Hotărârea nr. 73/2020

hotarirea 73 - 31 martie 2020 - rectificare buget la Caminul pentru Persoane Varstnice pentru anul 2020

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.73

privind rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții al instituției CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.222005 din data de 18.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020, precum și Raportul nr.222842 din data de 19.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.40 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020, cu o valoare totală de 4.407.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

Ținând seama de Referatul nr.303/16.03.2020, prin care Căminul pentru Persoane Vârstnice a solicitat virarea de credite bugetare în sumă de 20.000 lei în cadrul Titlului II ”Bunuri și servicii” pentru achiziția de materiale sanitare și plata utilităților (energie termică și salubritate);

în temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.67, alin.(1) și art.68 din același act normativ;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020, prin virare de credite bugetare în sumă de 20.000 lei în cadrul Titlului II "Bunuri și servicii”, bugetul rămânând la aceeași valoare totală de 4.407.000 lei. 1

(2) Bugetul instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice, rectificat conform alin.(1 )> având valoarea totală de 4.407.000 lei, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Căminului pentru Persoane Vârstnice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Aplostolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, .       SECRETAR GENERAL,

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020

Județul: VALCEA

MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Căminul pentru Persoane Vârstnice

Cod fiscal: 37043353


Anexa

la HCL


PRIMAR Mircia GUTAU


Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate din venituri proprii si subvenții PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

4,407,000

0

1,035,900

1,124,400

1,191,200

1,055,500

I. VENITURI CURENTE -{ 00.03+00.12}

00.02

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,000

C. VENITURI NEFISCALE -{ 00.13+00.14}

00.12

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -{

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,000

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,000

IV. SUBVENȚII-{00.18}

00.17

2,387,000

0

555,900

624,400

671,200

535,50D

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

2,387,000

0

555,900

624,400

671,200

535,500

Subvenții de la alte administratii

43.10

2,387,000

0

555,900

624,400

671,200

535,500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2,387,000

0

555,900

624,400

671,200

535,500

TOTAL CHELTUIELI

50.10

4,407,000

0

1,035,900

1,124,400

1,191,200

1,055,500

CHELTUIELI CAPITOL 68.10

Asigurări si asistenta sociala

68.10

4,407,000

0

1,035,900

1,124,400

1,191,200

1,055,500

CHELTUIELI CURENTE

68.10-01

4,407,000

0

1,035,900

1,124,400

1,191,200

1,055,50D

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.10-10

2,783,900

0

659,900

704,400

781,200

638,400

Cheltuieli salariale in bani

68.10-10.01

2,667,300

0

645,400

688,900

708,800

624,200

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Salarii de baza

68.10-10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

68.10-10.01.05

Alte sporuri

68.10-10.01.06

Indemnizații de delegare

68.10-10.01.13

Indemnizații de hrana

68.10-10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

68.10-10.01.30

Cheltuieli salariate in natura

68.10-10.02

Tichete de vacanta

68.10-10.02.06

Contribuții

68.10-10.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.10-10.03.07

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

68.10-20

Bunuri si servicii

68.10-20.01

Furnituri de birou

68.10-20.01.01

Materiale pentru curățenie

68.10-20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

68.10-20.01.03

Apa, canal si salubritate

68.10-20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

68.10-20.01.05

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.10-20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68.10-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.10-20.01.30

Reparatii curente

68.10-20.02

Hrana

68.10-20.03

Hrana pentru oameni

68.10-20.03.01

Medicamente si materiale sanitare

68.10-20.04

Medicamente

68.10-20.04.01

Materiale sanitare

68.10-20.04.02

Dezinfectant!

68.10-20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.10-20.05

Uniforme si echipament

68.10-20.05.01

Alte obiecte de inventar

68.10-20.05.30

Deplasări, detasari, transferări

68.10-20.06

Deplasări interne, detasari, transferări

68.10-20.06.01

Cârti, publicatii si materiale documentare

68.10-20.11

Protecția muncii

68.10-20.14

Alte cheltuieli

68.10-20.30

Prevederi anuale

Total an              Influente


Trim. I


din care

Trim. II


- lei-

Trim. III Trim. IV


1,866,800

0

441,400

469,800

485,300

470,30D

340,500

0

86,000

93,600

95,000

65,90D

296,200

0

77,000

80,700

83,000

55,500

200

0

0

200

0

0

143,600

0

36,000

39,600

40,500

27,500

20,000

0

5,000

5,000

5,000

5,00D

56,600

0

0

0

56,600

D

56,600

0

0

0

56,600

0

60,000

0

14,500

15,500

15,800

14,200

60,000

0

14,500

15,500

15,800

14,200

1,623,100

0

376,000

420,000

410,000

417,100

819,100

0

186,000

192,000

214,000

227,100

2,000

0

0

2,000

0

0

20,000

0

0

7,000

7,000

6,000

248,000

10,000

90,000

67,000

33,000

58,000

70,000

5,000

19,000

19,000

16,000

16,000

1,000

0

0

1,000

0

D

2,000

0

1,000

0

1,000

D

16,000

0

0

5,000

6,000

5,000

460,100

-15,000

76,000

91,000

151,000

142,100

16,000

-5,000

6,000

10,000

0

0

628,000

0

166,000

154,000

154,000

154,000

628,000

0

166,000

154,000

154,000

154,000

85,000

5,000

17,000

26,000

21,000

21,000

50,000

0

8,000

17,000

12,000

13,000

19,000

5,000

7,000

4,000

4,000

4,000

16,000

0

2,000

5,000

5,000

4,00D

61,000

0

0

31,000

15,000

15,00D

1,000

0

0

1,000

0

0

60,000

0

0

30,000

15,000

15,000

2,000

0

0

1,000

1,000

0

2,000

0

0

1,000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

0

0

10,000

0

0

5,000

5,000

0

1,000

0

0

1,000

0

0

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale

Total an              Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.10-20.30.30

1,000

0

0

1,000

0

D

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

4,407,000

0

1,035,900

1,124,400

1,191,200

1.055.50D


DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOSSef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget