Hotărârea nr. 75/2020

hotarirea 75 - 31 martie 2020 - rectificare buget la Filarmonica ID pentru anul 2020

FIO MANIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.75

privind rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții al instituției FILARMONICA ”ION DUMITRESCU” pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.217518 din data de 16.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica "Ion Dumitrescu” pentru anul 2020, precum și Raportul nr.221727 din data de 16.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”lon Dumitrescu” pentru anul 2020, cu o valoare totală de 6.024.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

Ținând seama de Referatul nr.759/28.02.2020, prin care Filarmonica ”lon Dumitrescu” a solicitat evidențierea la Titlul II "Bunuri si servicii” a sumei de J                                                                                                                                 »

8.400 lei pentru plata facturilor de regularizare la energia termică și electrică, ca urmare a încasării acestei sume din concedii medicale aferente anului 2019 ;

în temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.67, alin.(1) și art.68 din același act normativ;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) 8e rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica "Ion Dumitrescu” pentru anul 2020, în sensul majorării Titlului II "Bunuri și servicii” cu suma de 8.400 lei, prin diminuarea Titlului XVII "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”, bugetul rămânând la aceeași valoare totală de 6.024.000 lei, astfel:

  • + 8.400 lei - plata facturilor de regularizare la energia termică și electrică;

  • - 8.400 lei - încasare din concedii medicale an 2019.

  • (2) Bugetul instituției Filarmonica "Ion Dumitrescu”, rectificat conform alin.(1), având valoarea de 6.024.000 lei, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Filarmonica "Ion Dumitrescu”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Filarmonicii "Ion Dumitrescu”.    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George\ ApostolescuCONTRASEMNEAZĂ PENTRlJ LEGALITATE SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020

Județul : VALCEA

MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Filarmonica "Ion Dumitrescu"

Cod fiscal: 7538326

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate din venituri proprii si subvențiiAnexaPE ANUL 2020

VENITURI

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care

Trim. II

Trim. III

- lei -Trim. IV

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1,585,500

1,488,500

I. VENITURI CURENTE -{ 00.03+00.12}

00.02

120,000

0

39,500

10,000

30,000

40,50®

C. VENITURI NEFISCALE-{ 00.13+00.14}

00.12

120,000

0

39,500

10,000

30,000

40,50®

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -{

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

120,000

0

39,500

10,000

30,000

40,50®

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

6,000

0

0

2,000

2,000

2,00®

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

3,000

0

0

1,000

1,000

1,00®

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

3,000

0

0

1,000

1,000

1,00®

Diverse venituri

36.10

109,500

0

35,000

8,000

28,000

38,50®

Alte venituri

36.10.50

109,500

0

35,000

8,000

28,000

38,50®

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

4,500

0

4,500

0

0

®

Donatii si sponsorizări

37.10.01

4,500

0

4,500

0

0

®

IV. SUBVENȚII 4

00.18}

00.17

5,904,000

0

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,00®

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

5,904,000

0

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

Subvenții de la alte administratii

43.10

5,904,000

0

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,904,000

0

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

TOTAL CHELTUIELI

50.10

6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1,585,500

1,488,500

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


CHELTUIELI CAPITOL 67.10

Cultura, recreere si religie

67.10

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.10-10

Cheltuieli salariate in bani

67.10-10.01

Salarii de baza

67.10-10.01.01

Alte sporuri

67.10-10.01.06

Indemnizații de delegare

67.10-10.01.13

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

Alte drepturi salariate in bani

67.10-10.01.30

Cheltuieli salariate in natura

67.10-10.02

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

Contribuții

67.10-10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

67.10-10.03.01

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.10-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.10-20

Bunuri si servicii

67.10-20.01

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

încălzit, iluminat si torta motrica

67.10-20.01.03

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.10-20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.10-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.10-20.01.30

Reparatii curente

67.10-20.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

Uniforme si echipament

67.10-20.05.01

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

Deplasări, detasari, transferări

67.10-20.06

Deplasări interne, detasari, transferări

67.10-20.06.01

Cârti, publicații si materiale documentare

67.10-20.11

Alte cheltuieli

67.10-20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.10-20.30.30

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

67.10-59

Prevederi anuale


Total an


influente


Trim. I


din care Trim. II


- lei-

Trim. III Trim. IV


6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1,585,500

1,488,500

6,051,400

8,400

1,485,900

1,491,500

1,585,500

1,488,500

4,994,000

0

1,199,200

1,242,900

1,334,700

1,217,20D

4,721,200

0

1,154,200

1,197,400

1,197,300

1,172,300

4,480,400

0

1,101,400

1,126,600

1,126,600

1,125,80D

18,700

0

5,300

5,200

5,100

3,100

1,000

0

500

500

0

0

154,600

0

40,000

45,600

45,600

23,400

66,500

0

7,000

19,500

20,000

20.00D

92,000

0

0

0

92,000

0

92,000

0

0

0

92,000

0

180,800

0

45,000

45,500

45,400

44,900

74,500

0

19,000

18,500

18,500

18,500

106,300

0

26,000

27,000

26,900

26.40D

1,017,400

8,400

276,700

238,600

240,800

261,300

154,200

8,400

43,400

36,000

39,800

35,00D

4,000

0

500

1,000

1,500

1,00D

3,000

0

500

1,000

1,500

D

48,400

8,400

18,400

8,000

6,000

16,00D

8,000

0

2,000

2,000

2,000

2,000

11,000

0

3,000

3,000

3,000

2,00D

14,800

0

2,000

1,000

11,800

0

65,000

0

17,000

20,000

14,000

14,000

500

0

500

0

0

0

19,500

0

19,500

0

0

D

500

0

500

0

0

0

19,000

0

19,000

0

0

0

5,000

0

1,500

1,000

1,000

1,500

5,000

0

1,500

1,000

1,000

1,500

1,000

0

1,000

0

0

0

837,200

0

210,800

201,600

200,000

224,800

837,200

0

210,800

201,600

200,000

224,800

40,000

0

10,000

10,000

10,000

10,000

Pagina 2 din 3

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.10-59.40

40,000

0

10,000

10,000

10,000

10.00D

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-84

-27,400

-8,400

-27,400

0

0

D

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

67.10-85

-27,400

-8,400

-27,400

0

0

D

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-85.01

-27,400

-8,400

-27,400

0

0

D

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

67.10-85.01.01

-27,400

-8,400

-27,400

0

0

D

Servicii culturale

67.10.03

6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1,585,500

1,488,50D

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1,585,500

1,488,50D

ADMINISTRATOR PUBLIC Alexandru^|B4$DÎC

DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOS

Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget