Hotărârea nr. 72/2020

hotarirea 72 - 31 martie 2020 - rectificare buget DADP

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICARI MRC-OCS   SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.72

privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.223640 din data de 25.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, precum și Raportul nr.223641 din 25.03.2020, inclusiv Raportul de completare nr.224014 din 26.03.2020, întocmite de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale ;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.42 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, la valoarea totală de 47.617.400 lei, iar prin hotărârea nr. 66/2020 a fost diminuat ajungând la valoarea totală de 42.617.000 lei;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(4), alin.(5) și art.67, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin disponibilizarea sumei de 183.000 lei.

(2) Creditele bugetare disponibilizate conform alin.(1), în sumă de 183.000 lei, se repartizează astfel:

 • - suma de 63.000 lei se repartizează la CAP. 84 "Transporturi” la Titlul XII "Active nefinanciare” și este destinată suplimentării alocațiilor bugetare pentru achiziționarea unei autoutilitare cu masa maximă autorizată de 3,5 tone, pentru transportul muncitorilor și materialelor necesare efectuării activității de marcaje rutiere;

 • - suma de 120.000 lei se retrage de la ordonatorul terțiar de credite - Direcția Administrării Domeniului Public, CAP.84 "Transporturi”, și se alocă la ordonatorul principal de credite, la CAP.61 "Ordine publică și siguranță națională” pentru achiziționarea de atomizoare și echipament de protecție, în vederea realizării operațiunilor de dezinfecție pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea

 • A rt.2. Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art.1, în sumă de 42.434.400 lei este prezentat în anexa la prezenta hotărâre și este repartizat pe capitole, astfel:

 • - 3.586.200 lei -  CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”;

 • - 12.130.000 lei - CAP. 70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

 • - 2.185.200 lei - CAP. 74 "Protecția Mediului”;

 • - 24.533.000 lei - CAP. 84 "Transporturi”.

  Financiară.


  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-


  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

  J


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


  Florian-Gec rge Apostolescu


  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAUTĂTE, SECRETAR GENERAL, X jurist Ion DIDOIU /


  Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020


  Județul: VALCEA

  MUNICIPIUL RM VALCEA

  Unitatea : Direcția Administrării Domeniului Public

  Cod fiscal: 9509173Bugetul local PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor              Cod indic.          Prevederi anuale                               din care                           - lei -

Total an

Influente

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CAPITOL 67.02

50.02

42,434,400

-183,000

12,383,200

10,176,800

11,970,200

7,904,200

Cultura, recreere si religie

67.02

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,000

CHELTUIELI CURENTE

67.02-01

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,00D

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.02-10

1,575,200

0

377,200

393,000

444,000

361,000

Cheltuieli salariale in bani

67.02-10.01

1,494,000

0

369,000

384,000

387,000

354,00D

Salarii de baza

67.02-10.01.01

1,197,000

0

295,000

303,000

305,000

294,000

Sporuri pentru condiții de munca

67.02-10.01.05

126,000

0

33,000

33,000

34,000

26,000

Alte sporuri

67.02-10.01.06

6,000

0

1,000

2,000

2,000

1,00D

Indemnizații de hrana

67.02-10.01.17

125,000

0

31,000

34,000

34,000

26,00D

Alte drepturi salariale in bani

67.02-10.01.30

40,000

0

9,000

12,000

12,000

7,00D

Cheltuieli salariale in natura

67.02-10.02

48,000

0

0

0

48,000

0

Tichete de vacanta

67.02-10.02.06

48,000

0

0

0

48,000

0

Contribuții

67.02-10.03

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.02-10.03.07

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.02-20

2,011,000

0

531,000

676,000

539,000

265,000

Bunuri si servicii

67.02-20.01

1,606,000

0

277,500

628,500

500,500

199,500

Furnituri de birou

67.02-20.01.01

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

Materiale pentru curățenie

67.02-20.01.02

20,000

0

5,000

10,000

5,000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

67.02-20.01.03

300,000

0

70,000

75,000

80,000

75,000

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Total an

Influente

Apa, canal si salubritate

67.02-20,01.04

420,000

0

30,000

190,000

150,000

50,000

Carburanți si lubrîfianti

67.02-20.01.05

1,000

0

200

300

300

200

Prese de schimb

67.02-20.01.06

10,000

0

1,000

2,000

4,000

3,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.02-20.01.08

1,000

0

300

200

200

300

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.02-20.01.09

300,000

0

70,000

160,000

70,000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

67.02-20.01.30

550,000

0

100,000

190,000

190,000

70,00D

Reparatii curente

67.02-20.02

200,000

0

200,000

0

0

D

Hrana

67.02-20.03

130,000

0

40,000

30,000

20,000

40,000

Hrana pentru animale

67.02-20.03.02

130,000

0

40,000

30,000

20,000

40.00D

Medicamente si materiale sanitare

67.02-20.04

2,000

0

500

500

500

500

Medicamente

67.02-20.04.01

1,000

0

250

250

250

250

Materiale sanitare

67.02-20.04.02

1,000

0

250

250

250

250

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.02-20.05

55,000

0

9,000

9,000

15,000

22.00D

Uniforme si echipament

67.02-20.05.01

30,000

0

5,000

5,000

5,000

15,000

Alte obiecte de inventar

67.02-20.05.30

25,000

0

4,000

4,000

10,000

7,00D

Protecția muncii

67.02-20.14

12,000

0

3,000

3,000

3,000

3,000

Alte cheltuieli

67.02-20.30

6,000

0

1,000

5,000

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.02-20.30.30

6,000

0

1,000

5,000

0

0

Servicii recreative si sportive

67.02.05

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,00D

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,000

agrement

CHELTUIELI CAPITOL 70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

12,130,000

0

4,233,000

3,148,000

2,947,000

1,802,000

CHELTUIELI CURENTE

70.02-01

12,130,000

0

4,233,000

3,148,000

2,947,000

1,802,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.02-10

3,835,000

0

921,000

946,000

1,057,000

911,000

Cheltuieli salariale in bani

70.02-10.01

3,648,000

0

900,000

925,000

930,000

893,000

Salarii de baza

70.02-10.01.01

3,124,000

0

766,000

788,000

790,000

780,000

Sporuri pentru condiții de munca

70.02-10.01.05

241,000

0

62,000

61,000

63,000

55,000

Alte sporuri

70.02-10.01.06

8,000

0

1,000

3,000

2,000

2,000

Indemnizații de delegare

70.02-10.01.13

1,000

0

1,000

0

0

0

Indemnizații de hrana

70.02-10.01.17

238,000

0

61,000

61,000

63,000

53,000

Alte drepturi salariate in bani

70.02-10.01.30

36,000

0

9,000

12,000

12,000

3,000

Cheltuieli salariate in natura

70.02-10.02

105,000

0

0

0

105,000

0

Tichete de vacanta

70.02-10.02.06

105,000

0

0

0

105,000

0

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Total an

Influente

Trim. I

Contribuții

70.02-10,03

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.02-10.03.07

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.02-20

8,231,000

0

3,296,000

2,186,000

1,874,000

875,000

Bunuri si servicii

70.02-20.01

6,295,000

0

1,825,000

1,923,000

1,729,000

818,000

Furnituri de birou

70.02-20.01.01

32,000

0

7,000

9,000

7,000

9,000

Materiale pentru curățenie

70.02-20.01.02

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

încălzit, iluminat si forța motrica

70.02-20.01.03

3,885,000

0

1,280,000

1,275,000

1,015,000

315,000

Apa, canal si salubritate

70.02-20.01.04

82,000

0

18,000

22,000

20,000

22,000

Carburanți si lubrifianti

70.02-20.01.05

1,100,000

0

180,000

300,000

350,000

270,000

Piese de schimb

70.02-20.01.06

200,000

0

40,000

40,000

60,000

60,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70.02-20.01.08

24,000

0

5,000

6,000

7,000

6,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.02-20.01.09

318,000

0

104,000

105,000

104,000

5,000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70.02-20.01.30

650,000

0

190,000

165,000

165,000

130,000

Reparatii curente

70.02-20.02

1,686,000

0

1,400,000

200,000

86,000

D

Hrana

70.02-20.03

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Hrana pentru animale

70.02-20.03.02

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Medicamente si materiale sanitare

70.02-20.04

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Medicamente

70.02-20.04.01

1,000

0

0

500

500

0

Materiale sanitare

70.02-20.04.02

1,000

0

0

500

500

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.02-20.05

50,000

0

7,000

15,000

18,000

10,000

Uniforme si echipament

70.02-20.05.01

30,000

0

5,000

10,000

10,000

5,000

Alte obiecte de inventar

70.02-20.05.30

20,000

0

2,000

5,000

8,000

5,000

Deplasări, detasari, transferări

70.02-20.06

1,000

0

0

1,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

70.02-20.06.01

1,000

0

0

1,000

0

D

Consultanta si expertiza

70.02-20.12

15,000

0

4,000

5,000

5,000

1,000

Protecția muncii

70.02-20.14

32,000

0

8,000

8,000

8,000

8,000

Alte cheltuieli

70.02-20.30

70,000

0

32,000

13,000

7,000

18,000

Prime de asigurare non-viata

70.02-20.30.03

27,000

0

5,000

3,000

1,000

18,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.02-20.30.30

43,000

0

27,000

10,000

6,000

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70.02-59

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.02-59.40

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5,820,000

0

2,767,000

1,501,000

1,222,000

330,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.02.50

6,310,000

0

1,466,000

1,647,000

1,725,000

1,472,00D

comunale

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


CHELTUIELI CAPITOL 74.02

Protecția mediului

74.02

CHELTUIELI CURENTE

74.02-01

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL

74.02-10

Cheltuieli salariate in bani

74.02-10.01

Salarii de baza

74.02-10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

74.02-10.01.05

Alte sporuri

74.02-10.01.06

Indemnizații de hrana

74.02-10.01.17

Alte drepturi salariate in bani

74.02-10.01.30

Cheltuieli salariate in natura

74.02-10.02

Tichete de vacanta

74.02-10.02.06

Contribuții

74.02-10.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

74.02-10.03.07

TITLUL l! BUNURI SI SERVICII

74.02-20

Bunuri si servicii

74.02-20.01

Furnituri de birou

74.02-20.01.01

Materiale pentru curățenie

74.02-20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

74.02-20.01.03

Apa, canal si salubritate

74.02-20.01.04

Carburanți si lubrifianti

74.02-20.01.05

Piese de schimb

74.02-20.01.06

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

74.02-20.01.09

Atte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

74.02-20.01.30

Reparatii curente

74.02-20.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

74.02-20.05

Uniforme si echipament

74.02-20.05.01

Alte obiecte de inventar

74.02-20.05.30

Protecția muncii

74.02-20.14

Alte cheltuieli

74.02-20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.02-20.30.30

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Prevederi anuale


Total an


influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


- lei-Trim. IV


2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,20D

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,20D

564,200

0

136,000

142,000

162,000

124,20D

534,200

0

133,000

138,000

141,000

122,200

432,500

0

106,500

110,000

112,000

104,000

46,000

0

12,000

12,000

13,000

9,000

2,700

0

500

1,000

1,000

20D

45,000

0

12,000

12,000

13,000

8,000

8,000

0

2,000

3,000

2,000

1,000

18,000

0

0

0

18,000

D

18,000

0

0

0

18,000

D

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,00D

1,621,000

0

386,000

431,300

436,700

367,000

675,000

9,000

181,000

168,300

174,700

151,000

1,000

0

500

0

500

0

1,000

0

500

300

200

0

120,000

0

38,000

35,000

35,000

12,000

35,000

0

8,000

9,000

9,000

9,00D

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,00D

44,000

9,000

18,000

8,000

9,000

9,000

70,000

0

15,000

15,000

20,000

20,00D

400,000

0

100,000

100,000

100,000

100,000

31,000

-9,000

1,000

10,000

10,000

10,000

12,000

0

3,000

2,000

2,000

5,000

7,000

0

1,000

1,000

1,000

4,000

5,000

0

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

0

1,000

1,000

0

1.00D

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,20D

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491.20D

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


CHELTUIELI CAPITOL 84.02

Transporturi

84.02

CHELTUIELI CURENTE

84.02-01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

84.02-10

Cheltuieli salariale in bani

84.02-10.01

Salarii de baza

84.02-10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

84.02-10.01.05

Alte sporuri

84.02-10.01.06

Indemnizații de delegare

84.02-10.01.13

Indemnizații de hrana

84.02-10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

84.02-10.01.30

Cheltuieli salariale in natura

84.02-10.02

Tichete de vacanta

84.02-10.02.06

Contribuții

84.02-10.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

84.02-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84.02-20

Bunuri si servicii

84.02-20.01

Furnituri de birou

84.02-20.01.01

Materiale pentru curățenie

84.02-20.01.02

Încălzit, iluminat si forța metrica

84.02-20.01.03

Apa, canal sî salubritate

84.02-20.01.04

Carburanți si lubrifiant)

84.02-20.01.05

Piese de schimb

84.02-20.01.06

Transport

84.02-20.01.07

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

84.02-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

84.02-20.01.30

Reparatii curente

84.02-20.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

84.02-20.05

Uniforme si echipament

84.02-20.05.01

Alte obiecte de inventar

84.02-20.05.30

Consultanta si expertiza

84.02-20.12

Protecția muncii

84.02-20.14

Alte cheltuieli

84.02-20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84.02-20.30.30

Prevederi anuale

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Total an

influente

Trîm. I

24,533.000

-183,000

6,720,000

5,386,500

7,441,500

4,985,00D

24,533,000

-183,000

6,720,000

5,386,500

7,441,500

4,985,00D

3,105,000

0

730,000

765,800

873,200

736,000

2,942,000

0

714,000

745,800

758,200

724,000

2,418,000

0

585,000

610,000

617,000

606,000

269,000

0

66,000

68,000

70,000

65,00D

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

0

800

200

0

220,000

0

54,000

58,000

60,000

48,000

30,000

0

8,000

8,000

10,000

4,00D

95,000

0

0

0

95,000

0

95,000

0

0

0

95,000

D

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,00D

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,000

21,399,000

-183,000

5,983,000

4,613,700

6,560,300

4,242,OOD

12,553,000

-63,000

1,398,000

3,710,700

3,933,300

3,511,000

3,000

0

700

700

800

80D

1,000

0

300

0

0

700

60,000

0

15,000

15,000

15,000

15,000

3,837,000

-63,000

700,000

1,137,000

1,000,000

1,000,00D

2,000

0

0

1,000

500

500

40,000

0

10,000

2,000

10,000

18,000

20,000

0

2,000

8,000

5,000

5,000

8,000,000

0

600,000

2,350,000

2,750,000

2,300,00D

590,000

0

70,000

197,000

152,000

171.00D

8,459,000

-120,000

4,543,000

837,000

2,500,000

579,000

340,000

0

33,000

53,000

113,000

141.00D

40,000

0

3,000

3,000

3,000

31.00D

300,000

0

30,000

50,000

110,000

110,000

10,000

0

2,000

3,000

3,000

2,000

27,000

0

5,000

8,000

8,000

6,000

10,000

0

2,000

2,000

3.000

3,000

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

84.02-59

29,000            0

7,000

7,000

8,000

7,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadraie

84.02-59.40

29,000            0

7,000

7,000

8,000

7.00D

Transport rutier

84.02.03

24,533,000      -183,000

6,720,000

5,386,500

7,441,500

4,985,000

Străzi

84.02.03.03

24,533,000      -183,000

6,720,000

5,386,500

7,441,500

4.985.00D

VICEPRIMAR,                               DIRECTOR EXECUTIV,               Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget