Hotărârea nr. 68/2020

hotarirea 68 - 13 martie 2020 - acordare despagubiri pentru acoperisuri blocuri

ROMÂN IA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


SR EN ISO 91X11 2(115 4IQ/C SK EN ISO 1 -1001.2015 223/M SH OIISAS ■HlXIl 2II0H 190/IIS SK ISO/CH 2~(>(l 1:2(11 ( 0 19/SI

HOTĂRÂREA NR.68

privind aprobarea acordării despăgubirilor necesare lucrărilor de reparații la acoperișurile imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 22.01.-23.01.2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 martie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 10275 din 10.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea despăgubirilor necesare lucrărilor de reparații la acoperișurile imobilelor afectate de fenomenele metelorologice din data de 22.01.-23.01.2020, respectiv pentru bloc H2, sc.A, strada Republicii nr. 18, bloc 60, str.Grigore Procopiu nr.34 și bloc 62, str.Grigore Procopiu nr.33;

Văzând Raportul nr. 10276 din 10.03.2020 întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2020 privind privind inițierea demersurilor în vederea acordării unor ajutoare materiale de urgență sub formă oneroasă sau în natură constând în executarea reparațiilor la imobilele afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în noaptea de 22.01.- 23.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.155, alin.(5), lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în baza art.129, alin.(2), lit.d) coroborate cu prevederile alin.(7), lit.h), art.139, alin.(3), lit.a) și a art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă acordarea despăgubirilor necesare lucrărilor de reparații la acoperișurile imobilelor afectate de fenomenele metelorologice din data de 22.01.- 23.01.2020, după cum urmează:

  • - pentru bloc H2, sc.A, strada Republicii nr. 18 - suma de 139.799,86 lei fără TVA, respectiv 166.361,84 lei cu TVA;

  • - pentru bloc 60, str. Grigore Procopiu nr.34 - suma de 281.632,44 lei fără TVA, respectiv 335.142,60 lei cu TVA;

  • - pentru bloc 62, str. Grigore Procopiu nr.33 - suma de 186.907,52 lei fără TVA, respectiv 222.419,95 lei cu TVA.

  • (2) Plata sumelor prevăzute la alin.(1) se va deconta din bugetul local - cap.51.02.-Autorități Executive.

Art.2. Până la data de 31.12.2020, Asociațiile de Proprietari ale blocurilor menționate la alin.(1) al art. 1 sunt obligate să facă dovada intrării în legalitate în ceea ce privește execuția lucrărilor, respectiv obținerea Autorizației de Construire.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Compartimentul pentru Situații de Urgență.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Irbanism;

Compartimentului pentru Situații de Urgență.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Florian-Gearge Apojștolescu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 13 martie 2020