. Voi ați fost împotriva împrumutului. Ați fost împotriva dezvoltării.

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu e adevărat. Ai un stil... Ai impresia că poti să intimidezi.

Domnul primar Mircia Gutău: Este stilul meu propriu.

Domnul Crăciunescu Grigore: Esti arogant.

Domnul primar Mircia Gutău: Ați aprobat?

Domnul Crăciunescu Grigore:Ne-am abținut.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu vă depășesc pe voi la aroganță.

Domnul Crăciunescu Grigore: Ai adus executia de casă?

Domnul primar Mircia Gutău: Ți-o dau acuma. Dar am făcut bretele și voi ați fost împotriva imprumutului.

Domnul Crăciunescu Grigore: Cand vom vedea executia de casă și pe ce s-au dus banii din imprumut.

Domnul primar Mircia Gutău: Ați cerut la comisii și nu vi s-a dat? Puteai să vii la mine.

Doamna Ionescu Diana Maria: Domnule Crăciunescu, de ce nu ați venit ieri la sedinta de comisie?

Domnul Crăciunescu Grigore: Cu cine să discut dacă primarul nu participă la sedintele de comisii?

Domnul primar Mircia Gutău: Unde scrie în lege că trebuie să participe primarul? Domnul Crăciunescu Grigore: E singurul care poate să răspundă.

Doamna Ionescu Diana Maria: Domnul primar, face parte din executiv si nu are dreptul să voteze.

Domnul Băzăvan Constantin spune că execuția bugetului a fost solictată în ședința precedentă.

Domnul viceprimar Vețeleanu Ninel Eusebiu: Domnule Crăciunescu, pentru dumneavoastră directorii din Primărie și Administratorul public sunt zero. Nu sunt persoane cu care să puteți discuta, ca să înțelegem și noi?

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu am spus ca sunt zero dar nu pot oferi răspunsuri lămuritoare.

Domnul primar Mircia Gutău: Dă-ți bine acolo la cameră.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listelor de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2020.

Întrunind 17 voturi ”pentru” și 4 abțineri (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) se aprobă bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020, cu o valoare totală de 233.116.500 lei - la partea de venituri și 233.116.500 lei - la partea de cheltuieli.

Bugetul pentru anul 2020, aprobat conform prevederilor de mai sus, este prezentat în structură pe surse de venit, titluri și capitole de cheltuieli, cu repartizare pe trimestre, conform anexelor, parte integrantă a acestuia, după cum urmează:

 • A. ANEXA NR. 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020 cu o valoare totală de 233.116.500 lei;

 • B. ANEXA NR. 2 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020 cu o valoare totală de 233.116.500 lei;

 • C. ANEXA NR. 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2020 cu o valoare totală de 9.920.000 lei, din care:

 • - 9.603.000 lei - finanțare din sursa buget de stat;

 • - 317.000 lei - finantare din sursa buget local.

 • D. ANEXA NR. 4 - Lista de investiții pe anul 2020 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local cu o valoare totală de 17.625.400 lei.

 • E. ANEXA NR. 5 - Lista de investiții pe anul 2020 - reabilitare termică blocuri de locuințe, cu o valoare totală de 510.000 lei.

 • F. ANEXA NR. 6 - Lista de investiții pe anul 2020 - total surse de finanțare, cu o valoare totală de 10.063.700 lei.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Urmează o serie de discuții vizavi de aspectele privind împrumutul aprobat anul acesta sau anul trecut.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, în valoare totală de 3.622.360 lei, conform anexei nr.1 la hotărârea adoptată.

Veniturile proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat estimate pentru anul 2020, în valoare totală de 3.622.360 lei, se constituie din următoarele surse:

 • - contribuția elevilor pentru servicii cazare (internate) și masă (cantine) - 1.528.760 lei ;

 • - contribuții preșcolari în grădinițele cu program prelungit - 1.492.000 lei;

 • - taxe și alte venituri în învățământ                               - 508.600 lei;

 • - alte venituri                                                        -       3.000 lei;

 • - sume din excedent pentru acoperirea golurilor de casă        -     90.000 lei.

Din veniturile proprii aprobate conform alineatului precedent vor fi finanțate următoarele categorii de cheltuieli, prezentate în anexa nr.2 la hotărârea adoptată:

 • - 463.600 lei - cheltuieli de personal;

 • - 3.158.760 lei - cheltuieli materiale.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2020 - Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Cu vot unanim se aprobă bugetul pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2020 - Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002, la valoarea totală de 2.903.006,89 lei - la partea de venituri, 2.900.000 lei - la partea de cheltuieli, și 3.006,89 lei fond de rezervă, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Sursele de finanțare ale bugetului pentru Fondul IID, în valoare de 2.903.006,89 lei sunt asigurate din:

 • • disponibil în cont din excedentul la 31.12.2019 -      266.156,89 lei

 • • contribuție din bugetul local          -                2.635.000,00 lei

 • • dobândă de încasat pe disponibil   -                    1.850,00 lei

Resursele Fondului IID estimate în valoare de 2.903.006,89 lei se repartizează după cum urmează:

 • 2.900.000,00 lei - cheltuieli privind dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente împrumutului BEI;

 • 3.006,89 lei - fond rezervă.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Direcției de Asistență Socială, cu o valoare totală de 34.937.200 lei, sumă repartizată prin bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

 • - 10.508.200 lei - cheltuieli de personal;

 • - 799.000 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii;

 • - 23.462.000 lei - cheltuieli cu asistență socială;

 • - 168.000 lei - alte cheltuieli (fond handicap).

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Direcției de Asistență Socială, aprobat conform prevederilor de mai sus, este prezentat în anexa la hotărârea adoptată, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificației.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asistență Socială.

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizelel favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Cu vot unanim se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice, cu o valoare totală de 4.407.000 lei, din care: 2.218.000 lei - subvenție de la bugetul local, 169.000 lei - subvenție de la bugetul de stat și 2.020.000 lei - contribuție întreținere persoane asistate.

Veniturile proprii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice provin din contribuția de întreținere a persoanelor asistate.

La partea de Cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 4.407.000 lei sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

 • - 2.783.900 lei - cheltuieli de personal;

 • - 1.623.100 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii.

Bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice, aprobat conform prevederilor de mai sus, este prezentat în anexa la hotărârea adoptată, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificației.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice.

La punctul șapte din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, as vrea să vă întreb dacă unul dintre criteriile de bază ale aprobării bugetului este cel al transparenței, nu același lucru se întâmplă și la executia bugetului să mă refer strict la cel al SCM-ului. Am aprobat și am susținut întotdeauna promovarea sportului si implicit tot ceea ce înseamnă Sport Club Municipal, dar când se discută de transparență lucrurile sunt simple și aici avem o problemă cu unul dintre directori, este vorba de domnul Țuc,a căruia de câteva săptămâni îi cerem și cu nonsalanță nu vrea să prezinte, desi l-am rugat omeneste, procesul verbal si modul cum au fost atribuite prime pentru personalul administrativ la sărbătorile de iarnă, pentru că se vehiulează niște zvonuri în mass media și ar trebui să demontăm aceste lucruri pentru că trebuie să fim corecți. Am cerut într-o sedintă de consiliu, am cerut la dezbaterea publică si omite să facă acest lucru. Nu stiu dacă este prezent sau nu, deci avem o problemă cu unul dintre directori. Nu sunt suspicios, dar as dori transparenta si atata timp cât am solicitat aprobarea Consiliului de Administratie pentru acordarea de prime la personalul administrativ, nu mă refer la jucătoare și dumnealui refuză, cum aș putea să mai aprob un buget? Am votat întotdeauna și am susținut. Răspundeți dumneavoastră, vă rog dacă aveți un răspuns.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu mă asteptam să aveți comentarii la punctul șase peste care ați trecut foarte ușor,ținând cont de faptul că l-ați ținut închis și ați jucat barbut în el...

Domnul Crăciunescu Grigore: Va rog frumos, să nu faceti referiri personale că eu nu am avut nicio treabă.

Domnu primar Mircia Gutău: Cei care ați condus Primăria. Când am preluat mandatul, Căminul de Bătrâni era loc de jucat barbut. Iar acum, la faptul că echipa e pe primul loc, se va califica cu siguranță în primele trei și joacă în Cupa Campionilor, vă deranjează foarte mult succesul? Puteati să mergeti foarte bine la membrii CA să vă dea informatii. Nu s-a incalcat cu absolut nimic legea.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnul Vețeleanu spunea că nu avem încredere. Uitati dovada. Vrem să ne convingem.

Domnul pimar Mircia Gutău: Cereți, faceți hârtie, adresă.

Domnul Crăciunescu Grigore: Să fac hârtie? Am autoritate. Sunt în consiliul local si am dreptul să primesc informatii. Unde este acum directorul?

Domnul primar Mircia Gutău: Nu știu, poate este la toaletă. Poate îl doare burta.

Domnul Crăciunescu Grigore: Din acest punct de vedere este o persoana care nu va face cinste pentru ca ascunde informatii pe care un oficial le cere.

Domnul primar Mircia Gutau: Sunt convins ca nu le ascunde, dar dumneavoastră va dati prea mare importanță. Cred că vă dati o prea mare importantă decat va da statutul.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, să ne prezentati dumneavoastră aceasta situatie cu primele acordate personalului administrativ.

Domnul primar Mircia Gutău: Da, o să vă dăm.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.

Întrunind 17 voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vîlcu Dumitru) se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Sport Club Municipal, cu o valoare totală de 11.011.400 lei, din care: 8.600.000 lei - subvenție de la bugetul local, 1.000.000 lei - subvenție de la Consiliul Județean Vâlcea, 1.250.000 lei -venituri proprii și 161.400 lei - sumă încasată din sponsorizări până la data prezentei hotărâri.

Veniturile proprii ale Sport Club Municipal provin:

 • a) venituri din prestări servicii;

 • b) venituri din activități sportive;

 • c) alte venituri;

 • d) donații și sponsorizări.

La partea de Cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 11.011.400 lei sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

 • - 1.474.000 lei - cheltuieli de personal;

 • - 9.537.400 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii.

Bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, aprobat conform prevederilor de mai sus, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificației.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

La punctul opt din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Direcției Administrării Domeniului Public, în valoare totală de 47.617.400 lei, sumă repartizată pe capitole, după cum urmează:

 • - 3.586.200 lei - CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”;

 • - 12.130.000 lei - CAP. 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

 • - 2.185.200 lei - CAP. 74 ”Protecția Mediului”;

 • - 29.716.000 lei - CAP. 84 ”Transporturi”.

Creditele bugetare aprobate conform alineatului precedente, în sumă de 47.617.400 lei, sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

 • - 9.079.400 lei - cheltuieli de personal;

 • - 38.445.000 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii;

 • - 93.000 lei - alte cheltuieli (fond handicap).

Bugetul pentru anul 2020 al Direcției Administrării Domeniului Public, aprobat conform prevederilor de mai sus, este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Administrării Domeniului Public.

Domnul primar Mircia Gutău: Referitor la lipsa directorului de la SCM să stiti ca si-a cerut voie si este cu echipa la meci la Bistrița.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Nu stiati ca este plecat ca ati spus ca este la toaleta?

Domnul primar Mircia Gutau: Stiam. Am considerat ca nu este important să fie prezent.

La punctul nouă din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu”, cu o valoare totală de 6.024.000 lei, din care 5.904.000 lei - subvenție de la bugetul local și 120.000 lei - venituri proprii.

Veniturile proprii ale Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” provin:

 • a) venituri din manifestări artistice;

 • b) alte venituri din prestări servicii și alte activități;

 • c) alte venituri (vânzări bilete).

La partea de Cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 6.024.000 lei sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

 • - 4.994.000 lei - cheltuieli de personal;

 • - 990.000 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii;

 • - 40.000 lei - alte cheltuieli (fond handicap).

Bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu”, aprobat conform prevederilor de mai sus, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificației.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Filarmonica ”Ion Dumitrescu”.

La punctul zece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal ”Ariel” pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement; și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal ”Ariel” pentru anul 2020

Cu vot unanim se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Teatrului municipal ”Ariel”, cu o valoare totală de 4.021.000 lei, din care 3.721.000 lei - subvenție de la bugetul local și 300.000 lei - venituri proprii.

Veniturile proprii ale Teatrului municipal ”Ariel” provin:

 • a) venituri din serbări și spectacole;

 • b) alte venituri din prestări servicii și alte activități;

 • c) alte venituri (vânzări bilete).

La partea de Cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 4.021.000 lei sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

 • - 2.730.000 lei - cheltuieli de personal;

 • - 1.291.000 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii.

Bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Teatrului municipal ”Ariel”, aprobat conform prevederilor de mai sus, este prevăzut în anexa la hotărârea adoptată, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificației.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Teatrul ”Ariel”.

La punctul unsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Amenajare Parc Ostroveni” și a cheltuielilor aferente acestuia - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Amenajare Parc Ostroveni” și a cheltuielilor aferente acestuia.

Cu vot unanim se aprobă proiectul "Amenajare Parc Ostroveni", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industrial dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1.

Se aprobă valoarea totală a proiectului "Amenajare Parc Ostroveni" în cuantum de 1.775.365,17 lei (inclusiv TVA).

Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 35.507,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Amenajare Parc Ostroveni".

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Amenajare Parc Ostroveni", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Se împuternicește Primarul Municipiului, domnul Mircia GUTĂU, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul doisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021- inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021.

Cu vot unanim se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei la hotărârea adoptată.

Consecință a aprobării rețelei școlare prevăzută la alineatul precedent, unitatea de învățământ preuniversitar de stat - Grădinița cu program normal nr.6, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Marin Sorescu nr.3A, pentru anul școlar 2020 - 2021, va avea program prelungit, rămânând ca structură arondată Școlii gimnaziale nr.13, devenind astfel Grădinița cu program prelungit nr.6.

La punctul treisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim, începând cu data de 01.03.2020, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea prin transformarea funcției vacante de asistent medical generalist, grad profesional principal, după cum urmează:

Nr. crt.

Direcție/Serviciu/Compartiment

Funcția contractuală de execuție

Nr. Posturi

actuală

transformată

1.

Serviciul Creșe și Asistență medicală unități școlare -Dispensar școlar nr.8

asistent medical generalist, grad profesional principal

asistent medical generalist

1

Modificarea prevăzută la alineatul precedent se regăsește în anexa - Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din hotărâra adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Resurse Umane.

La punctul paisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare.

Cu vot unanim se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Creșe și Asistență medicală unități școlare, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.185/2019 își încetează aplicabilitatea.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Resurse Umane.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi

Domnul consilier local Vîlcu Dumitru anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Domnul Crăciunescu Grigore: Fiind vorba de APAVIL, nu ma voi referi strict la statia de epurare ci, daca ar fi sa tin cont de o declaratie facuta de duneavoastră, domnule primar, prin care spuneti ca pana la finalul lunii februarie sau pana la finalull lunii martie va fi functionala reteau de canalizare din Copacelu si Cazanesti. Stiu ca pe o strada nici nu este inceputa reteaua de canalizare, e vorba de strada Dem Teodorescu. Dumneavoastra ati spus ca va fi functionala, dar pe aceasta strada nu este inceputa lucrarea.

Domnul primar Mircia Gutau: Spre deosebire de dumneavoastră, eu le explic oamenilor foarte clar pe teren, din casă în casă. Pe 29 februarie, luna aceasta are 29 de zile, va fi dată drumul la canalizare în Copăcelu și Căzănești, conform autorizatiei in zona respectiva. Deci, ce a fost prin de predecesori in autorizatie, pe programul ala european, pe toate strazile respective va fi dată drumul, cu exceptia caselor care sunt pe partea dreapta pentru ca sunt 33 de subtraversări, spre Tg. Jiu. Când s-a început canalizarea s-a început greșit. S-a făcut fiecare stradă în parte fără să se facă canalul colector. Cand am preluat mandatul am dat ordin sa mearga cu canalul colector și acum s-au adus cele 6 statii de pompare care s-au montat si mai sunt doua zile sa se racordeze la curentul electric si se racordează fiecare stradă, dar mai sunt casele prevăzute între străzi și mai trebuie să faci un sistem pentru ele. Toate străzile vor avea canalizare. Pentru cele de la drumul principal trebuie să mai facem o canalizare pentru acele case, dar astea nu au fost prinse in proiect. Ce a ramas nefacut: Dem Teodorescu si inca vreo doua stradute vor fi prinse pe o extindere, dar ce a fost proiect se va finaliza. Ce am promis va fi dat in folosinta pe 29 februarie si 86% canalizarea din Goranu tot pe 29 vom face recepția. Absolut toate statiile de pompare au fost montate.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008.

Întrunind 20 de voturi ”pentru” și o neparticipare la vot (domnul Vîlcu Dumitru) se completează Lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008 cu bunurile cuprinse în anexa la hotărârea adoptată.

Consecință a prevederilor alineatului precedent, se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului, cu societatea APAVIL SA, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, ce va fi avizat de către Primarul municipiului.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 338 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - Goranu utilizat ca drum acces - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 338 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - Goranu utilizat ca drum acces.

Cu vot unanim se declară ca bun de interes public local, imobilul - teren în suprafață de 338 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - Goranu, utilizat ca drum de acces.

Imobilul-teren prevăzut la alineatul precedent este identificat în planul de situație -anexă la hotărârea adoptată.

Se aprobă clasificarea ca stradă a drumului de acces declarat ca bun de interes public local conform prevederilor de mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 30.01.2020 referitoare la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acesteia - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnie președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe margine acelor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 30.01.2020 referitoare la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acesteia.

Cu vot unanim se modifică alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.6/30.01.2020 referitoare la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia, care va avea următorul conținut:

 • ”(3) Prețul concesiunii este de 334 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.130/2017, cu plata anuală a redevenței. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Urbanism.

La punctul optisprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în fața instanțelor judecătorești - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în fața instanțelor judecătorești.

Cu vot unanim se mandatează Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să reprezinte Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în toate litigiile prezente și viitoare, în care acesta din urmă este parte, aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

În executarea mandatului acordat conform prevederilor de mai sus, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea poate delega pe oricare dintre viceprimarii municipiului Râmnicu Vâlcea.

În temeiul mandatului de reprezentare acordat conform prevederilor de mai sus, Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea sau viceprimarul desemnat va semna toate actele procedurale care vor fi emise în numele și pe seama Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • . Mandatul acordat în condițiile prezentei este dat pentru actele judecății, inclusiv formularea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, excepții, concluzii scrise, cereri de probatoriu, căi de atac ordinare și extraordinare, acte de renunțare la judecată, tranzacții, cereri de legalizare, executare silită și alte asemenea, precum și pentru formularea răspunsurilor în cadrul procedurii prealabile reglementate de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În acțiunea de reprezentare a Consiliului Local, Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea sau viceprimarul delegat va împuternici la rândul său un consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului care să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în justiție, iar în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, necesare autorității publice locale, nu se pot asigura de către consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu acordul expres al Consililului Local, (pentru fiecare caz în parte), pot fi achiziționate servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, în condiții legii. _

Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.111/2003 își încetează aplicabilitatea.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății PIEȚE PREST SA cu privire la achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr. 305/90/2017* - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, în situația în care faci anumite lucruri trebuie să și îți asumi. Fiind primar al municipiului, dumneavoastră direct sau prin intermediul conducerii Piețe Prest, v-ați gândit la ceva când ați făcut acest lucru, dar ceva nu are logică. Din moment ce Piețe Prest a câștigat în fazele procesuale cu fostul irector de la Piețe Prest, ce sens mai are angajarea unui avocat extern care să ducă mai departe procesul?

Domnul primar Mircia Gutău: Doamna director, răspundeți dumneavoastră că eu obosesc.

Doamna Popescu Adriana, director societatea Piețe Prest: Noi am angajat avocat numai pentru Tribunal si nu pentru Curtea de Apel pentru că nu ne-ați dat mandat.

Domnul Crăciunescu Grigore: Ați câștigat la Tribunal?

Doamna Popescu Adriana: Da, am câștigat la Tribunal dar am solicitat să ne dati voie să luăm un avocat și pentru Curtea de Apel.

Domnul primar Mircia Gutău: Trebuie să ne apărăm șansele până la capăt pentru că a făcut apel. Înțelegeti, domnule Crăciunescu?

Domnul Crăciunescu Grigore: Eu înțeleg, dar eu la altceva vreau să mă refer. Atunci când restrictionezi drepturile cuiva chiar castigand alegerile, nu trebuie să lovesti intr-un director în funcție.

Domnul primar Mircia Gutău: Stai, că nu înțeleg care este problema.

Domnul Crăciunescu Grigore: Haideți să ne gândim, care este problema pentru care sunt aceste litigii în legătură cu drepturile pe care le solicită fostul director?

Doamna Popescu Adriana: Consiliul de Administratie al societății a constatat că nu si-a îndeplinit indicatorii de performanță fostul director și nici mandatul nu a fost îndeplinit. Acesta a fost motivul de încetare a mandatului.

Domnul Crăciunescu Grigore: Indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație sau de Adunarea Generală?

Domnul primar Mircia Gutău: Stați un pic. Dumneavoastră nu ați înteles, domnule Crăciunescu. Vreti să nu ne apărăm sansele la Curtea de Apel?

Domnul Crăciunescu Grigore: Aveți consilieri juridici. E dreptul nostru să ni le apărăm. Avem consilieri juridici.

Domnul primar Mircia Gutău: Este o obligatie și trebuie să facem în asa fel încât să ne apărăm drepturile, ca să câștigăm procesul și trebuie să avem specialiști.

Domnul Băzăvan Constantin: Da, este întradevăr o obligatie să ne apărăm drepturile, cum zice domnul primar, dar totodată această decizie cred ca a venit ca urmare a unor consultări cu consilul de administratie cat si a oficiului juridc care si-a dat girul pentru acea decizie ca să fie perfect legală pentru că altfel nu se putea. Cred că, în cazul acesta, suntem puși intr-o pierdere de bani indiferent de ce parte ne situăm. În momentul în care câștigăm noi va trebui să plătim onorariul la avocat, în momentul în care va câștiga celălalt va trebui să îi dăm lui banii.

Domnul primar Mircia Gutău: Altă variantă nu există.

Domnul Băzăvan Constantin: Varianta este să folosiți consilierii juridic și să nu angajăm avocat. Dacă suntem siguri că am făut un lucru legal, persoana care a semnat și cei de la Oficiul Juridic de cetrebuie să mai intervenim cu un alt avocat, dacă așa au stat lucrurile și nu a fost nicio părere personală. Cel care a dat această decizie să și-o asume. Da, domnule eu sunt sigur.

Domnul primar Mircia Gutău: Tinere, tu vrei să pierdem procesul? După aia să îmi scoateti ochii că am pierdut procesul

Domnul Băzăvan Constantin: Să nu pierdem bani.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule secretar, explicați dumneavoatsră.

Domnul secretar Ion Didoiu: Este un proiect de hotărâre care reglementează o normă de procedură. Dacă Piețe Prest la fond, conform obligației legale, a avut din partea Consiliului Local mandat să angajeze un avocat, acesta a reprezentat socitatea si a castigat procesul. S-a declarat apel și acum în faza procesuală de apel, Piețe Prest este obligată tot pe lege să ceară mandat în ontinuare de la același Consiliu Local pentru reprezentare, de data aceasta a solicitat până la finalizarea tuturor fazlor procesuale ca să nu mai fie necesar alt mandat.

Domnul primar Mircia Gutău: Ați înțeles domnule consilier?

Domnul Băzăvan Constantin: Da, vreau să știu unde este responsabilitatea materială a celui care a semnat acel document?

Domnul primar Mircia Gutău: Funcție de rezultatul procesului, dacă se pierde procesul și se dovedește că acel consiliu de administrație a greșit va răspunde, dar dacă nu se pierde?

Domnul Băzăvan Constantin: Dacă e sigur pe decizie nu va pierde.

Domnul primar Mircia Gutău: Dumneavoastră garantați care va fi soluția instanței? Puteți garanta?

Domnul Băzăvan Constantin: Nu, dar poate nu ajung în faza de proces. Dau decizia care trebuie fără să ajung la faza de proces.

Domnul Crăciunescu Grigore: As vrea să fac o completare la ceea ce a spus doamna Popescu. Dumneavoastră ați spus că nu a îndeplinit indicatorii de performnță pe care îi stabilește cine?

Doamna Popescu Adriana: Consiliul de Administrație.

Domnul Crăciunescu Grigore: Si îi aprobă cine?

Doamna Popescu Adriana: Consiliul de Administrație.

Domnul Crăciunescu Grigore: Si Adunarea Generală. Vreau să vă spun că în 2016 am făcut parte din AGA alături de doamna Bobeanu și doamna Preda, la Piețe Prest, în mandatul în care a fost și domnul Tăbârcă și nu imi amintesc cel puțin până în clipa de față dacă au fost criterii de performanță neîndeplinite.

Domnul primar Mircia Gutău: Asta o să vedem după proces.

Doamna Popescu Adriana: S-a solicitat consiliului de administratie să verifice indicatorii de performanță si asta a făcut. Nu a realizat indicatorii de performanță pe anul 2016 și ce trebuia să facem?

Urmează o serie de discutii suprapuse care nu pot fi redate.

Domnul Băzăvan Constantin spune că se poate câștiga fluierând și fără avocat.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că era mandatul doamnei Popescu Adriana în 2016.

Doamna Popescu Adriana spune că nu a fost.

Domnul viceprimar Vețeleanu Ninel Eusebiu spune că a fost dat un mandat pentru Piețe Prest sa angajeze avocat și nimeni nu a comentat și acum sunt comentarii că ne apărăm interesele.

Domnul Băzăvan Constantin spune că s-a câștigat în primă fază și s-a constatat că dosarul este foarte ușor și nu e nevoie de avocat.

Domnul primar Mircia Gutău: Legea ne impune să ne apărăm. Mă doare capul. Asa stii tu că trebuie să ne apărăm?

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății PIEȚE PREST SA cu privire la achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr. 305/90/2017*.

Întrunind 16 voturi ”pentru” și 5 ”abțineri” (următorii consilieri locali: Condescu Daniel, Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea, Băzăvan Constantin și Vâlcu Dumitru), Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății PIEȚE PREST SA, își exprimă acordul cu privire la achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a acesteia în dosarul nr.305/90/2017* până la soluționarea definitivă a litigiului și se mandatează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea PIEȚE PREST SA să aprobe achiziționarea acestor servicii.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea PIEȚE PREST SA.

La punctul douăzeci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar al Societății APAVIL SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarele nr. 1581/90/2019 și nr. 3019/90/2019 -inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Vîlcu Dumitru anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, tot cu dumneavoastră vrem să lămurim câteva aspete.

Domnul primar Mircia Gutău: Da, aveți ce aveți cu mine.

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu, dar sunteți singura voce autorizată, pentru că restul să ne spună ce aveți dumeavoastră aprobat.

Domnul primar Mircia Gutău: Asta este părerea voastră. Când eram la voi comentam și atunci si erati si voi preș.

Domnul Crăciunescu Grigore: As vrea să vă întreb legat de această speță. Dacă în speța de la Piețe Prest era vorba de criteriile de performanță, în această speță ne poate spune cineva de la APAVIL, aici cărui fapt se datorează litigiul de muncă? Acolo a fost că nu a îndeplinit criteriile și merită sancționat și să mai și bani la buget.

Doamna Ciobanu Daniela Elena: Vă răspund eu. Acestea sunt litigii de muncă cu angajați ai societății APAVIL. Unul este cu domnul Câmpeanu care am înțeles că a fost în comisia de disciplină și i s-a desfăcut contractul de muncă și în celălalt este vorba de o doamnă care la fel a fost în comisia de disciplină și i s-a redus salariul pe câteva luni de zile și acum solicită daune morale de 10.000 Euro.

La întrebarea domnului Crăciunescu Grigore dacă este vorba de prima fază procesuală, doamna Ciobanu Elerna Daniela răspunde că da întrucât ambele sunt la Tribunal.

Domnul Crăciunescu Grigore: Deci, până în momentul de față nu am avut speța asta și nu-mi amintesc ca vreodată APAVIL-ul să solicite către Consiliul Local aprobare pentru avocați. Acum de ce o face?

Din sală: Este o minciună. Eu sunt Cîmpeanu Daniel, iar dânsa nu este reprezentantă a APAVIL-ului.

Doamna Ciobanu Daniela: Sunt în Consiliul de Adfministrație de la societatea APAVIL.

Domnul primar Mircia Gutău: Tu, habar nu ai.

Domnul Cîmpeanu Daniel: Dumneavoastră nu aveți habar, domnule primar.

Domnul primar Mircia Gutău: Să vorbești când îți dă voie. Ieși afară. Da?

Doamna președinte de ședință, consilier local Ionescu Diana Maria: Vă rog să respectați ordinea în ședința de consiliu.

Domnul primar Mircia Gutău: Cum îți permiți să vorbești în timpul ședinței, fără să ceri voie? Cheamă Poliția de afară să îl scoată afară.

Domnul Cîmpeanu Daniel: Poliția să scoată infractorii afară.

Doamna Ciobanu Daniela: Conform Ordonanței 26/2012, adunarea generală la societățile comerciale aprobă achiziționarea acestor servicii, cu mandat din partea Consiliului Local.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, aș vrea să o întreb pe doamna, dacă la Piețe Prest SA am înțeles că sunt doar doi consilieri juridic, la APAVIL din materialele prezentate înțeleg că sunt cinci. Din cei cinci consilieri juridici nu este niciul pregătit care să reprezinte un astfel de caz și fără să se angajeze avocați?

Domnul primar Mircia Gutău: Din punctul meu de vedere, nu.

A venit polițistul local.

Domnul primar Mircia Gutău: Vă rog să îl dați afară. A vorbit neîntrebat. Scoate-l afară.

Doamna Ciobanu Daniela: Pentru a nu exista interpretări pentru că sunt colegi, conducerea societății a considerat necesar ca să fie angajați avocați.

Domnul primar Mircia Gutău: Vă rog să vă faceți treaba.

Polițistul Local: Vă rog să părăsiți sala.

Domnul Cîmpeanu Daniel: Nu am făcut nimic.

Domnul Băzăvan Constantin: Dacă au fost în comisia de disciplină înseamnă că au fost parcurse toate etapele.

Domnul primar Mircia Gutău: Băi, Pană, voi ce faceți? Stop. Respectați legea.

Polițist Local: Haideți, să ieșim din sală.

Domnul Cîmpeanu Daniel: Vă rog să nu puneți mâna pe mine. Nu am făcut nimic.

Polițist local: Vă rog să părăsiți sala.

Domnul Cîmpeanu Daniel: Nu am făcut nimic. Puteți vedea pe cameră. Haideți, nu puneți mâna pe mine, domnule, că nu am făcut nimic.

Domnul primar Mircia Gutău: Respectați legea.

Domnul Cîmpeanu Daniel: Nu puneți mâna pe mine.

Au ieșit din sală polițistul local, domnul Cîmpeanu Daniel și încă două persoane.

Domnul primar Mircia Gutău: Continuați.

Domnul Băzăvan Constantin: Dacă au fost în comisia de disciplină înseamnă că au fost respectate toate fazele în comisie, cu convocarea persoanelor în comisia de disciplină și înseamnă că suntem în deplină legalitate cu acele respective și pentru ce mai trebuie să anagajem neapărat un jurist având juristi acolo? Chestia asta cu sunt colegii mi se pare puerilă pentru că, înainte de a fi colegi domnul cu juriștii de acolo, juriștii sunt angajații societății și trebuie să răspundă la cererea conducerii.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule consilier, pot să vă răpsund. Deci, vechea conducere și puteți să îl întrebați pe Jianu că este la dumneavoastră la partid, au desființat departamentul juridic și a împărțit juriștii pe la diferite servicii, care au alte atribuții. Acum, ca să își apere interesele suntem obligați să îi dăm mandat APAVIL ca să își angajeze un avocat, până vom aproba o nouă organigramă și vom face lucrurile așa cum trebuie.

La întrebarea domnului Poenaru Constantin Mircea referitoare la asumarea responsabilității de către societate, domnul primar Mircia Gutău spune că societate trebuie să își apere interesele. ”Dacă unul nu vine la servici și urlă și țipă, trebuie să iei măsuri. Este corect ce spun? Atunci nu este normal să te aperi în instanță? Sunt zeci de cazuri care au fost neglijate, neapărate și te-ai trezit că instanța pe procedură a dat câștig de cauză și te pune să plătești salariile respective. Pentru o mie de lei sau cât va lua avocatul mi se pare normal să se apere societatea”.

Domnul Băzăvan Constantin: În ce litigii ne reprezintă juriștii de la APAVIL, dacă nu pot să ne reprezinte în acest litigiu destul de simplu dacă omul a fost dat legal afară, nu suntem în stare să apere? Ei ce fac?

Domnul primar Mircia Gutău: În probleme delicate.

Domnul Crăciunescu Grigore: Legat de acest subiect, dumneavoastră spuneți că vechea conducere a desființat departamentul juridic, dar organigrama a fost aprobată cu nonsalanță. Oricum actuala conducere este agreată de dumneavoastră sau de marea majoritate, ați făcut ceva de doi-trei ani încoace de când este actuala conducere să faceți structura Biroului Juridic care să asigure toate spețele.

Domnul primar Mircia Gutău: Da, știi ce am făcut cel mai important? Nu am falimentat APAVIL-ul? Era falimentat. Faptul că ne-am zbătut cu forțe ieșite din comun ca să finalizăm proiectul acesta pe fonduri europene că altfel ne imputa nouă, Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, 100 de milioane de euro. Ne blocau conturile. Faptul că s-a lucrat zi și noapte, faptul că am obținut o aprobare, o derogare și de la fostul guvern și de la actualul guvern o prelungire pentru finalizarea proiectului, acesta este marele succes pe care l-am făcut. Faptul că s-a redus numărul de locuri de muncă și s-a interzis ca directorul să mai angajeze non stop..

Domnul Poenaru Constantin Mircea: S-au mai făcu angajări și se mărește numărul de locuri.

Domnul primar Mircia Gutău: Vreu să vă spun că și acum mai angajăm muncitori pentru că se pensionează și avem nevoie de muncitori. Nu se poate mări numărul de locuri. Câte s-au aprobat în Consiliul Local, acele sunt. Nu poate fi mărit, dar în momentul în care doi se pensionează se angajează. Chiar avem nevoie de muncitori. Suntem înnebuniți să găsim lăcătuși, electricieni, să căutăm meseriași, dar să mărim numărul de locuri nu se poate.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Refaceti compartimentul juridic.

Domnul primar Mircia Gutău: Voi supune aprobării consiliului local organigrama APAVIL care va fi dură, așa cum trebuie. Să tăiem din personalul TESA, câți mai pleacă, cum va crește numărul muncitorilor pentru că avem nevoie de echipe de intervenție pentru că în momentul de față avem intervenții și nu avem decât doua-trei echipe. Asta este bătălia pe care o ducem. Am făcut acel învățământ dual și sperăm ca anul viitor ne mai ies copii pregatiti pe care să îi putem angaja. Le-am spus să facă contract cu învățământul dual ca să angajeze meseriași. Acestea sunt problemele cu care ne confruntăm în mod real.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, este un lucru bun dacă ați luat această decizie și v-as ruga să țineți cont ca măcar unul dintre juristi să fie pregătit pe litigii de muncă și nu toți pe zona comercială și la litigii de muncă nu avem personal.

Domnul primar Mircai Gutău: Domnule Crăciunescu, eu asta am vrut. Să fie un departament juridic, unul să fie pe lutigii de muncă, unul să semneze contracte de legalitate. Nu mai semnează niciunul. Când semnează un contract toți evită să semneze.

La remarca domnului Băzăvan Constantin ca să îi trimită acasă dacă refuză să semneze, domnul primar răspunde că trebuie să angajăm avocați.

Domnul Băzăvan Constantin: Faceți comisie de diciplină, îl chemati și îi dati să semneze.

Domnul primar Mircia Gutău: Ați văzut speța. Mă filmează și mă dă și pe post.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar al Societății APAVIL SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarele nr. 1581/90/2019 și nr. 3019/90/2019.

Întrunind 16 voturi ”pentru”, 4 ”abțineri” (următorii consilieri locali: Condescu Daniel, Crăciunescu Grigore, Poenaru Constantin Mircea și Băzăvan Constantin) și o neparticipare la vot (domnul Vîlcu Dumitru), Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar al societății APAVIL SA, își exprimă acordul cu privire la achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a acesteia în dosarele nr.1581/90/2019 și nr.3019/90/2019, până la soluționarea definitivă a litigiilor, mandatându-se, în acest sens, reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să aprobe achiziționarea acestor servicii.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2019 - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: majoritate simplă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2019.

Cu vot unanim se aprobă Raportul privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2019, conform anexei la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Asistență Socială.

Doamna președinte de ședință, consilier local Ionescu Diana Maria: Întrucât a expirat mandatul meu de președinte de ședință este necesară alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 (trei) luni, respectiv: martie, aprilie și mai 2020 și se adoptă hotărâre cu majoritate simplă.

Domnul Lețu Fănel propune pe domnul Apostolescu George Florian pentru funcția de președinte de ședință.

Nemaifiind alte propuneri, se supune aprobării propunerea privind desemnarea domnului Apostolescu George Florian ca președinte de ședință pentru următoarele 3 (trei) luni, respectiv: martie, aprilie și mai 2020.

Cu vot unanim se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier Florian-George Apostolescu, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: martie, aprilie și mai 2020.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului Local din data de 18 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Diana Maria IONESCU

jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.