Hotărârea nr. 98/2020

hotarirea 98 - 29 aprilie 2020 - rectificare buget DADP

ROMÂN IA

Județul vâlcea

MuNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS _ SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1 ]

HOTĂRÂREA NR.98

privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.227337 din data de 23.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020;

Văzând și Raportul nr.227338 din data de 23.04.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.42 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, la valoarea totală de 47.617.400 lei, prin hotărâri ulterioare acesta fiind diminuat, ajungând la valoarea totală de 42.434.400 lei;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4), alin.(5) și art.67, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru", 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin disponibilizarea sumei de 1.000.000 lei.

 • (2) Creditele bugetare disponibilizate conform alin.(1), în sumă de 1.000.000 lei, se repartizează:

 • - 500.000 lei în Anexa nr.6 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 -total surse de finanțare;

 • - 500.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor aprobate prin Ordonanțele Militare în sarcina unităților administrativ teritoriale pe perioada stării de urgență.

Art.2. Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art. 1, în sumă de 41.434.400 lei, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre și este repartizat pe capitole, astfel:

 • 3.286.200 lei - CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”;

 • - 11.580.000 lei - CAP. 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

 • - 2.185.200 lei - CAP. 74 "Protecția Mediului”;

 • - 24.383.000 lei - CAP. 84 "Transporturi”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcția Administrării Domeniului Public.

J                                                                                                                              J                                  >

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu


XlSfex

Județul : VALCEA                                                                                       // *           -7

MUNICIPIUL RM VALCEA                                                                  II §(        V*\

Unitatea : Direcția Administrării Domeniului Public                                                                U =1           /« /

Cod fiscal : 9509173                                                                                                   A

Bugetul local

PE ANUL 2020

Anexa

la HCL

’RIMAR

:ia GUTAU

Denumirea indicatorilor              Cod indic.          Prevederi anuale                              din care

Total an            Influente                Trim. I            Trim. II

Trim. III

- lei -Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI                               50.02                41,434,400   -1,000,000     12,383,200      9,176,800     11

CHELTUIELI CAPITOL 67.02

1,970,200

7,904,200

Cultura, recreere si religie                                          67.02                           3,286,200      -300,000             908,200             769,000

983,000

626,00D

CHELTUIELI CURENTE                                     67.02-01                     3,286,200     -300,000            908,200           769,000

983,000

626,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                        67.02-10                    1,575,200           0           377,200           393,000

444,000

361,000

Cheltuieli salariale in bani                                           67.02-10.01                     1,494,000              0             369,000             384,000

387,000

354,000

Salarii de baza                                                   67.02-10.01.01                 1,197,000             0             295,000            303,000

305,000

294,000

Sporuri pentru condiții de munca                                  67.02-10.01.05                  126,000             0              33,000             33,000

34,000

26,000

Alte sporuri                                                      67.02-10.01.06                    6,000             0               1,000              2,000

2,000

1.00D

Indemnizații de hrana                                             67.02-10.01.17                  125,000             0              31,000             34,000

34,000

26,000

Alte drepturi salariate in bani                                        67.02-10.01.30                    40,000              0                9,000              12,000

12,000

7,000

Cheltuieli salariate in natura                                         67.02-10.02                       48,000              0                    0                   0

48,000

D

Tichete de vacanta                                             67.02-10.02.06                  48,000            0                  0                  0

48,000

0

Contribuții                                                       67.02-10.03                      33,200             0               8,200              9,000

9,000

7,00D

Contribuția asiguratorie pentru munca                             67.02-10.03.07                   33,200             0               8,200              9,000

9,000

7,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 67.02-20                     1,711,000      -300,000            531,000            376,000

539,000

265,00D

Bunuri si servicii                                                  67.02-20.01                    1,406,000      -200,000             277,500            428,500

500,500

199,50D

Furnituri de birou                                                   67.02-20.01.01                      4,000              0                1,000               1,000

1,000

1,000

Materiale pentru curățenie                                        67.02-20.01.02                   20,000             0               5,000             10,000

5,000

0

încălzit, iluminat si forța motrica                                     67.02-20.01.03                   300,000              0               70,000              75,000

80,000

75,000

Pagina 1 din 6

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. 1

din care Trim. II

I

Trim. III

- lei-Trim. IV

Apa, canal si salubritate

67.02-20.01.04

320,000

-100,000

30,000

90,000

150,000

50.00D

Carburanți si lubrifiant!

67.02-20.01.05

1,000

0

200

300

300

20D

Piese de schimb

67.02-20.01.06

10,000

0

1,000

2, 000

4,000

3.00D

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.02-20.01.08

1,000

0

300

200

200

300

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.02-20.01.09

200,000

-100,000

70,000

60,0'00

70,000

D

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.02-20.01.30

550,000

0

100,000

190,000

190,000

70,000

Reparatii curente

67.02-20.02

100,000

-100,000

200,000

-100,000

0

0

Hrana

67.02-20.03

130,000

0

40,000

30,000

20,000

40,000

Hrana pentru animale

67.02-20.03.02

130,000

0

40,000

30,000

20,000

40,000

Medicamente si materiale sanitare

67.02-20.04

2,000

0

500

500

500

500

Medicamente

67.02-20.04.01

1,000

0

250

250

250

250

Materiale sanitare

67.02-20.04.02

1,000

0

250

250

250

250

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.02-20.05

55,000

0

9,000

9,000

15,000

22,000

Uniforme si echipament

67.02-20.05.01

30,000

0

5,000

5,000

5,000

15,000

Alte obiecte de inventar

67.02-20.05.30

25,000

0

4,000

4,000

10,000

7,000

Protecția muncii

67.02-20.14

12,000

0

3,000

3,000

3,000

3,000

Alte cheltuieli

67.02-20.30

6,000

0

1,000

5,000

0

0

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

67.02-20.30.30

6,000

0

1,000

5,000

0

0

Servicii recreative si sportive

67.02.05

3,286,200

-300,000

908,200

769,000

983,000

626,000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

3,286,200

-300,000

908,200

769,000

983,000

626,000

CHELTUIELI CAPITOL 70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

11,580,000

-550,000

4,233,000

2,598,000

2,947,000

1,802,000

CHELTUIELI CURENTE

70.02-01

11,580,000

-550,000

4,233,000

2,598,000

2,947,000

1,802,000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

70.02-10

3,835,000

0

921,000

946,000

1,057,000

911,000

Cheltuieli salariale in bani

70.02-10.01

3,648,000

0

900,000

925,000

930,000

893,000

Salarii de baza

70.02-10.01.01

3,124,000

0

766,000

788,000

790,000

780,000

Sporuri pentru condiții de munca

70.02-10.01.05

241,000

0

62,000

61,000

63,000

55,000

Alte sporuri

70.02-10.01.06

8,000

0

1,000

3,000

2,000

2,000

Indemnizații de delegare

70.02-10.01.13

1,000

0

1,000

0

0

0

Indemnizații de hrana

70.02-10.01.17

238,000

0

61,000

61,000

63,000

53,000

Alte drepturi salariale in bani

70.02-10.01.30

36,000

0

9,000

12,000

12,000

3,000

Cheltuieli salariale in natura

70.02-10.02

105,000

0

0

0

105,000

0

Tichete de vacanta

70.02-10.02.06

105,000

0

0

|0

105,000

0

Pagina 2 din 6

i

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Contribuții

70.02-10.03

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,00D

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.02-10.03.07

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,00D

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.02-20

7,681,000

-550,000

3,296,000

1,636,000

1,874,000

875,000

Bunuri si servicii

70.02-20.01

6,175,000

-120,000

1,825,000

1,803,000

1,729,000

818.00D

Furnituri de birou

70.02-20.01.01

32,000

0

7,000

9,000

7,000

9,000

Materiale pentru curățenie

70.02-20.01.02

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1.00D

încălzit, iluminat si torta motrica

70.02-20.01.03

3,735,000

-150,000

1,280,000

1,125,000

1,015,000

315,000

Apa, canal si salubritate

70.02-20.01.04

82,000

0

18,000

22,000

20,000

22,000

Carburanți si iubrifianti

70.02-20.01.05

1,000,000

-100,000

180,000

200,000

350,000

270,000

Piese de schimb

70.02-20.01.06

200,000

0

40,000

40,000

60,000

60,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70.02-20.01.08

24,000

0

5,000

6,000

7,000

6,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.02-20.01.09

418,000

100,000

104,000

205,000

104,000

5,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

70.02-20.01.30

680,000

30,000

190,000

195,000

165,000

130,000

Reparatii curente

70.02-20.02

1,256,000

-430,000

1,400,000

-230,000

86,000

D

Hrana

70.02-20.03

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Hrana pentru animale

70.02-20.03.02

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20.00D

Medicamente si materiale sanitare

70.02-20.04

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Medicamente

70.02-20.04.01

1,000

0

0

500

500

0

Materiale sanitare

70.02-20.04.02

1,000

0

0

500

500

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.02-20.05

50,000

0

7,000

15,000

18,000

10,000

Uniforme si echipament

70.02-20.05.01

30,000

0

5,000

10,000

10,000

5,000

Alte obiecte de inventar

70.02-20.05.30

20,000

0

2,000

5,000

8,000

5,000

Deplasări, detasari, transferări

70.02-20.06

1,000

0

0

1,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

70.02-20.06.01

1,000

0

0

1,000

0

0

Consultanta si expertiza

70.02-20.12

15,000

0

4,000

5,000

5,000

1,000

Protecția muncii

70.02-20.14

32,000

0

8,000

8,000

8,000

8,000

Alte cheltuieli

70.02-20.30

70,000

0

32,000

13,000

7,000

18,000

Prime de asigurare non-viata

70.02-20.30.03

27,000

0

5,000

3,000

1,000

18,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.02-20.30.30

43,000

0

27,000

10,000

6,000

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70.02-59

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.02-59.40

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5,470,000

-350,000

2,767,000

1,151,000

jl ,222,000

330,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

6,110,000

-200,000

1,466,000

1,447,000

I

jl ,725,000

1,472,000

Pagina 3 din 6

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


CHELTUIELI CAPITOL 74.02

Protecția mediului

74.02

CHELTUIELI CURENTE

74.02-01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

74.02-10

Cheltuieli salariaie in bani

74.02-10.01

Salarii de baza

74.02-10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

74.02-10.01.05

Alte sporuri

74.02-10.01.06

Indemnizații de hrana

74.02-10.01.17

Alte drepturi salariaie in bani

74.02-10.01.30

Cheltuieli salariaie in natura

74.02-10.02

Tichete de vacanta

74.02-10.02.06

Contribuții

74.02-10.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

74.02-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.02-20

Bunuri si servicii

74.02-20.01

Furnituri de birou

74.02-20.01.01

Materiale pentru curățenie

74.02-20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

74.02-20.01.03

Apa, canal si salubritate

74.02-20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

74.02-20.01.05

Piese de schimb

74.02-20.01.06

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

74.02-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

74.02-20.01.30

Reparatii curente

74.02-20.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

74.02-20.05

Uniforme si echipament

74.02-20.05.01

Alte obiecte de inventar

74.02-20.05.30

Protecția muncii

74.02-20.14

Alte cheltuieli

74.02-20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.02-20.30.30

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

Coîectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

1                                 li

Prevederi anuale

Total an              Influente

-

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

- lei -Trim. IV

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

564,200

0

136,000

142,000

162,000

124,200

534,200

0

133,000

138,000

141,000

122.20D

432,500

0

106,500

110,000

112,000

104,000

46,000

0

12,000

12,000

13,000

9,000

2,700

0

500

1,000

1,000

200

45,000

0

12,000

12,000

13,000

8,000

8,000

0

2,000

3,000

2,000

1,000

18,000

0

0

0

18,000

0

18,000

0

0

0

18,000

0

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2.00D

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

1,621,000

0

386,000

431,300

436,700

367,00D

675,000

0

181,000

168,300

174,700

151,000

1,000

0

500

0

500

0

1,000

0

500

300

200

0

120,000

0

38,000

35,000

35,000

12,000

35,000

0

8,000

9,000

9,000

9,000

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

44,000

0

18,000

8,000

9,000

9,000

70,000

0

15,000

15,000

20,000

20,000

400,000

0

100,000

100,000

100,000

100,000

31,000

0

1,000

10,000

10,000

10,000

12,000

0

3,000

2,000

2,000

5,00D

7,000

0

1,000

1,000

1,000

4,000

5,000

0

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

0

1,000

1,000

0

1,000

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

Pagina 4 din 6

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


CHELTUIELI CAPITOL 84.02

Transporturi

84.02

CHELTUIELI CURENTE

84.02-01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

84.02-10

Cheltuieli salariale in bani

84.02-10.01

Salarii de baza

84.02-10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

84.02-10.01.05

Alte sporuri

84.02-10.01.06

Indemnizații de delegare

84 02-10.01.13

Indemnizații de hrana

84.02-10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

84.02-10.01.30

Cheltuieli salariale in natura

84.02-10.02

Tichete de vacanta

84.02-10.02.06

Contribuții

84.02-10.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

84.02-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84.02-20

Bunuri si servicii

84.02-20.01

Furnituri de birou

84.02-20.01.01

Materiale pentru curățenie

84.02-20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

84.02-20.01.03

Apa, canal si salubritate

84.02-20.01.04

Carburanți si lubrifianti

84.02-20.01.05

Piese de schimb

84.02-20.01.06

Transport

84.02-20.01.07

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

84.02-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

84.02-20.01.30

Reparatii curente

84.02-20.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

84.02-20.05

Uniforme si echipament

84.02-20.05.01

Alte obiecte de inventar

84.02-20.05.30

Consultanta si expertiza

84.02-20.12

Protecția muncii

84.02-20.14

Alte cheltuieli

84.02-20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84.02-20.30.30

1

Prevederi anuale

din ca

re

- lei-

Total an

Influente

Trim. I

Trim

II

Trim. III

Trim. IV

24,383,000

-150,000

6,720,000

5,236,5^)0

7,441,500

4,985,00D

24,383,000

-150,000

6,720,000

5,236,5p0

7,441,500

4.985.00D

3,105,000

0

730,000

765,8t)0

873,200

736,000

2,942,000

0

714,000

745,800

758,200

724,000

2,418,000

0

585,000

610,000

617,000

606,000

269,000

0

66,000

68,000

70,000

65,00D

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

0

800

200

D

220,000

0

54,000

58,000

60,000

48,00D

30,000

0

8,000

8,000

10,000

4,000

95,000

0

0

0

95,000

0

95,000

0

0

0

95,000

0

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,000

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,000

21,249,000

-150,000

5,983,000

4,463,700

6,560,300

4,242,000

12,353,000

-200,000

1,398,000

3,510,700

3,933,300

3,511,000

3,000

0

700

700

800

800

1,000

0

300

0

0

700

60,000

0

15,000

15,000

15,000

15,000

3,587,000

-250,000

700,000

887,000

1,000,000

1,000,00D

2,000

0

0

1,000

500

500

40,000

0

10,000

2,000

10,000

18,000

20,000

0

2,000

8,000

5,000

5,00D

8,150,000

150,000

600,000

2,500,000

2,750,000

2,300,000

490,000

-100,000

70,000

97,000

152,000

171,000

8,459,000

0

4,543,000

837,000

2,500,000

579,00D

390,000

50,000

33,000

103,000

113,000

141,000

40,000

0

3,000

3,000

3,000

31,000

350,000

50,000

30,000

100,000

110,000

110,000

10,000

0

2,000

3,000

3,000

2,000

27,000

0

5,000

8,000

8,000

6,000

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

Pagina 5 din 6

Denumirea indicatorilor              Cod indic.          Prevederi anuale                              din carp

Vilii UClI <5 Total an            Influente               Trim. ।           Trim. II

TITLUL X ALTE CHELTUIELI                               ^4^02-59------------------------------------------------1__

---------------o^.uz oa__ 29,000            0              7 000              7 000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate               84.02-59 40                     OQ nnn            x-------—___________________

Trim. III

8,000

- lei-Trim. IV

7,000

Transport rutier                                            ~-----------------____7-uut

Str„f---------------------------84-02.03__24,383,000 ____-150,000           6,720,000          5,236’,50(

84.02.03.03                  24,383,000      -150,000           6,720,000          5,236,50(

)

8,000

7,441,500

7,441,500

7,000 4,985,00D 4,985,000

VICEPRIMAR,


Ninel Eusebiu VETELEANU


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
Pagina 6 din 6