Hotărârea nr. 83/2020

hotarirea 83 - 31 martie 2020 - alipire terenuri

ROMÂNIA

<mFi£v


Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.83

privind alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea publică a municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.11424 din data de 17.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la :

 • - alipirea a două loturi de teren aparținând domeniului public al municipiului, situate în Râmnicu Vâlcea, Goranu, punctul "Izlaz Goranu”, astfel: Lotul nr.1, identificat prin numărul cadastral 40412, având suprafața din acte de 196.636 mp și suprafața rezultată în urma măsurătorilor cadastrale de 196.605 mp și Lotul nr.2, identificat prin numărul cadastral 40411, având suprafața de 30.000 mp, suprafața totală rezultată din măsurătorile cadastrale efectuate pentru alipirea celor două loturi de 226.605 mp (suprafața din acte fiind de 226.636 mp);

 • - suportarea din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de întocmirea actului de alipire în formă autentică;

 • - împuternicirea primarului municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate, să semneze actul de alipire în formă autentică;

Văzând Raportul nr. 12351 din data de 25.03.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.249/2019, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr.300/2019 și nr.333/2019, și luând în considerare solicitarea Companiei Naționale de Investiții din data de 25.02.2020, privind transmiterea Extrasului de Carte Funciară rezultat în urma alipirii celor două imobile terenuri descrise mai sus, în vederea promovării obiectivului de investiții "Construire bază sportivă TIP 1, sat Goranu, punctul "Izlaz Goranu”, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea ;

în temeiul prevederilor art.879, alin.(1) și art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.134 și art.135, alin.(1), lit.b) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

 • A rt.1. Se aprobă alipirea a două loturi de teren aparținând domeniului public al municipiului, situate în Râmnicu Vâlcea, Goranu, punctul "Izlaz Goranu”, identificate prin Planul de amplasament și delimitare cu propunerea de alipire anexat, astfel: Lotul nr.1,

  identificat prin numărul cadastral 40412, având suprafața din acte de 196.636 m.p. și suprafața rezultată în urma măsurătorilor cadastrale de 196.605 m.p. și Lotul nr.2, identificat prin numărul cadastral 40411, având suprafața de 30.000 m.p., suprafața totală rezultată din măsurătorile cadastrale efectuate pentru alipirea celor două loturi fiind de 226.605 m.p. (suprafața din acte fiind de 226.636 m.p.).

  Art.2. Cheltuielile ocazionate de întocmirea actului de alipire în formă autentică vor fi suportate din bugetul local.

  Art.3. Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate, să semneze actul de alipire în formă autentică.

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

  Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice;

  • - Direcției Urbanism:
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ■ Inrio nrnn A nnctnlaer 11

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CCCPETAD QFMEBAI
  I                                    II    <- 1                            1 w*

  zf                      II   c 1                  I o

  1                       II   ° 1    llWeâ fl     / £

  (        1                              \\ \

  jurist Ion DIDOIll/

  Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020
  Suprafața


  Situația actuala (inainte de alipire)


imobil împrejmuit Ir.trd punctele 71. 72. 73.74.75.76.77.78,79.80. 81.82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89; 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99 -17. 16 - 4. 193. 103, 104-109. 110. 116. 117. 118. 119. . 120. 121, 122, 123. 124. 125. 126, 127, 128. 129.130,131,132.133.134.135.136. 137, 138. 139. 140. 141. 142. 143. 145. neimprejmuit intre punctele 145.146. 147. 148. 149, 150. 151.152. 153. 154, 155.156.157.158.159, 160.161. 162. 163.164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 202. 201. 200. 199. 198.197. 71 -16. 10. 9. 3. 4. 104. 190. 105. 106. 107. 108. 109-110. 111.112.113.114.115.118.

Situația viitoare

(după alipire)


Imobil împrejmuit intre punctele 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99 - 4.192 103. 104- 109. 110-116. 117.

118, 119. 120. 121. 122.123.124. 125. 126. 127. 128.129. 130.131. 132. 133. 134. 135,136. 137,138. 139. 140. 141. 142. 143.144.145. nelmprejmuit Intre punctele 145. 146. 147, 148. 149, 150. 151.152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.

159, 180. 161. 162. 163.164, 165, 166. 167. 168. 169. 170. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 - 99. 100. 101. 102. 17 16.10. 9. 3. 4 - 104. 190. 105. 106. 107. 108. 109-110.111.

Executant: Gabriel Pe Confirm executarea m corectitudinea întocmiriLxf&&ftnentatiei cada si corespondenta ace/(^ cu re.......

SemnaInspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa


Data

Stampila BCPI


402400


Anexa 1.36

ANEXA Nr. _ ~____13

hotărârea

CONSILIULUI LOCAL

Nr. £3 diri                     ।


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire

Scara 1:2000

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului: Loc. Goranu

226605

PUNCTUL "ISLAZ GORANU" INTRVILAN

Nr. Carte Funciara


Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Ramnicu Valcea402800


4O26CQ