Hotărârea nr. 80/2020

hotarirea 80 - 31 martie 2020 - reglementare facturare si incasare tarif depozitare Feteni

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.80

privind reglementarea facturării și încasării de la operatorul serviciului de salubrizare a tarifului de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.3403 din data de 20.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind reglementarea facturării și încasării de la operatorul serviciului de salubrizare a tarifului de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni, în sensul că până la aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru Romprest Energy SRL, operatorul serviciului de salubrizare, Direcția Administrării Domeniului Public va încasa și factura de la acesta suma de 97,29 lei/tonă fără TVA în loc de 147.29 lei/tonă fără TVA;

Văzând Raportul nr.3404 din data de 20.03.2020, întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3 pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.364 din 29.11.2019 s-a actualizat, începând cu luna ianuarie 2020, tariful de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni la 147.29 lei/tonă fără TVA, tarif compus din: 67.29 lei/tonă fără TVA - tarif depozitare și 80 lei/tonă - valoarea contribuției fond pentru mediu;

Având în vedere că Societatea Romprest Energy SRL, operatorul serviciului de salubrizare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, a refuzat plata și a restituit facturile motivând că nu au semnat actul adițional privind majorarea tarifului întrucât Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nu a aprobat includerea în tarifele practicate de societatea lor a contribuției la economia circulară în cuantum de 80 lei/tonă, făcând cunoscut faptul că sunt de acord să achite contravaloarea serviciilor la tariful de 97,29 lei/tonă, tarif aprobat prin hotărârea nr. 421 din 27.12.2018;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, ale Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu și ale art. 15 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Până la aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru Romprest Energy SRL, operatorul serviciului de salubrizare, Direcția Administrării Domeniului Public va încasa și factura de la acesta suma de 97,29 lei/tonă fără TVA în loc de 147.29 lei/tonă fără TVA.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George ^postoles£ff^j\ Â N/  CONTRASEMNEAZĂ PE SECRETAR G jurist Ion Dl  Râmnicu Vâlcea, 31


  RU LEGALI


  NERAL, OIU


  martie 2020