Hotărârea nr. 81/2020

hotarirea 81 - 31 martie 2020 - modificare HCL 110 din 2002 (concesionare teren pe Grigore Procopiu)

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIF1CAR1 MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.81

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.110/22.08.2002

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 11998 din data de 23.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la modificarea art.1, lit.c) din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/22.08.2002, în sensul diminuării suprafeței de teren concesionate, situată în str. Grigore Procopiu nr.46, latura de est a blocului G3, de la 3,57 m.p. la 3 m.p., întrucât, în urma întocmirii documentației tehnice de cadastru în vederea înscrierii dreptului de concesiune în Cartea Funciară a municipiului Râmnicu Vâlcea, s-a constatat că suprafața de 1 m.p. este întabulată ca teren aferent blocului G3 - teren proprietate de stat;

Văzând Raportul nr. 12345 din data de 25.03.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de solicitarea actualului beneficiar al concesiunii, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.10569/12.03.2020, privitoare la diminuarea suprafeței concesionate de la 3,57 m.p. la 3 m.p. ;

în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.b), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1, lit.c) din Hotărârea Consiliului Local nr.110/22.08.2002, care va avea următorul conținut:

”Art.1. Se aprobă concesionarea directă a următoarelor suprafețe de teren pentru extinderea unor construcții existente, astfel: (...)

c) 3,00 m.p. - teren situat în strada Grigore Procopiu nr.46, latura de est a blocului G3, în vederea creării unui acces din exterior la apartamentul nr.2, pentru proprietarul acestuia, conform planului de situație - anexa nr.3. Prețul concesiunii este de 100 USD/m.p. -echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune. Perioada de concesiune este de 25 de ani. ”

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate, să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.1610/2012.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism ;

  • - Direcției Dezvoltare Locală ;

  • - Direcției Economico-Financiare.

5

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

SCARA 1:200

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului ( mp )

Adresa imobilului

3

Rm. Valcea, strada Grigore Procopiu , nr. 46 , bloc G3, scara B

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială ( UAT)

--ANEXANr.----—--—

HOTĂRÂREA

RM. VÂLCEA - intravilan

CONSILIULUI LOCAL ii xi i ,}i a 9 Capa

Nr. Ol        „iz/- CJ• 1 vi*>

Nr. Categorie de Suprafața

Mențiuni


Imobil neîmprejmuit.


Parcelă   folosință      (mp)

~ 1 CC 3

Total

Cod


Destinația


Suprafața construită la sol (mp)


Mențiuni


Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3 inp

Suprafața din acte - 4 mp

Executant: S.C. ALIDADA CAD S.R.L.

ing. George Ciprian Tudor

Confirm executarea măsurătorilor la teren , corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren.


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.

S imnătura și parafa


______^Semnătura și ștampila ^J8k9cu(o/O\

execut
|19B,1f_O22ot0 J <t0'^ClpRlAN// '''\ tudor

^CQRJA B ।C APreședinte de ședințăecretar gbneral,


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

SCARA 1:200

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului ( mp )

Adresa imobilului

3

Rm. Valcea, strada Grigore Procopiu , nr. 46 , bloc G3, scara B


Unitatea Administrativ Teritorială ( UAT ) RM. VÂLCEA - intravilan


-ANEXA Nr.


4a


HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL Nr- 3 l__din 3/ d3$&£b


0.60m


Suprapunere cu nr. cadastral 37726


S = 1 mp


401340 I401340


Nr.

ParcelăCod


Categorie de folosință


Suprafața (mp)


CCTotal


Destinația


Total


a w a

■u

3


3 e 3 z


A. Date referitoare la teren


Imobil neîmprejmuit.


Suprafața construită la sol (mp)Mențiuni


Mențiuni


Suprafața totală măsurată a imobilului = 3 mp

Suprafața din acte = 4 mp


Executant: S.C. ALIDADA CAD S.R.L.

ing. George Ciprian Tudor

Confirm executarea măsurătorilor la teren , corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren.


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.

Data : 24.02.2020certificat DE < autorizare

Sena VI Nr 483/ 11.02.20f0

° a GEORGE CPRIAN S)

% TUDOR //>ecretaD general,


Ștampila