Hotărârea nr. 85/2020

hotarirea 85 - 31 martie 2020 - acceptare donatie teren cu destinatia de drum public (Buda)

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SRENISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.85 privind acceptarea donației unui imobil teren cu destinația de drum public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 12284 din data de 24.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la acceptarea donației imobilului teren, situat în strada Buda nr.24A, în suprafață de 257 m.p., având numărul cadastral 53259, cu destinația de drum public; împuternicirea primarului municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică; suportarea, de către donator, a cheltuielilor pentru încheierea actului de donație în formă autentică;

Văzând Raportul nr.12349 din data de 25.03.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor: nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008, la poziția 331 figurează strada Buda, arteră de circulație înscrisă în Cartea Funciară a municipiului sub nr.45525;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.41885/17.10.2019, prin care numiții Giuga Elena Cosmina și Stoica Mihai Teodor ne-au comunicat oferta de donație către municipiu a terenului în suprafață de 257 m.p., cu numărul cadastral 53259, care se prelungește în partea de sud cu o parte din drumul de acces în suprafață de 555 m.p., imobil-teren care, prin Hotărârea Consiliului Local nr.84 din 31.03.2020, a fost declarat ca bun de interes public local, și care face legătura cu strada Buda;

în temeiul dispozițiilor art.863, lit.c) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.291, alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația imobilului-teren situat în strada Buda nr.24A, în suprafață de 257 m.p., având numărul cadastral 53259, identificat în Planul de amplasament și delimitare - anexă la prezenta hotărâre, cu destinația de drum public.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art.3. Cheltuielile pentru încheierea actului de donație în formă autentică vor fi suportate de către donator.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-Gteorge Apostolescy


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU/

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020

\ Nr. cad 6060/1

201\ANEXA Nr. . ~___

hotărârea

CONSILIULUI LOCAL


ANEXA NR. 1.35 la regul ament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1 : 500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului ( mp )

Adresa imobilului:

53259

Ramnicu-Valcea, strada Buda, nr. 24A, Jud. ValceaNr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială ( UAT ):

53259

RAMNICU-VALCEA; INTRAVILAN

A. Date referitoare la teren


6.22m401050


Număr parcelă

Categoria de folosință

Suprafața ( mp)

1

CC

75

2

L

182

Total

257


Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

TOTAL


MențiuniLimite materializate cu gard de plasă de sârmă între punctele: 209, 210, 211,212, 213, 201; limite nematerializate intre punctele: 201,202, 203,204, 205, 206, 207, 208, 209.


B. Date referitoare la construcții

Mențiuni


Suprafața totală măsurată a imobilului= 257 mp.

Suprafața din act= 257 mp


Executant: Elena-Cosmina Giugă

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastr; corespondența acestei .realitatea din ten


Data: 11.10.20TȘCERTIFICAT


AUTORIZARE


1939/16 01 2017Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa                , c.Președinte de ședință,


Secreta? general,