Proces verbal din 08.04.2020

7. Proces-verbal al sedintei extraordinare 8 aprilie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 8 aprilie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.b) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr. 1105 din 03.04.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul secretar general Didoiu Ion, precum și 19 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii: Bobeanu Maria, Crăciunescu Grigore, Condescu Daniel și Ionescu Diana Maria.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: Bună ziua! Deschid ședința extraordinară a Consiliului Local, de astăzi, 8 aprilie 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 8 aprilie 2020, este legal constituită prin prezența unui număr de 19 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție. În aceste condiții, supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 martie 2020. Cine este ”pentru”? S-a întrunit vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: În continuare, dau cuvântul primar Mircia Gutău pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Mircia Gutău: Supun aprobării, în temeiul prevederilor art.135, alin.(7) din Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare de astăzi, 08.04.2020, care se aprobă cu majoritate simplă.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

I.Proiect de hotărâre privind modificarea în structură a anexei nr.4 - ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local” la Hotărârea Consiliului Local nr. 36/18.02.2020, așa cum a fost ulterior rectificată - inițiator primarul municipiului.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar general Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Gutău Mircia: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următorul punct:

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 75/28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1-Colonie Nuci.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctul înscris pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind modificarea în structură a anexei nr.4 - ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local” la Hotărârea Consiliului Local nr. 36/18.02.2020, așa cum a fost ulterior rectificată - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea în structură a anexei nr.4 - ”Lista obiectivelor de investiții -anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local” la Hotărârea Consiliului Local nr. 36/18.02.2020, așa cum a fost ulterior rectificată.

Cu vot unanim se aprobă modificarea în structura anexei nr.4 -"Lista obiectivelor de investitii - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local", la Hotărârea Consiliului Local nr.36/18.02.2020, așa cum a fost ulterior rectificată, prin redistribuirea, la sursa de finanțare credit intern, a sumelor alocate obiectivelor de investiții prevăzute în anexă.

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 75/28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1-Colonie Nuci - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 75/28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1-Colonie Nuci.

Cu vot unanim se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/28.03.2019 privind aprobarea Documentației tehnico - economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, component 1 - Colonie Nuci, în sensul înlocuirii Anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 - Colonie Nuci, cu anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Investiții și Achiziții Publice.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința extraordinară a Consiliului Local convocată astăzi 8 aprilie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Florian George APOSTOLESCU

jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.