Hotărârea nr. 78/2020

hotarirea 78 - 31 martie 2020 - aprobare DALI reabilitare imobil str Popa Sapca

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR kSO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.78

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție

”Reabilitare imobil str. Popa Șapcă nr.7”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 12374 din data de 25.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare imobil str. Popa Șapcă nr.7”;

Văzând Raportul nr. 12375 din 25.03.2020, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 alin.(4) - Secțiunea 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3), lit.aj și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare imobil str. Popa Șapcă nr.7”, la valoarea totală de 2.349.796,82 lei fără TVA, respectiv 2.794.371,21 lei TVA inclusă, din care C+M la valoarea de 1.655.270,00 lei fără TVA, respectiv 1.969.771,30 lei TVA inclusă, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții si Achiziții Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;Denumirea proiectului/obiectvului de investitii; [ "Reabilitare imobil strada Popa Șapca nr. 7 ,Rm. Valcețfe" Amplasamentul: Strada Popa Șapca nr.7 ,Rm. Valcea ,jWd. Beneficiar: Mun . Rm.Valcea,jud. Valcea                \

Proiectant : SC RAVI CONSULT S.R.L.

DEVIZ GENERAL Ai Obiectivului de investiții

" Reabilitare imobil strada Popa Șapca nr. 7 ,Rm. Valcea” __jctuajjz^£ca urmare a artJO Secțiunea 5 JHiG 907/2007

’Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

lei fara TVA

| 19% in iei

iei cu TVA

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

1.4.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 1

0,00

0,00

o,oo

CAPI 8 OLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0,00        0,00          0,00

Total Capitolul 2

0,00|       0,00|         0,00

CAPII

rOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertiza tehnica

3.000,00

570,00

3.570,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.000,00

570,00

3.570,00

। 3.5.

Proiectare

71.500,00

13.585,00

85.085,00

3.5.1.Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.Dcumentatie de avizare a lucrărilor de interventiii si

16.702,00

3.173,38

19.875,38

3.5.4.Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5.Verificarea tehnica de caliate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4.500,00

855,00

5.355,00

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de execuție

50.298,00

9.556,62

59.854,62

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investit

0,00

0,00

0,00

3.7.2.Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

19.552,70

3.715,01

23.267,71

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

16.552,70

3.145,01

19.697,71

Total Capitolul_3___      __________........... ...JL

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru_investitia de baza

î 8.630,01

116.682,71

■Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Construcții si instalatii

Valoare

TVA ~

Valoare

lei fara TVA

19% in lei

lei cu TVA

4.1.

1.654.270,00

314.311,30

1.968.581,30

| 4.2.

Montaj utilaje,echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

j 4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

338.252,00

64.267,88

402.519,88^

4.6.

Active necorporale

_ ££2

î.992.522,00

0,00

378.579,18

___ 0,00

2.371.101,18

Total Capitolul 4

ICAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

1.000,00

190,00

1.190,00

5.1.1.Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

1.000,00

190,00

1.190,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe ,costul creditului

9.931,62

0,00

9.931,62

5.2.1. Comiosioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

|

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

8.276,35

0,00

8.276,35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorului,urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.655,27

0,00

1.655,27

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5.Taxe pentru acorduri .avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

248.290,50

47.175,20

295.465,70

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

306.587,32|

total Capitolul 5                        :

259.222,12

47.365,20

CAPIT

OLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

o.ooj

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

&                        Total Capitolul 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.349.796,82

444.574,39

2.794.371,21

din care C+M

1.655.270,00

314.501,30

1.969.771,30

Data

martie 2020

Proiectant,

SC RAVI CONSULT S.R.L.