Hotărârea nr. 94/2020

hotarirea 94 - 29 aprilie 2020 - executie buget local,credite interne si Fond IID la 31 dec 2019

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SRENISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 94

privind contul de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31.12.2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr. 205817 din data de 13.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție al bugetului local, al creditelor interne și al Fondului IID la data de 31.12.2019;

Văzând Raportul nr. 205871 din data de 13.04.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor: nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art.57, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local la data 31 decembrie 2019, cu o valoare de 230.960.586,26 lei - la partea de venituri și 229.362.655,70 lei -la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 1.597.930,56 lei, conform anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. 8e aprobă execuția bugetului contului "Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare” la data de 31 decembrie 2019 cu o valoare de 2.957.224,57 lei la partea de venituri și 2.691.067,68 lei la partea de cheltuieli, rezultând un sold final în sumă de 266.156,89 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă execuția bugetului creditelor interne la data de 31 decembrie 2019 cu o valoare de 24.085.488,68 lei la partea de venituri (trageri) și valoarea de 24.085.488,68 lei la partea de cheltuieli (plăți), conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Diferențele neutilizate în anul 2019 se vor repartiza în bugetul creditelor interne pentru anul 2020.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiară.


    HCL nrS


    PRIM

    Mircia G


EXECUȚIA DE CASA

A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2019


DENUMIRE INDICATOR

BUGET INIȚIAL

BUGET FINAL

ÎNCASAT LA 31.12.2019

%

DIFERENȚE

1

2

3

4=3/2

5=3-2

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

207,344,000

242,830,200

230,960,586.26

95.11

-11,869,613.74

A

VENITURI CURENTE, din care:

195,173,000

230,659,200

218,789,999.99

94.85

-11,869,200.01

/. VENITURI PROPRII

182,923,000

217,988,200

206,125,704.99

94.56

-11,862,495.01

a) Impozite și taxe locale

76,628,000

79,074,200

73,882,229.34

93.43

-5,191,970.66

1.Impozite pe proprietăți

49,211,000

50,279,000

47,807,588.42

95.08

-2,471,411.58

2.Impozite din activități

3,951,000

4,050,000

3,373,385.20

83.29

-676,614.80

3.Alte impozite și taxe

5,641,000

5,863,000

5,505,502.48

93.90

-357,497.52

4.Alte venituri

17,825,000

18,882,200

17,195,753.24

91.07

-1,686,446.76

b) Cote din impozitul pe venit

88,905,000

88,905,000

86,149,936.44

96.90

-2,755,063.56

1. Cotă 60%-Trezorerie MF

88,185,000

88,185,000

85,575,789.44

97.04

-2,609,210.56

2. Cotă 7,5%-Consiliul Județean

720,000

720,000

574,147.00

79.74

-145,853.00

c) Sume din TVA pentru echilibrare

11,423,000

31,995,000

31,995,000.00

100.00

0.00

d) Venituri din transferuri de la CJ

1,000,000

1,235,000

1,221,778.43

98.93

■13,221.57

1. Finanțare SCM - handbal

1,000,000

1,000,000

1,000,000.00

100.00

0.00

2. Finanțare Centrul de Permanență

0

150,000

136,778.43

91.19

-13,221.57

3. Finanțare Deep Forest+Gala Sporturilor

0

85,000

85,000.00

100.00

0.00

e) Venituri din finanțări și cofinanțări

6,630,000

12,235,500

7,404,912.18

60.52

4,830,587.82

f) Venituri din sume nerambursabile

22,000

6,228,500

7,156,605.30

114.90

928,105.30

g) Restituiri de sume din venituri

-1,685,000

-1,685,000

-1,684,756.70

99.99

243.30

0.00

II. VENITURI DIN TVA-chelt. descentralizate

12,250,000

12,671,000

12,664,295.00

99.95

-6,705.00

0.00

B

EXCEDENT DIN ANUL 2018

12,171,000

12,171,000

12,170,586.27

100.00

413.73

0.00


EXECUȚIA DE CASĂ A CHELTUIELILOR LA DATA DE 31.12.2 APARAT PROPRIU SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

ORDONATOR TERȚIAR

BUGET INIȚIAL

2019

BUGET FINAL

2019

EXECUȚIE LA 31.12.2019

1

2

4

APARAT PROPRIU, din care:

98,120,000

109,038,400

104,877,037

A

AUTORITATE EXECUTIVĂ

32,738,800

34,119,800

33,546,064

- cheltuieli de personal

19,800,000

18,462,000

18,340,883

- cheltuieli cu bunuri și servicii

4,203,800

6,862,800

6,459,372

- cheltuieli cu despăgubiri civile

400,000

460,000

430,540

- sume aferente persoanelor cu handicap

203,000

203,000

183,500

- rambursare credit intern

8,132,000

8,132,000

8,131,769

B

SERVICII PUBLICE GENERALE

153,000

160,000

154,857

- cheltuieli de personal-evidența persoanei

128,000

128,000

126,941

- cheltuieli cu bunuri și servicii-referendum

25,000

32,000

27,916

C

POLIȚIE LOCALĂ+APĂRARE CIVILĂ

7,661,000

7,573,000

7,399,516

- cheltuieli de personal

7,351,000

7,001,000

6,945,704

- cheltuieli cu bunuri și servicii

310,000

572,000

453,812

D

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

6,100,000

6,100,000

5,559,435

- cheltuieli de personal

6,000,000

6,000,000

5,476,090

- cheltuieli cu bunuri și servicii

100,000

100,000

83,345

E

SERVICIUL PUBLIC CREȘE

5,400,000

5,424,000

5,318,327

- cheltuieli de personal

5,100,000

4.918,000

4,824,952

- cheltuieli cu bunuri și servicii

300,000

506,000

493,375

F

ÎNVĂȚĂMÂNT

13,690,200

18,450,400

18,040,995

- cheltuieli de personal-navetă

220,000

267,900

252,954

- cheltuieli cu bunuri și servicii

9,778,200

9,893,000

9,655,381

- cheltuieli învățământ particular

1,042,000

1,463,000

1,456,296

- cheltuieli cu reparațiile

1,000,000

5,018,000

4,969,882

- ajutor copii cu CES+tichete

920,000

980,000

899,595

- subvenții internate

260,000

260,000

260,000

- burse

200,000

161,000

149,223

- învățământ dual

50,000

157,500

154,353

- transport competiții sportive

180,000

210,000

209,981

- transport olimpiade școlare

40,000

40,000

33,330

G

CHELTUIELI GENERALE

32,377,000

38,095,700

35,744,344

- dobânzi și comisioane

2,893,000

2,743,000

2,684,964

- contribuție IID+cofinanțări

2,600,000

2,280,000

2,280,000

- compensare preț energie

4,200,000

4,244,000

2,769,207

- subvenție ETA

6,700,000

7,100,000

7,100,000

- servicii întreținere spații verzi

6,100,000

8,980,000

8,979,963

- servicii întreținere căi publice

5,900,000

7,300,000

7,299,357

- servicii întreținere pasaj+parcare

600,000

820,000

813,538

- servicii dezvoltare publică

168,000

67,000

66,300

- cheltuieli cu evenimente culturale

1,240,000

2,204,500

2,091,913

- achiziție saci pt. colectare selectivă

606,000

572,000

218,931

- achiziție containere

0

160,000

159,460

- servicii dezinsecție

0

244,000

239,033

- taxă mediu+alte cheltuieli

380,000

262,000

233,876

- cheltuieli cu TVA-concesiuni

390,000

491,500

441,111

- cheltuieli materiale-Centru Permanență

50,000

101,700

83,585

- cheltuieli materiale-Dispensar TBC

100,000

100,000

100,000

- culte religioase

50,000

30,000

29,223

- transporturi-taxe, avize

400,000

396,000

153,883

H

PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT

-884,500

-886,501

VICEPRIMAR,


DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERV. FINANCIAR,


EXECUȚIA DE CASĂ

A CHELTUIELILOR LA DATA DE 31.12.2019


SECȚIUNEA DEZVOLTAREORDONATOR TERȚIAR

CAPITOL

PREVEDERI INIȚIALE

PREVEDERI FINALE

EXECUȚIE LA 31.12.2019

1

2

3

5

APARAT PROPRIU, din care:

19,947,000

36,625,200

30,102,642

A

SURSĂ BUGET LOCAL

10,080,000

14,520,200

14,373,291

1. Autorități executive

51

809,500

1,001,280

998,874

2. Ordine publică

61

5,000

38,170

34,027

3. învățământ

65

1,705,000

670,720

585,277

4. Sănătate

66

0

83,100

83,046

5. Cultură, recreere și religie

67

2,032,500

6,116,480

6,094,539

6. Asigurări și asistență socială

68

961,000

1,165,360

1,144,376

7. Dezvoltare publică

70

1,762,000

2,878,600

2,873,717

8. Protecția mediului

74

1,081,000

1,145,690

1,144,785

9. Transporturi

84

1,428,000

1,124,800

1,119,076

10. Cotizații asociații

70

296,000

296,000

295,574

B

SURSĂ PNDL+FEN

9,867,000

22,126,000

15,819,629

1. Autorități executive

51

28,000

28,000

4,900

2. învățământ

65

4,614,000

4,875,000

2,411,883

3. Cultură, recreere și religie

67

0

78,000

0

4. Asigurări și asistență socială

68

2,000,000

6,046,000

4,045,976

5. Dezvoltare publică

70

135,000

2,636,000

1,681,693

6. Transporturi

84

3,090,000

8,463,000

7,675,177

C

PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT

-21,000

-90,278

EXECUȚIA DE CASĂ

A CHELTUIELILOR LA DATA DE 31.12.2019 pentru ordonatorii terțiari de credite ai bugetului local

Anexa or.4

HCL nr.3.4//&:.<%;.- - -

ORDONATOR TERȚIAR

CAPITOL

PREVEDERI INIȚIALE

PREVEDERI FINALE

EXECUȚIE LA 31.12.2019

1

2

4

1

DADP, din care:

38,375,000

44,538,000

42,440,641

SERVICII RECREATIVE Șl SPORTIVE

67

3,493,000

4,439,000

4,245,885

- cheltuieli de personal

1,393,000

1,380,000

1,362,421

- cheltuieli cu bunuri și servicii

2,100,000

3,059,000

2,883,464

SERVICII DEZVOLTARE PUBLICĂ

70

11,570,000

12,439,000

11,736,219

- cheltuieli de personal

3,595,000

3,542,000

3,528,162

- cheltuieli cu bunuri și servicii

7,900,000

8,833,000

8,144,117

- sume aferente persoanelor cu handicap

75,000

64,000

63,940

PROTECȚIA MEDIULUI

74

1,454,000

1,598,200

1,491,742

- cheltuieli de personal

500,000

493,000

482,188

- cheltuieli cu bunuri și servicii

954,000

1,105,200

1,009,554

TRANSPORTURI

84

21,858,000

26,149,200

25,053,758

- cheltuieli de personal

2,762,000

2,792,000

2,774,461

- cheltuieli cu bunuri și servicii

19,046,000

23,326,200

22,250,537

- sume aferente persoanelor cu handicap

50,000

31,000

28,760

PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT

■87,400

-86,963

2

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care

68

30,803,000

31,831,000

31,472,727

A. ACTIVITATE PROPRIE

3,780,000

3,637,000

3,500,961

- cheltuieli de personal

2,800,000

2,735,000

2,622,685

- cheltuieli cu bunuri și servicii

974,000

896,000

872,276

- asociații și fundații

6,000

6,000

6,000

B. ASISTENȚĂ SOCIALĂ (INVALIDITATE)

26,180,000

27,268,000

27,106,986

- cheltuieli de personal însoțitori

6,000,000

6,168,000

6,060,147

- indemnizații persoane cu handicap

20,000,000

20,960,000

20,909,379

- sume aferente persoanelor cu handicap

180,000

140,000

137,460

C. AJUTOARE SOCIALE

843,000

954,000

893,271

D.PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT

-28,000

-28,491

VICEPRIMAR,


DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU FINANCIAR,


EXECUȚIA DE CASĂ

A CHELTUIELILOR LA DATA DE 31.12.2019


pentru ordonatorii terțiari de credite ai bugetului local, inclusiv sursele proprii

ORDONATOR TERȚIAR

PREVEDERI INȚIALE

PREVEDERI FINALE

EXECUȚIE LA

31.12.2019

1

2

4

1

SPORT CLUB MUNICIPAL

9,750,300

11,276,200

11,241,386

- cheltuieli de personal

1,120,000

1,248,000

1,242,502

- cheltuieli cu bunuri și servicii

8,630,300

10,028,200

9,999,571

- sume recuperate din an precedent

-687

2

FILARMONICA ”ION DUMITRESCU”

5,310,000

5,405,000

5,388,941

- cheltuieli de personal

4,413,000

4,380,000

4,378,826

- cheltuieli cu bunuri și servicii

860,000

1,000,400

985,917

- sume aferente persoanelor cu handicap

37,000

36,000

35,544

- sume recuperate din an precedent

-11,400

-11,346

3

TEATRUL MUNICIPAL ARIEL

4,079,000

4,143,000

3,871,476

- cheltuieli de personal

2,479,000

2,484,100

2,459,090

- cheltuieli cu bunuri și servicii

1,600,000

1,658,900

1,412,386

4

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

4,270,000

4,300,000

4,126,651

- cheltuieli de personal

2,545,000

2,259,000

2,236,326

- cheltuieli cu bunuri și servicii

1,725,000

2,041,000

1,890,521

- sume recuperate din an precedent

-196

TOTAL

23,409,300

25,124,200

24,628,454

STRUCTURĂ SURSĂ FINANȚARE

- subvenții de la bugetul local

18,930,000

19,628,600

19,300,609

- suvbvenții CJ+sume din TVA

1,169,000

1,169,000

1,169,000

- venituri proprii

3,310,300

4,326,600

4,158,845

TOTAL

23,409,300

25,124,200

24,628,454

VICEPRIMAR,             DIRECTOR          ȘEF SERV. FINANCIAR,


PRIMAR /

Mircia GUȚĂU (

EXECUȚIA DE CASĂ            /

A FONDULUI DE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE Șl DEZVOLTARE (IID)

LA DATA DE 31.12.2019

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

PREVEDERI INIȚIALE 2019

PREVEDERI

FINALE 2019

REALIZĂRI LA

31.12.2019

%

U

1

2

3

4

5

6=5/4*100

TOTAL BUGET

2,921,415.00

2,921,415.00

2,957,224.57

101.23

1

Disponibil in sold la 31.12.2018

2,737,853.55

2,737,853.55

2,737,853.55

100.00

2

TOTAL VENITURI

183,561.45

183,561.45

219,371.02

119.51

Dobanda

31.11

2,261.45

2,261.45

1,848.34

81.73

Total diverse venituri

36.11

181,300.00

181,300.00

217,522.68

119.98

Impozit profit

36.11.50

Redeventa din contracte de concesiune a serviciului public

36.11.50

181,300.00

181,300.00

217,522.68

119.98

Transfer buget local

36.11.50

Contribuție operator Fond IID

36.11.50

-

1

TOTAL CHELTUIELI

2,921,415.00

2,921,415.00

2,691,067.68

92.12

CHELTUIELI CURENTE

1,030,000.00

1,030,000.00

926,118.01

89.91

2

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,030,000.00

1,030,000.00

926,118.01

89.91

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1,030,000.00

1,030,000.00

926,118.01

89.91

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02.02

1,030,000.00

1,030,000.00

926,118.01

89.91

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

-

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

-

Active fixe

71.11

0.00

0.00

0.00

-

Alte active fixe

71.11.30

0.00

0.00

0.00

-

4

TITLUL XVI RAMBURSĂRI

81

1,870,000.00

1,870,000.00

1,764,949.67

94.38

Rambursare credit extern

81.11

1,870,000.00

1,870,000.00

1,764,949.67

94.38

Rambursare credit extern BEI

81.11.05

1,870,000.00

1,870,000.00

1,764,949.67

94.38

5

REZERVE

91

21415

21415

0

Rezerve

91.11

21415

21415

o

EXECUȚIA DE CASĂ A CREDITULUI INTERN LA DATA DE 31.12.2019


Nr.

crt.

Denumire indicator

Capitol

PREVEDERI

INIȚIALE 2019

PREVEDERI

FINALE 2019

REALIZĂRI LA

31.12.2019

%

1

2

3

4

5

6=5/4*100

TOTAL VENITURI (TRAGERI)

12,192,000

24,782,000

24,085,488.62

97.19

TOTAL CHELTUIELI

12,192,000

24,782,000

24,085,488.62

97.19

1

Construirea unei artere de legătură între bdul N. Bălcescu și bdul Tineretului spre nord, de la intersecția acestuia cu str. Gib Mihăescu, inclusiv rampe

84

2,460,000

15,050,000

14,930,847.29

99.21

2

Reabilitare și modernizare complex sportiv și de agrement Arenele Traian

67

2,000,000

2,000,000

2,000,000.00

100.00

3

Reabilitare termică CNI Matei Basarab

65

1,325,500

1,595,800

1,593,438.44

99.85

4

Reabilitare termică internat și cantină Mircea cel Bătrân

65

340,300

0

0.00

5

Reabilitare termică Școala Gimnazială I. Gh. Duca

65

144,700

214,700

214,658.00

99.98

6

Reabilitare iluminat public în Mun. Rm. Vâlcea

70

100,000

0

0.00

7

Reabilitare termică blocuri de locuințe: S15, S16, 95, H, I3

70

2,778,600

2,778,600

2,770,392.60

99.70

8

Reabilitare termică blocuri de locuințe: B2, A6, N4, N5, 9

70

2,629,600

2,629,600

2,516,282.05

95.69

9

Reabilitare termică blocuri de locuințe: 2, 2A, 3, A, 130, R8bis

70

413,300

513,300

59,870.24

11.66