Hotărârea nr. 7/2020

hotarirea 7 - 30 ianuarie 2020 - aprobare cotizatie AMR pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


SR EN ISO 9001:2015 410/0 SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001 2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/51

HOTĂRÂREA NR. 7

privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 2204 din 20.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2020, în cuantum de 58.888 lei, precum și raportul nr. 2205 din 20.01.2020 întocmit de Serviciul APL, Registrul agicol și arhivă;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de adresa înregistrată la Direcția Economico-Financiară sub nr. 202341 din 13.01.2020, prin care Asociația Municipiilor din România a comunicat cotizația de membru al Asociației, pentru anul 2020, aceasta fiind stabilită în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a AMR nr.219/06.11.2017 la 0,5 lei/locuitor;

Văzând prevederile art.46, alin.(1), lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.35, alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă cotizația ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2020, în cuantum de 58.888 lei.

(2) Cotizația aprobată conform alin.(1) va fi prevăzută în bugetul local al municipiului pe anul 2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie: - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR


ENERAL


jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020