Hotărârea nr. 70/2020

hotarirea 70 - 31 martie 2020 - aprobare executie buget unitati de invatamant 2019

ROMÂN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmniicu vâlcea Consîliul Local


SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR 1SO/CEI 27001:2013 019/SI ]

HOTĂRÂREA NR.70

privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.205856 din 23.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019;

Văzând Raportul nr.221043 din 23.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 25.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019, la o valoare totală de 3.245.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, iar prin rectificări bugetare a ajuns

în temeiul prevederilor art.57 și art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă execuția de casă pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • - Sold inițial              788,098,69

  • - Total încasări        3.538.870,68

  • - Total plăti             3.605.675,44

  • - Sold final’               721.293,93

  • (2) Se aprobă utilizarea sumei de 721.293,93 lei reprezentând excedentul anului 2019 al unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent la secțiunea funcționare, pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent la secțiunea dezvoltare și pentru acoperirea golurilor temporare de casă, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:


MUNICIPIUL RM.VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


Anexa nr. 1

la HCL nr...^^2./..?./.:.O.^..-..^P^-<^


PRIMAR,

Mircia/GUTĂUEXECUȚIA DE CASĂ               /

pentru veniturile și cheltuielile bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019

DENUMIREA UNITĂȚII

DISPONIBIL DIN ANUL PRECEDENT

PREVEDERI DEFINITIVE 2019

ÎNCASĂRI LA 31.12.2019

PLĂȚI LA 31.12.2019

SOLD LA 31.12.2019

1

2

3

4

5

6=2+4-5

TOTAL

788,098.69

4,405,900.00

3,538,870.68

3,605,675.44

721,293.93

Colegiul Energetic

37,539.24

685,540.00

598,714.50

606,015.30

30,238.44

Colegiul National Mircea cel Batran

18,847.25

394,850.00

368,763.00

368,763.00

18,847.25

Liceul Tehnologic Forestier

26,669.06

384,670.00

365,166.26

376,008.63

15,826.69

Liceul Antim Ivireanul

552,554.80

914,000.00

426,050.00

460,519.68

518,085.12

Liceul Tehnologic Cpt. N.PIesoianu

27,308.15

36,110.00

7,830.00

11,721.14

23,417.01

Liceul Tehnologic G-ral Magheru

16,675.15

111,680.00

85,494.00

74,976.16

27,192.99

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

13,009.53

250,010.00

204,797.00

217,806.23

0.30

Școala Gimnaziala nr. 4

22,299.25

170,000.00

141,693.00

150,926.59

13,065.66

Școala Gimnaziala nr. 5

11,910.27

75,910.00

63,957.00

63,953.55

11,913.72

Școala Gimnaziala nr. 10

0.00

100,150.00

100,144.26

100,144.26

0.00

Școala Gimnaziala nr. 13

0.00

121,000.00

117,753.00

117,753.00

0.00

Gradinitacu PP Cozia

14,210.44

199,210.00

184,947.00

198,576.28

581.16

Grădiniță cu PP Nord 1

3.00

223,340.00

210,512.42

199,569.07

10,946.35

Grădiniță cu PP Nord 2

0.00

217,000.00

203,838.00

203,838.00

0.00

Grădiniță Ostroveni 1

21,154.05

137,210.00

92,034.24

92,034.24

21,154.05

Grădiniță Ostroveni 2

0.00

210,000.00

205,901.00

205,901.00

0.00

Grădiniță Traian

25,918.50

175,220.00

161,276.00

157,169.31

30,025.19


MUNICIPIUL RM. VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


SITUAȚIE EXCEDENT AN 2019Nr. crt.

CAPITOL

DENUMIRE UNITATE

EXCEDENT 2019

1

65.10

Colegiul Energetic

30,238.44

2

65.10

Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"

18,847.25

3

65.10

Liceul Tehnologic Forestier

15,826.69

4

65.10

Liceul Sanitar "Antim Ivireanul"

518,085.12

5

65.10

Liceul Tehnologic "Căpitan N.PIesoianu"

23,417.01

6

65.10

Liceul Tehnologic "G-ral Magheru"

27,192.99

7

65.10

Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Nicolae"

0.30

8

65.10

Școala Gimnazială nr. 4

13,065.66

9

65.10

Școala Gimnazială nr. 5

11,913.72

10

65.10

Grădinița Cozia

581.16

11

65.10

Grădinița Nord 1

10,946.35

12

65.10

Grădinița Ostroveni 1

21,154.05

13

65.10

Grădinița Traian

30,025.19

TOTAL CAPITOL 65

721,293.93


VICEPRIMAR, Ninel Eusebiu VEȚBLEANU