Hotărârea nr. 79/2020

hotarirea 79 - 31 martie 2020 - completare HCL 266 din 2006

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS _ SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1 ]

HOTĂRÂREA NR.79

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.266 din 28.12.2006 privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.9955/09.03.2020 al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.266 din 28.12.2006 privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul nr.10123 din 10.03.2020, întocmit de Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.266/2006, Consiliul Local a aprobat metodologia de eliberare a autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică în municipiul Râmnicu Vâlcea; hotărârea respectivă a fost adoptată în baza prevederilor Legii nr.343/17.07.2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal -abrogat, care stipula că „autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, în cazul în care comerciantul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competență se află amplasată unitatea sau standul de comercializare";

Ținând seama că potrivit metodologiei prevăzute de hotărârea menționată mai sus, autorizația pentru desfășurarea activităților de alimentație publică se obține de către solicitanți prin depunerea unei cereri-tip la serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului, iar pentru a face dovada că îndeplinește condițiile legale, solicitantului i-au fost solicitate o serie de documente care nu au fost prevăzute în mod expres în actul în cauză;

Luând în considerare că prin adoptarea noului Cod Fiscal prin Legea nr.227/2015, prevederile privind emiterea autorizației de desfășurare a activității de alimentație publică au rămas neschimbate, reduse și imprecise, astfel încât procedura de autorizare, suspendare și încetare a activității acestor tipuri de unități a făcut obiectul unor acte normative la nivel local;

Respectânu-se procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare și ținând seama de faptul că nu au fost primite opinii, sesizări sau completări;

în baza art.129 alin.(1) și alin.(14), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Hotărârea Consiliului Local nr.266 din 28.12.2006 privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 • I. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin. (1A1), cu următorul cuprins:

 • „( 1*1) Cererea-tip pentru obținerea autorizației privind desfășurarea activităților de alimentație publică, completată de solicitanți, trebuie să fie însoțită de următoarele documente: a) B.l./C.l. administrator/persoana împuternicită care depune documentația de autorizare - copie;

 • b) Certificat de înregistrare eliberat de O.N.R.C. - copie;

 • c) Certificatul constatator emis în temeiul art.171 din Legea nr. 359/2004 (pentru punctul de lucru) - copie;

 • d) Actul de deținere al spațiului (vânzare-cumpărare, contract de închiriere/subînchiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc.), din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare - copie;

 • e) Autorizația de mediu (pentru unitățile >100 locuri) - copie sau declarație pe propria răspundere că sunt mai puțin de 100 locuri;

 • f) Autorizația de securitate la incendiu - după caz, copie sau negație (punctul de vedere al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,General Magheru” Vâlcea din care să rezulte faptul că spațiul în care se desfășoară activitatea nu necesită obținerea autorizației de securitate la incendiu);

 • g) Documentul de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor -copie;

 • h) Declarația de încadrare conform H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice - original;

 • i) Certificat fiscal privind dovada achitării tuturor datoriilor față de bugetul local - original;

 • j) Contract de prestări servicii pentru îndepărtarea deșeurilor urbane (contract de salubritate) - copie;

 • k) Releveul unității de alimentație publică din care să reiasă suprafața utilă - copie;

 • I) Chitanța reprezentând taxa pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activităților de alimentație publică - copie. ”

 • II . După articolul 8 se introduce un nou articol, art.8A1, cu următorul cuprins:

 • „ Art.8*1. Pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, solicitantul va înainta Serviciului Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, următoarele:

 • a) originalul autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică;

 • b) cerere - formular tipizat;

 • c) declarația pe propria răspundere cu privire la menținerea datelor care au stat la baza obținerii autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, precum și la deținerea avizelor/autorizațiilor eliberate de instituțiile abilitate - formular tip anexat (în cazul unor modificări se va reface dosarul inițial de autorizare);

 • d) dovada achitării taxei de viză”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

Art.3. Prezenta hotărârea se dă publicității și se comunică în copie:

Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

Serviciului Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice;

Direcției Politiei Locale.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA^

FI o r i a n-G e o rg e\A posto I es c


ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL, jurist Ion DtDCttl

^// Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU-VÂLCEA

ANEXA Nr.__ț_______ la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL.

Nr. 79 dm


DECLARAȚIE

«

Subsemnatul cu domiciliul în localitatea

. strada, nr., bl., sc, ap., județul,legitimat cu CI seria nr.,

în calitate de administrator la S.C./P.F.A./I.I./I.F.

înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J /    /, CUI

cu sediul social în localitatea, str., nr.,bl.,ap., județul, având punctul de lucru - alimentație publică de tip situat în Râmnicu-Vâlcea, strada

__________________________. ..     .. . ......., .. nr., bl..., sc._, pentru care s-a eliberat

Autorizația pentru desfășurarea activităților de alimentație publică nr. /, declar pe propria răspundere că, pentru punctul de lucru mai sus menționat:

Qnu au survenit modificări cu privire la denumirea societății, adresa sediului și a punctului de lucru, obiectul de activitate, suprafața utilă și suprafața desfășurată și la celelalte documente care au stat la baza emiterii autorizației;

□ am cunoștință și dețin toate avîzele/autorizațiile de la instituțiile abilitate, necesare desfășurării activității, după caz:

Direcția de Sănătate Publică:___

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru”:

Agenția pentru Protecția Mediului:________________________ și sunt direct răspunzător de funcționarea punctului de lucru din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, apărarea împotriva incendiilor, protecția mediului, precum și de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care se desfășoară activitatea.

Cunoscând prevederile Codului Penal (art.326) referitoare la J^lsul în declarații, declar că cele înscrise mai sus sunt conforme realității.Data

Președinte le ședință

Secretar general,

NOTĂ: Activitatea Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea se supune legislației în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal