Hotărârea nr. 69/2020

hotarirea 69 - 13 martie 2020 - completare anexa 2 la HCL 388 din 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EK ISO‘llhll 2015410,'C. SR EN ISO 1-1001:2015 223/M SR OHSAS 1H001 2008190/HS SR ISO/CEI 270111:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.69

privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2018

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 martie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.220361 din 11.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2018, în sensul suplimentării parcului auto la Direcția Administrării Domeniului Public cu încă autovehicul și a stabilirii consumului lunar de 200 I carburant pentru acest autovehicul;

Văzând Raportul nr.220362 din 11.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.388/2018 s-au stabilit normativele proprii de cheltuieli care privesc dotarea cu autoturisme, precum și consumul de carburanți pentru aparatul de specialitate al primarului, Direcția de Asistență Socială, Direcția Poliției Locale și Direcția Administrării Domeniului Public și având în vedere că la Direcția Administrării Domeniului Public este necesară achiziționarea unei autoutilitare cu masa maximă autorizată de 3,5 tonepentru transportul muncitorilor și materialelor necesare efectuării de marcaje rutiere de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.388/2018, în sensul suplimentării parcului auto la Direcția Administrării Domeniului Public cu încă autovehicul și a stabilirii consumului lunar de 200 I carburant pentru acest autovehicul.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

Direcției Administrării Domeniului Public.

PREȘEDINTE DE ȘEDINfĂ, FlorianlGeorge Apostolescu


A r. ,                                         /              /

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, ț     SECRETAR GENERAL;

i II          jurist Ion DIDOțUÂ_