Hotărârea nr. 88/2020

hotarirea 88 - 31 martie 2020 - modificare stat functii DAS

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI-.

HOTĂRÂREA NR.88

privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2255 din data de 24.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială, începând cu 01.04.2020, prin transformarea unor posturi - funcții publice de execuție, ca urmare a promovării în grad profesional superior;

Văzând Raportul nr.2256 din 25.03.2020, întocmit de Direcția de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor art. 476 - 478 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(3), lit.c), art. 139, alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.04.2020, se modifică statul de funcții a! Direcției de Asistență Socială, prin transformarea unor posturi - funcții publice de execuție, ca urmare a promovării în grad profesional superior, după cum urmează:

 • a) postul de inspector, clasa I, grad principal (ID post: 290861) din cadrul Serviciului Asistență - Compartimentul Persoane Vârstnice se transformă în post de inspector, clasa I, grad superior - 1 post;

 • b) postul de inspector, clasa I, grad principal (ID post: 290878) din cadrul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Copilului și Familiei -Compartimentul Alocații, Indemnizații se transformă în post de inspector, clasa I, grad superior - 1 post.

 • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistentă Socială. 5                                                                           5

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției de Asistentă Socială;

J                                                                  5                                              1

 • - Direcției Economico-Financiară.

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


  STATUL DE FUNCȚII AL PIR  NR.

  CRT.

  Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

  STRUCTURA

  Funcția publica

  de conducere

  de execuție

  1

  Ocupat

  Director executiv

  2

  Ocupat

  Director executiv adjunct

  SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  3

  Ocupat

  Șef serviciu

  COMPARTIMENTUL PROMOVARE INCLUZIUNE SOCIALĂ

  4

  Ocupat

  inspector

  C

  Ocupat

  inspector

  COMPARTIMENTUL

  PERSOANE VÂRSTNICE

  6

  Ocupat

  IUBISE

  inspector

  7

  Ocupat

  inspector

  8

  Ocupat

  inspector

  9

  Vacant

  inspector

  COMPARTIMENTUL PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI

  10

  Ocupat

  consilier

  11

  Ocupat

  inspector

  12

  Vacant

  inspector

  13

  Vacant

  inspector  ANEXA Nr.______,a

  HOTĂRÂREA

  CONSILIULUI LOCAL 1

  din                             . i


  ANEXA NR.1


  primar/

  Mi reia G>t/  #Ă SOCIALĂ RM.VÂLCEA

  i/UL

  V'

  Gradul profesional

  Nivelul studiilor

  Funcția contractuala

  Treapta profesionala/grad

  Nivelul studiilor—

  observatii

  Clasa //, Jli

  de conduc.

  de execuție

  II

  S

  1

  S

  II

  S

  1

  superior

  S

  1

  superior

  S

  superior

  '4;

  1

  superior

  S

  l

  principal

  S

  1

  principal

  S

  1

  principal

  S

  1

  superior

  S

  l

  principal

  S

  l

  asistent

  S


  SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, PROTECȚIA COPILULUI Șl FAMILIEI

  14

  Ocupat

  Șef serviciu

  II

  S

  COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ, JURIDIC

  15

  Ocupat

  consilier juridic

  1

  superior

  S

  16

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  S

  17

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  s

  COMPARTIMENTUL MONITORIZARE Șl INTERVENȚIE DE URGENȚĂ

  18

  Vacant

  inspector

  i

  asistent

  s

  19

  Vacant

  inspector

  1

  principal

  s

  20

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  s

  21

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  s

  COMPARTIMENTUL ALOCAȚII, INDEMNIZAȚII

  s^pe^^

  OM

  23

  Ocupat

  referent

  III

  superior

  M

  SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

  24

  Ocupat

  Șef serviciu

  II

  S

  COMPARTIMENTUL BUGET-CONTABILITATE, ACHIZIȚII

  25

  Vacant

  inspector

  1

  superior

  S

  26

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  S

  27

  Ocupat

  consilier

  1

  superior

  S

  28

  Ocupat

  consilier

  1

  superior

  S

  29

  Vacant

  consilier

  1

  superior

  S

  30

  Vacant

  inspector

  1

  asistent

  S

  COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

  31

  Ocupat

  consilier

  I

  superior

  S

  32

  Ocupat

  inspector

  I

  principal

  S

  33

  Ocupat

  inspector

  I

  superior

  S

  34

  Ocupat

  consilier

  I

  superior

  S

  COMPARTIMENTUL SECRETARIAT -ADMINISTRATIV

  35

  Vacant

  insp. specialitate

  I

  S

  36

  Ocupat

  referent

  IA

  M

  37

  Ocupat

  îngrijitor

  M

  38

  Ocupat

  șofer

  I

  M

  BIROUL BENEFICII SOCIALE

  39

  Vacant

  Șef birou

  II

  S

  40

  Ocupat

  inspector

  I

  debutant

  S

  41

  Ocupat

  inspector

  I

  superior

  S

  42

  Vacant

  referent

  III

  principal

  M

  43

  Ocupat

  inspector

  I

  superior

  S

  44

  Ocupat

  inspector

  I

  superior

  S

  45

  Ocupat

  inspector

  I

  principal

  S

  46

  Vacant

  consilier

  I

  superior

  S

  47

  Ocupat

  asistent social

  debutant

  S

  48

  Ocupat

  muncitor necalificat

  l

  M

  49

  Ocupat

  muncitor necalificat

  I

  M

  COMPARTIMENTUL

  DIAGNOZĂ, STRATEGII, PROGRAME, RELAȚII CU ONG

  50

  Vacant

  consilier

  I

  principal

  S

  51

  Vacant

  inspector

  I

  principal

  S

  Asistent personal*

  asistent personal

  M

  în limita locurilor aprobate anual, prin HCL

  CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ IOANA

  52

  Ocupat

  Șef centru

  ll

  S

  53

  Vacant

  asistent social

  principal

  S

  54

  Ocupat

  asistent medical

  principal

  M

  55

  Ocupat

  56

  Ocupat

  57

  Ocupat

  58

  Vacant

  59

  Ocupat

  60

  Ocupat

  61

  Vacant

  62

  Vacant

  Număr posturi

  Ocupate

  Vacante

  Nr. total de funcții publice

  32

  12

  Nr. total de funcții publice de conducere

  5

  1

  Nr. total de funcții publice de execuție

  27

  11

  Nr. total de funcții contractuale

  13

  5

  Nr. total de funcții contractuale de conducere

  1

  0

  Nr. total de funcții contractuale de execuție

  12

  5

  Nr. total de funcții din instituție

  45

  17

Director executiv, Soc. Virginia Fulgescu

psiholog

S

1/2 normă

psiholog

debutant

S

1/2 normă

îngrijitor

M

paznic

M

paznic

M

îngrijitor

M

Administrator

I

M

asistent social

practicant

S

Total

44

6

38

18

1

17

62