Hotărârea nr. 99/2020

hotarirea 99 - 29 aprilie 2020 - indexare impozite 2021


ROMÂN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.99

privind stabilirea și aprobarea actului normativ de indexare a nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.226644 din 15.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație de 3,8% pentru anul 2021, a următoarelor:

 • - valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice;

 • - impozitul si taxa pe teren persoane fizice și persoane juridice;

 • - impozitul pe mijloacele de transport;

 • - taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

 • - taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

 • - impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone;

 • - taxe instituite de consiliul local;

 • - valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și degradări bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea și pentru ocuparea abuzivă de terenuri;

 • - taxa stabilită în baza unor legi speciale;

Văzând Raportul nr.226630/DEF/15.04.2020, întocmit de Direcția Economico -Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că potrivit art.491 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare: "în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-uri le oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”',

în temeiul prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Respectându-se procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în baza art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3), lit.c) și a art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru anul 2021 cotele procentuale pentru calculul impozitelor rămân la nivelul anului 2020, și se indexează cu indicele de inflație de 3,8% următoarele:

 • a) valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice;

 • b) impozitul și taxa pe teren persoane fizice și persoane juridice;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

 • e) taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

 • f) impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone;

 • g) taxe instituite de consiliul local;

 • h) valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și degradări bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea și pentru ocuparea abuzivă de terenuri;

 • i) taxa stabilită în baza unor legi speciale.

 • Ar t.2. (1) Valorile indexate conform art. 1 sunt prezentate în anexe după cum urmează:

 • • valoarea impozabilă pe metru patrat de suprafața construita desfasurata la clădiri, în cazul persoanelor fizice - Anexa nr.2, pct.l la prezenta hotărâre;

 • • nivelul impozitului și taxei pe teren persoane fizice și persoane juridice - Anexa nr.2, pct.ll, litera a, b și c la prezenta hotărâre;

 • • impozitul pe mijloacele de transport - Anexa nr.2, pct.lll, litera a, b și c la prezenta hotărâre;

 • • nivelul taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor - Anexa nr.2, pct.IV la prezenta hotărâre;

 • • nivelul taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate - Anexa nr.2, pct. V la prezenta hotărâre;

 • • impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone - Anexa nr.3 la prezenta hotărâre;

 • • nivelul taxelor instituite de Consiliul Local - Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

 • • nivelul taxelor pentru pentru distrugeri si degradări bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea și pentru ocuparea abuzivă de terenuri - Anexa nr.5, pct. 1 la prezenta hotărâre;

 • • nivelul taxelor stabilite în baza unor legi speciale - Anexa nr.6, pct.1 si 2 la prezenta hotărâre.

 • (2) Impozitele, taxele și alte sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 se regăsesc în anexele nr 1 - 6 la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

Art.4. Hotărârea privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 va fi adoptată până la sfârșitul anului în curs.

Art.5. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 ianuarie 2021.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.7. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară.

  Nr. crt

  Denumire impozit sau taxă

  Limite L.227/2015

  Cotă impozitare

  2020

  2021

  Art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  Pentru clădirile rezidențiale si clădirile anexa, aflate in proprietatea

  0,08 - 0,2%

  0,12%

  0,12%

  persoanelor fizice ( cota de impozitare se aplică la valoarea impozabilă a clădirii stabilită în condițiile legii)

  Art. 458 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  a.) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ( cota de impozitare se aplica asupra valorii care poate fi : valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referința; valoarea finala a lucrărilor de construcții, in cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința; valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința)

  0,2-1,3%

  0,5%

  0,5%

  1

  b.) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol (cota de impozitare se aplică la valoarea impozabilă a clădirii stabilită în condițiile legii)

  c.) In cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculata conform prevederilor de la pct.a.), impozitul se calculează prin aplicarea cotei asupra valorii, impozabile, determinate, conform, art.457.

  0,4%

  2%

  .

  0,4%

  2%

  0,4%

  2%

  Art. 459 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  a.) In cazul clădirilor cu destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosita in scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosita in scop nerezidential, conform art.458.

  b.) In cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculează conform art.457.

  c.) Daca suprafețele folosite in scop rezidențial si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidențiate distinct, se aplica următoarele reguli:

  • - in cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculează conform art.457;

  • - in cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe clădiri se calculează conform art.458.

  Art. 460 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  Impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice:

  a) pentru clădirile rezidențiale aflate in proprietatea sau deținute de

  -----persoanele-juridice—

  0,08 - 0,2%

  0,2%

  0,2%

  2

  • b) pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice

  • c) pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati in domeniul agricol

  0,2 -1,3%

  0,4%

  1,25%

  0,4%

  1,25%

  0 4%

  • d) in cazul clădirilor cu destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafața folosita in scop rezidențial conform alin.a.) cu impozitul calculat pentru suprafața folosita in scop nerezidential, conform alin.b.) sau c.).

  Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

  • • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

  • • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

  _• valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

  o valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

  o în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

  • • în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

  e.) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

  f.) în cazul în care, proprietarul clădirii nu. a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 7,5%. (* a fost aplicata cota adiționala de 50% stabilita pentru 2017)

  g.) în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin.a) sau b), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

  5%

  7,5%*

  7,5%*

  3

  Art. 474 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  alin (5) - Taxă pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențiala sau o cladire-anexa

  Taxa datorată se calculează prin aplicarea cotei la valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

  alin (6) - Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

  alin.(8) -Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

  alin.(9) -Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

  alin.(12)-Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu

  0,5%

  1%

  30% din taxa inițiala

  0,1%

  0,5%

  1%

  30% din taxa inițiala

  0,1%

  0,5%

  1 %

  30% din taxa inițiala

  0,1%

  sunt incluse în alta autorizație de construire, este egală cu 3/o din

  valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

  alin.(13) - Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

  3%

  2%

  3%

  2%

  3%

  2%

  4

  Art. 477 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

  Taxa se calculează prin aplicarea cotei la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate (exclusiv TVA)

  1 - 3%

  3%

  3%

  5

  Art. 481 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  Impozitul pe spectacole

  • a) pentru spectacolele și manifestările nominalizate la alin (2) lit. a art.481

  Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor

  • b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la alin (2) lit. a

  Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor

  pana la 2%

  pana la 5%

  2%

  5%

  2%

  5%

  I. IMPOZITUL Șl TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSQA

  Art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal  VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice


Valoarea impozabilă - lei/m1 2-

Tipul clădirii


 • A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic________________________________________

 • B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic________________________________________

 • C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic________________________________________

 • D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic_________________________________

 • E. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D__________________

 • F. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D


Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apa, canalizare, electrice sau încălzire

2020

2021

2020

2021

1046

(+40 lei) 1086

627

(+24 lei) 651

313

(+12 lei) 325

209

(+8 lei)

217

209

(+8 lei) 217

183

(+7 lei) 190

130

(+5 lei) 135

78

(+3 lei) 81

75% din

75% din

75% din

75% din

suma care

suma care

suma care

suma care

s-ar aplica

s-ar aplica

s-ar aplica

s-ar aplica

clădirii

clădirii

clădirii

clădirii

50% din

50% din

50% din

50% din

suma care

suma care

suma care

suma care

s-ar aplica

s-ar aplica

s-ar aplica

s-ar aplica

clădirii

clădirii

clădirii

clădirii


 • II. IMPOZITUL Șl TAXA PE TEREN PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE Art. 457-465 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

 • a) IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

Calculul impozitului/taxei pe teren

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Zona în cadrul localității

Nivelurile impozitului/taxei, pentru localitate rangul II

2020

2021

Limite L.227/2015

pers fizice și juridice

pers fizice și juridice

A

6042-15106

7.900 lei/ha

0,7900 lei/mp

(+300 lei/ha)

8.200 lei/ha

(+0.03 lei/mp) 0,8200 lei/mp

B

4215- 10538

5.511 lei/ha

0,5511 lei/mp

(+209 lei/ha) 5.720 lei/ha

(+0.02 lei/mp) 0,5720 lei/mp

C

_ 2668 - 6670

3.488 lei/ha

0,3488 lei/mp

(+132 lei/ha) 3.620 lei/ha

(+0.0132 lei/mp) 0,3620 lei/mp

D

1410-3526

1.844 lei/ha

0,1844 lei/mp

(+70 lei/ha) 1.914 lei/ha

(+0.007 lei/mp) 0,1914 lei/mp

 • b) IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII

 • (3) ln cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5), art.465 din Legea nr.227/2015.

 • (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

LEI/HA

Nr. crt.

Categoria de folosință

Zona

A

B

C

D

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1

Teren arabil

117

(+4lei) 121

87

(+3 lei) 90

79

(+3 lei)

82

62

(+2lei) 64

2

Pășune

87

(+3lei) 90

79

(+3 lei)

82

62

(+2 lei)

64

54

(+2lei) 56

3

Fâneață

87

(+3lei) 90

79

(+3 lei)

82

62

(+2 lei)

64

54

(+2lei) 56

4

Vie,

1.92

(+7lei) 1.99

1.4.6

(+6 lei) 1.52

117

(+4 lei) 1.21

79

(+3lei) 82

5

Livadă

221

(+8 lei) 229

192

(+7 lei) 199

146

(+6 lei)

152

117

(+4lei) 121

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

117

(+4 lei) 121

87

(+3 lei)

90

79

(+3 lei)

82

62

(+2lei)

64

(+2 lei).

(+1.leu)

*_____________________________________1

7

Teren cu ape

62

64

54

(+2 lei)

33

34

X

—X—

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitui/taxa pe reicn ac calculează conform prevederilor de la lit.c) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

 • b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

 • c) IMPOZITUL PE TERENURILE DIN EXTRAVILAN

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

LEI/HA

Nr.

crt.

Categoria de folosință

Nivelurile impozitelor pe zone

2020

2021

A

B

A

B

1

Teren cu construcții

77

74

(+3 lei) 80

(+3 lei) 77

2

Teren arabil

125

120

(+5 lei) 130

(+3 lei) 125

3

Pășune

70

66

(+3 lei) 73

(+3 lei) 69

4

Fâneață

70

66

(+3 lei) 73

(+3 lei) 69

5

Vie pe rod

138

132

(+5 lei) 143

(+5 lei) 137

6

Vie pana la rod

X

X

X

X

7

Livadă pe rod

140

134

(+5 lei) 145

(+5 lei) 139

8

Livada pana la rod

X

X

X

X

9

Pădure în vârstă de peste 20 ani sau alt teren cu vegetație forestieră

39

38

(+1 leu) 40

(+1 leu) 39

10

Pădure < 20 ani

X

X

X

X

11

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

14

14

(+1 leu) 15

(+1 leu) 15

12

Teren cu amenajări piscicole

85

81

(+3 lei) 88

(+3 lei)

84

13

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

14

Teren neproductiv

X

x

X

X

înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare și categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

 • III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 • a) MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACȚIUNE MECANICĂ

LEI

Nr. crt.

TIPURI DE AUTOVEHICULE

Suma, în LEI, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

2020

2021

/. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

9

9

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc

10

10

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

21

(+1 leu) 22

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

83

(+3 lei) 86

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

166

(+6 lei) 172

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

334

(+13 lei) 347

7

Autobuze, autocare, microbuze

28

(+1 leu) 29

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

35

(+1 leu) 36

9

Tractoare înmatriculate

21

(+1 leu) 22

/

L Vehicule. înregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200 cmc

lei/200 cmc

1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc

3

3

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc

6

6

2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidențiata

115 lei/an

(+3 lei) 119 lei/an

în cazul mijloacelor de transport hibride, pentru anul 2021 se aproba reducerea impozitului cu 50%.

în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 • b) REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE

LEI

Masa totală maximă autorizată

Impozit

2020

2021

a. Până la 1 tonă, inclusiv

11

11

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

42

(+2 lei) 44

c. Peste. 3. tone, dar nu mai mult de. 5. tone

65.

(+2 lei) 67

d. Peste 5 tone

80

(+3 lei) 83

în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 • c) .MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

--------—~                   “LEI

— .....

2020

2021

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

26

(+1 leu) 27

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

70

(+3 lei) 73

3. Bărci cu motor                              ______

260

(+10 lei) 270

4. Nave de sport și agrement *)

1400

(+53 lei) 1453

5. Scutere de apă

260

(+10 lei) 270

a) până la 500 CP, inclusiv

700

(+27 lei) 727

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

1130

(+43 lei) 1173

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1750

(+67 lei) 1817

d) peste 4000 CP

2800

(+106 lei) 2906

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

230

(+9 lei) 239

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

230

(+ 9 lei) 239

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

350

(+13 lei) 363

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

600

(+23 lei) 623

Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

 • IV. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR Șl A AUTORIZAȚIILOR

Ari. 474-475 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. crt.

Taxa

NIVELURI ANUL 2020

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021

1.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

X

X

a), până la 150 m2 inclusiv

6 lei

6 lei

b) între 151 și 250 m* inclusiv

7 lei

7 lei

c) între 251 și 500 mz inclusiv

9 lei

9 lei

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12 lei

12 lei

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14 lei

(+1 leu) 15 lei

f) peste 1.000 m2

14,00+0,01 lei/m" pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

15,00+0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

2.

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări - pentru fiecare m2 afectat

8 lei

8 lei

3.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice - pentru fiecare m2 afectai acestor lucrări

 • - Taxa pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj - pentru fiecare m2 afectat acestor lucrări - Taxa pentru amplasarea firmelor și reclamelor -pentru fiecare m2 aferent acestor lucrări

 • - Taxa pentru emiterea avizului de publicitate temporara (lui/mp suprafața expunere)

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

4.

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

13 lei pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

5.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

15 lei

(+1 leu)16 lei

6.

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9 lei

9 lei

7.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de

20 lei

(+1 leu) 21 lei

funcționare                                     -------

8.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică (taxa viză anuală se plătește până la 31 dec. a anului în curs pentru anul următor)

X

X

- unități tip restaurant cu SU de până ia 200 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

900 lei/unitate

(+34lei) 934 lei/unitate

U.inwyi U|y iwauiaill VU OU UUpilll&cl ITIUU ZU I mp - 300 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

2000 lei/unitate

(+/OICI/ 2076 lei/unitate

- unități tip restaurant cu SU cuprinsă între 301 mp - 500 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

2300 lei/unitate

(+87lei) 2387 lei/unitate

- unități tip restaurant sau bar cu SU peste 500 mp - eliberare sau viză anuală

4000 lei/unitate

(+152lei)

4152 lei/unitate

- unități tip bar cu SU de până la 50 mp inclusiv -eliberare sau viză anuală

400 lei/unitate

(+15lei) 415 lei/unitate

- unități tip bar cu SU cuprinsă între 51 mp - 100 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

600 lei/unitate

(+-23lei) 623 lei/unitate

- unități tip bar cu SU intre 101 si 500 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

1000 lei/unitate

(+23lei) 1038 lei/unitate

- alte unitati de alimentație publica definite conform HG nr.843/1999 si care nu sunt de tip restaurant, respectiv bar cu SU de pana la 30 mp - eliberare sau viza anuala

300 lei/unitate

(+11 lei) 311 lei/unitate

- alte unitati de alimentație publica definite conform HG nr.843/1999 si care nu sunt de tip restaurant, respectiv bar cu SU cuprinsa intre 31 60 mp inclusiv mp inclusiv - eliberare sau viza anuala

400 lei/unitate

(+15lei)

415 lei/unitate

- alte unitati de alimentație publica definite conform HG nr.843/1999 si care nu sunt de tip restaurant, respectiv bar cu SU peste 60 mp inclusiv - eliberare sau viza anuala

600 lei/unitate

(+23lei) 623 lei/unitate

9.

Taxă pentru eliberarea atestatului de producător

30 lei

(+1 leu) 31 lei

10.

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare

50 lei

(+2lei) 52 lei

11.

Taxa pentru eliberarea si avizarea anuala a autorizației privind desfasurarea activitatilor înregistrate in grupa CAEN 932 - Alte activitati recreative si distractive (taxa viză anuală se plătește până la 31 dec. a anului în curs pentru anul următor)

-

-

- pentru o suprafața aferenta activitatii de până la 100 mp inclusiv — eliberare- sau viză- anuală-

200 lei

(+8lei) 208 lei

- pentru o suprafața aferenta activitatii cuprinsa intre 101 mp - 500 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

500 lei

(+19lei) 519 lei

- pentru o suprafața aferenta activitatii ce depășește 501 mp - eliberare sau viză anuală

2000 lei

(+76lei) 2076 lei

 • - Achitarea taxelor prevăzute la pct.8 si 11 nu tine loc de autorizație privind desfasurarea activitatii respective.

 • - Taxele pentru eliberarea autorizațiilor prevăzute la pct.8 si 11 se achita integral, anticipat eliberării acestora, pentru tot anul in curs, indiferent de perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal.

 • V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

  Art. 477 si 478 din Legea 227/2015 privind Codul

  iscal

  Taxa

  NIVELURI

  ANUL 2020

  NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021

  a) In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana derulează o activitate economica

  - lei/mp sau fracțiune de mp/an

  32 lei

  (+1 leu) 33 lei

  b) In cazul oricărui alt panou, afisaj sau oricărei alte structure de afisaj pentru reclama si publicitate

  - lei/mp sau fracțiune de mp/an

  23 lei

  (+1 leu) 24 lei

  c) taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

  3%

  3%

 NTx,     Anexa nr. 3

li * (v n u iLAW'PM k l

IMPOZITUL PE AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MAftkA'GțJ MĂȘA TOTALA MAXIMA

AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE \

LEI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------;------------■. ------------.. ,------------

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în leiTăfi^---an 2020

Impozitul (în lei/an) an 2021

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

0

147

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

395

(+5lei) 147

(+15lei) 410

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

(+15lei) 410

(+21 lei) 576

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

1.257

(+21 lei) 576

(+48lei)1.305

5

Masa de cel puțin 18 tone

555

1.257

(+21 lei) 576

(+48lei)1.305

II

trei axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

248

(+5lei) 147

(+9lei) 257

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

(+9lei) 257

(+19lei) 528

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai. mică de. 21 tone

509

661

(+19lei) 528

(+25lei) 686

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

1019

(+205lei) 686

(+39lei) 1058

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1.019

1.583

(+39lei) 1.058

(+60lei) 1.643

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1.019

1.583

(+39lei) 1.058

(+60lei) 1.643

7

Masa de cel puțin 26. tone.

1..0.1.9.

1.583

(+39Jei). 1.058

(+60Jei).1.643.

III

patru axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

(+25lei) 686

(+25lei) 695

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

1046

(+25lei) 695

(+40lei) 1086

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1046

1.661

(+40lei) 1086

(+63lei) 1.724

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.661

2.464

(+63lei) 1.724

(+94lei) 2.558

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.661

2.464

(+63lei) 1.724

(+94lei) 2.558

6

Masa de cel puțin 32 tone

1.661

2.464

(+63lei) 1.724

(+94lei) 2.558

în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egaiă sau mai mare de 12 tone-, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

COMBINAȚII DE AUTOVEHICULE (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) DE TRANSPORT MARFĂ CU. MASA TOTALĂ. MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI. MARE DE 12. TONE

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an) an 2020

Impozitul (în lei/an) an 2021

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică

0

0

0

-0

de 16 tone

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

Q

64

0

(+2lei) 66

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

147

(+2lei) 66

(+6lei) 153

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

344

(+6lei) 153

(+13lei) 357

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

445

(+13lei) 357

(+17lei) 462

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

803

(+17lei) 462

(+31 lei) 834

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

1.408

(+31 lei) 834

(+54lei) 1.462

9

Masa de cel puțin 28 tone

803

1.408

(+31 lei) 834

(+54lei) 1.462

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

138

321

(+5lei) 143

(+12lei) 333

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

321

528

(+12lei)33.3

(+20lei) 548

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

528

775

(+20lei) 548

(+29lei) 804

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

775

936

(+29lei) 804

(+36lei) 972

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

936

1.537

(+36lei) 972

(+58lei) 1.595

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.537

2.133

(+58lei) 1.595

(+81lei) 2.214

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2.133

3.239

(+81lei) 2.214

(+123lei) 3.362

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.133

3.239

(+81lei) 2.214

(+123lei) 3.362

9

Masa de cei puțin 38 tone

2.133

3.239

(+81lei) 2.214

(+123lei) 3.362

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.698

2.363

(+65lei) 1.763

(+90lei) 2.453

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.363

3.211

(+90lei) 2.453

(+122lei)3.333

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.363

3.211

(+90lei) 2.453

(+122lei)3.333

IV

3+2 axe

1

Masa de ce! puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.500

2.083

(+57lei) 1.557

(+79lei) 2.162

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.083

2.881

(+79lei) 2.162

(+109lei)2.990

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică

2.881

4.262

(+109lei)2.990

(+162lei)4;424

4

de 44 tone______

Masa de cel puțin 44 tone

2.881

4.262

(+109lei)2.990

(+162lei)4.424

V

3+3 axe                                      ______

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică dA 38 tone

853

1032

(+32lei) 885

(+39lei) 1.071

2

Masa de c.eJ. puțin 3.8 tone, dar mai mică, de 40 tone

1032

1.542

(+32lei) 1.071

(+59lei) 1.601

3

iviasa ae cei puțin tone, aar mai mica de 44 tone

1.542

2.454

(+59lei) 1.601

(+93lei) 2.547

4

Masa de cel puțin 44 tone

1.542

2.454

(+59lei) 1.601

(+93lei) 2.547

Anexa nr. 4

HCL


TAXE INSTITUITE DE CONSILIUL LOCAL


 • 1. Taxe de urgență, taxe speciale în baza prevederilor Art. 484 din Leg

  Nr.

  -crt—

  TAXĂ

  Nivel taxă

  - lei

  2020

  2021

  1

  Pentru eliberare CERTIFICAT DE URBANISM - maxim 10 zile lucrătoare;

  400 lei

  (+15lei)

  415 lei

  2

  Pentru eliberare AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE -maxim 7 zile lucrătoare

  600 lei

  (+22lei)

  622 lei

  3

  Pentru eliberarea ADEVERINȚĂ DE ROL AGRICOL necesară la alte instituții - eliberare imediată;

  10 lei

  10 lei

  4

  Pentru eliberare CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ , VIZARE CONTRACTE DE ÎNSTRĂINARE / DOBÂNDIRE MIJLOACE DE TRANSPORT, eliberare in regim de urgenta (in aceeași zi in care se depun cererile);

  X

  X

  - pentru persoanele fizice

  20 lei

  (+1 leu) 21 lei

  - pentru persoanele juridice

  30 lei

  (+1 leu) 31 lei

  5

  Pentru operare in evidenta fiscala, in regim de urgenta (in termen de doua zile incepand cu data depunerii declarațiilor insotite de documente justificative complete) a dobândirilor / înstrăinărilor / modificărilor de bunuri : clădiri, terenuri, mijloace de transport;

  X

  X

  - pentru persoanele fizice

  20 lei

  (+1 leu)

  21 lei

  - pentru persoanele juridice

  30 lei

  (+1 leu) 31 lei

  6

  Pentru aprobare cerere și AVIZARE FIȘE, in regim de urgenta privind înregistrarea (înmatricularea), scăderea (radierea) mijloacelor de transport - eliberare în ziua depunerii cererii;

  X

  X

  - înregistrare - persoane fizice

  10 lei

  10 lei

  - înregistrare - persoane juridice

  20 lei

  (+1leu) 21 lei

  - scădere - persoane fizice

  5 lei

  5 lei

  - scădere - persoane juridice

  10 lei

  10 lei

  7

  Taxa vizare contract de instrainare - dobandire(in cazul instrainarii) -eliberare incepand cu ziua următoare depunerii cererii;

  4

  4 lei

  8

  Taxă schimbare certificate de stare civilă

  20

  (+1leu) |

  21 lei

 • 2. Alte taxe locale conform Art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  Nr.

  crt.

  Taxa

  NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2020

  NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021

  0

  __1

  3

  3

  17

  Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

  X

  X

  a) Pentru activități de comerț ocazional și promotionale

  X

  X

  ZONA I - lei/mp/zi

  4 lei

  4 lei

  ZONA II - lei/mp/zi

  3 lei

  3 lei

  ZONA III - lei/mp/zi

  2 leu

  2 lei

  b) Taxă pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase și cafenele de vară (lunile mai-septembrie)

  X

  X

  z-uîNrt i - iei/iiip/luna

  TU !\>l / 1 1    IUI IV»

  l • Cm 1 V 1 J V w • — -      ,

  ZONA II - lei/mp/luna

  30 lei /mp/luna

  (+1 leu)

  31 lei/mp/luna

  ZONA III - lei/mp/luna

  7 lei /mp/iuna

  7 lei /mp/luna

  taxa pentru lunile aprilie si octombrie este de 50% din valoarea taxei de la litera b)

  taxa pentru lunile ianuarie - martie, noiembrie - decembrie este de 10 % din valoarea taxei de la lit.b).

  c) Pentru activități economice pe bază de contract de inchiriere(amplasare construcții provizorii)

  X

  X

  ZONA I - lei/ mp/ lună

  35 lei/mp/lună

  (+1leu)36 lei/mp/lună

  ZONA II -lei/mp/lună

  30 lei/mp/lună

  (+1leu)31 lei/mp/lună

  ZONA III - lei/mp/lună

  20 lei/mp/lună

  (+1leu)21 lei/mp/lună

  - pentru activitatile de prestări servicii si comercializare de presă și carte, taxa este de 50% din valoarea taxei pentru activități economice

  d^Pentru depozitarea și/sau expunerea unor mărfuri,materiale,containere

  X

  X

  ZONA I - lei/mp/zi

  5 lei

  5 lei

  ZONA II - lei/mp/zi

  4 lei

  4 lei

  ZONA III - lei/mp/zi

  2 lei

  2 lei

  e) Taxa pentru utilizarea domeniului public pentru servicii de reclamă și publicitate (prin amplasarea de panouri publicitare mobile sau alte tipuri de mobilier stradal) - minim 1mp

  X

  X

  ZONA I - lei/zi

  5 lei

  5 lei

  ZONA II -lei/zi

  4 lei

  4 lei

  ZONA III - lei/zi

  3 lei

  3 lei

  f) Taxa pentru utilizarea domeniului public pentru manifestări ocazionale (expoziții, concerte) si activitati distractive (spectacole de circ, parcuri distractive)

  2 lei/mp/zi

  2 lei/mp/zi

  -In cazul comercializării de presa si carte, taxa este de 50% din valoarea taxei pentru activitati economic

  g) Taxa pentru amplasarea temporara de panouri publicitare pentru manifestări ocazionale (spectacole de circ,concerte,activitati informative si promotionale )

  1 lei/panou/zi

  1 leu/panou/zi

  II.

  Art. 486 alin.(1) - Alte taxe stabilite de Consiliul Local

  X

  X

  1) taxă pentru eliberare autorizație dispecerat taxi

  350 lei/ autorizație

  (+13lei) 363 lei/ autorizație

  2) taxă viză anuală autorizație dispecerat taxi

  300 lei/ autorizație

  (+11 lei)

  311 lei/autorizație

  3) taxă modificare autorizație dispecerat taxi

  50 lei/ autorizație

  (+2lei)

  52 lei/ autorizație

  4) taxă eliberare duplicat autorizație dispecerat taxi

  35 lei/ autorizație

  (+1leu)

  3.6 lei/ autorizație

  5) taxa prelungire autorizație dispecerat taxi (la 5 ani)

  80 lei/autorizatie

  (+3lei)

  83 lei/autorizatie

  6) taxă pentru eliberare autorizație transport

  35 lei/ autorizație

  (+1leu)

  36 lei/ autorizație

  7) taxă modificare autorizație transport

  20 lei/ autorizație

  (+1 leu)

  21 lei/autorizație

  8) taxă eliberare duplicat autorizație transport

  35 lei/ autorizație

  (+1 leu)

  36 lei/ autorizație

  9) taxa viza autorizație transport (la 5 ani)

  80 lei/autorizatie

  (+31ei)

  83 lei/autorizatie

  10) taxă eliberare autorizație taxi

  35 lei/ autorizație

  (+1 leu)

  36 lei/ autorizație

  11) taxă modificare autorizație taxi

  20 lei/ autorizație

  (+1leu)

  21 lei/autorizație

  12) taxă eliberare duplicat autorizație taxi

  35 lei/ autorizație

  (+1le8)

  36 lei/ autorizație

  13) taxa prelungire autorizație taxi (la 5 ani)

  80 lei/autorizatie

  (+3lei).

  83 lei/autorizatie

  14) taxă viză autorizație taxi:

  300

  ~C+1îei)311~

  •—dacă se achită integral până la data de 10.01.2021

  ® dacă se achită în două tranșe egale la termenele 10.01.2021 și 10.07.2021

  lei/an/autorizație 350 lei/an/autorizație

  lei/an/autorizație (+13lei) 363 lei/an/autorizație

  15) taxa enoerare cazier conauna.proresionaia:

  o dacă se eliberează în ziua depunerii cererii

  o dacă se eliberează începând cu ziua următoare depunerii cererii

  50 lei

  30 lei

  (+2lei) 52 lei

  (+1leu) 31 lei

  16) taxă de înregistrare a autovehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

  30 lei/ vehicul

  (+1leu) 31 lei/vehicul

  17) taxă eliberare duplicat certificat de înregistrare a autovehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

  35 lei/certificat

  (+1leu)36 lei/certificat

  18) taxa pentru radierea autovehiculelor pentru care nu exista obligația înmatriculării

  10 lei/vehicul

  10 lei/vehicul

  19) taxă viză anuală certificat înregistrare a autovehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării:

  o dacă se achită până la data de 15.03.2021

  o dacă se achită după data de 15.03.2021

  30 lei/an/ vehicul

  50 lei/ an/ vehicul

  (+1 leu) 31 lei/an/ vehicul (+2lei) 52 lei/ an/ vehicul

  • 20) taxă pentru eliberarea autorizației de liberă trecere o   grad I

  o   grad II

  o specială

  • • autorizație de o zi - vigneta lei/zi

  lei/lună/autorizație

  400

  140

  1100

  100

  lei/ lună/autorizație (+15lei) 415 (+5lei) 145 (+42lei) 1142 (+4lei) 104

  Dacă durata solicitată pentru autorizare este fracțiune a unei luni calendaristice, taxa datorată se calculează prin rotunjire în plus la nivelul unei decade din lună.

  21) taxă eliberare certificat de atestare administrator imobile

  •- persoane fizice

  100. lei

  (+4lei) 104 lei

  22) taxă eliberare duplicat certificat de atestare administrator imobile

  • persoane fizice

  100 lei

  (+4lei) 104 lei

  23) taxă eliberare adeverință privind plata integrală a locuințelor prop.rie.tate de stat sau. proprietate a. municipiului / adeverința privind regimul juridic al terenurilor aferente blocurilor de locuințe contruite de stat

  10 lei/20 lei

  10 lei/ (+1 leu) 21 lei

  • 24) taxe pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului public aflate în administrarea unităților de învățământ:

  • • închiriere terenuri în vederea amplasării de construcții provizorii (chioșcuri)

  • • închiriere spatii cu destinația chioșc alimentar in incinta unităților de invatamant

  (Pentru unitățile de învățământ situate în cartierele limitrofe ale municipiului (Goranu, Râu reni, Stolniceni, Copăcelu, Căzănești, Colonia Nuci, Aranghel), taxele se reduc cu 50%)

  • • închiriere săli festivități

  ® închiriere săli de curs, amfiteatre, ateliere școlare, cabinete si laboratoare

  o închiriere săli și terenuri de sport

  « închiriere spații pentru cabinet medical, pentru medicii de familie

  35 lei/mp/lună

  50 lei/mp/luna

  30 lei/ora

  20 lei/oră

  30 lei/oră

  100 lei/lună/medic

  (+1leu)36 lei/mp/lună

  (+2lei) 52 lei/mp/luna

  (+1 leu) 31 lei/ora

  (+1îeu) 21 lei/oră

  (+iieu)31 leJ/oră

  (+4lei)

  104 lei/lună/medic

  25) taxa pentru utilizarea sălii de examinare din cadrul Complexului Sportiv Municipal, pentru candidatii care solicita obținerea permiselor de conducere

  X

  X

  26) taxă pentru avizarea programului de funcționare

  30 lei

  (+1leu) 31 lei

  27) taxă emitere ecuson parcare de reședință

  20 lei/an

  (+1leu) 21 lei/an

  28) taxă emitere ecuson vizitator, parcare de reședință: • pentru rudele de gradul 1 și II

  20 lei/an

  5 lei/zi

  (+1leu) 21 lei/an

  ---------5 lei/zi           |-

  • pentru alte categorii de vizitatori

  • 29) taxa pentru prelungirea vaiaomiaiii - ecusoanele pai caic de reședința si vizitator-parcare de reședința gradul de rudenie I si II:

  o daca prelungirea se face cu o luna inainte de expirarea termenului menționat pe ecuson

  • • daca prelungirea se face după expirarea termenului menționat pe ecuson

  8 lei/an

  15 lei/an

  8 lei/an

  (+1leu) 16 lei/an

  30) taxa pentru elibererarea unei autorizatii/avizarea unei autorizatii pentru desfasurarea activitati economice (taxa viza anuala se plătește pana la 31 decembrie a anului in curs pentru anul următor)

  100 lei/an

  (+4lei) 104 lei/an

  31) taxa pentru eliberare duplicat autorizație privind desfasurarea activitatii de alimentație publica

  100 lei/autorizatie

  (+4 lei)

  104 lei/autorizatie

  32) Taxă efectuare fotocopii de pe documentele solicitate de persoane fizice, juridice sau instituții, inclusiv copii certificate pentru autencitate si acte din arhiva

  X

  X

  -1 pagină format A4

  2

  2

  -1 pagină format A3

  3

  3

  33) Taxe eliberare extrase din documentațiile de urbanism : - lei / extras

  X

  X

  - format A4

  24

  (+1leu) 25

  - format A3

  36

  (+1leu) 37

  - format A2

  48

  (+2lei) 50

  - format A1

  60

  (+2lei) 62

  - format A0

  72

  (+3lei) 75

  34) Taxa pentru asigurarea publicității si informarea publicului/cetatenilor interesati in vederea aprobării documentațiilor de urbanism inițiate de persoane fizice/juridice, conform HCL nr.96/2011 pentru :

  Planul Urbanistic de Zona cu Regulamentul de Urbanism aferent

  Planul Urbanistic de Detaliu

  400

  200

  (+15lei) 415

  (+8lei) 208

  35) Taxe eliberare planuri parcelare

  X

  X

  - format A4

  15

  (+1leu) 16

  - format A3

  20

  (+1 leu) 21

  - actualizare schiță cadastrală

  10

  10

  36) Pentru organizare de șantier - lei/mp/zi

  2

  2

  37) Taxa emitere aviz publicitate temporara lei/mp

  8

  8

  • 38) Pentru ocuparea domeniului public de către societăți comerciale și persoane fizice în vederea executării lucrărilor de construcții,branșamente și racorduri:

  • - pentru suprafețe carosabile             - lei/mp/zi

  • - pentru suprafețe pietonale              - lei/mp/zi

  • - alte terenuri                                - lei/mp/zi

  X

  4

  3

  2

  X

  4

  3

  2

  39) Taxa emitere aviz de către DADP, in vederea execuției lucrărilor de intervenții pe domeniul public de către diverși deținători de rețele subterane, precum si de alte persoane juridice lei/aviz

  50 lei

  (+2lei) 52 lei

  40) Taxa înregistrare fiscala a bunurilor impozabile (mobile sau imobile)

  3 lei/bun

  3 lei/bun

  41) Taxa eliberare certificate de atestare fiscala

  4

  4

  42) Taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri (persoane fizice si juridice)

  50 lei

  (+2lei) 52 lei

  43) Taxa de desfacere a căsătoriei prin acordul soților

  500 lei

  (+19 ei) 519 lei

  44) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de consiliile, locale

  32 lei

  (+1leu) 33 lei

  45) Taxa pentru eliberarea unui extras din planul cadastral al Municipiului. pentru un imobil, la diverse scări topografice Format A4

  Format A3

  20 -lei—

  30 lei

  (+1leu)2UeL (+1 leu) 31 lei

  • 46) Taxă oficiere căsătorii în sala special amenajata om b-aui Tudor Vladimirescu nr.15

  • - Sâmbătă           orele 10,00-12,00

  Duminică          orele 10,00-12,00

  Luni-Vineri         orele 16,00-18,00

  Sâmbătă - Duminică orele 12,00-18,00

  200 lei

  200 lei

  500 lei

  500 lei

  (+8lei) 208 lei (+8lei) 208 lei (+19lei) 519 lei (+19lei) 519 lei

  47) Taxă oficiere căsătorii în afara sălii special amenajată din B-dul Tudor Vladimirescu nr.15, respectiv lăcașe de cult, restaurante.

  • - Sâmbătă - Duminică orele 12,00 -18,00

  • - Luni - Vineri__________orele 16,00 - 18,00___________________

  1-200

  1200

  .(.+46lei) 1246 lei (+46lei) 1246 lei


Valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contravențio instituite de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea

Q\Â N /


1. Valoare despăgubiri pentru distrugeri și degradări bunuri din public și privat al Municipiului Ramnicu Valcea și pentru ocuparbă/i^^|> de terenuri                                                          "

Nr.

Categorii distrugeri, degradări bunuri

NIVEL taxă

2020

2021

crt.

1

Distrugerea și degradarea a 1 mp stradă pavată

150 lei

(+6lei) 156 lei

2

Distrugerea și degradarea a 1 mp stradă asfalată

280 lei

(+11lei) 291 lei

3

Distrugerea și degradarea a 1 mp. stradă, betonată

230. lei

(+9Jei). 23.9. lei.

4

Distrugerea și degradarea a 1 mp stradă

150 lei

(+6lei) 156 lei

5

Distrugerea și degradarea a 1 mp trotuar

150 lei

(+6lei) 156 lei

6

Distrugerea și degradarea a 1 ml împrejmuire din lemn

160 lei

(+6lei) 166 lei

7

Distrugerea și degradarea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton

210 lei

(+8lei) 218 lei

8

Distrugerea și degradarea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă

150 lei

(+6lei) 156 lei

9

Distrugerea și degradarea a 1 ml împrejmuire gard viu

90 lei

(+3lei) 93 lei

10

Distrugerea și degradarea a 1 mp zona verde.

150. lei

(+6lei) 1.56. lei.

11

Distrugerea și degradarea unei bănci

1000 lei

(+38lei) 1038 lei

12

Distrugerea și degradarea unui scaun

500 lei

(+19lei) 519 lei

13

Distrugerea și degradarea unui coș pentru colectat hârtie

500 lei

(+19lei) 519 lei

14

Distrugerea și degradarea unui vas pentru flori din beton

300 lei

(+11 lei) 311 lei

15

Distrugerea și degradarea unui vas pentru flori mozaicat

300 lei

(+11lei) 311 lei

16

Distrugerea și degradarea unui arbore cu diametru până la 10 cm

1000 lei

(+38lei) 1038 lei

17

Distrugerea și degradarea unui arbore cu diametru până la 15 cm

1200 lei

(+46lei) 1246 lei

18

Distrugerea și degradarea unui arbore cu diametru până la 20 cm

1700 lei

(+65lei) 1765 lei

19

Distrugerea și degradarea unui arbore cu diametru peste 20 cm

2000 lei

(+76lei) 2076 lei

20

Distrugerea și degradarea unui semn de circulație

300 lei

(+11 lei) 311 lei

21

Distrugerea și degradarea unui semn de orientare sau dirijare

450 lei

(+17lei) 467 lei

22

Deteriorarea elementelor ornamentale la fântânile arteziene

410 lei/buc

(+16lei)

426 lei/buc

23

Deteriorarea elementelor ornamentale la scările monumentelor

260 lei/buc

(+9lei)

269 lei/buc

24

Degradarea suprafețelor pietonale mozaicate

210 iei/mp

(+8lei) 218 lei/mp

25

Degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile

410 lei/buc

(+16lei)

426 lei/buc

26

Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea apelor pluviale

300 lei/buc

(+11 lei)

311 lei/buc

27

Degradarea capacelor carosabile la căminele de vizitare

800 lei/buc

(+30lei)

830 lei/buc

28

Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume sau includerea în curți

3 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

29

Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării ambulante a produselor agroalimentare sau industriale:

 • - târguri

 • - trotuare și spații verzi

12 lei/mp/zi

22 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi (+1leu)

23 lei/mp/zi

30

Ocuparea abuzivă de teren cu construcții provizorii pentru comercializarea de bunuri

8 lei/mp/zi

8 lei/mp/zi

31

Ocuparea de-teren domeniu public al municipiului cu autovehicule

100 lei /3litOVf‘hiC!l J

(+4lei) 104 lei

(Jiul 1 Ic opiu Vcul£aiu                               ___________

l/zi

autovehicul/zi

Sumele de încasat se calculează prin grija personalu ui cu atribu

iuni din cadrul aparatului de

specialitate al primarului și din serviciile publice și se consti uie venit al bugetului local.

Președinte deședinjă,

X Secretar general,

Anexa nr. 6

HCL nr. ...33..../.^.^^

TAXE Șl SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE stabilite în baza unor legi speciale, surse de venit al bugetelor locale pentru anul 2021

 • 1. ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

LEI

Nr. crt.

Serviciul efectuat

NIVEL TAXA

2020

2021

1

Contravaloare carte de identitate

7

7

2

Contravaloare carte de identitate provizorie

1

1

3

Furnizare date

1 leu/persoana

1 leu/persoana

4

Identificarea persoanelor pe teritoriul României solicitată de cetățenii străini

35 lei/persoană

36 lei/persoană

Se stabilesc și se încasează prin grija personalului din cadrul Direcției de Evidență a persoanelor.

 • 2. LEGEA NR. 7/1996 - a cadastrului și a publicității imobiliare

LEI

Nr. crt.

Denumire

NIVEL

2020

2021

1

Taxă pentru emiterea certificatului de atestare a stadiului realizării unei construcții - persoane fizice

50

(+2lei) 52

2

Taxă eliberare certificat de atestare a stadiului realizării unei construcții - persoane juridice

500

(+19lei) 519

Se stabilesc și se încasează prin grija celor care emit certificatele de atestare.


1

Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

2

în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: