Proces verbal din 16.07.2020

13. Proces-verbal al sedintei extraordinare 16 iulie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 16 iulie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.b) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr. 2262 din 14.07.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul secretar general Didoiu Ion, precum și 16 consilieri locali, inițial, din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit la apelul inițial următorii: Apostolescu George Florian, Chisalom Dumitru, Dobrete Florentina Adina, Nuică Ionuț Eduard, Olteanu Marin și Vîlcu Dumitru.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: Bună ziua! Deschid ședința extraordinară a Consiliului Local, de astăzi, 16 iulie 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 16 iulie 2020, este legal constituită prin prezența unui număr de 16 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: În continuare, dau cuvântul primar Mircia Gutău pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.Ănainte de a supune aprobării ordinea de zi retrag proiectele înscrise la punctele 3 și 4. Supun aprobării, în temeiul prevederilor art.135, alin.(7) din Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare de astăzi, 16.07.2020, care se aprobă cu majoritate simplă.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 • 3. Proiect de hotărâre privind clarificarea regimului juridic al imobilului teren în suprafață de 278 m.p., situat în strada Decebal nr.5, înscris în cartea funciară nr.55359 și stabilirea oportinității demarării procedurilor de vânzare a acestuia -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 • 5. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din sesiunea 2020 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar general Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Gutău Mircia: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următoarele puncte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL S.A. - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator primarul municipiului.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Mircia Gutău: V-aș ruga ca după terminarea ședinței să mai rămâneți pentru că vin arhitecții care fac sf-ul pentru bazinul de înot din Ostroveni și sunt două variante pentru care vă rog să vă exprimați punctul de vedere pentru a vedea ce anume urmează să facă și pe ce variantă să meargă să finalizăm proiectul.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele înscrise pe ordinea de zi. Astfel, la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020, inclusiv Raportul de completare nr.243370 din data de 14.07.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

La întrebarea domnului Grigorescu Remus de unde provine suma de 6,76 milioane care suplimentează bugetul de unde vine, doamna Narcisa Colțoși, director Direcția Economico-Financiară spune că majorarea se face cu 4,230 milioane din care 4,100 cereri de rambursare încasate pe fonduri europene și 130.400 pentru Școala Colonie Nuci. Suma respectivă se referă al celelalte rectificări bugetare aprobate până acum din februarie și până acum și provin din cereri de rambursare fonduri europene, subvenția de la SCM. Marea majoritate a rectificărilor vin ca urmare a cererilor de rambursare fonduri europene.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020, inclusiv Raportul de completare nr.243370 din data de 14.07.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară.

Cu vot unanim se rectifică bugetul local pentru anul 2020, în plus cu suma de 4.230.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, acesta ajungând la valoarea totală de 244.108.100 lei.

Se aprobă utilizarea sumei de 254.000 lei - CAP.65 ”Învățământ”, în cadrul secțiunii funcționare.

Se aprobă transferul sumei de 71.200 lei în cadrul CAP.67 ”Cultură, recreere și religie” din secțiunea funcționare - Sport Club Municipal, în secțiunea dezvoltare -Municipiul Rm. Vâlcea.

Se majorează cu suma de 3.205.000 lei Anexa nr.4 - ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local”, aceasta ajungând la valoarea de 22.483.800 lei.

Se majorează cu suma de 988.200 lei Anexa nr.6 ”Lista obiectivelor de investiții -anul 2020”, aceasta ajungând la valoarea de 24.217.600 lei.

Influențele din această rectificare se regăsesc prezentate în anexele parte integrantă a bugetului local după cum urmează:

Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020", suplimentată cu suma de 4.230.400 lei și o valoare totală rectificată de 244.108.100 lei, din care 242.510.100 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 excedent an 2019.

Anexa nr.2 - "Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020", suplimentată cu suma de 4.230.400 lei, precum și modificată în structură, având o valoare totală rectificată de 244.108.100 lei.

Anexa nr.3 - "Situație privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2020", suplimentată cu suma de           210.000 lei și o valoare totală de 10.130.000 lei.

Anexa nr.4 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local", suplimentată cu suma de 3.205.000 și o valoare totală rectificată de 22.483.800 lei.

Anexa nr.6 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020" - suplimentată cu suma de 917.000 lei și o valoare totală de 24.146.400 lei.

Anexa nr.5, parte integrantă a bugetului, rămâne nemodificată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin virare de credite bugetare în sumă de 186.600 lei, de la CAP.84 ”Transporturi”, la CAP.74 ”Protecția mediului” - 160.000 lei și CAP.67 ”Cultură, recreere și religie” - 26.600 lei.

Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art.1, în sumă de 43.434.400 lei, este prezentat în anexa la hotărârea adoptată și este repartizat pe capitole, astfel:

 • - 3.312.800 lei - CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie”;

 • - 11.580.000 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

 • - 2.345.200 lei - CAP. 74 ”Protecția Mediului”;

 • - 26.196.400 lei - CAP. 84 ”Transporturi”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Administrării Domeniului Public.

Punctul trei din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind clarificarea regimului juridic al imobilului teren în suprafață de 278 m.p., situat în strada Decebal nr.5, înscris în cartea funciară nr.55359 și stabilirea oportinității demarării procedurilor de vânzare a acestuia - inițiator Primarul municipiului, a fost retras de pe ordinea de zi.

Punctul patru din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului, a fost retras de pe ordinea de zi.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din sesiunea 2020 - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Grigorescu Remus: Este lăudabilă inițiativa dumneavoastră și vă felicit pentru acest lucru. Dar cred că ar trebui să găsim o soluție si rog executivul să gândim pe viitor și finanțarea unor programe remediale pentru copii care nu au fost al evaluarea națională. Să ne gândim că avem câteva școli în care practic elevii nici nu s-au prezentat la evaluarea națională și cred că ar trebui găsite soluții ăîn sensul acesta mai ales că vorbim de scoli care au și finantare europeană. Dacă se poate ca executivul îmrepună cu compartimentul avizat să găsim soluții pentru demararea unor programe remediale în acest sens pentru că și acești copii trebuie să se regăsească în sistem.

A venit domnul Nuică Ionut Eduard și sunt prezenți la ședință 17 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul primar Mircia Gutău: Aveți dreptate și noi ne-am gândit la acest lucru dar aici este atributul Inspectoratului Școlar care vine cu norma de școlarizare. Noi, ce am făcut ca Primărie am făcut acel învățământ dual, școala profesională. Ne-a fost foarte greu la început să convingem oamenii, să convingem mentalități să accepte să facă o școală profesională. Deja dacă în primul an au fost 112 acum avem 238 de elevi înscriși și e un lucru formidabil. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate și trebuie găsită o soluție iar aici doar Inspectoratul Școlar poate veni cu o soluție. Referitoar la sumă vreau să vă spun că suntem printre puținii din țară care am aprobat asemenea sume: 4000 pentru cei care au luat balacalaureatul cu 10 și 3000 pentru cei de la evaluarea națională care au luat 10. Profit de prezența consilierilor liberali poate insistă la Guvern să ne transmită acele mult trâmbițate burse pentru elevi, pentru că nici guvernul PSD și nici guvernul libelar nu au alocat bani pentru bursele pentru elevi. Noi avem alocați 2 miliarde de lei cu aprobarea dumneavoastră. Bursa este foarte mică pentru că avem copii foarte buni și dacă ar veni banii de la Gurvern am putea aloca sume mai substanțiale. Vă mulțumesc.

Domnul Grigorescu Remus spune că legea educației naționale permite autorităților locale să aloce fonduri și cred că situația aceasta o știe și doamna Adina Dobrete și cred că pe viitor trebuie gândit. Insist pe ideea ca pe viitor, că vom fi noi sau alții, trebuie gândită ideea finanțării unor programe remediale pe zona aceasta.

Domnul primar Mircia Gutău spune că trebuie să vină fonduri și de la bugetul de stat, pentru că și pentru COVID au spus că vin bani și nu au venit. Când ajung sus uită d epromisiuni. Trebuie să vă spun că învățământul dual este o soluție. Sunt firme care au venit și contribuie cu sume pentru acest învățământ. La Colegiul Energetic am amenajat condiții de trei stele și laboratoare super dotate. Copii au condiții excelente pentru învățământ.

A venit domnul Nuică Ionut Eduard și sunt prezenți la ședință 17 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din sesiunea 2020.

Cu vot unanim se aprobă premierea elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, organizat pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul 2020, și la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, așa cum sunt prezentați în hotărârea adoptată.

Se aprobă acordarea sumei de 3.000 lei/elev pentru cei 16 (șaisprezece) elevi care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, organizat pentru absolvenții clasei a VlII-a din anul 2020.                              ’                                    ’

Se aprobă acordarea sumei de 4.000 lei/elev pentru cei 13 (treisprezece) elevi care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020.

Pentru premierea elevilor prevăzuți la art.1, se aprobă suportarea din bugetul local al muncipiului, de la Cap.67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei totale de 100.000 lei.

Premierea elevilor se va face în cadrul unui eveniment festiv, în prezența mass-media, la un moment stabilit de comun acord cu elevii premianți și cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

La primul punct suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL S.A. - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008 - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL S.A. - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008.

Cu vot unanim se aprobă completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu următoarele bunuri cu destinația de sediu de birouri pentru desfășurarea activității specifice:

 • - "Imobil cu alte destinații corpul A sediul DEF", situat în str. Carol I nr.3-5, având numărul de inventar DP01368 și valoarea de inventar 925.289 lei ;

 • - "Imobil cu alte destinații corpul B sediul DEF", situat în str. Carol I nr.3-5, având numărul de inventar DP01369 și valoarea de inventar 724.371 lei.

Bunurile descrise la alineatul precedent se concesionează societății APAVIL SA până la finalizarea transferului dreptului de proprietate a imobilelor situate în str. Carol I nr. 3-5 - către societatea APAVIL SA, respectiv în str. Dacia nr.4 - către Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Consecință a prevederilor de mai sus, se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului, cu societatea APAVIL SA, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, ce va fi avizat de către Primarul municipiului.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Domnul primar Mircia Gutău : Vreau să fac o lămurire aici. Stiti că am mutat Direcția de Impozite și Taxe la Arenele Traian, spațiul respectiv a rămas liber și vrem să îi dăm o utilitate. Adunăm societatea APAVIL din spațiile de pe Dacia și de prin Nord în aceeași clădire. Să nu creadă cineva că le dăm gratis. Nu. Le concesionăm acum și în perioada următoare se face evaluarea spațiilor de pe Dacia și vom face schimb. Primăria devine proprietar pe spațiile de pe Dacia iar dumnealor vor deveni proprietari pe spațiile de pe Carol I unde să își facă un sediu modern pentru că nu e posibil să urci să plătești apa și vezi directorul în birou cu alte persoane. Pot să aibă și spații de arhivă la subsol. După ce facem evaluare venim în consiliul local pentru efectuare schimb dar mai durează.

La punctul doi suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal, prin diminuarea subvenției acordată Sport Club Municipal din bugetul local pe anul 2020 cu suma de 71.200 lei, sumă ce va fi alocată în Anexa nr.6 - Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - total surse de finanțare, precum și prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 71.200 lei.

Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alineatului precedent și prezentat în anexa la hotărârea adoptată, rămâne la aceeași valoare totală de 10.005.600 lei, astfel :

VENITURI

 • - 71.200 lei subvenții instituții publice ;

 • + 20.000 lei sponsorizări ;

 • + 51.200 lei venituri din reclamă și publicitate.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

La Capitolul Informări are loc prezentarea proiectului ”Amenajare Centru multifunctional de relaxare și agrement din Ostroveni”, de către reprezentanții Studio T Arhitect SRL.

Domnul Ciobanu Toma face prezentarea investiției existente și istoricul acestei construcții care la ora actuală este executată în proporție de 30-40%. Punctele slabe identificate se referă la infiltrațiile de apă din subsolul clădirii pentru care au fost puse poze. Investiția a avut la bază un bazin existent al ștrandului. Studiile geotehnice d ela acel moment arătau că apa era deja foarte ridicată de la 30 cota terenului până la 2,50. Investiția a fost demarată dar apa din infiltrații a intrat în subsolul clădirii. S-au făcut alte expertize în ideea de a stopa infiltrațiile de apă. Măsurile propuse prin acestea nu au garanția că se vor elimina complet infiltrațiile. S-a analizat investiția pe două scenarii diferite: Una pentru menținerea centrului multifuncțional, centru spa și la nivelul subsolului spațiile cu albastru trebuie să renunțăm definitiv la ele prin betonare și ridicarea cotelor bazinelor pentru a renunța la infiltratii și se pot afecta infiltratiile bazinelor. Vor rămâne funcțiunile inițiale din proiect, iar la etaj II acele spații de alimentație publică si zona de terasă pentru piscină. Există o terasă la etaj ca zonă de relaxare. Scenariul II refunctionalizarea spațiului fiind un centru de agrement, relaxare, multifuncțional pentru orice activitate social-culturală, sportivă, artistică, tehnică, științifică. Locuri de joacă pentru copii, pentru adolescenți, activități pentru seniori cu interconectitate intre ele. La parter se pot realiza patru spații diferite. In varianta propusă d enoi grupurile sanitare ocupă o suprafață mai mică, reununțând la dușuri și vestiare. S-a analizat posibilitatea unei extinderi a etajului II, o crestere a suprafeței construite până la 1500 de m.p. Ce e cu verde este etajul I care se extinde pe toată suprafața bazinelor creste suprafata construită până la 8000 m.p. acum fiind vreo 6.500. Instalatiile piscinelor nu ar mai fi necesare și ventilatia ar fi mult mai simplă. La nivel de buget am avea trei bugete separate. Bugetul initial estimat in anul 2017 este de 5.023.340 de euro, adică 717 euro/m.p. pentru 6500 m.p. construiti. In varianta păstrării funcțiunii actuale valoarea ar fi de 6.031.800 euro, respectiv 860 euro/m.p. Dacă discutăm de varianta 2 pentru centru multifuncțional de relaxare și agrement, refuncționalizarea zonei bazinelor și spațiile adiacente o valoare de 4.957.500 euro, aproximativ 578 euro/m.p. pentru o suprafață de 9000 m.p. construiti. Pe funcțiunea actuală este în acord cu funcțiunea ștrandului existent, arhitectura duce spre ideea de spa, dar costul de exploatare este reativ mare si nu stim ce se va intâmpla in timp cu acea hidroizolația bazinelor și infiltratiile de apă și există incertitudine vizavi de aceste aspecte pentru că este o zonă foarte inundabilă. În scenariul doi creștem suprafața contruită și costurile de exploatare sunt mult mai reduse și cu posibilitatea de folosite a tuturor spațiilor interioare diferite ca dimensiuni. Se mizează foarte mult pe faptul că în zonă sunt foarte multe locuinte colective și acest spațiu poate fi util pentru această zonă nou dezvoltată.

La întrebarea domnului Poenaru Constantin Mircea dacă la prima variantă se mai infiltrează apă pentru că din prezentare reiese că vor mai fi infiltratii și nu se garantează altceva...

Domnul Băzăvan Constantin: Se fac construcții în mare și nu putem să rezolvăm situația unor infiltratii aici?

Domnul primar Mircia Gutău: Le facem in mare dar le facem de la inceput cum trebuie. Hai să nu dezgropăm. Bazinul pe care s-a construit nu a fost hidroizolat și e greu să rezolvi situația.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Stim că sunt două variante, dar din ce a spus domnul prima variantă pică.

Domnul primar Mircia Gutău: Trebuia să prezinte două variante pentru că așa este corect dar în prima variantă nu garantează nimeni că nu se mai infiltrează apă.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, poate nu ar fi rău să avem cu toții o altă abordare în sensul următor: investiția pentru finalizarea centrului spa va costa 5 milioane si ceva de euro, investiția pentru centrul multifunctional costă 4 milioane jumate de euro. Dumneavoastră și noi, consiliul local ar trebui să vedem ce este important pentru acest oraș. Dacă ne raportăm că în zonă este dezvoltată chiar și pentru 3 luni de zile pe an partea de spa poate nu ar fi rău să luăm în considerare că orașul ăsta are nevoie de spa pentru că nu există niciunde, că nu se face sport de performanță nautic, că cei care doresc să facă duc copiii la Pitești cea mai apropiată pentru că știu familii din oraș și atunci poate nu trebuie să ne grăbim în acest moment să luăm o decizie pe o variantă propusă de dumnealor poate vor mai fi si altii care vin cu alte soluții. Investitia este mare si cred că faza in care ne aflăm noi s-ar putea să nu avem altă sursă de finanțare decât bugetul local si eventual bugetul de stat.

Domnul primar Mircia Gutău: Buget local cu siguranță, buget de stat nu și nici fonduri europene. Investiția este începută din anul 2011 și s-a greșit atunci când s-a început. S-a luat de bun acest bazin ca si cum ar fi fost izolat. In momentul de față, ei nu sunt primii arhitecti. Au venit si de la Pitesti și cei inițiali și au dat soluții, dar vreti să mergem non-stop din greseală în greseală? Raportat la ceea ce ati spus dumneavoastră eu vreau să vă spun că deja am trimis la Ministerul Dezvoltării pentru două piscine de înot. Sunt convins că mă veți sprijini și vom face una în Ostroveni și una in Nord. Ce facem cu trei pentru că costurile de intreținere sunt foarte mari? Cu ce intreti numai să schimbi apa caldă, trebuie să pui taxă mare? Un centru de divertisment cum sunt in orasele ultramorderne mie mi se pare si accesibil la bani și ca suprafață, în prima variantă 6000 m.p. și in a doua variantă 9000 m.p. Mi se pare mai aproape de realitate și cred că această investiție, având garantia clară că nu se va mai infiltra apă, putem ca într-un an sau doi sau trei să fie gata. Pentru că am dat banii inapoi la U.E. niciodată nu mai poti lua bani pentru acel proiect la care ai rambursat banii. Să bagi bani din bugetul local 3-4 ani de zile și să nu ai garantia că nu se infiltrează apa mi se pare riscul foarte mare din punctul meu de vedere.

Domnul Băzăvan Constantin spune că s-a discutat de o supraînălțare a bazinelor care presupune și hidroizolare.

Domnul primar Mircia Gutău: E principiul vaselor comunicante sunt 4 metri sub nivelul apei. Trebuie să vii cu bazinele foarte sus și costurile sunt fabuloase.

Se discută vizavi de bugetul estimat in cele două variante și se atrage atentia că la varianta II suma este gresită corect este 4.957.500 euro.

Proiectantul spune că în varianta II sumele pot fi micsorate în funcție de ceea ce se dorete efectiv ca si spații.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că in ambele variante trebuie încălzite spațiile respective, chiar dacă varianta II este pe două etaje cu centru multifuncțional. Volumul clădirii este același pe care trebuie să îl încălzim iarna și trebuie să îl răcim vara.

Proiectantul spune că se poate încălzi secvential in a II-a variantă pentru că el va fi compartimentat și nu trebuie incălzite in același timp. La centrul spa trebuie încălzit tot pentru a asigura parametrii optimi de funcționare, chiar dacă sala nu este ocupată integral.

La intrebarea domnului Crăciunescu Grigore vizavi de proiectele cu bazinele de înot dacă sunt acoperite și funcționale tot timpul anului, domnul primar Mircia Gutău spune că sunt piscine acoperite și sunt de uz școlar. Am și trimis variante de teren la minister. Un teren în Ostroveni, la intrarea 2 la strand partea din dreapta unde este punctul termic și este o parcare și pentru parcare dăm parcarea din față care este goală și ne-am încadrat cu acest teren, iar in Nord la Liceul Energetic am făcut curat in curte in partea de nord până la pârâul respectiv și am găsit un hectar. Dorim ca aceste bazine să fie folosite pentru copii si cred că se poate realiza. Avem două bazine și nu stiu dacă Primăria are puterea să susțină trei piscine. Gândiți-vă la apa incălzită, la intreținere. Ele sunt făcute prin minister dar pot fi folosite și de altii. Cu sigurantă cred că se vor face.

Domnul Băzăvan Constantin. Revenind la propunerile firmei de proiectare, dânșii vin cu două proiecte fezabile, una intelegem că nu este fezabilă și de ce mai este prezentată?

Domnul primar Mircia Gutău: Eu am cerut două variante. Prima dată să păstrăm inițialul să să nu se spună că Gutău nu vrea. Eu nu sunt Rădulescu, ci am incercat cu putere să redau spațiul pentru destinația inițială. Este varianta să vii cu bazinele la cota zero și să începi construcția altora dar sunt costuri mult mai mari. Iar din punctul meu de vedere trei piscine nu imi permit in municipiul Râmnicu Vâlcea.

Domnul Băzăvan Constantin: Păi, în banii de care vorbesc se fac lucrările. Asta este altceva.

Domnul Poenaru Constantin Mircea: Domnule primar, de ce ne amăgiți atâta? Trebuia să ne spuneti exact varianta trei și gata.

Domnul primar Mircia Gutău: Facem varianta asta, supunem la vot și renunțăm la celelalte două.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, să ținem în Nord pe cea de la Energetic și eventual aici pe asta mare.

Domnul primar Mircia Gutău: Am și eu o întrebare: ce e mai bine? Să o facă Guvernul pe banii lui sau băgăm banii din bugetul local pe doi ani de zile?

Urmează o serie de discuții în plen pe aceste aspecte.

La întrebarea domnului primar Mircia Gutău vizavi de aspectele prezentate dacă sunt consemnate, domnul secretar general Ion Didoiu spune că sunt consemnate în procesul verbal.

Domnul Grigorescu Remus solicită ca prezentarea respectivă să fie pusă spre informare pe grupul de whatsapp ca să poată fi studiată mai bine.

Domnul Crăciunescu Grigore: Din ce s-a prezentat nu se garantează soluția tehnică pe termen lung.

Proiectantul specifică faptul că tocmai aceste aspecte a incercat să le scoată în evidență că în varianta cu suprainălțarea bazinelor costurile sunt mari și nu există garanția vizavi d e infiltratiile de apă.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, poate nu trebuie luată o decizie astăzi. Poate vor mai analiza și dumnealor să se mai consulte pentru că am înțeles că le-ați încredințat contractul pentru soluții.

Domnul primar Mircia Gutău: Da, trebuie să facă S.F.-ul dar dumnealor trebuie să cunoască care este gândirea și ce se dorește. Ortice s epoate face cu costuri fabuloase dar trebuie să ne gândim și la punga pe care o avem. Ca idee, concluzia era să găsim o variantă.

Domnul Grigorescu Remus: Ca buget varianta de 6 milioane de euro este bugetul nostru de investiții pe un an de zile.

Domnul Băzăvan Constantin spune că diferentele nu sunt foarte mari.

Domnul primar Mircia Gutău: Bani de la Uniunea Europeană nu putem primi pentru că am rambursat pe acest proiect. Mulțumim mult pentru participare.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința extraordinară a Consiliului Local convocată astăzi 16 iulie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Nicolae STELIAN


jurist Ion DIDOIU

Red.R.M.M.

1 ex.