Hotărârea nr. 93/2020

hotarirea 93 - 8 aprilie 2020 - modificare HCL 75 din 2019

ROMAN IA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M $R OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 93

pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 75/28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1- Colonie Nuci

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 8 aprilie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 13648 din data de 07.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 75/28.03.2019 privind aprobarea Documentației tehnico -economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, component 1 - Colonie Nuci, în sensul înlocuirii Anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 - Colonie Nuci;

Văzând raportul nr. 13649 din 07.04.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 75 din 28 martie 2019, Consiliul Local a aprobat documentația tehnico - economică, faza Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici, pentru realizarea obiectivului de investiție 'Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 - Colonia Nuci" la valoarea totală de 6.944.886,25 lei fără TVA, respectiv 8.251.144,87 lei cu TVA, din care C+M - 6.045.535,10 lei fără TVA, respectiv 7.194.186,77 lei cu TVA, iar în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunităților defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectiv Specific 4.3 îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, a depus în data de 28.03.2019 cererea cod SMIS 127970, pentru acordarea finanțării Proiectului "Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 - Colonia Nuci";

Luând în considerare adresa nr.9573/06.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.13601/07.04.2020, prin care ADR Sud Vest Oltenia a solicitat pentru finalizarea etapei de contractare, "corelarea datelor completate în Secțiunile Indicatori prestabiliți și Rezultate așteptate din Cererea de finanțare - Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m2 (27328 mp), versus hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici", cu termen de răspuns data de 08.04.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.1O alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 75/28.03.2019 privind aprobarea Documentației tehnico - economice, faza SF si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, component 1 - Colonie Nuci, în sensul înlocuirii Anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 - Colonie Nuci, cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Direcția Investiții si Achiziții Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice, j                                                 j ;                                       »  CONTRASEMNEAZĂ F^ENTRU L


  ALITATE,  Râmnicu Vâlcea, 8 aprilie 2020


Proiect Nr. 119/201®

DEZVOLTARE LOCALA IN COMUMITATI MARGihlÂLIZATE, COMPONENTA 1 - COLONIA NUCi

-oM


ANEXA Nr

HO CONSrf


ANEXA PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL

DEZVOLTARE LOCALA IN COMUNITĂȚI

MARGINALIZATE,

COMPONENTA 1 - COLONIA NUCI

Beneficiarul investiției: Primăria Municipiului Ramnicu Valcee, Jud. Valcea Adresa Investiției: Municipiul Ramnicu Valcea, Cartier Colonie Nuci, Jud. Valcea Elaborator: S.C. AriaConcept Architecture S.R.L.

DECEMBRIE 2018

Proiect Nr. 119/201B

DEZVOLTARE LOCALA UN COMONfTATI ^ARGIHALÎZATE, COMPONENTA1 - COLONIA HUCi

1«   Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1 .Denumirea obiectivului de investit»

DEZVOLTARE LOCALA IN COMUNITĂȚI MARGINALIZATE, COMPONENTA I - COLONIA NUCI

Județ Valcea, Municipiul Ramnicu Valcea, strada Aleea Colonia Nuci

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Ramnlcu Valcea

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/Tertiar)

Nu este cazul

 • 1,4. Beneficiarul investiției

Primăria Municipiului Rarnnicu Valcea, județul Valcea

Str. General Paporgescu nr.14, Rarnnicu Valcea, Cod 240182

Tel.+40250731016

Fax.+40250731843

Email:primaria@primariavl.ro

 • 1.5. Elaboratorul Studiului de fezabilitate

S.C. AriaConcept Architecture S.R.L.

Sediu social: Strada Ion Lahovari, Nr. 3, Constanta @00675, GIF: 32478993 / Registrul

Comerțului: J13/1412/2015, Contact: 0727.711.519 / office@ari.aconcept.fo

Contract nr. 43283 din 16.11.2018

 • - Proiect nr, 119/2018

Data elaborării proiectului: 17.12.2018 - 04,03.2019

Faza de proiectare : studiu de fezabilitate

 • 2. Descrierea investiției

Condiții tehnice si parametri specifici

Următoarei© imobile, dar si terenuri, asupra carora se vor interveni in prezentul proiect, situate in cartierul Colonia Nuci, delimitate de Aleea Nucilor in Nord, limita intravilanului si limite administrativa a municipiului prin str. Spicului sl atei betonate in Sud, calea ferate si cartier Stolniceni te Est si cartier Cazanesti la Vest, sunt împărțite in mai multe zone de intervenție, după cum urmeaza:

a. Intervenția 1


 • - situata in partea de Nord a cartierului Colonia Nuci;

 • - delimitată de: str. Nuci la Nord,str. Caporal Hanciu la Est, si de alei la Sud si Est;

 • - suprafața construcție P existenta - 16,72mp, suprafața teren = ni,14mp.

  • b. Irăterventia 2


  • c. Intervenția 3


 • - situata in partea de Nord a cartierului Colonia Nuci;

 • - delimitată de: str. Caporal Hanciu la Est si de alei la Nord, Sud si Vest;

 • - suprafața teren = 3703mp.

 • - situata in partea de Nord a cartierului Colonia Nuci;

Proiect Nl 119/2018

DEZVOLTÂKE LOCALĂ IN COMUNITĂȚI MARGINALI2ATE, COMPONENTA 1 = ©OLONIÂ NUCI

~ delimitată de: str. Nuci la Nord, str. Spicului la Est, str. Caporal Hanciu la Vest

d. Intervenția 4

 • - situata in partea de Sud-Vest a cartierului Colonia Nuci;

 • - delimitată de alei, in zona locuințelor sociale (barăcilor);

-suprafața consîrucîi iC3,C4 existentei325,SZmp,suprafața teren = 3370,49mp.

Intervenția 5

 • - situata in partea de Sud-Vest a cartierului Colonia Nuci;

 • - delimitată de alei, in zona locuințelor sociale (barăcilor);

-supr. construcții C5,C6, C7, CSexistente = 2124mp, suprafața teren

f. Intervenția S

= 29743mp.

 • - str. Nuci situata in partea de Nord a cartierului Colonia Nuci;

 • - reprezintă tronson 1 (bucata de drum cuprinsa intre calea ferata si str. Stolnicesti) si tronson 2 (bucata de drum cuprinsa intre strada care duce către locuințele sociale si calea ferata);

 • - suprafața teren tronson 1 = 993mp, suprafața teren tronson 2 = 15232mp.

g. Intervenția 7

- situata in partea de Sud-Vest a cartierului Colonia Nuci;

- reprezintă aleile din jurul locuințelor sociale (barăcilor) terenului

Â. CONDIȚII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTIC» ALE CLĂDIRII

Terenul pe cane se va realiza prezentul proiect este situat in intravilanul Municipiului Ramnicu Valcea, in cartierul Colonia Nuci, avand o suprafața totala de 59249,26 mp.

Din punct de vedere geomorfologic cartierul Colonia Nuci Rm.Valcea, se afla pe terasa de vest a râului Olt.

Clima este temperat continentala de tip subcarpatic, specific zonei de sud a Carpatilor Meridionali, dar mai blanda datorita asezarii orașului in zona depresionara. Temperaturile medii anuale oscilează intre 5-6° C la 8°C, temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este de 15» 16° C, iar a lunii celei mai friguroase (ianuarie) de -3,5° C. Variațiile de temperatura sunt in dfunctie de altitudine, ca si precipitațiile medii anuale ce variaza intre 500-800 l/an. Vânturile sunt in general slabe. Se simt brizele de câmpie mai ales primavara si toamna. Direcția predominanta a vânturilor este cea sudica (13,5%) si nordica (10,2%). Calmul înregistrează valoarea anuala de 37,4%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8-2,0 rri/s.

Amplasamentul se află în sons seismică de calcul în care accelerația terenului este aa=0,25g iar perioada principală de colț este Tc=0,7sec, conform Normativului P100/01-13 pentru un interval de recurență IMR=225 ani (anterior zona cu ag~0,20, Tc= 0,70s conform Normativului P100/1-06, pentru un interval de recurență IMR=100).

Conform SR 11100/1-93- amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate 7i corespunzător gradului VII pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani).

Proiect Nr. 119/2018

DEZVOLTARE LOCALA ÎN COMUNITĂȚII MARGINALÎZATE, COMPONENTA 1 - MkONîANUCI

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI SOCIAL CULTURALE: C (cf.

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997)

CLASA OE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI A CONSTRUCȚIEI SOCIAL CULTURALE: III

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

 • B. descrierea arhitecturala

Intervenita 1 - Centrul social, ecfacaffgna/ șf punct de recreație

Scenariul 1 consta in pastrarea clădirii existente si extinderea acesteia pentru a găzdui funcțiunile socio-culturale.

Scenariul 2 consta in demolarea clădirii P existentă. în suprafață construită de 16,72mp, apărținând domeniului public al mun. Râmnicu Vâlcea, prin extindere pe orizontală și verticală și modernizare, în P+2E, cu destinație de utilitate publică pentru activități educative, culturale și recreative, socioculturale, având scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază, inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice.

Centrul social, educațional si punct de recreație pentru comunitatea din Colonia Nuci va avea o suprafață construită de 48.75mp(mp) și utilă de 120.6mp și va consta din:

 • - La parter (Sc =48.75mp, Su=41.90mp): spațiu de informare comunitară și întâlniri pe probleme comunitare curente și spații conexe (bibliotecă, garderobă, un grup sanitar care va fi echipat pentru a deservi și persoanele cu dizabllitățl);

 • - La etajul 1 (Sc =48.75mp, Su~39.35mp): spațiu educațional dotat cu calculatoare pentru dezvoltare personală generală și aplicată pe diverse oportunități de muncă curente în zona Colonia Nuci și zonele adiacente în jud. Vâlcea, șl spații conexe;

 • - La etajul 2 (Sc =48.75mp. Su=39.35mp): spațiu recreațional pentru toate categoriile de vârstă și, totodată, destinat diverselor cluburi înființate de comunitate - club de șah, atelier, etc., și spațiile conexe;

Toate funcțiunile pe etaje sunt deservite de un hol și o scară exterioară, ce are rol șl de scară de evacuare în caz de incendiu,

Intervenția 2 - Amenajare 4 zone verzi, amenajare grădini aferente locuințelor colective strada Caporal Hanciu, Căminul nr. 1 și 2, reabilitare căi de acces existente și realizare cale de acces pietonală (Lungime de 40 m și lățime între 3,5 și 7 m funcție de geometria locului) la limita de Nord Vest a zonei de intervenție 2

Intervenția 2.1 - amenajare 4 zone verzi (sub 1000mp), pentru toate categoriile de vârstă, cu căi de acces, unde spațiile pentru copii vor fi împrejmuite, susținând la un nivel cât mal înalt promovarea egalității de șanse și ne-dîscriminării. Se vor realiza:

Proiect Nr. 119/2®W

DEZVOLTARE LOCALA tN COWlUNfTATI MARGINALIZATE, COMPONENTA 1 - ©OLOHiA ESUCÎ

-un scuar, în suprafață totală de 495 mp, dotată cu: 7 module de depozitare ( 2 module în suprafață totală de 6 mp și 5 în suprafață totală de 12 mp) amplasate în jurul unei piațete în suprafață de 140 mp, restul suprafeței rămasă liberă având destinația de spațiu verde în suprafață de 281 mp.

 • - o zonă pentru copii, în suprafață totală de 998 mp, dotată cu echipamente de joacă specifice

 • - 2 leagăne, 1 leagăn combinat cu tobogan, 2 leagăne combinate cu tobogane și turnulețe și un mic carusel. Aceste echipamente sunt existente și ele se vor repoziționa conform noii amenajări. Totodată zona este prevăzută cu alei pietonale în suprafață de 111mp, iar restul suprafeței rămasă liberă are destinația de spațiu verde în suprafață de 600mp.

 • - o zonă pentru fitness, în suprafață de 995mp, amenajată cu echipamente specifice. Aceste echipamente sunt existente și ele se vor repoziționa conform noii amenajări. Alte dotări implică amplasarea a unui foișor de lemn în suprafață de 12.5mp. Totodată zona este prevăzută cu alei pietonale în suprafață de 132mp, iar restul suprafeței rămasă liberă are destinația de spațiu verde în suprafață de 665mp.

 • - o zonă pentru seniori cu bănci, in suprafață totală de 451 mp, dotat cu mobilier urban,in jurul unei piațete în suprafață de 258 mp. Totodată vor fi amenajate alei în suprafață de 48mp, iar restul suprafeței rămasă liberă are destinația de spațiu verde în suprafață de 120mp.

Intervenția 2.2 - amenajare grădini aferente locuințe/or colective strada Caporal Hanciu Căminul nr. 1 și 2, reprezintă o zonă tampon între suprafețele de joacă și locuințele colective. Ele sunt împărțite în două arii separate de o cale de acces pietonală. Cele două suprafețe au dimensiunea de 265mp, respectiv 552mp și sunt dotate cu mobilier urban.

Intervenția 2.3 - reabilitare căi de acces existente și realizare cale de acces pietonală (Lungime de 40 m și lățime intre 3,5 și 7 m funcție de geometria locului) la limita de Nord Vest a zonei de intervenție 2, reprezintă modernizarea căilor de acces pietonale în suprafață de 708mp, acestea au geometrii variabile pentru a permite locuitorilor zonei practicarea de diverse jocuri sportive în aer liber; totodată se implementează un nou acces la limita de Nord Vest a zonei de intervenție 2 în suprafață de 185mp, similar modernizărilor, și acest acces are o geometrie variabilă.

Intervenția 3 -             in șurteș școlii a zgnșj șjporțivș, amena/are â zângi de intr^rș In

■SGfiâ&           âQâl'W QQpji, șmșn^r^. UW SQfegtefâ        â

^l&unlQr.

Intervenția 3.1 - amenajare a zonei sportive din curtea școlii constă într-o suprafață de 3066mp, și cuprinde un teren de handbal, piste de atletism, un teren de volei, o zonă cu nisip, o zonă pentru tribune și alei aferente. Asupra terenului de handbal nu se intervine.Restul suprafeței rămasă liberă are destinația de spațiu verde în suprafață de 807mp.

Intervenția 3.2 - amenajare a zonei de intrare in școală reprezintă o suprafață de 263mp, și cuprinde 2 spații de recreație în suprafață de 10.2mp fiecare. Aleile de intrare au o suprafață de 66mp. Restul suprafeței rămasă liberă are destinația de spațiu verde în suprafață de 186mp.

Intervenția 3.3-amenajarea spațiului pentru copii constă într-o suprafață de 1658 mp, dotată cu echipamente de joacă specifice. Aceste echipamente sunt existente șl ele se vor repoziționa conform noii amenajări. Se va amplasa aici și un foișor de lemn în suprafață de 12.5mp. Totodată zona este prevăzută cu alei pietonale în suprafață de 177mp, iar restul suprafeței rămasă liberă

Proiect Nr.

DEZVOLTARE LOCALA IN COMUNITĂȚI MARGINAL8ZATE, COMPONENTA 1 - COLONIA NUCO are destinația de spațiu verde în suprafață de 1248mp.

Intervenția 3.4 - amen^/aree unui punct de colectare selectivă a deșeurilor reprezintă o suprafață de 57mp, cuprinde o platformă de beton de 19mp unde se poziționează 3 containere tip iglu astfel: pentru plastic și metal:iglu galben, pentru hârtie și carton: iglu albastru, pentru sticlă: iglu verde.

Pentru fiecare locuință în parte s-a propus un branșament la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Se vor realiza aprox. 63 de branșamente; debitul și presiunea trebuie asigurată din rețeaua municipală de alimentare cu apă potabilă. Branșamentele se realizează la clădirile C3.C4 (bl.28, respectiv bl.29) si la clădirile C5,C6,C7,C8 (corespunzătoare blocurilor bl.33, 6T.34,bl.35,bl.36).

â - Afflgfiâiâcgâ ds.  £oaâ & otâdtai âfitiâ£âai          ââ£ia(& âtwâtaa

unui j&uâL âoignâteâ unui minoLd&               â ^§&uuLq£

Intervenția 5.1 - amenajare 3 zone de grădini, pentru toate categoriile de vârstă. Se vor realiza 3 grădini în suprafață de 131 mp, 139mp, respectiv 181 mp. Pentru fiecare grădină se amenajază zone de recreație cu suprafețele de 46mp, 48mp, respectiv 52mp cu o pardoseală de pietriș fin stabilizat. Restul suprafeței rămasă liberă are destinația de spațiu verde în suprafațele de 76mp, 81 mp, respectiv 118mp. Zonele vor fi echipate cu mobilier urban.

Intervenția 5.2 - am&najarea unul scuar, in suprafață totală de 375 mp, dotat cu: 3 bănci de șezut și 1 coș de gunoi amplasate in jurul unei piațete in suprafață de 233 mp. Restul suprafeței rămasă liberă are destinația de spațiu verde în suprafață de 117mp.

Intervenția 5.3 - amenajarea unui punct de colectare selectivă a deșeurilor reprezintă o suprafață de 57mp, cuprinde o platformă de beton de 19mp unde se poziționează 3 containere tip iglu astfel: pentru plastic și metal: iglu galben, pentru hârtie și carton: iglu albastru, pentru sticlă:iglu verde. Totodată se va amplasa un panou de informare cu privire la colectarea selectivă.

lute&snitâ â CTWtâ In niQdâini&ftâ& o^lnc dnuă.           âls. sttâzii strada din

categoria celor secundare (tronson 1 - bucata de drum cuprinsă între calea ferată și str. Stolnicești, și tronson 2 - bucata de drum cuprinsă între strada care duce către locuințele sociale și calea ferată), cu trotuare, pistă de biciclete, și lucrări de modernizare a iluminatului public.

Lucrările de modernizare propuse a se executa au menirea de a ridica condițiile de trafic și siguranța circulației la nivelul cerințelor actuale șl de perspectivă.

Aleea Nuci (tronson delimitat d® DN64 si str. Govorei)

 • - Carosabil 2 x 3,5 m, circulație in dublu sens;

 • - Pista pentru cicliști 2 x 1,2 m (un sens pe fiecare parte) delimitată de carosabil prin borduri de beton dimensiunea 25x20x100 cm;

 • - Trotuare cu lățime variabila 1,1 -1,9 m pe partea dreapta si 1,1 - 2.20 m pe partea stanga.

Aleea Nuci (tronson delimitat de str. Govorei si limita corn. Mihaesîi)

 • - Carosabil 2 x 3,5 m, circulație in dublu sens;

 • - Pista pentru cicliști 2 x 1,2 m (un sens pe fiecare parte) delimitată de carosabil prin borduri de beton dimensiunea 25x20x100 cm;


Proiect Nr. 110/2918

DEZVOLTARE LOCALA 0W COMUN STĂTU MARGINALiZATE. COMPONENTA 1 =■ COLONIA NUCI

 • - Trotuare cu lățime variabila 1,5 m pe partea dreapta si 1,6- 2.0 m pe partea stanga.

Strada (Urnita cem. Mihaesti ° zona rezidențiala)

 • - Carosabil 2 x 3,0 m, circulație in dublu sens;

 • - Trotuare cu lățime de 1,5 m pe ambele parii delimitate de carosabil cu borduri 20x25x100cm.

Intervenția 7 Constă în modernizarea aleilor betonat® din jurul locuințelor sociale (barăcilor) din zona marginalizată, unde majoritar locuiesc persoane de etnie romă. Se vor realiza și lucrări de modernizare a iluminatului public.

Spațiile verzi reprezintă componenta centrală la nivelul tuturor zonelor amenajate.

 • C. Descrierea funcțiunilor

Funcțiunea principala a construcției este civila, publica cultura si invatamant.

Proiectant,

S.C. ARIA CONCEPT ARCHÎTECTURE S.R.L.


ProiectNr. 119/201B

DEZVOLTARE LOCALA 8N COMUNITĂȚI MARGINALIZATE, COMPONENTA 1 ■=■ COLONIA NUCI

 • 1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

DEZVOLTARE LOCALA SN COMUNITĂȚI MARGINALIZATE, COMPONENTA 1 - COLONIA NUCI


Valoare totala: 8.251.144,87 lei, cu TVA, din care:

C*M: 7.194.186,77 lei

Valoare totala: 6.944.886,25 lei, fara TVA, din care:

6.045.535,10 lei

Valoare (fera TVA)

TVA (19%)

Valoaraf cu WÂ)

Lei

Euro*

Lei

Lei

Euro*

i

Total general

6.944.886,25

1.518.207,03

1

306.258,62

8.251.144,87

1.803.765,49

Din care C+M

6.045.535,10

1.321.601,76

________ _.._____J

1

148.651,67

7.194.186,77

1.572.706,09

*CURSUL VALUTAR APLICAT ESTE CURSUL INFOREURO AL LUNII IULIE 2017, RESPECTIV 1 EUR = 4.5744 RON.

-înființare Centru social, educațional si punct de recreație pentru comunitatea din Colonia Nuci.

 • - Clădire noua P+2, S~ 48,75 mp

 • - Amenajare spatii verzi noi, S- 4994 mp

 • - Amenajare locuri de joaca, S= 808 mp

 • - Amenajare spatii pentru fitness, Ss 330 mp

 • - Teren de sport (volei, atletism), S= 1335 mp

 • - Lucrări de branșamente

 • - Modernizare drumuri, S= 18 457,86 mp

 • - Puncte de colectare selectiva a deșeurilor, S-114mp

 • - Amenajare locuri recreaționale, S=1240,39 mp

 • 2. Eșalonarea investiției pe ani Durata de execuție 12 luni.

ProiectNr. 119/2018

DEZVOLTARE LOCALA COMUNITĂȚI MARGINÂL8ZATE, CO»OE«TÂ 1 - COLONIA NUC§

 • 3. Durata de realizare (luni)

Durata proiectului: 32 luni

Durata execuției investiției: 12 luni

 • 4. Capâcitati (in unitati fizice si valorice)

Date si indici caracteristici pentru situația propusa:

Clădire centru social, educațional si punct de recreație

Ac propusa= 48,75mp

Ad propusa= 146,25mp

Au propusa= 117,00 mp

POT propus = 43,86% CUT propus = 1,31

 • 5. Alti indicatori specifici domeniului de actmtate in care este realizata investiția, după caz:

-1 clădire nou creata