Hotărârea nr. 92/2020

hotarirea 92 - 8 aprilie 2020 - modificare anexa 4 la HCL 36 din 2020

ROMÂN IA


Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local

CERTIFICĂRI MRC-OCS __ SR F.N ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI ]

HOTĂRÂREA NR. 92

privind modificarea în structură a anexei nr.4 - "Lista obiectivelor de investitii - anul 2020 -finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local" la Hotărârea Consiliului Local nr.36/18.02.2020, așa cum a fost ulterior rectificată

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 8 aprilie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.225146 din data de 03.04.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea în structură a anexei nr.4 -"Lista obiectivelor de investitii - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local", la Hotărârea Consiliului Local nr.36/18.02.2020, asa cum a fost ulterior rectificată, prin redistribuirea, la sursa de finanțare credit intern, a sumelor alocate obiectivelor de investiții prevăzute în anexă;

Văzând, totodată, Raportul nr.225147 din data de 03.04.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.30/2020 prin care s-a aprobat modificarea și completarea alin.(2) și (3) ale art.2 din Hotărârea nr.269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei, în sensul introducerii a sase noi obiective de investitii, ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, și redistribuirea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora; ulterior celor aprobate, în urma Notificării nr.214402/20.02.2020, transmisă de Municipiul Râmnicu Vâlcea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, aceasta din urmă, prin adresa nr.600751/31.03.2020, transmisă în data de 02.04.2020, ne-a comunicat faptul că a luat act de repartizarea sumelor din împrumut conform Hotărârii Consiliul Local nr.30/2020;

în temeiul prevederilor art.61, alin.( 1) și alin.(3), și ale art.63 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență nr.64/2010 privind datoria publica și ale Hotărârii de Guvern nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarea și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică în structură anexa nr.4 -"Lista obiectivelor de investitii -anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local", la Hotărârea Consiliului Local nr.36/18.02.2020, așa cum a fost ulterior rectificată, prin redistribuirea, la sursa de finanțare credit intern, a sumelor alocate obiectivelor de investiții prevăzute în anexă.

  • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINW'A *


Florian-George Aposțph # O

&


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL,

j             jurist Ion DIDOIU/

Râmnicu Vâlcea, 8 aprilie 2020

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 -

FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE, ÎMPRUMUT DE TREZORERIE ȘI COFINANȚARE BUGET LOCALS'EA

•^-0

<S>£o


Nr.

DENUMIREA OBIECTIVULUI/

Cheltuieli

SURSE DE FINANȚARE:

crt

Capitol Bugetar

totale

împrumut

Credit

Alte surse

Buget local

Valoare contract

2020

de trezorerie

BCR

de finanțare

Buget Stat

finanțare

2020

FEN

TOTAL

247,180,467.87

17,625,400

577,400

13,000,000

2,450,000

1,598,000

0

A

LUCRĂRI

117,057372.85

647,700

0

640,200

0

7,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

130,123,095.02

16,977,700

577,400

12359,800

2,450,000

1,590,500

0

Cap.51.02.Autoritati publice

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH

2,949,556.02

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

B2 Dotări independente

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

1

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on line si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Rm Valcea SMIS 126289

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

16302,636.85

5,262,050

2,400

3,262,000

1,220,000

777,650

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

16302,636.85

5362,050

2,400

3,262,000

1,220,000

777,650

0

B3. Consolidări

16302,636.85

5,222,050

2,400

3,262,000

1320,000

737,650

0

2

Reabilitare termica Colegiul National de Informatica Matei Basarab SMIS 118454

5,309,024.54

4,391,510

2,360

2,852,000

850,000

687,150

0

3

Reabilitare termica Internat si cantina - Colegiul National Mircea cel Batran SMIS 11845

3,676,232.90

100,000

50,000

0

50,000

0

4

Reabilitare termica Școala gimnaziala I.G. Duca SMIS 117901

2,137,061.45

730,040

40

360,000

370,000

0

0

5

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

500

0

0

0

500

0

B4. Cheltuieli de proiectare

5,080317.96

40,000

0

0

0

40,000

0

6

Lucrări de reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

40,000

0

0

0

40,000

0

Cap.67.02. -Cultura,recreere si religie

7,296396.70

111300

0

0

0

111300

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH

7396,296.70

34,000

0

0

0

34,000

0

7

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

34,000

34,000

B4. Cheltuieli de proiectare

7,296,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

7

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

102318335.40

11,096,950

575,000

8,597,800

1,230,000

694,150

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH

102318335.40

11,096,950

575,000

8,597,800

1,230,000

694,150

0

B2 Dotări independente

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

8

Promovarea conectivității la internet in comunitatiile locale

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

B3. Consolidări

102,146,335.40

11,091,950

575,000

8,597,800

1,230,000

689,150

0

9

Reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: S15 , SI6,95, H, 13-SMIS 117319

7,546,480.27

4,226,890

11,170

3,300,000

557,000

358,720

0

10

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9- SMIS 117070

7,299,117.02

4,534,030

113,430

3,420,000

673,000

327,600

0

11

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, Bloc A, Bloc 130, Bloc R8 bis- SMIS 117311

4,445,451.83

1,640,400

450,400

1,190,000

0

0

0

12

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, Bloc Dl-8, Bloc Bl-2, Bloc 125, Bloc S4-SMIS 120156

9,179,334.22

30,000

0

30,000

0

0

0

13

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Vaicea: Bloc MV Popescu, Bloc Cil, Bloc 10, Bloc 21, Bloc P7, Bloc C3, Bloc A36/2, Bloc A14- SMIS 120047

21,207,031.98

100,000

0

100,000

0

0

0

14

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Vaicea: Bloc A53, Bloc C16, Bloc A10, Bloc B2, Bloc C24 -SMIS 121015

9,815,169.87

101,050

0

100,000

0

1,050

0

15

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Vaicea: Bloc P9, Bloc CI2,Bloc P2, Bloc P6, Bloc P8-SMIS 121021

6,564,996.78

100,650

0

100,000

0

650

0

16

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Vaicea: Bloc 3, Bloc 64,Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4-SMIS 121599

11,183,009.76

100,600

0

100,000

0

600

0

17

Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electirce și de telecomunicații- SMIS 121606

24,905,743.67

258,330

0

257,800

0

530

0

Cap. 84.02. Transporturi

118,513,642.90

654,900

0

640,200

0

14,700

0

A

LUCRĂRI

117,057372.85

647,700

0

640,200

0

7,500

0

21

Construirea unei artere de legătură între b-dul N. Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu str. Gib Mihăescu inclusiv rampe aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibil alternativV - COD SMIS 126678

70,212,360.51

640,200

0

640,200

0

0

0

22

Modernizarea stațiilor de imbarcare / debarcare ,echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in municipiul Ramnicu Vaicea - COD SMIS 129361

46,845,012.34

7,500

0

0

0

7,500

0

B4. Cheltuieli de proiectare

1,456,270.05

7,200

7,200

23

Statii de reincarnare pentru vehicule electi ice COD SMIS

1,456,270.05

7200

7200

  • B. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH cuprinde:

B l Achiziții imobile

  • B.2 Dotări independente

  • B.3 Consolidări

  • B.4 . Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SFDirector Exec.,


Narcisa Colțos
Sef Serviciu Financiar, Ana Maria Vlașniță