Hotărârea nr. 66/2020

hotarirea 66 - 13 martie 2020 - rectificare buget DADP


ROMÂNIA

Județul Vâlcea MUN1CIP1UL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local

CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 91)01:2(115 410/C SR EN ISO 140tir.2015223/M


HOTĂRÂREA NR.66

privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 martie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.218966 din data de 05.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, precum și Raportul nr.218968 din 05.03.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.42 din 18.02.2020 a fost aprobat bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020, la valoarea totală de 47.617.400 lei;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(4), alin.(5) și art.67, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin disponibilizarea sumei de 5.000.000 lei.

(2) Creditele bugetare disponibilizate conform alin.(1), în sumă de 5.000.000 lei, se repartizează la CAP. 84 "Transporturi” la Titlul II "Bunuri și servicii” și sunt destinate finanțării lucrărilor de reparații curente a infrastructurii rutiere din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art.2. Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art. 1, în sumă de 42.617.400 lei este prezentat în anexa la prezenta hotărâre și este repartizat pe capitole, astfel:

  • - 3.586.200 lei - CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”;

  • - 12.130.000 lei - CAP. 70 "Locuințe, servicii si dezvoltare publică”;

  • - 2.185.200 lei - CAP. 74 "Protecția Mediului”;

  • - 24.716.000 lei - CAP. 84 "Transporturi”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

)

PREȘEDINTE DE ȘEDțN^ Florian-George Apostofes

jurist Ion DIDOJ,

Râmnicu Vâlcea, 13 martie 2020

Județul: VALCEA

Anexa


ANEXA Nr. _ _ la hotărârea

CONSILIULUI LOCAL

Nr. G fo din / 3.0 *5 ■ JxMUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Direcția Administrării Domeniului Public Cod fiscal: 9509173

Bugetul local

PE ANUL 2020

Denu

mirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

Total an

Influente

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CAPITOL 67.02

50.02

42,617,400

-5,000,000

12,383,200

10,359,800

11,970,200

7,904,200

Cultura, recreere si religie

67.02

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,00»

CHELTUIELI CURENTE

67.02-01

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626.00»

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

67.02-10

1,575,200

0

377,200

393,000

444,000

361,00»

Cheltuieli salariale in ban

67.02-10.01

1,494,000

0

369,000

384,000

387,000

354,00»

Salarii de baza

67.02-10.01.01

1,197,000

0

295,000

303,000

305,000

294,00»

Sporuri pentru condiții de

munca

67.02-10.01.05

126,000

0

33,000

33,000

34,000

26,00»

Alte sporuri

67.02-10.01.06

6,000

0

1,000

2,000

2,000

1,001

Indemnizații de hrana

67.02-10.01.17

125,000

0

31,000

34,000

34,000

26,00»

Alte drepturi salariale in b

ani

67.02-10.01.30

40,000

0

9,000

12,000

12,000

7,00»

Cheltuieli salariale in nati

ira

67.02-10.02

48,000

0

0

0

48,000

D

Tichete de vacanta

67.02-10.02.06

48,000

0

0

0

48,000

0

Contribuții

67.02-10.03

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,00»

Contribuția asiguratorie p

entru munca

67.02-10.03.07

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,00»

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.02-20

2,011,000

0

531,000

676,000

539,000

265,00»

Bunuri si servicii

67.02-20.01

1,606,000

0

277,500

628,500

500,500

199,50»

Furnituri de birou

67.02-20.01.01

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,00»

Materiale pentru curateni

B

67.02-20.01.02

20,000

0

5,000

10,000

5,000

0

încălzit, iluminat si torta n

notrica

67.02-20.01.03

300,000

0

70,000

75,000

80,000

75,00»

Denu

mirea indicatorilor               Cod indic.          Prevederi anuale                                din care                            - lei -

Total an           influente               Trim. 1           Trim. II          Trim. III          Trim. IV

Apa, canal si salubritate

67.02-20.01.04                  420,000             0              30,000            190,000            150,000              50,OOD

Carburanți si lubrifiant!

67.02-20.01.05                   1,000            0                200               300               300                20D

Piese de schimb

67.02-20.01.06                   10,000             0               1,000              2,000              4,000               3,00D

Posta, telecomunicații, rac

iio, tv, internet                             67.02-20.01.08                      1,000              0                  300                 200                 200                  30D

Materiale si prestări de se

rvicii cu caracter funcțional                67.02-20.01.09                   300,000              0               70,000             160,000              70,000                    D

Alte bunuri si servicii pent

ru intretinere si funcționare                67.02-20.01.30                   550,000              0              100,000             190,000             190,000               70.00D

Reparatii curente

67.02-20.02                     200,000             0             200,000                  0                  0                   D

Hrana

67.02-20.03                     130,000             0              40,000             30,000             20,000              40.00D

Hrana pentru animale

67.02-20.03.02                  130,000             0              40,000             30,000             20,000              40.00D

Medicamente si materiale

sanitare                                67.02-20.04                       2,000             0                 500                500                500                 50D

Medicamente

67.02-20.04.01                    1,000             0                250                250                250                 25D

Materiale sanitare

67.02-20.04.02                   1,000            0               250               250               250                25D

Bunuri de natura obiectele

r de inventar                            67.02-20.05                      55,000             0               9,000              9,000             15,000              22.00D

Uniforme si echipament

67.02-20.05.01                   30,000             0               5,000              5,000              5,000              15.00D

Alte obiecte de inventar

67.02-20.05.30                   25,000             0               4,000              4,000             10,000               7,000

Protecția muncii

67.02-20.14                      12,000             0               3,000              3,000              3,000               3.00D

Alte cheltuieli

67.02-20.30                       6,000             0               1,000              5,000                  0                   D

Alte cheltuieli cu bunuri si

servicii                                   67.02-20.30.30                     6,000             0                1,000               5,000                   0                    D

Servicii recreative si sport

ve                                     67.02.05                      3,586,200             0            908,200          1,069,000            983,000            626,OOD

întreținere grădini publice agrement

CHELTUIELI CAPIT

parcuri, zone verzi, baze sportive si de 67.02.05.03                   3,586,200             0            908,200          1,069,000            983,000            626,OOD

OL 70.02

Locuințe, servicii si dezvo

tare publica                             70.02                        12,130,000             0           4,233,000          3,148,000          2,947,000          1,802,000

CHELTUIELI CURENTE

70.02-01                     12,130,000             0           4,233,000          3,148,000          2,947,000           1,802,000

TITLUL 1 CHELTUIELI Dl

z PERSONAL                         70.02-10                    3,835,000            0            921,000           946,000          1,057,000            911,OOD

Cheltuieli salariate in bani

70.02-10.01                   3,648,000             0            900,000            925,000            930,000            893.00D

Salarii de baza

70.02-10.01.01                3,124,000             0            766,000            788,000            790,000            780,OOD

Sporuri pentru condiții de

munca                                70.02-10.01.05                 241,000            0             62,000            61,000            63,000             55,OOD

Alte sporuri

70.02-10.01.06                    8,000             0               1,000              3,000              2,000               2,OOD

Indemnizații de delegare

70.02-10.01.13        1,000     0      1,000       OOD

Indemnizații de hrana

70.02-10.01.17                  238,000             0             61,000             61,000             63,000              53,000

Alte drepturi salariate in b

ani                                     70.02-10.01.30                   36,000             0               9,000             12,000             12,000               3,000

Cheltuieli salariate in natu

ra                                      70.02-10.02                     105,000             0                   0                  0            105,000                   0

Tichete de vacanta

70.02-10.02.06                  105,000             0                   0                  0            105,000                   D

Pagina 2 din 6

Denur

nirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

- lei-

Total an

Influente

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Contribuții

70.02-10.03

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,008

Contribuția asiguratorie pe

ntru munca

70.02-10.03.07

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,008

TITLUL II BUNURI SI SEf

«VICII

70.02-20

8,231,000

0

3,296,000

2,186,000

1,874.000

875,008

Bunuri si servicii

70.02-20.01

6,295,000

0

1,825,000

1,923,000

1,729,000

818,008

Furnituri de birou

70.02-20.01.01

32,000

0

7,000

9,000

7,000

9,006

Materiale pentru curățenie

70.02-20.01.02

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,006

încălzit, iluminat si forța m

strica

70.02-20.01.03

3,885,000

0

1,280,000

1,275,000

1,015,000

315,006

Apa, canal si salubritate

70.02-20.01.04

82,000

0

18,000

22,000

20,000

22,005

Carburanți si lubrifiant!

70.02-20.01.05

1,100,000

0

180,000

300,000

350,000

270,005

Piese de schimb

70.02-20.01.06

200,000

0

40,000

40,000

60,000

60,005

Posta, telecomunicații, rad

io, tv, internet

70.02-20.01.08

24,000

0

5,000

6,000

7,000

6,005

Materiale si prestări de sen/icii cu caracter funcțional

70.02-20.01.09

318,000

0

104,000

105,000

104,000

5,006

Alte bunuri si servicii pentr

u intretinere si funcționare

70.02-20.01.30

650,000

0

190,000

165,000

165,000

130,005

Reparatii curente

70.02-20.02

1,686,000

0

1,400,000

200,000

86,000

5

Hrana

70.02-20.03

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,006

Hrana pentru animale

70.02-20.03.02

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,008

Medicamente si materiale sanitare

70.02-20.04

2,000

0

0

1,000

1,000

8

Medicamente

70.02-20.04.01

1,000

0

0

500

500

5

Materiale sanitare

70.02-20.04.02

1,000

0

0

500

500

5

Bunuri de natura obiectelo

r de inventar

70.02-20.05

50,000

0

7,000

15,000

18,000

10,008

Uniforme si echipament

70.02-20.05.01

30,000

0

5,000

10,000

10,000

5,006

Alte obiecte de inventar

70.02-20.05.30

20,000

0

2,000

5,000

8,000

5,005

Deplasări, detasari, transferări

70.02-20.06

1,000

0

0

1,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

70.02-20.06.01

1,000

0

0

1,000

0

5

Consultanta si expertiza

70.02-20.12

15,000

0

4,000

5,000

5,000

1,000

Protecția muncii

70.02-20.14

32,000

0

8,000

8,000

8,000

8,000

Alte cheltuieli

70.02-20.30

70,000

0

32,000

13,000

7,000

18,000

Prime de asigurare non-viăta

70.02-20.30.03

27,000

0

5,000

3.000

1,000

18,000

Alte cheltuieli cu bunuri si

servicii

70.02-20.30.30

43,000

0

27,000

10,000

6,000

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70.02-59

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.02-59.40

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5,820,000

0

2,767,000

1,501,000

1,222,000

330,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.02.50

6,310,000

0

1,466,000

1,647,000

1,725,000

1,472,000

comunale

Denun

lirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

Total an

Influente

CHELTUIELI CAPITC

»L 74.02

Protecția mediului

74.02

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

CHELTUIELI CURENTE

74.02-01

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

TITLUL 1 CHELTUIELI DE

PERSONAL

74.02-10

564,200

0

136,000

142,000

162,000

124,200

Cheltuieli salariale in bani

74.02-10.01

534,200

0

133,000

138,000

141,000

122.20D

Salarii de baza

74.02-10.01.01

432,500

0

106,500

110,000

112,000

104,000

Sporuri pentru condiții de rr

unea

74.02-10.01.05

46,000

0

12,000

12,000

13,000

9,000

Alte sporuri

74.02-10.01.06

2,700

0

500

i,ooo

1,000

200

Indemnizații de hrana

74.02-10.01.17

45,000

0

12,000

12,000

13,000

8,000

Alte drepturi salariale in bar

ii

74.02-10.01.30

8,000

0

2,000

3,000

2,000

1,000

Cheltuieli salariale in naturs

74.02-10.02

18,000

0

0

0

18,000

0

Tichete de vacanta

74.02-10.02.06

18,000

0

0

0

18,000

0

Contribuții

74.02-10.03

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

74.02-10.03.07

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,00D

TITLUL II BUNURI SI SER

VICII

74.02-20

1,621,000

0

386,000

431,300

436,700

367,000

Bunuri si servicii

74.02-20.01

666,000

0

172,000

168,300

174,700

151.00D

Furnituri de birou

74.02-20.01.01

1,000

0

500

0

500

D

Materiale pentru curățenie

74.02-20.01.02

1,000

0

500

300

200

0

încălzit, iluminat si forța mbtrica

74.02-20.01.03

120,000

0

38,000

35,000

35,000

12.00D

Apa, canal si salubritate

74.02-20.01.04

35,000

0

8,000

9,000

9,000

9.000

Carburanți si lubrifianti

74.02-20.01.05

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1.00D

Piese de schimb

74.02-20.01 06

35,000

0

9,000

8,000

9,000

9,00D

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

74.02-20.01.09

70,000

0

15,000

15,000

20,000

20.00D

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

74.02-20.01.30

400,000

0

100,000

100,000

100,000

100,000

Reparatii curente

74.02-20.02

40,000

0

10,000

10,000

10,000

•10,000

Bunuri de natura obiectelor

de inventar

74.02-20.05

12,000

0

3,000

2,000

2,000

5,000

Uniforme si echipament

74.02-20.05.01

7,000

0

1,000

1,000

1,000

4,000

Alte obiecte de inventar

74.02-20.05.30

5,000

0

2,000

1,000

1,000

1,000

Protecția muncii

74.02-20 14

3,000

0

1,000

1,000

0

1.00D

Alte cheltuieli

74.02-20.30

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

Alte cheltuieli cu bunuri si s

ervicii

74.02-20.30.30

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

Salubritate si gestiunea des

.eurilor

74.02.05

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,20D

Colectarea, tratarea si distr

ugerea deșeurilor

74.02.05.02

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

Denur

nirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

- lei-

Total an

Influente

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

CHELTUIELI CAPITC

)L 84.02

Transporturi

84.02

24,716,000

-5,000,000

6,720,000

5,569,500

7,441,500

4,985,00D

CHELTUIELI CURENTE

84.02-01

24,716,000

-5,000,000

6,720,000

5,569,500

7,441,500

4,985,000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE

PERSONAL

84 02-10

3,105,000

0

730,000

765,800

873,200

736,000

Cheltuieli salariale in bani

84 02-10.01

2,942,000

0

714,000

745,800

758,200

724,00D

Salarii de baza

84.02-10.01.01

2,418,000

0

585,000

610,000

617,000

606,00D

Sporuri pentru condiții de r

nunca

84.02-10.01.05

269,000

0

66,000

68,000

70,000

65.00D

Alte sporuri

84.02-10.01.06

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1.00D

Indemnizații de delegare

84.02-10.01.13

1,000

0

0

800

200

D

Indemnizații de hrana

84.02-10.01.17

220,000

0

54,000

58,000

60,000

48.00D

Alte drepturi salariale in bani

84.02-10.01.30

30,000

0

8,000

8,000

10,000

4,000

Cheltuieli salariale in natura

84.02-10.02

95,000

0

0

0

95,000

0

Tichete de vacanta

84.02-10.02.06

95,000

0

0

0

95,000

0

Contribuții

84.02-10.03

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12.00D

Contribuția asiguratorie pentru munca

84.02-10.03.07

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12.00D

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84.02-20

21,582,000

-5,000,000

5,983,000

4,796,700

6,560,300

4.242.00D

Bunuri si servicii

84.02-20.01

12,616,000

0

1,398,000

3,773,700

3,933,300

3,511,00D

Furnituri de birou

84.02-20.01.01

3,000

0

700

700

800

800

Materiale pentru curățenie

84.02-20 01.02

1,000

0

300

0

0

700

încălzit, iluminat si torta motrica

84.02-20.01.03

60,000

0

15,000

15,000

15,000

15,000

Apa, canal si salubritate

84.02-20.01.04

3,900,000

0

700,000

1,200,000

1,000,000

1,000,000

Carburanți si lubrifiant!

84.02-20.01.05

2,000

0

0

1.000

500

50D

Piese de schimb

84.02-20.01.06

40,000

0

10,000

2,000

10,000

18,000

Transport

84.02-20.01.07

20,000

0

2,000

8,000

5,000

5,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

84.02-20.01.09

8,000,000

0

600,000

2,350,000

2,750,000

2.300.00D

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

84.02-20.01.30

590,000

0

70,000

197,000

152,000

171,000

Reparatii curente

84.02-20.02

8,579,000

-5,000,000

4,543,000

957,000

2,500,000

579,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

84.02-20.05

340,000

0

33,000

53,000

113,000

141,000

Uniforme si echipament

84.02-20.05.01

40,000

0

3,000

3,000

3,000

31,000

Alte obiecte de inventar

84.02-20.05.30

300,000

0

30,000

50,000

110,000

110,000

Consultanta si expertiza

84.02-20.12

10,000

0

2,000

3,000

3,000

2,000

Protecția muncii

84.02-20.14

27,000

0

5,000

8,000

8,000

6,000

Alte cheltuieli

84.02-20.30

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

Alte cheltuieli cu bunuri si

servicii

84.02-20.30.30

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale

Total an             Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


Trim. IV


TITLUL X ALTE CHELTUIE

ELI

84.02-59

29,000

0

7,000

7,000

8,000

7,000

Sume aferente persoanele

cu handicap neincadrate

84.02-59.40

29,000

0

7,000

7,000

8,000

7.00B

Transport rutier

84.02.03

24,716,000

-5,000,000

6,720,000

5,569,500

7,441,500

4,985,OOD

Străzi

84.02.03.03

24,716,000

-5,000,000

6,720,000

5,569,500

7,441,500

4,985,000Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget


Ana-Maria


MITASECRETAR GENERAL, Ion DIDO1U,