Proces verbal din 07.02.2020

2. Proces-verbal al sedintei extraordinare 7 februarie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 7 februarie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată de îndată, în temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin. (4), și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr. 601 din 5.02.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul secretar general Didoiu Ion, precum și 20 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii: Apostolescu George Florian, Condescu Daniel și Crăciunescu Grigore.

Doamna președinte de sedință consilier local Ionescu Diana Maria: Bună ziua! Deschid ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local de astăzi 7 februarie 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 7 februarie 2020, este legal constituită prin prezența unui număr de 20 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Doamna președinte de sedință consilier local Ionescu Diana Maria: În continuare, dau cuvântul primar Mircia Gutău pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Mircia Gutău: Supun aprobării, în temeiul prevederilor art.135, alin.(7) din Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată astăzi, 07.02.2020, care se aprobă cu majoritate simplă.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2019 în anul 2020 - inițiator primarul municipiului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea alineatelor 2 și 3 ale articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei - inițiator primarul municipiului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru” - inițiator primarul municipiului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru” și a cheltuielilor aferente acestuia -inițiator primarul municipiului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.01.2020 - inițiator primarul municipiului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3.422 m.p, situat în str. Știrbei Vodă nr. 111 A, pentru realizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii - inițiator primarul municipiului.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Gutău Mircia: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următorul punct:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Amenajare Parc Zona Nord” și a cheltuielilor aferente acestuia.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar Didoiu Ion: Vot unanim.

Doamna președinte de ședință anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele înscrise pe ordinea de zi, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2019 în anul 2020.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2019 în anul 2020.

Cu vot unanim se aprobă utilizarea în secțiunea dezvoltare a sumei de 1.597.930,56 lei, încasată din rambursări în 30.12.2019, înregistrată ca excedent, pentru finanțarea în anul 2020 a obiectivelor de investiții prevăzute în Lista obiectivelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de Trezorerie și cofinanțare buget local.

Se aprobă acoperirea deficitului din activitatea curentă - secțiunea dezvoltare, în sumă de 11.106.124,54 lei, înregistrat la data de 31.12.2019, din veniturile proprii ale bugetului local.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea alineatelor 2 și 3 ale articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor preyentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea alineatelor 2 și 3 ale articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei.

Întrunind 17 voturi „pentru” și 3 „ab^neri” (Băzăvan Constantin, Poenaru Constantin Mircea și Vîlcu Dumitru) se modifică și se completează alineatele (2) și (3) ale art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei pentru cofinanțări, după cum urmează:

I. alin.(2) al art.2 se completează cu 6 (șase) obiective de investiții de interes local incluse în portofoliul de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional pentru perioada 2014-2020 și va avea următorul conținut:

”Art.2. (2) Din împrumutul prevăzut la alin.(1) vor fi finanțate următoarele investiții de interes local incluse în Programul Operational Regional pentru perioada 2014-2020, respectiv:

 • Reabilitare iluminat public în Municipiul Rm.Valcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente retelelor electrice și de telecomunicatii;

 • Construirea unei artere de legatură între bdul Nicolae Balcescu și bdul Tineretului spre nord de la intersectia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bdul Tudor Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi;

 • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24;

 • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8;

 • Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor online si reducerea birocratiei la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: bl. M.V. Popescu, bl.C11, bl.10, bl.21, bl. P7, bl.C3, bl.A36/2, bl.A14;

 • Reabilitarea termică a blocurilor de locuinte din municipiul Râmnicu Vâlcea: bl. 14, bl.119, bl.120, bl.D1-8, bl. B1-2, bl.125, bl.S4;

 • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: bl. 3, bl.64, bl.Filipin; bl.D3, bl.D4.

 • „Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab”- SMIS 118454- completare finanțare pentru finalizare lucrari;

 • “Reabilitare termică internat si cantina la Colegiul National "Mircea cel Batran”-SMIS 118459 - completare finanțare pentru finalizare lucrări;

 • “Reabilitare termică Scoala Gimnaziala I.G. Duca”- SMIS 117901- completare finantare pentru finalizare lucrări;

 • Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Ramnicu Valcea: S15, S16, 95, H, 13”- SMIS 117319- completare finanțare pentru finalizare lucrări;

 • "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Ramnicu Valcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9"- SMIS 117070- completare finanțare pentru finalizare lucrări;

 • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, bloc A, Bloc 130, Bloc R8 bis”- SMIS 117311 - completare finanțare pentru finalizare lucrări”.

 • II. alin.(3) al art.2 se modifică și se completează prin includerea în anexă și a celor 6 obiective de investiții și prin modificarea redistribuirii finanțării sumelor pe obiective de investiții și va avea următorul conținut:

Art.2. (3) Repartizarea sumelor din împrumut pe obiective este prevazută în anexa la prezenta hotărâre, iar orice modificare, prin redistribuirea finanțării, va fi supusă aprobării consiliului local și avizării comisiei de autorizare a împrumuturilor locale”.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru”.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru”.

Cu vot unanim se aprobă Devizul General, actualizat, aferent obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru” la valoarea totală de 6.226.247,68 lei fără TVA, respectiv 7.399.908,12 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 4.462.501,18 lei fără TVA, respectiv 5.310.376,41 lei cu TVA, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Investiții și Achiziții Publice.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru” și a cheltuielilor aferente acestuia - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru” și a cheltuielilor aferente acestuia.

Cu vot unanim se aprobă proiectul "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, apelul de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1.

Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru" în cuantum de 7.399.908,12 lei (inclusiv TVA).

Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 146.570,16 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru".

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Se împuternicește Primarul Municipiului, domnul Mircia GUTĂU, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipul Râmnicu Vâlcea.

Consecință a prevederilor de mai sus, începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.143/15.05.2019 își încetează aplicabilitatea.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economico-Financiară.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.01.2020 - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Grigorescu Remus: M-am uitat cu atenție peste cifrele pe care ni le-a pus la dispoziție societatea. Conform legii, economia circulară trebuie suportată direct de contribuabil direct în tarif. Eu cred că ar trebui cei de la Romprest și săptămâna trecută am spus să încerce să își recupereze și să își scadă prețurile și să aibă o rată de profitabilitate ceva mai mică astfel încât să permită totuși o creștere, să zic, suportabilă de către cetățean. În condițiile în care, conform memoriului lor tehnic, noi trebuie să suportăm economia circulară, eu cred că nu este normal. Au mai apărut și câteva calcule interesante. Cantitatea pentru care se plătește economia circulară, față de săptămâna trecută, a crescut cu două mii și ceva de U.M., ceea ce nu cred că este normal. Adică când a fost să plătească economia circulară ei valoarea a fost mai mică și când ei propun să preluăm noi economia circulară, valoarea este mai mare. Eu cred că ar trebui totuși... sunt de acord cu prețurile pe care le-au expus dar nu sunt de acord cu ideea ca această economie circulară să fie suportată direct de către Primărie. Eu cred că au resursele necesare să recupereze sumele și să mai reducă din ratele de profitabilitate. Acesta este punctul meu de vedere și dacă sunt reprezentanții aici, eu cred că se poate face o astfel de corecție. Conform ordonanței, ea trebuie suportată direct, iar acum această economie circulară vine oarecum indirect către cetățean. Să suporte consecințele. Rămânem pe prețurile astea, dar să preia economia circulară. Aproape 500 mii lei. Acesta este punctul meu de vedere și dacă considerați că este o propunere în plen...

Reprezentant Romprest (doamna Ionescu): La persoanele fizice, rata profitabilității este 3% și întradevăr la persoanele juridice este mai mare.

Domnul Grigorescu Remus: Din datele prevăzute rata putea să fie de 4,9-5% și din calculele făcute acel 5% putea fi recuperat de la persoane. Acum cinstit vorbind dacă întrebați orice firmă niciuna nu o să spună că are o rată a profitabilității de 10%. Din studiile făcute de mine nu am văzut o rată a profitabilității atât de mare pe o firmă de monopol. Această economie circulară trebuie recuperată direct de la persoane. Reiese destul de clar că au fost modificate datele, atunci când economia circulară era suportată de firmă erau cantități mai mici și acum când trebuie să o suportăm noi cresc cantitățile și nu este normal.

Doamna Feroiu Maria spune că și data trecută s-a refăcut calculația și tot cu 60 de bani era reducerea.

Domnul Grigorescu Remus: Datele au rămas aceleași și ne pasează nouă economia circulară. Aceasta trebuie să fie recuperată de la persoane și trebuie să se regăsească direct în tarif. Cred că dacă aveți o asemenea propunere, tot noi vom fi cei care vom suporta consecințele pentru că se poate interpreta ca și o subvenție. Rămâneți cu tariful ăsta, preluați economia circulară și vă refaceți calculele pe analiza ratei de profitabilitate.

Domnul Băzăvan Constantin: În completarea la ceea ce a spus domnul consilier Grigorescu, din datele prezentate se consideră că se generează 15951 tone și sunt scutiți de plata de 50 lei/tonă asta înseamnă 796 de mii, iar ca și diminuare a tarifului cu 62 de bani la o populație de 90.917 și asta rezultă 676 de mii. Din ceea ce au propus acum, cei 676 de mii pe care nu îi mai încasează de la persoane și tot după aceleași calcule când au mărit numărul de tone câștigă 797 de mii de lei pe care îi plătește Primăria. Deci, nu numai că nu au diminuat prețurile și revin la ceea ce a spus domnul primar în ședința trecută că, calcul nu este tocmai bun și să îl mai verifice. Calculul nu s-a modificat, au rămas aceleași cifre, ci doar suma de 50 de lei care o plăteau ei, o plătește acum Primăria. Amendamentul lor este să mărim numărul de tone și să plătim noi economia circulară.

Domnul primar Mircia Gutău: Doamna Ionescu, nu avem nimic personal cu dumneavoastră. Chiar vreau să vă felicit pentru colaborarea pe care o avem cu inspectorii zonali și cu Primăria. Dumneavoastră ca director zonă vă mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care o avem cu dumneavoastră.

Doamna Ionescu: Eu am adus toate documentele care mi s-au cerut. Si contracte și facturi prin care demonstrăm că avem tarife mai mici la cei care colectează selectiv. Referitor la calculul tarifelor nu pot să vă răspund.

Domnul primar Mircia Gutău: Sunt convins și știu că nu puteți să răspundeți. Dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru colaborare. Așa cum mă cunoașteți ca om consecvent și nu mă întorc niciodată de la ceea ce spun, am spus data trecută că tariful de la persoanele fizice trebuie să nu depășească acei 10 lei cu totul. Nu s-a făcut acest calcul. Mai mult ne-ați băgat să plătim noi această economie circulară și aici s-ar putea să fie interpretabilă și să aibă dreptate domnul Grigorescu și să fie interpretată ca o subvenție. E o discuție aici. Legea spune foarte clar că trebuie colectată direct de la fiecare persoană în parte. De aceea propun ca această hotărâre să nu treacă până când nu veți calcula așa cum am spus data trecută.

Domnul Poenaru Constantin Mircea anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.01.2020.

La întrebarea doamnei președinte de ședință „cine este ”pentru” proiectul de hotărâre”, nu s-a întrunit niciun vot.

La întrebarea doamnei președinte de ședință „cine este împotriva proiectului de hotărâre” s-au întrunit 19 voturi.

De asemenea, s-a consemnat o neparticipare la vot (domnul Poenaru Constantin Mircea).

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3.422 m.p, situat în str. Știrbei Vodă nr. 111 A, pentru realizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5 pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3.422 m.p, situat în str. Știrbei Vodă nr. 111 A, pentru realizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Cu vot unanim se aprobă transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, a terenului în suprafață de 3.422 mp situat în Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr.111 A, proprietate publică a municipiului, înscris în cartea funciară a municipiului nr.54722 (nr. CF vechi 23382) - identificat în planul de situație - anexă la hotărârea adoptată, pentru realizarea obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr.111 A".

UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea va asigura din bugetul local sumele necesare pentru proiectarea și executarea lucrărilor tehnico-edilitare și a sistematizării verticale la obiectivul de investiții prevăzut mai sus, coroborat cu prevederile legale în vigoare.

Transmiterea în folosință gratuită a terenului identificat mai sus se face numai pe perioada construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe bază de contract încheiat între UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea și Agenția Națională pentru Locuințe, conform contractului cadru - anexă la Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Predarea-primirea terenului se va realiza pe bază de proces - verbal între unitatea administrativ-teritorială Municipiul Ramnicu Valcea și Agentia Natională pentru Locuinte, după transmiterea deschiderii de finanțare pentru începerea lucrărilor de construcție.

Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze contractul de transmitere a terenului prevăzut mai sus și toate documentele necesare în vederea promovării și realizării obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr.111 A".

Consecință a prevederilor de mai sus, cu data adoptării acestora, încetează aplicabilitatea prevederilor art.1, alin.(1), lit.a) din Hotărârea Consiliului Local nr.148/29.05.2018.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Investiții Publice.

La punctul suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Amenajare Parc Zona Nord” și a cheltuielilor aferente acestuia - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Amenajare Parc Zona Nord” și a cheltuielilor aferente acestuia.

Cu vot unanim se aprobă proiectul "Amenajare Parc Zona Nord", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ, apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1.

Se aprobă valoarea totală a proiectului "Amenajare Parc Zona Nord" în cuantum de 7.603.511,88 lei (inclusiv TVA).

Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 139.653,93 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului "Amenajare Parc Zona Nord".

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Amenajare Parc Zona Nord", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Se împuternicește Primarul Municipiului, domnul Mircia GUTĂU, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Consecință a prevederilor de mai sus, începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.181/2019 își încetează aplicabilitatea.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința extraordinară a Consiliului Local convocată de îndată astăzi 07 februarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Diana Maria IONESCU

jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.