Hotărârea nr. 77/2020

hotarirea 77 - 31 martie 2020 - aprobare buget ETA pe anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OUSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.77

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii la societatea ETA SA pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.223580 din 24.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA, precum și a listei de investiții pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.1374 din 19.03.2020, întocmit de Societatea ETA SA, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, s-a înființat societatea ETA SA, avand ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 36/18.02.2020 de aprobare a bugetului local si a listelor de investitii pe surse de finanțare pentru anul 2020 a fost repartizată suma de 7.500.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor societății ETA SA ce derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze in municipiu, suma estimată pentru acoperirea diferentelor de tarif pentru facilitatiile acordate anumitor categorii de călători pentru perioada ianuarie -octombrie 2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA SA pentru anul 2020, în valoare de 12.885.000 lei la partea de venituri si 12.857.000 lei la partea de cheltuieli, cu un profit de 28.000 lei, conform anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă alocarea din bugetul local și a diferenței de subvenție în funcție de creditele bugetare disponibile în cursul anului 2020.

  • (3) Anexele de fundamentare nr.2-5 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art.2. Se aprobă lista de investiti a Societății ETA SA pe anul 2020 în valoare totala de 94.000 lei, finanțare din surse proprii, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si societatea ETA S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Societății ETA SA.

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, s       SECRETAR GENERAL,/

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Valcea, 31 martie 2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rin Valcea Operatorul economic: ETA SA

Sediul/Adresa: Valcea, Rm Valcea, str. Depozitelor nr.1

Cod unic de înregistrare: 10524177                                          /


BUGETUL DE VENITURI Șl CHla


HOTĂRÂREA CONSUetUrlrAJI LOCAL

Nr. 77 din


.. _ ____ - _

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2019)

PNtottyȚfr an cbterft / (2020j'~-'

'NICIP'°Vr,

//

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

“" ■ 4 ■

-------5-------

—rro—

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

12,610

12,885

102.18

13,242

13,502

102.77

101.96

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12,608

12,883

102.18

13,240

13,500

102.77

101.96

a)

compensatii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

8,011

8,200

102.36

8,500

8,600

103.66

101.18

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

2

2

100.00

2

2

100.00

100.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

6

11,928

12,857

107.79

13,209

13,444

102.74

101.78

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

11,905

12,833

107.80

13,185

13,420

102.74

101.78

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

3,279

3,418

104.24

3,500

3,600

102.40

102.86

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

90

99

110.00

100

100

101.01

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

7,396

8,099

109.51

8,355

8,470

103.16

101.38

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

11

6,804

7,542

110.85

7,790

7,900

103.29

101.41

C1

ch. cu salariile

12

6,324

7,064

111.70

7,300

7,400

103.34

101.37

C2

bonusuri

13

480

478

99.58

490

500

102.51

102.04

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

64

0

0.00

#DlV/0!

#DIV/0!

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

#DIV/OI

0

0

#DIV/0!

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

238

247

103.78

250

250

101.21

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

.17

290

310

106.90

315

320

101.61

101.59

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1,140

1,217

106.75

1,230

1,250

101.07

101.63

2

Cheltuieli financiare

23

23

24

104.35

24

24

100.00

100.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

682

28

4.11

33

58

117.86

175.76

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI               24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd26=rd.20-rd.2l-rd22+rd 23-rd.24-rd.25), din care:

26

682

28

4.11

33

58

117.86

1,412.71

1

Rezerve legale

27

34

2

5.88

2

3

100.00

51.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

648

26

4.01

31

55

119.23

177.42

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28, 29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31 )>=0)

32

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

■ dividende cuvenite bugetului local

36

c}

- dividende cuvenite altor acționari

37


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

Estimări an

2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

J

4

-------s-------

' 1=5/4

7

8

9

10____

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1,130

1,217

107.70

1,230

1,250

101.07

101.63

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

850

54

10.S6

590

60

627.66

10.17

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

138

138

100.00

138

138

100.00

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

51

138

138

100.00

138

138

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

52

4,083

4,536

111.09

4,704

4,771

103.70

101.41

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (lei/persoană), recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat

53

3,756

4,158

110.69

0.00

#DIV/0!

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd51)

54

91

93

102.18

96

98

102.77

101.96

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat - fara compensație (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.51)

55

33

34

101.87

34

36

101.22

103.37

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

57

946

998

105.49

998

996

99.97

99.82

9

Plăți restante

58

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

7

5

85.71

4

4

66.67

100.00

rd 52 = rd 151 Anexa 2

rd 53=rd 152 Anexa 2ETA SA


ANEXA Nr. _____la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL Nr. 7? din J/


LISTA INVESTIȚII AN 2020

Nr.

CRT

DENUMIRE

CANTITATE

VALOARE(lei)

1.

Sistem informatic integrat de tip ERP

1

60.000

2.

Mașina dejantat jenti aliaj

1

3.000

3.

Mașina echilibrat roti

1

3.000

4.

Licențe Office

5

2.000

5.

Licențe Windows 10

20

11.000

6.

Dezvoltare Site

1

15.000

Total

94.000