Hotărârea nr. 97/2020

hotarirea 97 - 29 aprilie 2020 - rectificare buget SCM pentru anul 2020

ROMÂN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS _ SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1 |

HOTĂRÂREA NR.97

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.226213 din data de 21.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, precum și Raportul nr.226959 din data de 21.04.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 cu o valoare totală de 11.011.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, în urma rectificării bugetare acesta ajungând la valoarea totală de 11.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

Ținând seama de faptul că, în contextul măsurilor adoptate prin instituirea stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului prezidențial nr. 195/16.03.2020, Sport Club Municipal a suspendat, începând cu data de 16 martie 2020, toate contractele de activitate sportivă, urmând să încaseze de la A.J.P.LS. Vâlcea suma de 65.718 lei;

Luând în considerare adresa prin care Sport Club Municipal a solicitat majorarea, ia partea de venituri, a sumelor alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă cu suma de 66.000 lei, dar și diminuarea subvenției pentru instituții publice cu aceeași sumă;

Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.32/2020;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(5), art.67, alin.(1) și art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întri.inind-2Zde voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, prin modificări în structură, cu suma de 66.000 lei, sumă ce va fi încasată de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea, aceasta urmând a fi folosită pentru plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

 • ( 2) Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alin.(1) și prezentat în anexa la prezenta hotărâre, rămâne la aceeași valoare totală de 11.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, și este structurat astfel:

La partea de venituri :

 • + 66.000 lei sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă;

 • - 66.000 lei subvenții instituții publice.

La partea de cheltuieli:

 • + 66.000 lei Titlul IX "Asistență socială”;

 • - 66.000 lei Titlul II "Bunuri si servicii”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Sport Club Municipal.

  Județul : VALCEA


  MUNICIPIUL RM VALCEA Unitatea : Sport Club Municipal Cod fiscal : 36834570


  Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate din venituri proprii si subvenții  la HCL .


  ________R ircia GUTA


RE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor              Cod indic.          Prevederi anuale                              din care

Total an            influente               Trim. I           Trim. II          Trim.

VENITURI

- iei-

II          Trim. IV

TOTAL VENITURI-{00.02+00.15+00.17+45.10}      000110              11,111,400          0      3,481,400      3,270,000      3,020,000      1,340,000

I. VENITURI CURENTE -{ 00.03+00.12}

00.02                        1,511,400            0            561,400           300,000            350,000

300,000

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.13+00.14}                     00.12                       1,511,400            0           561,400           300,000           350,000

300,00D

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4                      00.14                       1,511,400            0           561,400           300,000           350,000

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

300,000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati                       33.10                            450,000              0             100,000             100,000             200,000

50,000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale,      33.10.19                         450,000              0             100,000             100,000             200,000

artistice si sportive

50,000

Diverse venituri

36.10                          868,000            0            268,000           200,000            150,000

250,000

Alte venituri

36.10.50                       868,000            0            268,000           200,000            150,0

D0

250,000

Transferuri voluntare altele decât subvențiile                         37.10                             193,400              0             193,400                    0

0

0

Donatii si sponsorizări

37.10.01                       193,400            0            193,400                  0

0

0

IV. SUBVENȚII 4 00.18}

00.17                        9,600,000            0          2,920,000          2,970,000          2,670,0

00            1

040,00D

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-00.18                      9,600,000           0         2,920,000         2,970,000         2,670,0

{42.10+43.10}

00           1

040,000

SUBVENȚII DE LA BZGETUL DE STAT

42.10                           66,000       66,000                  0             66,000

0

0

Sume alocate pentru indemniza?ii aferente contractului de activitate sportiva

suspendării temporare a 42.10.81                        66,000       66,000                  0             66,000

0

D

Subvenții de la alte administratii

43.10                        9,534,000       -66,000          2,920,000          2,904000          2,670,0

00           1

040,00D

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09                      9,534,000       -66,000           2,920,000          2,904,000          2,670,0

00           1

040,00D

Denumirea indicatorilor              Cod indic.

Prevederi anuale

Total an             Influente

Trim. î

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI

50.10

11,111,400

0

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

CHELTUIELI CAPITOL 67.10

Cultura, recreere si religie

67.10

11,111,400

0

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1.340.00D

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

11,112,400

0

3,482,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.10-10

1,474,000

0

408,500

432,500

409,500

223,500

Cheltuieli salariate in bani

67.10-10.01

1,414,000

0

395,000

401,000

402,000

216,00D

Salarii de baza

67.10-10.01.01

1,325,000

0

356,000

384.000

385,000

200,000

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

89,000

0

39,000

17.000

17,000

16,000

Cheltuieli salariate in natura

67.10-10.02

24,000

0

0

24.000

0

0

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

24,000

0

0

24,000

0

0

Contribuții

67.10-10.03

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,500

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.10-10.03.07

36,000

0

13,500

7,500

7,500

7,500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.10-20

9,572,400

-66,000

3,073,900

2,771,500

2,610,500

1,116,50D

Bunuri si servicii

67.10-20.01

8,195,400

-66,000

2,169,900

2,536,500

2,470,500

1,018,50D

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

21,000

0

6,000

5,000

5,000

5,000

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

36,000

0

10,000

10,000

10,000

6,000

încălzit, iluminat si forța motrica

67.10-20.01.03

164,000

0

72,000

72,000

10,000

10,000

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

93,000

0

32.000

32,000

15,000

14,000

Carburanți si lubrifiant!

67.10-20.01.05

2,000

0

1,000

500

500 l

0

Transport

67.10-20.01.07

153,000

0

55,000

50,000

21,000

27,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.10-20.01.08

25,000

0

9,000

9,000

4,000

3,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional                 67.10-20.01.09

7,270,400

-66,000

1,859,900

2,233,000

2,305,000

872,500

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare                 67.10-20.01.30

431,000

0

125,000

125,000

100,000

81,000

Reparatii curente

67.10-20.02

280,000

0

250,000

10,000

10,000

10,000

Hrana

67.10-20.03

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

Hrana pentru oameni

67.10-20.03.01

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

Medicamente si materiale sanitare

67.10-20.04

92,000

0

44.000

38,000

5,000

5,00D

Medicamente

67.10-20.04.01

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

Deplasări, detasari, transferări

67.10-20.06

545,000

0

400,000

70,000

45,000

30,000

Deplasări interne, detasari, transferări

67.10-20.06.01

300,000

0

200,000

50,000

30,000

20,000

Deplasări in străinătate

67.10-20.06.02

245,000

0

200,000

20,000

15,000

10,000

Pagina 2 din 3

Pregătire profesionala

67.10-20.13

10,000

0

0

5,000

5,000

0

Protecția muncii

67.10-20.14

7,000

0

2,000

2,000

2,000

1,000

Alte cheltuieli

67.10-20.30

223,000

0

108,000

55,000

43,000

17.00D

Reclama si publicitate

67.10-20.30.01

88,000

0

38,000

20,000

20,000

10,00D

Prime de asigurare non-viata

67.10-20.30.03

14,000

0

8,000

3,000

2,000

1,00D

Chirii

67.10-20.30.04

36,000

0

12,000

12,000

11,000

1,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.10-20.30.30

85,000

0

50,000

20,000

iq.ooo

5,00D

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

67.10-57

66,000

66,000

0

66,000

0

0

Indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individula de munca din inițiativa angajatorului

67.10-57.04

66,000

66,000

0

66,000

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-84

-1,000

0

-1,000

0

0

0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

67.10-85

-1,000

0

-1,000

0

0

D

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-85.01

-1,000

0

-1,000

0

0

D

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

67.10-85.01.01

-1,000

0

-1,000

0

0

0

Servicii recreative si sportive

67.10.05

11,111,400

0

3,481,400

3,270,000

3,020,000          1

,340,00D

Sport

67.10.05.01

11,111,400            0          3,481,400          3,270,000          3,020,000

1,340,000

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale

Total an             Influente


Trim. I


din care Trim. I!


Trim. III


- lei-Trim. IV


VICEPRIMAR,

Ninel Eusebiu VETELEANU


DIRECTOR EXECUTIV,               Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget