Hotărârea nr. 96/2020

hotarirea 96 - 29 aprilie 2020 - rectificare buget local si liste investitii

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.96

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.227451 din data de 23.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020, precum și Raportul nr.227450 din 23.04.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ce a fost ulterior rectificat ajungând la valoarea totală de 233.307.900 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, a!in.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 300.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 233.607.900 lei.

 • (2) Se aprobă retragerea sumei de 1.000.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite Direcția Administrării Domeniului Public din secțiunea funcționare și alocarea în bugetul municipiului Râmnicu Vâlcea, astfel:

 • a. în secțiunea funcționare - 500.000 lei

 • b. în secțiunea dezvoltare - 500.000 lei.

 • (3) Se aprobă retragerea sumei de 500.000 lei în cadrul secțiunii funcționare astfel: de la CAP.51” Autorități executive” - 300.000 lei și de la CAP. 67 "Cultură, recreere și religie” - 200.000 lei și alocarea acesteia la CAP. 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică”.

 • (4) Se aprobă retragerea sumei de 66.000 lei din secțiunea funcționare de la CAP.67 "Cultură, recreere și religie și alocarea acesteia, astfel:

 • a. în secțiunea funcționare - 42.900 lei

 • b. în secțiunea dezvoltare - 23.100 lei.

5

 • (5) Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alin.(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4), este prezentat în anexele nr.1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Anexa nr.1 - "Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020”

suplimentată cu suma de 300.000 lei și o valoare totală rectificată de 233.607.900 lei din care 232.009.900 lei venituri estimate pentru 2020 și 1.598.000 lei excedent an 2019.

 • - Anexa nr.2 -"Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" suplimentată cu 300.000 lei și o valoare totală de 233.607.900 lei.

Art.2. Se majorează cu suma de 116.400 lei anexa nr.4 - "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local”, sursă finanțare credit BCR, ajungând la valoarea de 17.741.800 lei, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se majorează cu suma de 523.100 lei anexa nr.6 "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, ajungând la valoarea de 11.012.400 lei, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

 • Art.4. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1, art.2 si art. 3.

Art.5. Anexele nr.3 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice. J                                               J ,                                     5

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


* ■/tZ ne^a nr. 1


..{/PRIM .IVJirciâ-G^SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

233,607,900.00

76,174,200.00

55,297,000.00

53,023,700.00

49,113,000.00

A

VENITURI CURENTE

232,009,900.00

74,576,200.00

55,297,000.00

53,023,700.00

49,113,000.00

L VENITURI PROPRII

194,353,200.00

64,978,200.00

42,841,000.00

44/370,000.00

42,164,000.00

1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

3

Cote defalcate Impozit venit

040201

116,725,000.00

29,181,000.00

29,181,000.00

29,181,000.00

29,182,000.00

4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

6

Impozit clădiri pers.Jurldlce

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

6

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

7

Impozit teren pers.Jurldlce

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

300,000.00

700,000.00

300,000,00

a

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

60,000.00

6,000/00

10,000.00

9,000.00

8

Taxe Judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.Juridlce

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizații

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

16

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alto Impozite ci taxe

180260

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

19

Contribuție părinți ■ crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

20

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

21

Venituri din recuperare chelt.Judecată

330228

80,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

22

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

23

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

24

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,080,000.00

1,100,000.00

1,220,000.00

1,600,000.00

25

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

26

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

80,000.00

50,000.00

27

Alte venituri

360250

5,000,000.00

475,000.00

1,225,000.00

2,525,000.00

775,000.00

28

Donatii si sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

29

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

30

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645,800.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

27,951,000.00

7,870,000.00

7,261,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

VENITURI DIN TVA

1102

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,673,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

6,458,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,785,000.00

1,745,000.00

- ajutoare pentru încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

534,000.00

267,000.00

267,000.00

0.00

0.00

- tichete sociale pentru grădiniță

110202

10,000.00

4,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

- salarii personal crese

110202

649,000.00

175,000.00

168,000.00

149,000.00

157,000.00

- indemizații pers, handicap

110202

15,585,000.00

4,275,000.00

3,960,000.00

3,524,000.00

3,826,000.00

- finanțare cămin pers, vârstice

110202

169,000.00

169,000.00

0.00

0.00

0.00

___2

învățământ particular șl confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

248,000.00

370,000.00

- cheltuieli salariale învățământ particular

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

232,000.00

350,000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

16,000.00

20,000.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂR

I

9,705,700.00

1,728,000.00

5,205,000.00

1,947,700.00

825,000.00

1

Venituri finanțări si cofmantari

7,555,700.00

1,228,000.00

4,355,000.00

1,447,700.00

525,000.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

- subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

- ajutoare incalzire-AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

2,000,000.00

500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

- subvenții de la BS

420269

300,000.00

100,000.00

200,000.00

0.00

0.00

- subvenții pentru carantină

420280

480,000.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

2

Sume primite de la UE

2,150,000.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

2,150,000.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

300,000.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

0.00

VICEPRIMAR,              DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERV. FINANCIAR,

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


Anexa nr. 2 HCL


PRIMA

Mircia GU


SITUAȚIA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

—.....—

din care                   lin 1

TRIM. 1

TRIM. II

TRIM. III

TR^TIV-^

TOTAL CHELTUIELI ■ BUGET LOCAL

233,607,900

76,174,200

55,297,000

53,023,700

49,113,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

201,881,200

67,801,200

45,546,000

45,545,000

42,989,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

31,726,700

8,373,000

9,751,000

7,478,700

6,124,000

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

180,504,200

62,163,300

39,633,100

39,676,900

39,030,900

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

110,454,800

39,871,100

23,729,200

23,674,400

23,180,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

16,619,000

4,500,500

3,958,900

4,057,600

4,102,000

- aparat propriu

6,141,000

1,816,500

1,381,900

1,709,600

1,233,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

1,090,000

600,000

490,000

0

0

- rambursare împrumut

9,175,000

2,033,000

2,033,000

2,294,000

2,815,000

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,399,000

967,000

831,500

868,400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

- dobânzi

3,379,000

967,000

831,500

868,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

2,140,000

382,400

1,485,900

119,600

152,100

- Politia Locala

472,000

120,000

120,000

100,000

132,000

- Centrul de carantină

1,478,000

248,000

1,230,000

0

0

- Apărare Civilă+siguranță națională

190,000

14,400

135,900

19,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

5,321,000

2,657,000

822,000

620,000

1,222,000

- aparat propriu

681,000

0

56,000

200,000

425,000

- reparatii curente scoli

3,473,000

2,000,000

526,000

400,000

547,000

- internate

260,000

110,000

50,000

0

100,000

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- cheltuieli materiale scoli

57,000

57,000

0

0

0

- transport competiții sportive

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20,000

0

0

6

Sanatate____

CAP. 66

525,000

174,000

175,000

80,000

96,000

- dispensare medicale scoli

185,000

84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanență

240,000

60,000

60,000

60,000

60,000

- dispensar TBC

100,000

30,000

20,000

20,000

________30,000


7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

11,797,100

4,642,100

1,326,000

2,839,000

2,990,000

- aparat propriu

800,000

650,000

-100,000

100,000

150,000

- TVA concesiune

274,700

274,700

0

0

0

-DADP

1,711,000

531,000

376,000

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

0

0

- întreținere spatii verzi-Piete Prest SA

7,850,000

2,850,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

- culte religioase

50,000

25,000

0

0

25,000

- alte acțiuni culturale

1,100,000

300,000

50,000

200,000

550,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,164,400

2,361,400

2,490,000

2,020,000

2,293,000

- aparat propriu

100,000

25,000

50,000

25,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

789,000

198,000

200,000

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

—=-ajutoare sl indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent

-93,600

-93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,807,400

4,433,700

2,782,000

2,644,800

1,946,900

-DADP

7,681,000

3,296,000

1,636,000

1,874,000

875,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

-fondlID+CL 12GORANU

3,454,000

941,700

1,000,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,563,900

3,686,000

1,674,200

1,536,700

2,667,000

- DADP

1,621,000

386,000

431,300

436,700

367,000

- aparat propriu

942,900

300,000

242,900

100,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

5,660,000

3,040,000

940,000

640,000

1,040,000

- compensare preț energie

5,500,000

3,000,000

900,000

600,000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

34,378,000

13,027,000

7,163,700

8,248,300

5,939,000

-DADP

21,249,000

5,983.000

4,463,700

6,560,300

4,242,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

4,900,000

3,357,000

1,543,000

0

0

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

21,377,000

5,637,900

5,912,900

5,868,100

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,000

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

9,534,000

2,920,000

2,904,000

2,670,000

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,218,000

386900

624400

671200

535500

D. CHELTUIELI INVESTIțll

11,797,700

8,016,300

1,592,700

510,000

1,678,700

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

975,500

1,066,500

-91000

0

0

2

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

10,000

10,000

0

0

0

3

Invatamant

CAP. 65

3,412,000

1,235,700

897,600

0

1,278,700

4

Invatamant (FEN)

CAP. 65

1,997,650

1,497,650

100,000

0

400,000

5

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

1,849,500

1,449,500

400,000

0

0

6

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

111,500

111,500

0

0

7

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

8

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

319,400

267,000

52,400

0

0

9

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

1,924,150

1,924,150

0

0

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

319,600

199,000

120,600

0

0

12

Transporturi

CAP. 84

254,600

141,500

113,100

0

0

13

Transporturi (FEN)

CAP. 84

14,700

14,700

0

0

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE S

PECIALA

31,726,700

8,373,000

9,751,000

7,478,700

6,124,000

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

3,775,700

503,000

2,500,000

772,700

0

—1

Finanțare PNDL

CAP.65

1,772,700

500,000

500,000

772,700

0

2

Finanțare PNDL

CAP.68

2,000,000

0

2,000,000

0

0

3

Ajutoare incalzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0

VICEPRIMAR

Ninel Eusebiu VEȚELEANU

DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa CQcfOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR, Ana-Maria.VLAȘNIȚĂ

INTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR/GENERAL, Ion D DOIU


ANEXA Nr. J-f

hotărârea


la


CONSILIULUI LOCAL

Nr~- d,n


- lei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECHVULUU Capitol Bugetar

Valoare contract finanțare

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

împrumut de trezorerie

Credit BCR 2020

Alte surse de finanțare FEN

Buget local

Buget Stat

TOTAL

247,180,467.87

17,741,800

577,400

13,116,400

2,450,000

1,598,000

0

A

LUCRĂRI

117,057372.85

647,700

0

640,200

0

7,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

130,123,095.02

17,094,100

577,400

12,476300

2,450,000

1,590,500

0

Cap.51.02.Autoritati publice

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2,949,556.02

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

B2 Dotări independente

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

1

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on line si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Rm Valcea SMIS 126289

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

6

0

Cap.65.02. - Invatamant

16,202,636.85

5,262,050

2,400

3362,000

1,220,000

777,650

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INV ESTIȚII

16302,636.85

5362,050

2,400

3362,000

1,220,000

777,650

0

B3. Consolidări

16,202,636.85

5,222,050

2,400

3,262,000

1,220,000

737,650

0

2

Reabilitare termica Colegiul National de Informatica Matei Basarab SMIS 118454

5,309,024.54

4,391,510

2,360

2,852,000

850,000

687,150

0

3

Reabilitare termica Internat si cantina - Colegiul National Mircea cel Batran SMIS 11845

3,676,232.90

100,000

50,000

0

50,000

0

4

Reabilitare termica Școala gimnaziala I.G. Duca SMIS 117901

2,137,061.45

730,040

40

360,000

370,000

0

0

5

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

500

0

0

0

500

0

B4. Cheltuieli de proiectare

5,080317.96

40,000

0

0

0

40,000

0

6

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

40,000

0

0

0

40,000

0

Cap.67.02. -Cultura.recreere si religie

7,296396.70

111300

0

0

0

111,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

7,296,296.70

34,000

0

0

0

34,000

0

7

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

34,000

34,000

B4. Cheltuieli de proiectare

7396,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

7

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

102318335.40

11,213350

575,000

8,714300

1330,000

694,150

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

102318335.40

11,213350

575,000

8,714,200

1,230,000

694,150

0

B2 Dotări independente

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

8

Promovarea conectivității la internet in comunitatiile locale

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

B3. Consolidări

102,146,335.40

11,208350

575,000

8,714,200

1,230,000

689,150

0

9

Reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: S15 , S16, 95, H, 13-SMIS 117319

7,546,480.27

4326,890

11,170

3,300,000

557,000

358,720

0

10

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc B2, Bioc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9- SMIS 117070

7,299,117.02

4,534,030

113,430

3,420,000

673,000

327,600

0

11

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, Bloc A, Bloc 130, Bloc R8 bis- SMIS 117311

4,445,451.83

1,640,400

450,400

1,190,000

0

0

0

12

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, Bloc Dl-8, Bloc Bl-2, Bloc 125, Bloc S4-SMIS 120156

9,179,334.22

30,000

0

30,000

0

0

0

13

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc MV Popescu, Bloc Cil, Bloc 10, Bloc 21, Bloc P7, Bloc C3, Bloc A36/2, Bloc A14- SMIS 120047

1

21,207,031.98

14!

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc A53, Bloc CI6, Blcc A10, Bloc B2, Bloc C24 -SMIS 121015

9,815,169.87

151

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc P9, Bloc CI2,Bloc P2, Bloc P6, Bloc P8-SMIS 121021

6,564,996.78

16;

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 3, Bloc 64,Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4-SMIS 121599

11,183,009.76

17

Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electirce și de telecomunicații- SMIS 121606

24,905,743.67

Cap. 84.02. Transporturi

118,513,642.90

A

LUCRĂRI

117,057372.85

21

Construirea unei artere de legătură între b-dul N. Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu str. Gib Mihăescu inclusiv rampe aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibil altemativV - COD SMIS 126678

70,212,360.51

22

Modernizarea stațiilor de imbarcare / debarcare,echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in municipiul Ramnicu Valcea - COD SMIS 129361

46,845,012.34

B4. Cheltuieli de proiectare

1,456,270.05

|23

; Statii de reincarnare pentru vehicule electrice COD SMIS

1,456,270.05

B. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITEI cuprinde:

 • B. 1 Achiziții imobile

 • B.2 Dotări independente

 • B.3 Consolidări

 • B.4 . Clidt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

  100,000

  0

  100,000

  0

  b

  0

  101,050

  0

  100,000

  0

  1,050

  0

  100,650

  0

  100,000

  0

  650

  0

  100,600

  0

  100,000

  0

  600

  0

  374,730

  0

  374,200

  0

  530

  0

  654,900

  0

  640,200

  0

  14,700

  0

  647,700

  0

  640,200

  0

  7,500

  0

  640,950

  0

  640,200

  0

  750

  0

  6,750

  0

  0

  0

  6,750

  0

  7,200

  7,200

  7200

  7200

  Director Exec.,

  Narcisa^Cottds

  ( /

  II /

  li C : ° !

  H m ’     1

  \\ <* \ (

  Director Exec. Adj.          Sef Serviciu

  Mirela Tprcu           Ana Mari;

  )             Președinte de șed

  \ * V. Sec/^ar genera wyh/   J/

  £iulV§^

  Financiar, a Vlașniță

  |

  inJV /

  )

  Jr \\

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA

Anexa nr.6 la HCL .LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

Nr. ort

DENUMIREA OBIECTIVULUI/

Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte surse de finanțare Cons. Jud.

Buget Local

Buget Stat

TOTAL

11,012,400

0

0

500,000

6,739,700

3,772,700

A

LUCRĂRI

9,119,800

0

0

500,000

4,847,100

3,772,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,892,600

0

0

0

1,892,600

0

Cap. 51.02. Autoritati publice

975,500

0

0

o

975,500

’< T.

0

A

LUCRĂRI

225,000

0

0

0

225,000

0

1

Amenajare instalatii de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G.

Magheru nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

100,000

0

0

0

100,000

0

3

Relocare dispecerat de supraveghere video

100,000

0

0

0

100,000

0

Spațiu birouri administrativ

1,000

0

0

0

1,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

750,500

0

0

0

750,500

0

Bl. Achiziția de imobile

642,000

0

0

0

642,000

0

4

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

250,000

250,000

5

Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

392,000

392,000

B2. Dotări independente

43,500

0

0

0

43,500

0

6

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

10,000

0

0

0

10,000

0

7

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12000

0

8

Centrala telefonica sediu nou D.E.F. - "Arenele Traian"

21,500

0

0

0

21500

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

65,000

0

0

0

65,000

0

9

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

Spațiu birouri administrativ

10,000

0

0

0

10,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

10,000

0

0

0

10,000

- ;

0

A

LUCRĂRI

10,000

0

0

0

10,000

0

10

Extindere si imbunatatiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bi. Achiziția de imobile

0

0|              0|               Oi                 0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capitai

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

5,184,700

0

0

418,000

2,99

4,000

1,772,700

A

LUCRĂRI

5,023,700

0

0

418,000

2,833,000

1,772,700

11

Grădiniță cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncțional

616,800

0

0

206,000

0

410,800

12

Grădiniță cu program normal nr. 16

891,600

0

0

55,000

0

836,600

13

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

738,300

0

0

157,000

56,000

525,300

14

Construcție sala de sport Liceul Antim Ivireanu ~ utilitari si sistematizare

100,000

0

0

0

100,000

0

15

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

5,000

0

0

0

5,000

0

16

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

0

0

50,000

0

17

Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

5,000

0

0

0

5,000

0

18

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

2,462,000

0

0

0

2,462,000

0

19

Sistem supraveghere video la Săli sport din municipiu

155,000

0

0

0

155,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

161,000

0

0

0

161,000

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2 Dotări independente

24,000

0

0

0

24,000

0

20

Cuptor profesional Grădiniță Nord 2

24.000

24,000

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

137,000

0

0

0

137,000

0

21

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

87,000

87,000

0

22

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

0

0

50,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,849,500

0

o

0

1,849,500

■ M

0

A

LUCRĂRI

1,635,100

0

0

0

1,635,100

0

23

Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

1,000

0

0

0

1,000

0

24

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian"

1,183,100

0

0

0

1,183,100

0

25

Amenajare si modernizare locuri de joaca

450,000

0

0

0

450,000

0

26

Construire baza sportiva TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

1,000

0

0

0

1,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

214,400

0

0

0

214,400

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0|              1 0

0

B2. Dotări independente

27

Tunel acces teren handbal

28

Plase protecție Sala Sporturilor Traian

29

Tigru Siberian - 2buc

B3. Consolidări

30

Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

31

Amenajare centru multifuncțional de relaxare si agrement Ostroveni

B5. Majorare capital

■' • ••

Cap.68.02-Asigurări,asist.sociala

A

LUCRĂRI

32

Dezvoltare locala in comunități marginalizate , componenta 1 -- Colonie Nuci

33

Transformare clădire internat liceul tehnologic Ferdinand I in. locuințe sociale

34

Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Bl. Achiziția de imobile

B2. Dotări independente

B3. Consolidări

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

B5. Majorare capital

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

A

LUCRĂRI

35

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

36

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

37

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

38

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

39

Sediu administrativ

40

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stefanescu, str. Posada

Extindere rețea gaze naturale str. Zambilelor

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Bl.Achizitii de imobile

B2. Dotări independente

B3. Consolidări

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

41

Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

42

Sediu administrativ

43

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

44

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

45

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

1 46

Amenajare naroarc publica zona Ostroveni

54,400

0

0

0

5

4,400

0

12,000

0

0

0

1

2,000

0

8,400

0

0

0

8.400

0

34,000

0

0

0

3

4,000

0

8,000

0

0

0

8,000

0

8,000

0

0

0

8,000

0

152,000

0

0

0

152,000

0

152,000

0

0

0

152,000

0

0

0

0

0

0

0

2,099,100

0

0

82,000

17,100

2,000,000

2,099,100

0

0

82,000

17,100

2,000,000

1,000

0

0

0

1,000

0

93,100

0

0

82,000

11,100

0

2,005,000

0

0

0

5,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319,400

0

0

0

319,400

1               o

95,400

0

0

0

95,400

0

1,000

0

0

0

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

0

12,000

0

0

0

12,000

25,000

0

0

0

25,000

49,000

0

0

0

49,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

2,400

0

0

0

2,400

0

224,000

0

0

0

224,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224,000

0

0

0

224,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

86,000

0

0

0

86,000

0

5,000

0

0

0

5,000

0

20.000

0

0

0

20,000

0

15.000

0

0

0

15.000

0

75.000

0

0

0

75.0001

0

47

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

10,000

0

0

0

10,000

0

48

PUZ Nord

1,000

0

0

0

1,000

49

PUZ Splaiul Independentei

7,000

0

0

0

7,000

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

319,600

0

o

0

319,600

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

319,600

0

0

0

319,600

0

BLAchizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

191,600

0

0

0

191,600

0

50

Puncte de colectare deșeuri menajere

111,600

0

0

0

111,600

0

51

Containere deșeuri reciclabile

80,000

0

0

0

80,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

128,000

0

0

0

128,000

0

52

Statie de tratare mecano biologica deșeuri municipale

128,000

0

0

0

128,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transporturi

254,600

0

0

0

254,600

0

A

LUCRĂRI

31,500

0

0

0

31,500

0

53

Lărgire str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

10,000

0

0

0

10,000

0

54

Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

0

0

0

1,500

0

55

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balcescu

10,000

0

0

0

10,000

0

56

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

223,100

0

0

0

223,100

0

BLAchizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

213,100

0

0

0

213J00

0

57

Mașina de carotat cu suport si carote diamantate

11,000

0

0

0

11,000

0

58

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

152,000

0

0

0

152;000

0

59

Pikamer pneumatic - 2uc

19,000

0

0

0

19;000

60

mașina de taiat beton/asfalt

8,000

0

0

0

8,000

61

Mașina (raspanditor) de emulsie pentru butoi

23,100

0

0

0

23,100

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

/B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

10,000

0

0

0

10,000

0

62

.Amenajare pisț& biciclisti, parcari si puncte pentru inchirierea bicicletelor

10,000

10^000

0

/ 1            B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0