Hotărârea nr. 91/2020

hotarirea 91 - 31 martie 2020 - stabilire parcari publice unde pot parca autovehicule cu masa mai mare de 3,5 t

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.91

privind stabilirea parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului în care pot fi parcate și autovehiculele cu masă maximă autorizată >3,5 tone

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.12412 din data de 25.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la stabilirea parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului în care pot fi parcate și autovehiculele cu masă maximă autorizată > 3,5 tone, astfel:

 • - în parcările publice cu plată din zona Bazei de Agrement Ostroveni, și anume: "Parcare tramă str. Ostroveni - Bază Agrement Ostroveni", cu un număr de 73 locuri și "Parcare zonă de agrement Ștrand Ostroveni", cu un număr de 148 locuri, în perioada de extrasezon (perioada în care nu este deschisă Baza de Agrement Ostroveni) vor putea parca și autovehiculele > 3,5 tone (masă maximă autorizată), cu condiția deținerii Autorizației de liberă trecere;

 • - nivelul taxelor de parcare pentru autovehiculele > 3,5 tone (masă maximă autorizată) este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.149/25.07.2014;

Văzând Raportul nr.12423 din data de 26.03.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.318/2018, modificată și completată, parcările publice cu plată pot fi utilizate doar pentru vehicule cu masă maximă autorizată sub 3,5 tone, echipate cu motoare de propulsie, utilizate în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drumurile publice;

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea nr.99/2014, pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată > 3,5 tone, Consiliul Local a stabilit destinația de parcare publică cu plată pentru acest tip de autovehicule pentru imobilul - "Parcare publică cu plată - sens giratoriu Kaufland" în suprafață de 1435 mp, imobil afectat de realizarea obiectivului de investiții "Prelungire b-dul Tineretului spre nord până la strada Libertății" și radiat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127/29.03.2017 din Lista parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului și concesionate operatorului serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor publice cu plată, societatea PIEȚE PREST SA.;

Luând în considerare instituirea stării de urgență pe teritoriul României și din necesitatea asigurării de facilități de parcare pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată > 3,5 tone care realizează în perioada pandemiei aprovizionarea cu bunuri de strictă necesitate;

în temeiul prevederilor art.3, alin.(1), lit.i) și art. 12, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.c) și d), art. 139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se stabilesc parcările publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului în care pot fi parcate și autovehiculele cu masă maximă autorizată > 3,5 tone, astfel:

 • - în parcările publice cu plată din zona Bazei de Agrement Ostroveni, și anume: "Parcare tramă str. Ostroveni - Bază Agrement Ostroveni", cu un număr de 73 locuri și "Parcare zonă de agrement Ștrand Ostroveni", cu un număr de 148 locuri, în perioada de extrasezon (perioada în care nu este deschisă Baza de Agrement Ostroveni) vor putea parca și autovehiculele > 3,5 tone (masă maximă autorizată), cu condiția deținerii Autorizației de liberă trecere;

 • (2) Nivelul taxelor de parcare pentru autovehiculele > 3,5 tone (masă maximă autorizată) este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 149/25.07.2014.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală, Serviciul Autorizări activități comerciale, Evenimente publice și societatea Piețe Prest S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Poliției Locale ;

 • - Serviciului Autorizări activități comerciale, Evenimente publice ;

 • - Societății Piețe Prest SA.


  ' i'                j

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescif\^2 ff */r-li o i / ,       i «

  ^CONTRASEMNEAZĂ PENȚRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOItf

  & 1 * 11

  5 j Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020