Hotărârea nr. 76/2020

hotarirea 76 - 31 martie 2020 - aprobare buget Piete Prest pe anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.76

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii la societatea PIEȚE PREST SA pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.223572 din 24.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Piețe Prest SA, precum și a listei de investiții pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.4085 din 05.03.2020, întocmit de Societatea PIEȚE PREST SA, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.188/20.07.2010, s-a înființat societatea PIEȚE PREST SA, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Rm.Valcea, iar prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.36/18.02.2020 de aprobare a bugetului local și a listelor de investitii pe surse de finanțare pentru anul 2020 a fost repartizată suma de 15.450.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor societății PIEȚE PREST SA ce derivă din contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, precum și a unor activitati componente ale serviciului de salubrizare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al societății PIEȚE PREST SA pentru anul 2020, în valoare de 25.101.000 lei la partea de venituri si 25.091.000 lei la partea de cheltuieli, cu un profit de 10.000 lei, conform anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

(2) Anexele de fundamentare nr. 2-5 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art.2. Se aprobă lista de investiti a Societății PIEȚE PREST SA pe anul 2020 în valoare totală de 450.000 lei, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si societatea Piețe Prest SA. J                                                                             ’

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;


Societății Piețe Prest SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-Georgb Apostolescu

l * / w

U o \

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / - XX       jurist Ion DIDOIU X

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020

lei

INDICATORI

Nr. rând

Realizat/Preli minat An 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări An 2021

Estimări An

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE din care: (Rd.1=rd.2+rd.5)

1

22,021,408

25,101,000

114

25,922,500

26,373,500

103

102

1

Venituri din exploatare din care:

2

22,018,671

25,098,500

114

25,920,000

26,371,000

103

102

a

subvenții, conform prevederilor legale

3

b

transferuri, conform prevederilor legale

4

1.1 Venituri din chirii

4,229,145

4,380,000

104

4,500,000

4,600,000

103

102

- Venituri din taxe, piețe târguri

2,519,622

2,650,000

105

2,750,000

2,800,000

104

102

- închirieri spatii si terenuri

1,709,523

1,730,000

101

1,750,000

1,800,000

101

103

1.2 Venituri din prestări servicii

15,636,798

17,331,990

111

17,730,000

17,981,000

102

101

- întreținere si amenajare spatii verzi

8,208,772

8,695,063

106

8,900,000

9,000,000

102

101

- salubritate

6,590,099

7,731,095

117

7,900,000

8,000,000

102

101

- parcare si pasaj subteran

764,298

826,000

108

850,000

900,000

103

106

- munca in folosul comunității

73,629

79,832

108

80,000

81,000

100

101

1.3 Venituri din alte prestări servicii

1,752,470

2,996,510

171

3,290,000

3,390,000

110

103

- amenajare peisagistica, dezinsectie-dezinfectie-deratizare

402,035

1,606,510

400

1,900,000

2,000,000

118

105

-venituri din taxe parcare

424,928

450,000

106

450,000

450,000

100

100

-venituri Moara Goranu

1,413

0

0

0

0

0

0

-venituri din taxa cimitire

833,582

850,000

102

850,000

850,000

100

100

-grupuri sociale

90,512

90,000

99

90,000

90,000

100

100

1.4 Venituri din producția de imobilizări

263,975

250,000

95

250,000

250,000

100

100

1.5. Venituri din producția in curs

1.6 Alte venituri

136,283

140,000

103

150,000

150,000

107

100

2

Venituri financiare

5

2,737

2,500

91

2,500

2,500

100

100

II

CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.6=rd.7+rd.19)

6

20,832,158

25,091,000

120

25,911,500

26,362,500

103

102

1

Cheltuieli de exploatare, ( rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:

7

20,832,158

25,091,000

120

25,911,500

26,362,500

103

102

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii

8

5,531,520

5,995,000

108

6,050,000

6,075,000

101

100

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

505,224

536,000

106

545,000

550,000

102

101

C

Cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:

10

13,879,958

17,450,000

126

18,196,500

18,612,500

104

102

CO Cheltuieli de natura salariala(Rd.11=rd.12+rd.13)

11

13,248,796

16,716,000

126

17,409,500

17,767,500

104

102

C1 Ch cu salariile

12

12,052,111

15,381,000

128

15,959,500

16,317,500

104

102

C2 Bonusuri

13

1,196,685

1,335,000

112

1,450,000

1,450,000

109

100

C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

352,073

380,000

108

387,000

395,000

102

102

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

279,089

354,000

127

400,000

450,000

113

113

D

Alte cheltuieli de exploatare

18

915,456

1,110,000

121

1,120,000

1,125,000

101

100

2

Cheltuieli financiare

19

0

0

0

0

0

0

IU

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)(RD.20=rd.1-rd.6)

20

1,189,250

10,000

0.84

11,000

11,000

110

100

IV

1

IMPOZITUL PE PROFIT CURENT

21

170,533

1,600

0.94

1,700

1,700

106

100

2

IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIViTATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE

RAPORTARE{Rd.26=rd.20-rd.21 -rd.22+rd.23-rd.24-rd.25),din care:

26

1,018,717

8,400

0.82

9,300

9,300

111

100

1

Rezerve legale

27

59,465

500

0.84

550

550

110

100

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare ramb.ratelor de capital, platii dobânzilor, corn, si altor costuri aferente acestor imprumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rândul 27,28,29,30,31(Rd.32=26-(rd.27 la rd.31)>=0)

32

959,252

7,900

0.82

8,750

8,750

111

100

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

33

8

Minim 50% varsaminte la bg. de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite act., in cazul soc./ companiilor nat. st soc. cu capital integrai sau majoritar de stat, din care:

34

479,626

3,950

0.82

4,375

4,375

111

100

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

479,626

3,950

0.82

4,375

4,375

111

100

c)

dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd 33-34 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

38

479,626

3,950

0.82

4,375

4,375

111

100

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

Vil

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A AINVESTITIILOR, din care:

46

2,227,241

450,000

20

600,000

600,000

133

100

1

Alocatii de la buget

47

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

2,227,241

450,000

20

600,000

600,000

133

100

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Număr de personal prognozat la finele anului

50

384

384

100

384

384

100

100

2

Număr mediu de salariati total

51

345

355

103

378

378

106

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariaia * (cheltuieli sociale)

52

3,175

3,897

123

3,906

3,987

100

102

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariaia,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **

53

2,911

3,627

125

3,906

3,987

108

102

5

Productivitatea muncii rn unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (Rd.2/ Rd. 51)

54

63,822

70,700

111

68,571

69,765

97

102

6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

55

X

X

X

X

X

X

X

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53~Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe tota! personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

56

X

X

X

X

X

X

X

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6Z Rd.1) x 1000)

57

946.00

999.60

106

999.58

999.58

100

100

9

Plati restante

58

0

0

0

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

367,606

370,000

101

370,000

370,000

100

100

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General,

Director Economic, Simion Mariana
$73>prest|


Nr.±^.


PIEȚE PREST S.A.

Str. Emil Avrămescu, nr. 3, CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708


LISTA INVESTIȚII PE ANUL 2020la


Nr.

Crt

Denumire

Achiziție / Investiție

Valoare actualizată

Valoare lucrări realizate

Valoare propusă 2020

Valoare rămasă din capital social

Valoare surse proprii

cumulată 31.12.2019

din care

AN 2019

A

INVESTIȚII/LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

3,155,218

1,382,413

292,602

350,325

0

350,325

1

Modernizare seră Râureni

769,235

769,235

4,149

0

0

0

2

Modernizare seră Râureni II

88,514

88,514

862

0

0

0

3

Reabilitare sediu administrativ

1,062,500

294,784

114,463

0

0

0

4

Lucrări de construcție și instalații în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru siguranța la incendiu PSI Piața Nord

247,079

31,498

0

0

0

0

5

Construcție Grup social și canalizare cimitir Sf. loan, reparații sediu administratv Cimitir Sf. loan

72,076

32,894

7,640

0

0

0

6

Reparații capitale Seră III + Sistem de încălzire Sere Râureni

371,043

61,120

61,120

309,923

0

309,923

7

Lucrări de extindere Cimitir Cetatuia

450,000

9,597

9,597

40,402

0

40,402

8

Sistem de irigatii -Prelungire Bd Tineretului

94,771

94,771

94,771

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

270,000

0

0

0

0

0

2

Sediu Spatii Verzi, Coloana Auto

270,000

0

0

0

0

0

C

DOTĂRI

2,093,914

1,934,639

1,934,639

99,675

0

99,675


1

Autoutilitare cu benă basculabilă -2 buc

276,600

276,600

276,600

0

0

0

2

Autospecială de măturat stradal cu echipament de iarnă, peste 5 mc-1 buc

939,500

939,500

939,500

0

0

0

3

Autospecială de maturat trotuare cu echipament de iamă, peste 1

595,000

595,000

595,000

0

0

0

4

Autoutilitară - 2 buc

96,486

96,486

96,486

0

0

0

5

Mașina / tractor tuns gazon

17,675

0

0

17,675

0

17,675

6

Aparat electrofuziune

6,800

0

0

0

0

0

7

Schelă construcții mobilă

2,800

0

0

0

0

0

8

Tehnică de calcul

23,145

8,145

8,145

15,000

0

15,000

9

Sararita (raspanditor nisip): 12001=lbc; 5501=2bc

18,908

18,908

18,908

0

0

0

10

Sistem automat de plata intrare Târg Raureni

50,000

0

0

0

0

0

11

Sistem informatic evidenta cimitire

67,000

0

0

67,000

0

67,000

TOTAL VALOARE

5,519,132

3,317,052

2,227,241

450,000

0

450,oga

Consiliu de Administrație:

Renga Veronica
Directhr Tehnic

Directoi

Ec. Simion Mariana
Șef Serviciu Tehnic,


Ing. Vancea Corina