Hotărârea nr. 71/2020

hotarirea 71 - 31 martie 2020 - rectificare buget local si lista investitii

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS   SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.71

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.223165 din data de 24.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020, precum și Raportul nr.223618 din 24.03.2020, inclusiv Raportul de completare nr.224007 din 26.03.2020, întocmite de Direcția Economico - Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ce a fost ulterior rectificat și a ajuns la valoarea totală de 233.127.900 lei;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 180.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 233.307.900 lei.

 • (2) Se aprobă retragerea sumei de 63.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite -Direcția Administrării Domeniului Public - la ordonatorul principal de credite - municipiul Râmnicu Vâlcea, din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare - CAP. 84 "Transporturi”.

 • (3) Se aprobă retragerea sumei de 120.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite -Direcția Administrării Domeniului Public, CAP.84 "Transporturi”, și alocarea acesteia la ordonatorul principal de credite, la CAP.61 "Ordine publică și siguranță națională” pentru achiziționarea de atomizoare și echipament de protecție, în vederea realizării operațiunilor de dezinfecție pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • (4) Se aprobă retragerea sumei de 248.000 lei din secțiunea funcționare de la CAP.65 "învățământ” și alocarea acesteia la CAP. 61 "Ordine publică și siguranță națională”.

 • (5) Se aprobă retragerea sumei de 250.000 lei din secțiunea funcționare de la CAP.51 "Autorități publice” și alocarea acesteia la CAP. 61 "Ordine publică și siguranță națională”.

 • (6) Se aprobă retragerea sumei de 19.000 lei din secțiunea funcționare - CAP.65 "învățământ” și alocarea acesteia în secțiunea dezvoltare la CAP. 74 "Protecția Mediului”.

 • (7) Se aprobă utilizarea sumei de 61.000 lei în cadrul secțiunii dezvoltare de la CAP. 68 "Asigurări și asistență socială” la CAP. 74 "Protecția Mediului”.

 • (8) Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(6) și alin.(7) va avea valoarea totală de 233.307.900 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, din care 231.709.900 lei - venituri estimate pentru anul 2020 și 1.598.000 lei - excedent an 2019, conform anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se rectifică "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, în plus cu suma de 143.000 lei, ajungând la valoarea de 10.489.300 lei, coform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

 • Art.3. Influentele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1 și art.2.

Art.4. Anexele nr.3, nr.4 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice. 1                                               1          »                                      J

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-Georgfc Apostolescu

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETAR GENE jurist Ion DIQOIU


  Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020


  MUNICIPIUL RM VÂLCEA

  DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ  Anexa nr. 1

  HCL
  PRIM

  Mircia GUTĂLT
  SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE A&UL 2020


-lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR.I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI • BUGET LOCAL

233,307,900.00

76,174,200.00

54,997,000.00

53,023,700.00

49,113,000.00

A

VENITURI CURENTE

231,709,900.00

74,576,200.00

54,997,000.00

53,023,700.00

49,113,000.00

1. VENITURI PROPRII

194,853,200.00

65,103,200.00

42,966,000.00

44,495,000.00

42,289,000.00

1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

116,725,000.00

29,181,000.00

29,181,000.00

29,181,000.00

29,182,000.00

4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

5

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

6

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

7

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

300,000.00

700,000.00

300,000.00

8

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

6,000.00

10,000.00

9,000.00

9

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

26,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

15

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alte impozite al taxe

180250

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

19

Contribuție părinți - crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

20

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

21

Venituri din recuperare cheltjudecată

330228

80,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

22

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,030.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

23

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

24

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,080,000.00

1,100,000.00

1,220,000.00

1,600,000.00

25

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

26

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

27

Alte venituri

360250

5,500,000.00

600,000.00

1,350,000.00

2,650,000.00

900,000.00

28

Donatii si sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

29

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

30

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645,800.00

0.00

0.00

0.00

11. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

27,951,000.00

7.870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

VENITURI DIN TVA

1102

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,573,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

6,458,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,785,000.00

1,745,000.00

- ajutoare pentru încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

534,000.00

267,000.00

267,000.00

0.00

0.00

- tichete sociale pentru grădiniță

110202

10,000.00

4,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

- salarii personal crese

110202

649,000.00

175,000.00

168,000.00

149,000.00

157,000.00

- indem'izații pers, handicap

110202

15,585,000.00

4,275,000.00

3,960,000.00

3,524,000.00

3,826,000.00

- finanțare cămin pers, văratice

110202

169,000.00

169,000.00

0.00

0.00

0.00

2

învățământ particular șl confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

248,000.00

370,000.00

- cheltuieli salariale învățământ particular

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

232,000.00

350,000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

16,000.00

20,000.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂRI

8,905,700.00

1,603,000.00

4,780,000.00

1,822,700.00

700,000.00

1

Venituri finanțări si cofinantari

6,755,700.00

1,103,000.00

3,930,000.00

1,322,700.00

400,000.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

-

- subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

• ajutoare incalzire-AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

0 00

0.00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

2,000,000.00

500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

- subvenții de la BS

420269

300,000.00

100,000.00

200,000.00

0.00

0.00

- subvenții pentru carantină

420280

180,000.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

2

Sume primite de la UE

2,150,000.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

2,150,000.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

300,000.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,698,000.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


PRIMAR, Mircia GUTĂU


SITUAȚIA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

din care                            \.

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

233,307,900

76,174,200

54,997,000

53,023,700

49,113,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

201,581,200

67,801,200

45,246,000

45,545,000

42,989,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

31,726,700

8,373,000

9,751,000

7,478,700

6,124,000

-

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

180,138,200

62,163,300

39,267,100

39,676,900

39,030,900

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP. 84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

110,611,900

39,871,100

23,686,300

23,674,400

23,380,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

16,945,000

4,500,500

4,284,900

4,057,600

4,102,000

- aparat propriu

6,467,000

1,816,500

1,707,900

1,709,600

1,233,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

1,090,000

600,000

490,000

0

0

- rambursare împrumut

9,175,000

2,033,000

2,033,000

2,294,000

2,815,000

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,399,000

967,000

831,500

868,400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

- dobânzi

3,379,000

967,000

831,500

868,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

1,340,000

382,400

685,900

119,600

152,100

- Politia Locala

472,000

120,000

120,000

100,000

132,000

- Centrul de carantină

678,000

248,000

430,000

0

0

- Apărare Civilă

190,000

14,400

135,900

19,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

6,295,000

2,657,000

596,000

620,000

1,422,000

- aparat propriu

681,000

0

56,000

200,000

425,000

- reparatii curente scoli

3,447,000

2,000,000

300,000

400,000

747,000

- internate

260,000

110,000

50,000

0

100,000

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- cheltuieli materiale scoli

57,000

57,000

0

0

0

- transport competiții sportive

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525,000

174,000

175,000

80,000

96,000

- dispensare medicale scoli

185,000

84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanență

240,000

60,000

60,000

60,000

60,000

- dispensar TBC

100,000

30,000

20,000

20,000

30,000


___7

Cultura, recreere. si religie

. CAP. 67

12,297,100

4,642,100

1,826,000

2,839,000

2,890,000

- aparat propriu

900,000

650,000

0

100,000

150,000

- TVA concesiune

274,700

274,700

0

0

0

-DADP

2,011,000

531,000

676,000

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

0

0

- întreținere spatii verzi-Piete Prest SA

7,850,000

2,850,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

- culte religioase

50,000

25,000

0

0

25,000

- alte acțiuni culturale

1,200,000

300,000

150,000

200,000

550,000

-_____8

Asigurări- si asistenta, sociala

. CAP. 68.

9,184,400

2,361,400

2,490,000

2,020,000

2,293,000

- aparat propriu

100,000

25,000

50,000

25,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

789,000

198,000

200,000

191,000

200,000

— -

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent

-93,600

•93,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,857,400

4,433,700

2,832,000

2,644,800

1,946,900

• DADP

8,231,000

3,296,000

2,186,000

1,874,000

875,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociații de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

-fond IID+CLI2 GORANU

2,954,000

941,700

500,000

594,800

917,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,521,000

3,686,000

1,531,300

1,636,700

2,667,000

-DADP

1,621,000

386,000

431,300

436,700

367,000

- aparat propriu

900,000

300,000

100,000

200,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000(090

3,000,000

1,000,000

1,000,000'

2,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

5,660,000

3,040,000

1,040,000

540,000

1,040,000

- compensare preț energie

5,500,000

3,000,000

1,000,000

500,000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

34,528,000

13,027,000

7,313,700

8,248,300

5,939,000

- DADP

21,399,000

5,983,000

4,613,700

6,560,300

4,242,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

• reparații străzi

4,900^000

3,357,000

1,543,000

o-

0

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

21,443,000

5,637,900

5,978,900

5,868,100

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica Ton Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,000

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

9,600,000

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,218,000

386900

624400

671200

535500

D. CHELTUIELI INVESTI|II

11,274,600

8,016,300

1,269,600

510,000

1,478,700

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

1,066,500

1,066,500

0

0

0

2

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

10,000

10,000

0

0

0

3

Invatamant

CAP. 65

3,402,000

1,235,700

1,087,600

0

1,078,700

4

Invatamant (FEN)

CAP. 65

1,997,650

1,497,650

100,000

0

400,000

5

Cultura, recreare si religie

CAP. 67

1,449,500

1,449,500

0

0

0

6

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

111,500

111,500

0

0

0

7

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

8

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

267,000

267,000

0

0

0

9

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

1,924,150

1,924,150

0

0

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

218,000

199,000

19,000

0

0

12

Transporturi

CAP. 84

204,500

141,500

63,000

0

0

13

Transporturi (FEN)

CAP. 84

14,700

14,700

0

0

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

31,726,700

8,373,000

9,751,000

7,478,700

6,124,000

A. SUME DIN TVA                  |

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care                    [

1

Alte cheltuieli descentralizate                    |

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

3,775,700

503,000

2,500,000

772,700

0

1

Finanțare PNDL

CAP.65

1,772,700

500,000

500,000

772,700

0

2

Finanțare PNDL

CAP.68

2,000,000

0

2,000,000

0

0

3

Ajutoare incalzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0

VICEPRIMAR


DIRECTOR EXECUTIV,


ȘEF SERV. FINANCIAR,


Ninel Eusebiu VEjȚELEANUPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ROMAN IA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 =SE DE FINANȚARE


- lei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/ Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte surse de finanțare Cons. Jud.

Buget Local

Buget Stat

TOTAL

10,489,300

0

0

500,000

6,216,600

3,772,700

A

LUCRĂRI

8,656,400

0

0

500,000

4383,700

3,772,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,832,900

0

0

0

1,832,900

0

Cap. 51.02. Autoritari publice

1,066.500

0

0

0

1,066,500

0

A

LUCRĂRI

224,000

0

0

0

224,000

0

1

Amenajare instalatii de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G.

Magheru nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

100,000

0

0

0

100,000

0

3

Relocare dispecerat de supraveghere video

100,000

100,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

842,500

0

0

0

842,500

0

Bl. Achiziția de imobile

744,000

0

0

0

744,000

0

4

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

352,000

352,000

5

Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

392,000

392,000

B2. Dotări independente

43,500

0

0

0

43,500

0

6

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

10,000

0

0

0

10,000

0

7

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12000

0

8

Centrala telefonica sediu nou D.E.F. - "Arenele Traian"

21,500

0

0

0

21500

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

55,000

0

0

0

55,000

0

9

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

10,000

0

0

0

10,000

0

A

LUCRĂRI

10,000

0

0

0

10,000

0

10

Extindere si îmbunătățiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.65J02. - Invâtamant

5,174,700

0

0

41®, 000

2,984,000

| .    1,772,700

A

LUCRĂRI

5,013,700

0

0

41®,000

2,823,000

1,772,700

11

Grădiniță cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp

616,800

0

0

206,000

0

410,800

12

Grădiniță cu program normal nr. 16

891,600

0

0

55,000

0

836,600

13

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

738,300

0

0

157,000

56,000

525,300

14

Construcție sala de sport Liceul Antim Ivireanu - utnuati si sistematizare

90,000

0

0

0

90,000

0

15

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

5,000

0

0

0

5,000

0

16

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

0

0

50,000

0

17

Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

5,000

0

0

0

5,000

0

18

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

2,462,000

0

0

0

2,462,000

0

19

Sistem supraveghere video la Săli sport din municipiu

155,000

0

0

0

155,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESUTH

161,000

0

0

0

161,000

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2 Dotări independente

24,000

0

0

0

24,000

0

20

Cuptor profesional Grădiniță Nord 2

24,000

24,000

BX Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cbelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

137,000

0

0

0

137,000

0

21

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

87,000

87,000

0

22

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

0

0

50,000

0

B5. Majorare'capital

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

BX Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02~ Cultura» recreere si religie

1,449,500

0

0

0

1,449,500

0

A

LUCRĂRI

1,235,100

0

0

0

1,235,100

0

23

Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

1,000

0

0

0

1,000

0

24

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian"

1,183,100

0

0

0

1,183,100

0

25

Amenajare si modernizare locuri de joaca

50,000

0

0

0

50,000

0

26

Construire baza sportiva TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

1,000

0

0

0

1,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH

214,400

0

0

0

214,400

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

54,400

0

0

0

54,400

0

27

Tunel acces teren handbal

12,000

0

0

0

12,000

0

28

Plase protecție Sala Sporturilor Traian

8,400

0

0

0

8,400

0

29

Tigru Siberian - 2buc

34,000

0

0

0

34,000

0

B3. Consolidări

8,000

0

0

0

8,000

0

30

Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

8,000

0

0

0

8,000

0

B4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

152,000

0

0

0

152,000

0

31

Amenajare centru multifuncțional de relaxare si agrement Ostroveni

152,000

0

0

0

152,000

0

B5. Majorare'capital

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsociala

2,099,100

0

0

82,000

17,100

:      2,000,000

A

LUCRĂRI

2,099,100

0

0

82,000

17,100

2,000,000

32

Dezvoltare locala in comunități matginalizate, componenta 1 - Colonie Nuci

1,000

0

0

0

1,000

0

33

Transformare clădire internat liceul tehnologic Ferdinand 1 in locuințe sociale

93,100

0

0

82,000

11,100

0

34

Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

2,005,000

0

0

0

5,000

2,000,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

267,000

0

0

0

267,000

0

A,

LUCRĂRI

43,000

0

0

0

43,000

0

35,

Amenaijare cimitir zona Târg Raureni

1,000

0

0

0

1,000

0

36

Construcții spatii pentru închinai, Calea lui Traian nr,20I

1,000

0

0

0

1,000

0

37

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

5,000

0

0

0

5,000

38,

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

25,000

0

0

0

25,000

39

Sediu administrativ

6,000

0

0

0

6,000

0

40

Retea canalizare menajera - str. A, Muresianu, str. Intr. T.Stefanescu, str. Posada

5,000

0

0

0

5,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

224,000

0

0

0

224,000

0

BL Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

224,000

0

0

0

224,000

0

41.

Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

5,000

0

0

0

5,000

0

42

Sediu administrativ

86,000

0

0

0

86,000

0

43

Amenaijare cimitir zona Târg Raureni

5,000

0

0

0

5,000

0

44

Construcții spatii pentru închiriat, Calea lui Traian nr.201

20,000

0

0

0

20,000

0

45,

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in muu. Rm. Valcea

15,000

0

0

0

15,000

0

46

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

75,000

0

0

0

75,000

0

47

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

10,000

0

0

0

10,000

0

48

PUZNord

1,000

0

0

0

1,000

49

PUZ Splaiul Independentei

7,000

0

0

0

7,000

B5. Majorare'capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

218,000

0

0

0

218,000

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

218,000

0

0

0

218,000

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

90,000

0

0

0

90,000

0

50

Puncte de colectare deșeuri menajere

10,000

0

0

0

10,000

0

51

Containere deșeuri reciclabile

80,000

0

0

0

80,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. clab. SPF si SE

128,000

0

0

0

128,000

0

52

Statie de tratare mecano biologica deșeuri municipale

128,000

0

0

0

128,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transporturi

204,500

0

0

0

204,500

0

A

LUCRĂRI

31,500

0

0

0

31,500

0

53

Lărgire str. Ștrandului cu b-dul Dem Radulescu

10,000

0

0

0

10,000

0

54

Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

0

0

0

1,500

0

55

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balcescu

10,000

0

0

0

10,000

0

56

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

173,000

0

0

0

173,000

0

BLAchizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

163,000

0

0

0

163,000

0

57

Mașina de carotat cu suport si carote diamantate

11,000

0

0

0

11,000

0

58

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

152,000

0

0

0

152,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

10,000

0

0

0

10,000

0

59

Amenajare piste biciclisti, parcari si puncte pentru închirierea bicicletelor

10,000

10,000

0

f\     f^S. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Primar

Mircia Gutau