Hotărârea nr. 95/2020

hotarirea 95 - 29 aprilie 2020 - executie buget local,credite interne si Fond IID la 31 martie 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local

www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.95

privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31 martie 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.227210 din data de 22.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31 martie 2020;

Văzând Raportul nr.227212 din data de 22.04.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/2020 a fost aprobat bugetul local al municipiului pe anul 2020, ce a fost ulterior rectificat;

în temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local la data 31 martie 2020, conform anexelor nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului contului "Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare” la data de 31 martie 2020, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului creditelor interne la data de 31 martie 2020, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; Direcției Economico-Financiară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Florian-George Apostolescj


RASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, \ SECRETAR GENERAL;

jurist Ion DIDOÎTT

Râmnicu Vâlcea, 29 aprilie 2020

PRIMAR, /

Mircia GUTĂUl

SITUAȚIE                      /

privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 31.03.i

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

>02

/^AbfeXA Nr. |       . la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

for. jgS   d m 2<]i. Oj, 2&2f)

Nr. crt

cod bugetar sursa

PREVEDERI

PREVEDERI

Incasari

31.03.2020

%

2020

TRIM I

1

2

3

4

5

6

7=6/5X100

TOTAL VENITURI

218,354,200.00

67,751,500.00

59,228,490.34

87.42

VENITURI PROPRII

192,891,000.00

63,401,000.00

51,344,140.34

80.98

VENITURI CURENTE

218,354,200.00

67,751,500.00

59,228,490.34

87.42

A. VENITURI FISCALE

198,801,000.00

66,731,000.00

54,788,001.66

82.10

1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

159,844.00

2

imnozitvenit.din transf. oronr. imobiliare

030218

4(10 000 00

80.000.00

72.476.50

-90.60

3

Cote defalcate impozit venit

040201

116,725,000.00

29,181,000.00

26,942,536.06

92.33

4

Sume din cote de 6%

040205

500,000.00

125,000.00

121,087.00

96.87

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

5,789,735.99

86.41

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

6,222,091.59

49.78

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

1,427,602.50

89.23

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

696,284.05

43.52

9

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

38,645.00

77.29

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

379,328.07

75.87

11

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

12

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

21,404.00

85.62

13

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

3,151,302.13

82.93

14

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

1,009,844.47

56.10

15

Taxă eliberare autorizații

160203

2,300,000.00

500,000.00

510,686.36

102.14

16

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,245.00

78.75

17

Alte impozite și taxe

180250

600,000.00

260,000.00

267,838.94

103.01

B. VENITURI NEFISCALE

22,057,400.00

4,556,400.00

4,440,168.68

97.45

18

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

863,620.39

78.51

19

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,710,453.79

97.74

20

Contribuție părinți - creșe

330210

340,000.00

60,000.00

71,658.00

119.43

21

Contribuție cantină socială

330212

17,000.00

4,000.00

2,392.00

59.80

22

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

80,000.00

20,000.00

17,486.74

87.43

23

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,000.00

614.10

61.41

24

Alte venituri din taxe

340250

100,000.00

30,000.00

21,818.00

72.73

25

Venituri din amenzi

350201

5,000,000.00

1,080,000.00

1,095,359.22

101.42

26

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

29,922.00

149.61

27

Alte venituri

360250

5,000,000.00

475,000.00

609,864.44

128.39

28

Venituri din sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

16,400.00

100.00

29

Sume în curs de distribuire

470204

0.00

0.00

580.00

Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare

370203

-3,687,200.00

-3,538,900.00

0.00

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

29,134,000.00

7,873,000.00

7,867,370.00

99.93

A. VENITURI DIN TVA

1102

27,951,000.00

7,870,000.00

7,867,050.00

99.96

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,573,000.00

7,490,000.00

7,487,050.00

99.96

- chelt. materiale invatamant

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,600,000.00

100.00

- ajutoare pt încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

534,000.00

267,000.00

267,000.00

100.00

- tichete sociale grădiniță

110202

10,000.00

4,000.00

1,050.00

26.25

- cheltuieli personal creșe

110202

649,000.00

175,000.00

175,000.00

100.00

- indemnizații persoane handicap

110202

15,585,000.00

4,275,000.00

4,275,000.00

100.00

- finanțare cămin pers, vârstnice

110202

169,000.00

169,000.00

169,000.00

100.00

2

Invatamant particular si confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

100.00

- cheltuieli personal

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

100.00

- cheltuieli materiale

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

100.00

B. SUBVENȚII

4202+4302

1,183,000.00

3,000.00

320.00

10.67

1

Ajutoare încălzire AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

320.00

10.67

2

Finanțare pentru carantină

420280

180,000.00

0.00

0.00

3

Finanțare SCM

430239

1,000,000.00

0.00

0.00Anexa nr. 2 la raport

PRIMAI

Mircia GU


ĂU?


ANEXA Nr. 2.


la

SITUAȚIE

CONSILIULUI LOCAL

Nr. 6ț> din


privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 31.03.2020

SECȚIUNEA DEZVOLTARE


Director Executiv,


Narcisa Cerîțoș

Nr. crt

cod bugetar sursa

Prevederi

Prevederi

încasări

31.03.2020

%

2020

TRIMI

1

2

3

4

5

6

7=6/5X100

TOTAL VENITURI

14,953,700.00

8,422,700.00

4,840,394.39

57.47

VENITURI PROPRII

3,543,800.00

3,283,800.00

3,327,326.67

101.33

VENITURI CURENTE

3,887,200.00

3,568,900.00

25,048.00

0.70

A. VENITURI NEFISCALE

3,887,200.00

3,568,900.00

25,048.00

0.70

1

Taxa reabilitare termica

360223

200,000.00

30,000.00

25,048.00

83.49

2

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

3,687,200.00

3,538,900.00

0.00

0.00

B.VENITURI DIN CAPITAL

3902

1,745,800.00

1,655,800.00

1,704,348.11

102.93

1

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

6,454.69

64.55

2

Venituri din vânzări locuințe

390203

0.00

0.00

45,353.00

3

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645,800.00

1,652,540.42

100.41

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

7,722,700.00

1,600,000.00

1,513,067.72

19.88

A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

5,572,700.00

1,100,000.00

218,670.22

19.88

1

Subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

0.00

2

Subvenții locuințe sociale

420255

2,000,000.00

500,000.00

0.00

0.00

3

Finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

0.00

0.00

4

Subvenții de la bugetul de stat

420269

300,000.00

100,000.00

218,670.22

218.67

B. SUME PRIMITE DE LA UE

4802

2,150,000.00

500,000.00

1,294,397.50

258.88

1

Sume primite cf ctr FEDR

480201

2,150,000.00

500,000.00

1,294,397.50

258.88

Sume excedent 2019

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

1,597,930.56

100.00

uinco । im ck>'uiN'^ivn<>u-riiNMl'JL,lA\rcMSITUAȚIE privind execuția de casă a cheltuielilor din buge& SECȚIUNEA FUNCȚIONA

> >

EXANr. 3 __la JHOTĂRÂREA NȘILIULUI LOCAL b din 20


Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIEL I

CREDITE 2020

CREDITE TRIM I

2020

Plăți efectuate 31.03.2020

%

1

2

3

4

5

6

7=6/5x100

TOTAL CHELTUIELI

218,354,200.00

67,751,500.00

50,683,835.00

74.81

din care:

I.CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

189,400,200.00

59,878,500.00

42,816,465.00

71.51

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700.00

14,275,900.00

13,598,349.00

95.25

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400.00

4,874,000.00

4,786,170.00

98.20

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900.00

33,700.00

33,630.00

99.79

3

Ordine publică

CAP.61

7,545,800.00

1,782,700.00

1,769,176.00

99.24

4

Invățământ-navetă

CAP.65

253,000.00

80,000.00

45,264.00

56.58

5

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000.00

1,386,000.00

1,361,178.00

98.21

6

DADP

CAP.67

1,575,200.00

377,200.00

370,661.00

98.27

7

Servicii sociale

CAP.68

15,119,200.00

3,955,300.00

3,457,972.00

87.43

- Direcția de Asistență Socială

10,508,200.00

2,815,300.00

2,323,886.00

82.54

- Serv. Public Creșe

4,611,000.00

1,140,000.00

1,134,086.00

99.48

8

Servicii publice-DADP

CAP.70

3,835,000.00

921,000.00

915,869.00

99.44

9

Protecția mediului-DADP

CAP.74

564,200.00

136,000.00

131,557.00

96.73

10

Transporturi-DADP

CAP. 84

3,105,000.00

730,000.00

726,872.00

99.57

B. ALTE CHELTUIELI

110,705,500.00

39,964,700.00

23,656,882.00

59.19

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

16,945,000.00

4,500,500.00

3,742,169.00

83.15

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

80,000.00

0.00

0.00

2

Dobândă împrumut

CAP. 55

3,399,000.00

967,000.00

736,278.00

76.14

3

Ordine publică

CAP. 61

1,340,000.00

382,400.00

70,972.00

18.56

4

învățământ

CAP. 65

5,295,000.00

2,657,000.00

1,058,640.00

39.84

5

Sănătate

CAP. 66

525,000.00

174,000.00

27,990.00

16.09

6

Cultură și recreere

CAP. 67

12,297,100.00

4,642,100.00

3,149,502.00

67.85

- aparat propriu+TVA

1,174,700.00

924,700.00

91,340.00

9.88

-DADP

2,011,000.00

531,000.00

247,040.00

46.52

- întreținere spații verzi

7,850,000.00

2,850,000.00

2,544,964.00

89.30

- cheltuieli din sponsorizări

11,400.00

11,400.00

0.00

0.00

- culte religioase

50,000.00

25,000.00

0.00

0.00

- alte acțiuni culturale

1,200,000.00

300,000.00

266,158.00

88.72

/

Asigurări și asistență socială

CAP. 68

9,258,000.00

2,455,000.00

1,898,840.00

77.35

- aparat propriu

100,000.00

25,000.00

542.00

2.17

- Direcția de Protecție Socială

789,000.00

198,000.00

126,452.00

63.86

- creșe - cheltuieli funcționale

340,000.00

60,000.00

52,105.00

86.84

- ajutoare și indemnizații

974,000.00

253,000.00

243,612.00

96.29

- indemnizații pers, cu handicap

7,055,000.00

1,919,000.00

1,476,129.00

76.92

8

Dezvoltare publică

CAP. 70

11,857,400.00

4,433,700.00

2,124,938.00

47.93

-DADP

8,231,000.00

3,296,000.00

1,919,688.00

58.24

- aparat propriu

400,000.00

100,000.00

48,396.00

48.40

- asociații de dezvoltare intracomunitar

ă

208,400.00

80,000.00

71,266.00

89.08

- DADP -fond handicap

64,000.00

16,000.00

13,080.00

81.75

- fond IID

2,954,000.00

941,700.00

72,508.00

7.70

9

Protecția mediului

CAP. 74

9,521,000.00

3,686,000.00

2,540,365.00

68.92

-DADP

1,621,009.00

386,000.00

321,300.00

83.24

- aparat propriu

900,000.00

300,000.00

185,254.00

61.75

- salubritate

7,000,000.00

3,000,000.00

2,033,811.00

67.79

10

Compensare preț energie

CAP. 81

5,660,000.00

3,040,000.00

1,096,412.00

36.07

- compensare preț energie

5,500,000.00

3,000,000.00

1,057,554.00

35.25

II

i ransponun

CAP. 84

34,528,000.00

13,027,000.00

7,210,776.00

bb.35

- DADP

21,399,000.00

5,983,000.00

4,313,551.00

72.10

- aparat propriu

100,000.00

30,000.00

1,781.00

5.94’

- reparații străzi

4,900,000.00

3,357,000.00

0.00

o.oo’

- întreținere pasaj+parcare

600,000.00

150,000.00

149,725.00

99.82

- DADP fond handicap

29,000.00

7,000.00

o.oo’

0.00

- subvenție ETA

7,500,000.00

3,500,000.00

2,745,719.00’

78.45

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

20,443,000.00

5,637,900.00

5,637,900.00

100.00

- Teatrul ARIEL

CAP. 67

3,721,000.00

912,000.00

912,000.00

100.00

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,000.00

1,419,000.00

1,419,000.00

100.00

- Sport Club Municipal

CAP. 67

8,600,000.00

2,920,000.00

2,920,000.00

100.00

- Cămin Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,218,000.00

386,900.00

386,900.00

100.00

C. RESTITUIRE SUME DIN ANI PRECEDENTI

I

-76,666.00

I

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

28,954,000.00

7,873,000.00

7,867,370.00

99.93

A. SUME DIN TVA

27,951,000.00

7,870,000.00

7,867,050.00

99.96

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000.00

7,490,000.00

7,487,050.00

99.96

- cheltuieli mat.învâțământ stat

CAP.65

9,603,000.00

2,600,000.00

2,600,000.00

100.00

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000.00

4,000.00

1,050.00

26.25

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000.00

267,000.00

267,000.00

100.00

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

15,585,000.00

4,275,000.00

4,275,000.00

100.00

- salarii personal creșe

CAP.68

649,000.00

175,000.00

175,000.00

100.00

- chelt. funcț. Cămin bătrâni

CAP.68

169,000.00

169,000.00

169,000.00

100.00

- ajutoare pt încălzirea locuinței

CAP.68

23,000.00

0.00

0.00

2

Finanțare învățământ particular

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

100.00

- cheltuieli de personal

CAP.65

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

100.00

- cheltuieli materiale

CAP.65

96,000.00

30,000.00

30,000.00

100.00

B. SUBVENȚII BS

1,003,000.00

3,000.00

320.00

10.67

1

Subvenție CJ pentru SCM

CAP. 67

1,000,000.00

0.00

0.00

2

Ajutoare încălzire AJPIS

CAP.68

3,000.00

3,000.00

320.00

10.67

SITUAȚIE


Anexa nr. 4la


Nr.

CONSILIULUI LOCAL din 23

privind execuia de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 31.03.2020

SECȚIUNEA DEZVOLTARE


Director Executiv, Narcisa Colici

Nr. crt

DESTINA|IE ECONOMIC-

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

PREVEDERI

TRIM. I

PFU la 31.03.2020

%

1

2

3

4

5

6

7=6/5x100

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

14,953,700.00

8,422,700.00

4,606,748.00

54.69

din care:

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

15,047,300.00

8,516,300.00

4,700,673.00

55.20

A. CHELTUIELI INVESTI|II

7,226,600.00

4,468,300.00

1,781,235.00

39.86

din care:

1

Autorități publice

CAP. 51

1,066,500.00

1,066,500.00

447,085.00

41.92

2

Ordine publică

CAP. 61

10,000.00

10,000.00

2,273.00

22.73

3

învățământ

CAP. 65

3,402,000.00

1,235,700.00

40,129.00

3.25

4

Cultură, recreere si religie

CAP. 67

1,449,500.00

1,449,500.00

1,224,647.00

84.49

5

Asistență socială

CAP. 68

99,100.00

99,100.00

38,564.00

38.91

6

Dezvoltare publică

CAP. 70

777,000.00

267,000.00

19,279.00

7.22

7

Protecția mediului

CAP. 74

218,000.00

199,000.00

0.00

0.00

8

Transporturi

CAP. 84

204,500.00

141,500.00

9,258.00

6.54

B. FONDURI EUROPENE +PNDL

7,820,700.00

4,048,000.00

2,919,438.00

72.12

1

învățământ

CAP. 65

3,770,350.00

1,997,650.00

1,000,806.00

50.10

2

Cultură, recreere si religie

CAP. 67

111,500.00

111,500.00

0.00

0.00

3

Asistență socială

CAP. 68

2,000,000.00

0.00

0.00

4

Dezvoltare publică

CAP. 70

1,924,150.00

1,924,150.00

1,918,632.00

99.71

5

Transporturi

CAP.84

14,700.00

14,700.00

0.00

0.00

II PLĂȚI AN PRECEDENT

-93,600.00

-93,600.00

-93,925.00

MUNICIPIUL RM. VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂEXECUȚIA DE CASĂ A FONDULUI DE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE Șl DEZVOLTARE (llb) LA DATA DE 31.03.2020

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

PREVEDERI

2020

PREVEDERI TRIM I 2020

REALIZĂRI LA

31.03.2020

%

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

TOTAL BUGET

2,903,006.89

399,869.89

338,731.00

84.71

1

Disponibil in sold la 31.12.2019

266,156.89

266,156.89

266,156.89

100.00

2

TOTAL VENITURI

2,636,850.00

133,713.00

72,574.11

54.28

Dobanda

31.11

1,850.00

463.00

66.54

14.37

Total diverse venituri

36.11

2,635,000.00

133,250.00

72,507.57

54.41

Impozit profit

36.11.50

250,000.00

0.00

0.00

Redeventa din contracte de concesiune a serviciului public

36.11.50

533,000.00

133,250.00

72,507.57

54.41

Transfer buget local

36.11.50

1,852,000.00

0.00

0.00

Contribuție operator Fond UD

36.11.50

0.00

0.00

0.00

-

1

TOTAL CHELTUIELI

2,903,006.89

3,006.89

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

1,030,000.00

0.00

0.00

2

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,030,000.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1,030,000.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02.02

1,030,000.00

0.00

0.00

i 3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

-

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

-

Active fixe

71.11

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.11.30

0.00

0.00

0.00

-

4

TITLUL XVI RAMBURSĂRI

81

1,870,000.00

0.00

0.00

Rambursare credit extern

81.11

1,870,000.00

0.00

0.00

Rambursare credit extern BEI

81.11.05

1,870,000.00

0.00

0.00

5

REZERVE

91

3,006.89

3,006.89

0

Rezerve

91.11

3,006.89

3,006.89

0

DIRECTOR EXECUTIV

iviuiNiL/inuL r\ivi. VrtLUtA

Anexa nr. 6

HCL              ?<o2&DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

EXECUȚIA DE CASĂ A CREDITULUI INTERN LA DATA DE 31.03.2020

Nr. crt.

Denumire indicator

Capitol

PREVEDERI

2020

PREVEDERI TRIM I2020

REALIZĂRI LA 31.03.2020

%

1

2

3

4

5

6=5/4*100

__________TOTAL VENITURI

13,577,400

13,577,400

1,217,519.32

8.97

EXCEDENT 2019

577,400

577,400

577,358.61

99.99

TRAGERI

13,000,000

13,000,000

640,160.71

4.92

TOTAL CHELTUIELI

13,577,400

13,577,400

916,705.75

6.75

1

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor online și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Rm. Vâlcea

51

500,000

500,000

0.00

0.00

2

Reabilitare termică CNI Matei Basarab

65

2,360

2,360

0.00

0.00 ;

3

Reabilitare termică Școala Gimnazială I. Gh. Duca

65

40

40

0.00

0.00

4

Reabilitare termică blocuri de locuințe: S15, S16, 95, H, I3

70

11,170

11,170

11,170.00

100.00

5

Reabilitare termică blocuri de locuințe: B2, A6, N4, N5, 9

70

113,430

113,430

113,430.00

100.00

6

Reabilitare termică blocuri de locuințe: 2, 2A, 3, A, 130, R8bis

70

450,400

450,400

151,945.04

33.74

7

Reabilitare termică blocuri de locuințe: 14B, 119,120, D1-8, B1-2, 125, S4

70

1,200,000

1,200,000

0.00

0.00

8

Reabilitare termică blocuri de locuințe: MV. Popescu, C11,10,21, P7, C3, A36/2, A14

70

2,500,000

2,500,000

0.00

0.00

9

Reabilitare termică blocuri de locuințe: A53, C16, A10, B2, C24

70

1,000,000

1,000,000

0.00

0.00

10

Reabilitare termică blocuri de locuințe: P9, C12, P2, P6, P8

70

600,000

600,000

0.00

0.00

11

Reabilitare termică blocuri de locuințe: 3, 64, Filipin, D3, D4

70

600,000

600,000

0.00

0.00

12

Reabilitare iluminat public în Mun. Rm. Vâlcea

70

3,000,000

3,000,000

0.00

0.00

13

Construirea unei artere de legătură între bdul N. Bălcescu și bdul Tineretului spre nord, de la intersecția acestuia cu str. Gib Mihăescu, inclusiv rampe

84

3,600,000

3,600,000

640,160.71

17.78