Hotărârea nr. 9/2020

hotarirea 9 - 30 ianuarie 2020 - aprobare cotizatie Patronat Servicii Publice pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015

3/M SR OH SAS 18001 2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI


HOTĂRÂREA NR. 9

privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Rămnicu Vâlcea în calitate de membru al Patronatului Serviciilor Publice pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 2261 din 21.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Patronatului Serviciilor Publice pentru anul 2020, în cuantum de 2.500 lei, precum și raportul nr. 2262 din 21.01.2020 întocmit de Serviciul APL, Registrul agicol și arhivă;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.54 din 27 martie 2006 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la Patronatul Serviciilor Publice din România și având în vedere factura înregistrată la Direcția Economico-Financiară sub nr. 203405 din 15.01.2020 conform căreia cotizația pentru anul 2020 este în cuantum de 2.500 lei;

în temeiul prevederilor art.35, alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru", 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă cotizația ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Patronatului Serviciilor Publice pentru anul 2020, în cuantum de 2.500 lei.

(2) Cotizația aprobată conform alin.(1) va fi prevăzută în bugetul local al municipiului pe anul 2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară.