Hotărârea nr. 84/2020

hotarirea 84 - 31 martie 2020 - declarare ca bun de interes local teren in suprafata de 555 mp,str Buda

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


C E RTIF1CARIMRC-0CS   SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.84

privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 555 mp situat în Râmnicu Vâlcea - str. Buda, utilizat ca drum acces

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 12239 din data de 24.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului - teren în suprafață de 555 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - str. Buda, utilizat ca drum acces, precum și clasificarea ca stradă a drumului de interes local respectiv;

Văzând Raportul nr.12297 din data de 25.03.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că în Planul Urbanistic General al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013, s-a prevăzut dezvoltarea rețelei stradale, ținând cont atât de căile de acces existente, cât și de necesitatea creării unor noi artere de circulație care să asigure accesul către cartierele municipiului care s-au dezvoltat considerabil în ultimii ani; un cartier în continuă dezvoltare urbanistică este și Cartierul Poienari - strada Buda;

Luând în considerare scrisoarea înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.36879/16.09.2019, prin care doamna Popescu Dina Maria, proprietar al terenului în suprafață de 298 mp, cu numărul cadastral 45152, cu acces la drumul care pornește din strada Buda spre nord, a solicitat clarificarea situației juridice a acestui drum, aceasta fiindu-i necesară pentru extinderea rețelei de gaze; astfel, în urma identificării în teren de către reprezentanții Biroului Cadastru a traseului drumului existent, precum și a verificării situației juridice a terenurilor din zonă, în baza de date cadastrale și înscrieri în Cartea Funciară, precum și a reglementărilor urbanistice cuprinse în Planul Urbanistic General, s-a constatat că terenul în suprafață de 555 m.p, utilizat ca drum de acces, este prevăzut cu această destinație în Planul Urbanistic General al municipiului, aprobat prin hotărârea nr. 18/2013, nu a făcut obiectul restituirii conform legilor restituirii proprietăților și nu este înscris în Cartea Funciară ca proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice, astfel încât poate primi destinația de drum public;

în temeiul prevederilor art.286, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și ale art.8, alin.(1), lit.c) și alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se declară ca bun de interes public local imobilul - teren în suprafață de 555 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - str. Buda, utilizat ca drum acces.

(2) Imobilul - teren prevăzut la alin.(1) este identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă clasificarea ca stradă a drumului de acces declarat ca bun de interes public local conform art.1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

J

Anexa 1.35

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral


Suprafața masurata a imobilului (mp) 555


Adresa imobilului
A. Date referitoare la teren

Nr Categorie de parcela folosința ~~ 1   | ~ DR

Total


Suprafața (mp)                                  Mențiuni


555 Imobil imprejmuit intre punctele 32, 33, 34, 8, 6, 4, 3, 2 -19, 45, 16. 15, 14, 29, neimprejmult intre punctele 2, 36. 37,38, 39, 40, 41,42. 45.46. 47. 48. 44,19 -

555       29,30,31,32

Suprafața totala masurata a imobilului = 555 mp

Anexa la H.C.L nr