Hotărârea nr. 87/2020

hotarirea 87 - 31 martie 2020 - modificare si completare contract delegare serviciu ridicare vehicule stationate neregulamentar

ROMAN LA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OIISAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.87

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și aprobarea tarifelor pentru închiriere macara

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 12202 din 24.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.30 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, în sensul de a se permite închirierea macaralei către societatea Piețe Prest S.A. și Direcția Administrării Domeniului Public, precum și aprobarea tarifelor pentru închirierea acesteia;

Văzând Raportul nr. 12252 din 24.03.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea nr 161/27.04.2017, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat delegarea directă a serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și tarifele de prestare a acestui serviciu, fiind încheiat Contractul nr.20978/29.05.2017 de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, între Municipiul Râmnicu Vâlcea și ETA S.A, iar în anexa nr.1 la acest Contract,,Lista cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate ETA S.A.” este cuprinsă și Autoutilitara IVECO EUROCARGO 110E18 E5 cu platformă, dispozitiv ridicare AMCO VEBA 811T;

Având în vedere necesitatea utilizării automacaralei mai sus menționate și de către Piețe Prest S.A., Direcția Administrării Domeniului Public, pentru închirierea acesteia contra cost, pentru același tip de operațiuni, cu adresa nr. 1167/05.03.2020 înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 9642/05.03.2020, ETA S.A. a solicitat modificarea și completarea art.30 din Contractul de delegare de gestiune nr.20978/2019, astfel: ,,Pe toată durata contractului de delegare, bunurile aparținând domeniului public ce se predau operatorului pot fi utilizate de către acesta în afara realizării obiectului contractului și pentru închirierea la terți ( Piețe Prest S.A., Direcția Administrării Domeniului Public) contra cost, pentru același tip de operațiuni care fac obiectul contractului. Tarifele pentru închirierea la terți vor fi aprobate de către Consiliul Local;

în temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.203A1-203A4 din Hotărârea Guvernului nr.965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006;

în baza art.129, alin. (1), (2), lit.c) - d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează art.30 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea în sensul de a se permite închirierea macaralei către societatea Piețe Prest S.A. și Direcția Administrării Domeniului Public, care va avea următorul conținut:

,,Art.30. Pe toată durata contractului de delegare, bunurile aparținând domeniului public ce se predau operatorului pot fi utilizate de către acesta în afara realizării obiectului contractului și pentru închirierea la terți (Piețe Prest S.A., Direcția Administrării Domeniului Public) contra cost, pentru același tip de operațiuni care fac obiectul contractului. Tarifele pentru închirierea la terți vor fi aprobate de către Consiliul Local.”

Art.2. Se aprobă tarifele pentru închiriere macara astfel:

  • 1. Tarif / Kilometru = 3,15 lei/Km, inclusiv TVA, conform fișei de fundamentare Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

  • 2. Tarif / oră = 53 lei/oră inclusiv TVA, conform fișei de fundamentare Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Societății ETA S.A;

  • - Societății Piețe Prest S.A.;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George ApostolescuCONTRASEMNEAZĂ PfENTRU LEQĂLITATE, SECRETAR GENER jurist Ion DIDOIâmnicu Vâlcea, 31 martie 2020

ETA SA

FISA CALCUL TARIF INCHIREIERE MACARA

TARIF/KILOMETRU

ANEXA Nr. /_______h

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL Nr. $7 din 37 63.

ELEMENTE DE CALCUL

UM

CANTITATE

PREȚ

VALOARE 77 (LEI)/KM /1

isl l)WI

\ w I I °

a

b

1

2

A.

COSTURi/KM

I

\K(

1

MOTORINA

L

20 L/100 KM

4.00

0.80$

IU L^.-^

2

ANVELOPE

BUC

6 BUC/60.000 KM

868.00

0.087

3

PIESE DE SCHIMB + MATERIALE AUXILIARE

0.200

4

ULEI SCHIMB

L

9.3L/20.000 KM

8.95

0.004

5

AD BLUE

L

25L/100KM

1.69

0.420

6

TOTAL

1.511

7

CH MAT INDIRECTE 10%

0.151

8

TOTAL

1.662

B

COSTURI/ORA

1

SALARIU ȘOFER

3205.00

2

SPORURI SALARIU

%

25

801.25

3

TOTAL

4006.25

4

CONTRIBUȚII SALARII

%

2.25

90.14

5

TICHETE DE MASA /LUNA

315.00

6

TOTAL CH SALARIALE

4411.39

7

CHELTUIELI INDIRECTE 10%

441.14

8

TOTAL CH SALARIALE

4852.53

9

ASIGURĂRI AUTO

162.50

10

ALTE CH (taxe ISCIRetc)

150.00

11

TOTAL

5165.03

13

COST/ORA{14=13/170 ore medie/luna)

170

30.38

14

VITEZA DE CIRCULAȚIE 35KM/ORA

15

Transformare tarif/h in tarif/km( 16=13/15)

km

35

0.87

16

COST/KM (16=A8+B15)

2.53

17

PROFIT 4%

0.10

18

TARIF/KM FARA TVA

2.63

19

TVA 19%

0.50

20

TARIF cu TVA

3.13

21

TARIF PROPUS LEI/KM

3.15

Director                                             Contabil sef

: ‘ 'rs                                         Preșetbnmlc'ședinjă,

Secretar general,

ANEXA Nr. _ £


la


ETA SA

FISA CALCUL TARIF ÎNCHIRIERE MACARA TÂRIF/ORA


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Nr. 777 din . ^-^£2


A.

COSTURI LUNARE

LEI

1

SALARIU SOFER/LUNA

3205.00

2

SPORURI SALARIU (25%)

801.25

3

TOTAL0+2)

4006.25

4

CONTRIBUȚII SALARII (2.25%)

90.14

5

TICHETE DE MASA /LUNA

315.00

6

TOTAL CH SALARIALE/LUNA (6=3+4+5)

4411.39

7

CHELTUIELI INDIRECTE 10%

441.14

8

TOTAL CH SALARIALE/LUNA

4852.53

9

ASIGURĂRI AUTO/LUNA

162.50

10

ALTE CH (taxe ISCIRetc)/LUNA

150.00

11

TOTAL COSTURI LUNARE

5165.03

12

COSTURI LUNARE /ORA (12=RD.11/170 ore medie lunara)

30.38

B.

COSTURI ORA

13

CONSUM MOTORINA/ORA(3LITRI/ORAx4 LEI/LITRU)

12.00

14

TOTAL COST/ORA(14=A12+B13)

42.38

15

PROFIT 4% (15-14x4%)

1.70

16

Tarif fara TVA

44.08

17

TVA 19%

8.37

18

Tarîf/ora cu TVA

52.45

19

TARIF PROPUS CU TVA

53.00