Hotărârea nr. 67/2020

hotarirea 67 - 13 martie 2020 - aprobare PUD str Nicolae Titulescu,beneficiar Mihailescu Cristian

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS   SR EN ISO 9001 2015-110/C 5REN ISO 11001:2015 223/M SROHSAS 18001.2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:201.3 019/51

HOTĂRÂREA NR.67

privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.D. - IMOBIL DE BIROURI P+3E CU GARARE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN Șl RACORD LA UTILITĂȚI”, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea, beneficiar: Mihăilescu Cristian

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 martie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.7669 din data de 25.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea documentației de urbanism "P.U.D. -IMOBIL DE BIROURI P+3E CU GARARE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN Șl RACORD LA UTILITĂȚI”, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea, beneficiar: Mihăilescu Cristian;

Văzând și Raportul nr.8007 din data de 26.02.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr.64 din 19.11.2019 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.80 din 04.02.2020 al Arhitectului Șef, și ținând cont de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele si acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr.1021/22546 din 25.06.2019;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism "P.U.D. - IMOBIL DE BIROURI P+3E CU GARARE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA UTILITĂTI”, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea, beneficiar: Mihăilescu Cristian, cu respectarea următoarei condiții:

 • - construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației de urbanism ’P.U.D. - IMOBIL DE BIROURI P+3E CU GARARE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN Șl RACORD LA UTILITĂȚI”, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea, beneficiar: Mihăilescu Cristian, aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă ”P.U.D. - IMOBIL DE BIROURI P+3E CU GARARE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA UTILITĂTI”, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea, beneficiar: Mihăilescu Cristian, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr.6762 din 18.02.2020, întocmit de către JOC Art S.R.L., prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Beneficiarului - Mihăilescu Cristian.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-Georae Apostolescu ll           ,?j?

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, /

  \            jurist Ion DIDOIU /

  X

  Râmnicu Vâlcea, 13 martie 2020

H BIROU DE PROIECTARE ARHITECTURĂ, URBANISM, AMENAJĂRI INTERIOARE

Sediul social: Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, Nr.147, Bl. D2: Mezanin, Birou nr.1‘ Cod Fiscal RO1470701* Reg.com. nr. J38/1062/199r Cont B.C.R. Vâlcea RO81RNCB 02634)289244.1 ,003L...

RO83TREZ 6715 069XXX00 0760* TeUfax: 0250/733180* Mobil: 0745523655’

ANEXA Nr.____

HOTĂRÂREA

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA

Privind informarea și consultarea publicului în etapa premergătoare avizării și aprobării Planului Urbanistic de Detaliul „ - IMOBIL BIROURI P liber +E3 Mansardat cu garare la parter, împrejmuire teren si racorduri la utilitati”, Str. Nicolae Titulescu Nr. 19, Râmnicu Vâlcea.

în conformitate cu articolului 57 din Legea 350/2001 a Urbanismului, republicată și completată , precum și prevederile Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea prin HCL nr. 96 din 31.03.2011, elaborat în temeiul Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului , nr. 2701/2010, Planului Urbanistic de Detaliul „ - IMOBIL BIROURI P liber + E3 Mansardat cu garare la parter, împrejmuire teren si racorduri la utilitati”, Str. Nicolae Titulescu Nr. 19, Râmnicu Vâlcea, a parcurs etapa de informare și consultare a publicului.

Denumirea documentației : IMOBIL BIROURI P liber +E3 Mansardat cu garare la

Certificate de urbanism

Beneficiar

Adresa

Proiectant General


parter, împrejmuire teren si racorduri la utilitati”, Str. Nicolae Titulescu Nr. 19, Râmnicu Vâlcea Nr. 1021/22546 din 25.06.2019

: Mihailescu Cristian

: strada Nicolae Titulescu , nr. 16A

: SC. JOC ART. SRL - arh. Doina Negoiță

Responsabil cu informarea publicului - arh. Doina Negoiță

Anunț public


în procedura de evaluare de mediu, publicul a fost informat asupra

documentației prin anunțuri repetate în ziarul local Curierul de Vâlcea din 8.10.2019; 11.10.2019 ( prin care publicul era invitat să consulte documentația la sediul proiectantului și la sediul APM Vâlcea și să transmită comentarii și sugestii în scris la sediul APM); aceste două anunțuri au fost urmate de anunțul final din 5.11.2019 și 15.11.2019 în care decizia etapei de încadrare din procedura de reglementare conf. HG nr. 1076/2004, a fost cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

De asemenea a mai fost dat un anunț public în data de 25.11.2019 prin care conf. Regulamentului Local de publicitate aprobat de C.L. al Municipiului Rm. Vâlcea, elaborat în temeiul Ordinului MDRT nr. 2701/2010 , publicul a fost înștiințat de propunerea finală a

Proiectului Urbanistic de Detaiu - “ IMOBIL BIROURI P liber +2E+ Et.3 Mansardat, cu garare la parter, împrejmuire teren și racorduri la utilități”, amplasat în Rm. Vâlcea, strada Nicolae Titulescu, nr.19.

Tot în procedura de publicitate a fost notificat in data de 7.10.2019, vecinul aflat la Nord fata de amplasamentul studiat, Dl Vlajniță Viorel, care a fost de accord cu propunerea construirii imobilului de Birouri prezentată prin documentația PUD atașată adresei de informare nr. 30/7.10.2019.

A fost amplasat la adresa obiectivului Panou publicitar - anexă la Regulamentul Local de Publicitate

In luna Noiembrie 2019 s-a depus si documentația pentru a fi publicata pe site-ul Primăriei, pentru informarea si consultarea publicului.

Totodată documentația a fost supusă analizei Comisiei Tehnice de Urbanism , obținându-se AVIZ-ul Favorabil nr.64 /2019.

Documentația finală se depune spre aprobare la Primăria Mun. Rm. Vâlcea odată cu prezentul Raport de informare și consultare public.

Se anexeaza toate documentele care au stat la baza corespondenței publicitare.

întocmit,