Hotărârea nr. 82/2020

hotarirea 82 - 31 martie 2020 - dare in administrare spatiu catre Ministerul Economiei

ROMAN LA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR 1S0/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.82

privind darea în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a unui spațiu situat în Calea lui Traian nr. 94-96

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.12149 din data de 24.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la darea în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a unui spațiu situat în Calea lui Traian nr.94-96;

Ținând seama de Raportul nr.12150 din 24.03.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, și văzând avizele nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Luând în considerare cererea nr.30520/31.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 5212/10.02.2020, prin care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a solicitat alocarea unui spațiu în cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea pentru desfășurarea activității Reprezentanței Teritoriale Râmnicu Vâlcea a Departamentului Turism din cadrul Ministerului;

în temeiul prevederilor art.868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.108, lit.a), art. 297- 301 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în baza art. 129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.g) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a unui spațiu situat în Calea lui Traian nr. 94-96, în suprafață exclusivă de 19,93 mp (ce face parte din imobilul-construcție "Clădire sedii partide politice CLT 94-96 (birouri)", cu numărul de inventar DP06206), având valoarea de inventar 21.386,31 lei - identificat în planul de situație - anexă - birou nr.2, pentru desfășurarea activității Reprezentanței Teritoriale Râmnicu Vâlcea a Departamentului Turism din cadrul Ministerului, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local.

Art.2. Darea în administrare a imobilului descris la art. 1 se face prin protocol de predare-primire, în termen de maxim 60 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului Local către titularul dreptului de administrare.

Art.3. (1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are următoarele obligații: a) pe toată perioada dării în administrare, imobilul nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cel pentru care a fost transmis, respectiv desfășurarea activității Reprezentanței Teritoriale Râmnicu Vâlcea a Departamentului Turism din cadrul Ministerului;

 • b) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; pentru orice investiție făcută în această perioadă, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va solicita acordul Primăriei;

 • c) să asigure exploatarea și conservarea spațiului închiriat, ca un bun proprietar, și să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcționări a acestuia;

 • d) să obțină toate avizele și acordurile necesare pentru funcționare;

 • e) să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea imobilului la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare;

 • f) să obțină toate avizele necesare pentru lucrările de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale spațiului închiriat;

 • g) să permită accesul reprezentanților Consiliului Local/autorității publice locale pentru efectuarea controlului asupra imobilului transmis în administrare și a modului de utilizare a acestuia;

 • h) imobilul dat în administrare nu poate fi transmis, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;

 • i) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are obligația de a informa Consiliul Local/autoritatea publică locală cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

 • (2) Celelalte condiții de acordare a dreptului de administrare a spațiului se vor stabili prin Protocolul de predare-primire - prevăzut la art.2, ce se va încheia între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • Art.4. Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de imobilul transmis conform art.1, în condițiile stabilite de lege și hotărârea consiliului local prin care se constituie dreptul de administrare.

 • Art.5. Nerespectarea obligațiilor de la art.3 duce la încetarea dreptului de administrare a imobilului descris la art.1.

 • Art.6. Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis de consiliul local, în condițiile legii, dacă interesul public o impune.

 • Art.7. Se împuternicește primarul municipiului să semneze protocolul de predare-primire a imobilului prevăzut la art.1.

 • Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

 • Art.9. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiară;

  RELEVEU BIROURI

  SCARA 1:100


  JUDEȚUL VALCEA

  Teritoriul adm.: Mun. Rm. Valcea Cod SIRUTA: 38167473


  Numele proprietarului: MUNICIPIUL RM. VALCEA


  "anexa Nr. ~ _______la

  HOTĂRÂREA

  CONSILIULUI LOCAE~ din c^Z rV-



  0.48


  1.39

  1.94


  2.57


  6.15


  5.50


  1.12

  2.16


  1.38

  1.94


  RECAPITULARE SUPRAFEȚE IN FOLOSINȚA EXCLUSIVA

  Nr. Crt.

  Denumire încăpere

  Supr. utila (mp)

  1.

  Birou

  10.21

  2?

  Birou

  19.93

  3.

  Birou

  14.84

  4.

  Birou

  18.80

  Total suprafața utila

  63.78

  Total suprafața construita

  82.30


  0.45



  CALCULUL COTEI INDIVIZE

  SUPRAFAȚA TOTALA CONSTRUITA IN FOLOSINȚA EXCLUSIVA S= 82,30 4- 20,83 = 103,13 mp


  SUPRAFAȚA CONSTRUITA IN COTA INDIVIZA = 14,06 mp CONSTANTA R = 14,06 : 103,13 = 0,136333


  RECAPITULARE SUPRAFEȚE IN COTA INDIVIZA

  Nr. Crt.

  Denumire incapere

  Supr. utila (mp)

  5

  Hol

  10.23

  Total suprafața utila

  10.23

  Total suprafața construita

  14.06


  COTA INDIVIZA = R x SUPRAFAȚA C.P.1.1 = 0,136333*82,30=1 1,22


  CONSTRUITA BIROURI mp



  Numele si prenumele executantului: NECHIFOR GABRIEL-PEȚRU Semnat upe^sjWlM