Hotărârea nr. 74/2020

hotarirea 74 - 31 martie 2020 - rectificare buget SCM pentru anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SRENISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1 -

HOTĂRÂREA NR.74

privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.220564 din data de 16.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, precum și Raportul nr.220840 din data de 16.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 cu o valoare totală de 11.011.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

Ținând seama de adresa nr.429/11.03.2020, prin care Sport Club Municipal a solicitat majorarea veniturilor cu suma de 100.000 lei;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(5) și art.67, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 în sensul majorării acestuia cu suma de 100.000 leâ, sumă încasată din sponsorizări și venituri din reclamă și publicitate și care va fi folosită pentru întreținerea, repararea și buna funcționare a Sălii Sporturilor Traian.

 • (2) Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alin.(1) și prezentat în anexa la prezenta hotărâre, ajunge la valoarea totală de 11.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, și este structurat astfel:

La partea de venituri :

 • - 32.000 lei sponsorizări ;

 • - 68.000 lei venituri din reclamă și publicitate.

La partea de cheltuieli :

 • - 100.000 lei Titlul II "Bunuri si servicii”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Sport Club Municipal.

  Județul : VALCEA


  MUNICIPIUL RM VALCEA Unitatea : Sport Club Municipal Cod fiscal: 36834570


  Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate din venituri proprii si subvenții  Anexa

  la HCL


  PRIMA

  Mircia G


PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

- lei-

Total an

Influente

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

11,111,400

100,000

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

I. VENITURI CURENTE -{ 00.03+00.12}

00.02

1,511,400

100,000

561,400

300,000

350,000

300,000

C. VENITURI NEFISCALE -{ 00.13+00.14}

00.12

1,511,400

100,000

561,400

300,000

350,000

300,00D

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -{

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

1,511,400

100,000

561,400

300,000

350,000

300,000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,000

Diverse venituri

36.10

868,000

68,000

268,000

200,000

150,000

250,000

Alte venituri

36.10.50

868,000

68,000

268,000

200,000

150,000

250,000

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

193,400

32,000

193,400

0

0

0

Donatii si sponsorizări

37.10.01

193,400

32,000

193,400

0

0

0

IV. SUBVENȚII-{00.18}

00.17

9,600,000

0

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

9,600,000

0

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

Subvenții de la alte administratii

43.10

9,600,000

0

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9,600,000

0

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

TOTAL CHELTUIELI

50.10

11,111,400

100,000

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


CHELTUIELI CAPITOL 67.10

Cultura, recreere si religie

67.10

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.10-10

Cheltuieli salariale in bani

67.10-10.01

Salarii de baza

67.10-10.01.01

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

Cheltuieli salariale in natura

67.10-10.02

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

Contribuții

67.10-10.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.10-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.10-20

Bunuri si servicii

67.10-20.01

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

încălzit, iluminat si forța metrica

67.10-20.01.03

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

Carburanți si lubrifianti

67.10-20.01.05

Transport

67.10-20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.10-20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.10-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.10-20.01.30

Reparatii curente

67.10-20.02

Hrana

67.10-20.03

Hrana pentru oameni

67.10-20.03.01

Medicamente si materiale sanitare

67.10-20.04

Medicamente

67.10-20.04.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

Deplasați, detasari, transferări

67.10-20.06

Deplasări interne, detasari, transferări

67.10-20.06.01

Deplasări in străinătate

67.10-20.06.02

Pregătire profesionala

67.10-20.13

Protecția muncii

67.10-20.14

Prevederi anuale


din care


- lei-


Total an


Influente


Trîm. I


Trim. II


Trim. III Trim. IV


11,111,400

100,000

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,00D

11,112,400

100,000

3,482,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

1,474,000

0

408,500

432,500

409,500

223,500

1,414,000

-6,000

395,000

401,000

402,000

216,000

1,325,000

-28,000

356,000

384,000

385,000

200,000

89,000

22,000

39,000

17,000

17,000

16,000

24,000

0

0

24,000

0

0

24,000

0

0

24,000

0

0

36,000

6,000

13,500

7,500

7,500

7,500

36,000

6,000

13,500

7,500

7,500

7,50D

9,638,400

100,000

3,073,900

2,837,500

2,610,500

1,116,500

8,261,400

50,000

2,169,900

2,602,500

2,470,500

1,018,500

21,000

0

6,000

5,000

5,000

5,00D

36,000

0

10,000

10,000

10,000

6,000

164,000

0

72,000

72,000

10,000

10,000

93,000

0

32,000

32,000

15,000

14,000

2,000

0

1,000

500

500

0

153,000

0

55,000

50,000

21,000

27,000

25,000

0

9,000

9,000

4,000

3,OOD

7,336,400

50,000

1,859,900

2,299,000

2,305,000

872,50D

431,000

0

125,000

125,000

100,000

81,000

280,000

50,000

250,000

10,000

10,000

10,000

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5,000

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5,000

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2,000

545,000

0

400,000

70,000

45,000

30,000

300,000

0

200,000

50,000

30,000

20.00D

245,000

0

200,000

20,000

15,000

10.00D

10,000

0

0

5,000

5,000

0

7,000

0

2,000

2,000

2,000

1,000

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IY

Alte cheltuieli

67.10-20.30

223,000

0

108,000

55,000

43,000

17,00®

Reclama si publicitate

67.10-20.30.01

88,000

0

38,000

20,000

20,000

10,00®

Prime de asigurare non-viata

67.10-20.30.03

14,000

0

8,000

3,000

2,000

1,00®

Chirii

67.10-20.30.04

36,000

0

12,000

12,000

11,000

1,00®

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.10-20.30.30

85,000

0

50,000

20,000

10,000

5,00®

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-84

-1,000

0

-1,000

0

0

®

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

67.10-85

-1,000

0

-1,000

0

0

D

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-85.01

-1,000

0

-1,000

0

0

®

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

67.10-85.01.01

-1,000

0

-1,000

0

0

®

Servicii recreative si sportive

67.10.05

11,111,400

100,000

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,00®

Sport

67.10.05.01

11,111,400

100,000

3,481,400

3,270,000

3,020,000

1,340,00®