Hotărârea nr. 65/2020

hotarirea 65 - 13 martie 2020 - rectificare buget local si liste investitii

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local


SR EN ISO 9001:2015 -H0/C SR HN ISO 1-1001:2015

HOTĂRÂREA NR.65

privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 martie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.304734 din data de 05.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020, precum și Raportul nr.219416 din 05.03.2020 întocmit de Direcția Economico - Financiară, completat prin Raportul nr.220248 din 10.03.2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pe anul 2020, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, în valoare totală de 233.116.500 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor alin.(2) al art. 19, art.49, alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 11.400 lei, atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 233.127.900 lei.

 • (2) Se aprobă virarea de credite în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli - CAP. 84 "Transporturi”, în sumă de 5.000.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite - Direcția Administrării Domeniului Public - la ordonatorul principal de credite - municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • (3) Se aprobă retragerea sumei de 250.000 lei din secțiunea funcționare și alocarea acesteia în secțiunea dezvoltare.

 • (4) Se aprobă utilizarea sumei de 32.600 lei în cadrul secțiunii dezvoltare pentru achiziționarea unei centrale telefonice și pentru plata cotei ISC aferentă obiectivului "Transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinand I în locuințe sociale”.

 • (5) Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alin.(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4) va avea valoarea totală de 233.127.900 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, din care 231.529.900 lei - venituri estimate pentru anul 2020 și 1.598.000 lei - excedent an 2019, conform anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se rectifică "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local", prin modificări în structură și o valoare totală rectificată de 32.165.000 lei, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică "Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, în plus cu suma de 282.600 lei, ajungând la valoarea de 10.346.300 lei, coform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

- 150.000 lei - studiu de fezabilitate pentru "Amenajare centru multifuncțional de relaxare și agrement (stabilire destinație) - CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”;

21.500 lei - achiziționare centrală telefonică la noul sediu al Direcției Economico-Financiare de la Arenele Traian;

 • 11.100 lei - cotă ISC pentru obiectivul "Transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinand I în locuințe sociale”;

 • - 100.000 lei - achiziționare autoutilitară cu masa maximă autorizată de 3,5 tone pentru Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.4. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1, art.2 si art. 3.

Art.5. Anexele nr. 3 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice.

1            II          I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florian-George Apostol eseu

(       — ''                   / * vrl/

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, /

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 13 martie 2020

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂANEXA Nr.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI


SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUG


Anexatnr. 1 HCL nr.


RIM

Mirfta G- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

233,127,900.00

76,194,200.00

54,817,000.00

53,003,700.00

49,113,000.00

A

VENITURI CURENTE

231,529,900.00

74,596,200.00

54,817,000.00

53,003,700.00

49,113,000.00

I. VENITURI PROPRII

194,853,200.00

65,123,200.00

42,966,000.00

44,475,000.00

42,289,000.00

1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

116,725,000.00

29,181,000.00

29,181,000.00

29,181,000.00

29,182,000.00

4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

5

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

6

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

7

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

,1,600,000.00

300,000.00

700,000.00

300,000.00

8

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

6,000,00

10,000.00

9,000.00

9

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

15

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alte impozite si taxe

180250

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

19

Contribuție părinți - crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

20

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

21

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

80,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

22

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1.000.00

1.000.00

1,000.00

1,000.00

23

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

24

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,200,000.00

1,600,000.00

25

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

26

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

27

Alte venituri

360250

5,500,000.00

600,000.00

1,350,000.00

2,650,000.00

900,000.00

28

Donatii si sponsorizări

370201

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

29

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

30

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645,800.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

VENITURI DIN TVA

1102

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,573,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

6,458,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,765,000.00

1,745,000.00

- ajutoare pentru încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

534,000.00

267,000.00

267,000.00

0.00

0.00

- tichete sociale pentru grădiniță

110202

10,000.00

4,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

- salarii personal crese

110202

649,000.00

175,000.00

168,000.00

149,000.00

157,000.00

- indemizații pers, handicap

110202

15,585,000.00

4,275,000.00

3,960,000.00

3,524,000.00

3,826,000.00

- finanțare cămin pers, vârstice

110202

169,000.00

169,000.00

0.00

0.00

0.00

2

învățământ particular șl confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

248,000.00

370,000.00

- cheltuieli salariale învățământ particular

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

232,000.00

350,000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

16,000.00

20,000.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂR

8,725,700.00

1,603,000.00

4,600,000.00

1,822,700.00

700,000.00

1

Venituri finanțări si cofinantan

6,575,700.00

1,103,000.00

3,750,000.00

1,322,700.00

400,000.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

- ajutoare incalzire-AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

2,000,000.00

500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

- subvenții de la BS

420269

300,000.00

100,000.00

200,000.00

0.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

2

Sume primite de la UE

2,150,000.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

2,150,000.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

300,000.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARÂ

XNEXANr. .----13

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL


HCL


^PRIMARSITUAȚIA                       ..

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE^ CHELTUIELI j A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020   4 i

nexa nr. 2

...../........- lei -

Nr. cri

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

TRIM. I

TRIM'IÎ

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

233,127,900

76,174,200

54,817,000

53,023,700

49,113,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

201,401,200

67,801,200

45,066,000

45,545,000

42,989,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

31,726,700

8,373,000

9,751,000

7,478,700

6,124,000

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

179,958,200

62,163,300

39,087,100

39,676,900

39,030,900

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34.400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2.049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

110,574,900

39,932,100

23,188,300

23,674,400

23,780,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

17,195,000

4,500,500

4,534,900

4,057,600

4,102,000

- aparat propriu

6,717,000

1,876,500

1,897,900

1,709,600

1,233,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

1,090,000

540,000

550,000

0

0

- rambursare împrumut

9,175,000

2,033,000

2,033,000

2,294,000

2,815,000

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,399,000

967,000

831,500

868,400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

- dobânzi

3,379,000

967,000

831,500

868,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

542,000

134,400

135,900

119,600

152,100

- Politia Locala

472,000

120,000

120,000

100,000

132,000

- Apărare Civilă

70,000

14,400

15,900

19,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

5,562,000

2,905,000

615,000

620,000

1,422,000

- aparat propriu

948.000

248.000

75.000

200.000

425.000

- reparatii curente scoli

3,447,000

2,000,000

300,000

400,000

747,000

- internate

260,000

110,000

50,000

0

100,000

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

- cheltuieli materiale scoli

57,000

57,000

0

0

0

- transport competiții sportive

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525,000

174,000

175,000

80,000

96,000

- dispensare medicale scoli

185,000

84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanentă

240.000

60.000

60.000

60.000

60.000

- dispensar TBC

100,000

30,000

20,000

20,000

30,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,297,100

4,642,100

1,826,000

2,839,000

2,990,000

- aparat propriu

900,000

650,000

0

100,000

150,000

- TVA concesiune

274,700

274,700

0

0

0

- DADP

2,011,000

531,000

676,000

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

11,400

11,400

0

0

0

- întreținere spatii verzi-Ptete Prest SA

7,350,000

2,850,000

1,000,000

2,000,000

n nnn nnn 4,UUU,UUU

- culte religioase

50,000

25,000

0

0

25,000

- alte acțiuni culturale

1,200,000

300,000

150,000

200,000

550,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,225,400

2,422,400

2,490,000

2,020,000

2,293,000

- aparat propriu

100,000

25,000

50,000

25,000

0

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

789,000

198,000

200,000

191,000

200,000

- Indemnizații persoane cu handicap

7.055.000

1.919.000

1.897.000

1.466.000

1.773.000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253,000

253,000

248,000

220,000

- plăți an precedent

-32,600

-32,600

0

0

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,857,400

4,433,700

2,432,000

2,644,800

2,346,900

-DADP

8,231,000

3,296.000

2,186,000

1,874,000

875,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

- aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

- fond IID+CLI 2 GORANU

2,954,000

941,700

100,000

594,800

1,317,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,521,000

3,686,000

1,531,300

1,636,700

2,667,000

-DADP

1,621,000

386,000

431,300

436,700

367,000

- aparat propriu

900,000

300,000

100,000

200,000

300,000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

5,660,000

3,040,000

1,040,000

540,000

1,040,000

- compensare preț energie

5,500,000

3,000,000

1,000,000

500,000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12

Transporturi

CAP. 84

34,711,000

13,027,000

7,496,700

8,248,300

5,939,000

-DADP

21,482,000

5,883,000

4,796,700

6,560,300

4,242,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- reparații străzi

5,000,000

3,457,000

1,543,000

0

0

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- subvenție ETA

7,600,000

3,500,000

1,000,000

1,600,000

1,600,000

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

21,443,000

5,637,900

5,978,900

5,868,100

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,000

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

9,600,000

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP 68

2,218,000

386900

624400

671200

535500

D. CHELTUIELI INVESTI|II

11,131,600

7,955,300

1,587,600

510,000

1,078,700

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

1,066,500

1066500

0

0

0

2

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

10,000

10,000

0

0

0

3

Invatamant

CAP. 65

3,402,000

1,235,700

1,087,600

0

1,078,700

4

Invatamant (FEN)

CAP. 65

1,997,650

1,497,650

500,000

0

0

5

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

1,449,500

1,449,500

0

0

0

6

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

111,500

111,500

0

0

0

7

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

99,100

99,100

0

0

0

8

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

267,000

267,000

0

0

0

9

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

1,924,150

1,924,150

0

0

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

138,000

138,000

0

0

0

12

Transporturi

CAP. 84

141,500

141,500

0

0

0

13

Transporturi (FEN)

CAP. 84

14,700

14,700

0

0

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

31,726,700

8,373,000

9,751,000

7,478,700

6,124,000

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

- cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

3,000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

3,775,700

503,000

2,500,000

772,700

0

1

Finanțare PNDL

CAP.65

1,772,700

500,000

500,000

772,700

0

2

Finanțare PNDL

CAP.68

2,000,000

0

2,000,000

0

0

3

Ajutoare încălzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0

ADMINISTRATOR RU^tfC Alexandru GHIBțRBlC


DIRECTOR EXEpUTIV, Narcisa C0QOȘ


ȘEF SERV. FINANCIAR, Ana-Ma/a VLASNIȚĂ


PREȘEDINTE DE SEDJSECRETAR

Ion Dl


3ENERAL,

>OIU


ADMINISTRATOI

Alexandru GHj


DIRECTOR EXECUTIV, Narcisa COLȚOS

ȘEF SERV. FINANCIAR, Ana-Maria VLAȘNIȚĂ

PREȘEDINTESECRETAR GENERAJ4 lon.DIDOIU /

ROMÂNIA

prim ar ia Municipiului ramnicu valcea

te


HOTA#


__la


..___ea

conciliului local


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 -

din


O?.


FINANȚATE DIN FdNDURI EUROPENE NERAMBURSABILE, ÎMPRUMUT DE TREZORERIE ȘI COFINANȚARE BUGET1 LOCAL

- lei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/ Capitol Bugetar

Valoare contract finanțare

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Împrumut de trezorerie

Credit BCR 2020

Alte surse de finanțare FEN

Buget local

Buget Stat

TOTAL

247,180.467.87

17,625,400

577,400

13,000,000

2,450,001)

1,598,000

0

A

LtlCRARI

117,057372.85

3,607,500

0

3,600,000

1)

7,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESțlTII

130,123,095.02

14,017,900

577,400

9,400,000

2,450,000

1,590,500

0

Cap.51.02.Autoritaii publice

2,949356.02

500,000

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESțlTII

2,949,556.02

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

B2 Dotări independente

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

1

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on line si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Rm Valcea SMIS 126289

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

16,202,636.85

2,000,050

2,400

0

1,220,000

777,650

0

B

ALTECHELTUIELI DE INVESTIȚII

16,202,636.85

2,000,050

2,400

0

1320,000

777,650

0

B3. Consolidări

16,202,636.85

1,960,050

2,400

0

1.220,000

737,650

1     0

2

Reabilitare termica Colegiul National de Informatica Matei Basarab SMIS 118454

5,309,024.54

1,539,510

2,360

0

850,000

687,150

1    0

3

Reabilitare termica Internat si cantina - Colegiul National Mircea cel Batran SMIS 11845

3,676,232.90

50,000

0

0

50,000

0

4

Reabilitare termica Școala gimnaziala I.G. Duca SMIS 117901

2,137,061.45

370,040

40

0

370,000

0

0

5

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

500

0

0

0

500

0

B4. Cheltuieli de proiectare

5,080317.96

40,000

li

0

0

40,000

0

6

Literari de reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13, SMIS 122651

5,080,317.96

40,000

0

0

0

40,000

0

Cap.67.02. -Cultura,reefeere si religie

7396396.70

111,500

0

0

0

111,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

7396,296.70

34,000

0

0

0

34,000

0

7

Amenajare parc Sțirhjei Vodă - SMIS 127117

7.296,296.70

34,000

34,000

B4. Cheltuieli de proiectare

7,296,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

7

Amenajare parc Sțirtfei Vodă - SMIS 127117

7396,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

| . Cap.7O;O2- Locuințe,serv.si dezv.publica

102,218335.40

11399,150

575,000

8,900,000

1,230,000

694,150

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

102,218,335.40

11,399,150

575,000

8,900,000

1,230,000

694,150

0

B2 Dotări independente

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

8

Promdvarea conectivității la internet in comdnitatiile locale

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

B3. Consolidări

102,146335.40

11,394,150

575,000

8,900,000

1,230,000

689,150

0

9

Reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Rm. Valcea S15 , S16, 95, H, 13

SMIS 117319

7,546,480.27

926,890

11,170

0

557,000

358,720

0

10

Rbabilitarc termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm Valcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9- SMIS 117070

7399,117.02

1,114,030

113,430

0

673,000

327,600

0

11

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 2. Bloc 2A, Bloc 3, Blob A, Bloc 130, Bloc R8 bis- SMIS 117311

4,445,451.83

450,400

450,400

0

0

0

0

12

Rbabilitarc termici a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, Bloc bl-8, Blot Bl-2, Bloc 125, Bloc S4-SMIS 120156

9,179,334.22

1.200,000

0

1,200,000

0

0

0

13

Reabilitare term Popescu, Bloc C 120047

ica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc MV

11, Bloc 10, Bloc 21, Bloc P7, Blbc C3, Bloc A36/2, Bloc A14- SMIS

21,207,031.98

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

14

Reabilitare term

C16, Bloc AI0:

ica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea Bloc A53, Bloc Bloc B2, Bloc C24-SMIS 121015

9,815,169.87

1,001,050

0

1,000,000

0

1,050

0

15

Reabilitare temiica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm Valcea: Bloc P9. Bloc C12,Bloc P2, Bjoc P6, Bloc P8-SMIS 121021

6,564,996.78

600,650

0

600,000

0

650

0

16

Reabilitare tem 64,Bloc Filfpin,

ica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea Bloc 3. Bloc Bloc D3, Bloc D4-SMIS 121599

11,183,009.76

600,600

0

600,000

0

600

0

17

Reabilitare ilunr

canalizatii subtc

inat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei rane noi afererite rețelelor electircfc și de telecomunicații- SMIS 121606

24,905,743.67

3,000,530

0

3,000,000

0

530

0

Cap. 84.62. Transporturi

118,513,642.90

3,614,700

0

3,600,000

6

14,700

0

A

LțlCRARI

117,057,372.85

3,667,500

0

3,600,000

6

7,500

0

21

Construirea unc de la inters suprateran de

1 artere de legătură între b-dul N Bălcescu Și b-dul Tineretului spre nord ;cția acestuia cu str Gib Mihăcscti inclusiv rampe aferente pasajului pe b-dul T Vladimirescu șt achiziționarea de autobuze cu combustibil alternati vV - COD SlvilS 126678

70,212,360.51

3,600,000

0

3,600,000

0

0

0

22

Modernizarea stațiilor de Îmbarcare / debarcare .echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in municipiul Ramnicu Valcea - COD SMIS 129361

46,845,0)2 34

7,500

0

0

0

7,500

0

114. Cheltuieli de proiectare

1,456,270.05

7,200

7,200

23

Sțatii de reincarnare pentru vehicule electrice COD SMIS

1,456.270.05

7200

7200

B. ALTE CHELTUIELI Hi INVESTIȚII cuprinde:

 • B. 1 Achiziții imobile

  • B.2 Dotări independente

  • B.3 Consolidări

  • B.4 . Chelt. de pfoiebtare pt. elab. SPF si SFAdministrator Public Alexandra Ghibirdic


Director Exec^/ Narcisa Colțos


Direct uiF.xcc. Adj.

Miiela/Turcu

ROMAN LA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA

Anexa nr.6 la HCL

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE


- lei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/ Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FINANȚARE:

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte surse de finanțare Cons. Jud.

Buget Local

Buget Stat

TOTAL

10,346300

0

0

500,000

6,073,600

3,772,700

A

LUCRĂRI

8,656,400

0

0

500,000

4,383,700

3,772,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,689,900

0

0

0

1,689,900

0

Cap. 51.02. Autoritati publice

1,066,500

0

0

0

1,066300

0

A

LUCRĂRI

224,000

0

0

0

224,000

0

1

Amenajare instalatii de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G.

Magheru nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

100,000

0

0

0

100,000

0

3

Relocare dispecerat de supraveghere video

100,000

100,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

842,500

0

0

0

842,500

0

Bl. Achiziția de imobile

744,000

0

0

0

744,000

0

4

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

352,000

352,000

5

Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

392,000

392,000

B2. Dotări independente

43,500

0

0

0

43,500

0

6

Șist, integrat dc management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

10,000

0

0

0

10,000

0

7

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12000

0

8

Centrala telefonica sediu nou D.E.F. - "Arenele Traian"

21,500

0

0

0

21500

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

55,000

0

0

0

55,000

0

9

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

10,000

0

0

0

10,000

0

A

LUCRĂRI

10,000

0

0

0

10,000

0

10

Extindere si imbunatatiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

BL Achiziția dc imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt, de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

5,174,700

0

0

418,000

2,984,000

1,772,700

A

LUCRĂRI

5,013,700

0

0

418,000

2,823,000

1,772,700

11

Grădiniță cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp

616,800

0

0

206,000

0

410,800

12

Grajdinita cu program normal nr. 16

891,600

0

0

55,000

0

836,600

13

Graldinita cu program prelungit Ostroveni

738,300

0

0

157,000

56,000

525,300

14

Construcție sala de sport Liceul Antim Ivireanu - utilitati si sistematizare

90,000

0

0

0

90,000

0

15

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

5,000

0

0

(1

5,000

0

16

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

0

0

50,000

0

17

Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

5,000

0

0

0

5,000

0

18

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

2,462,000

0

0

0

2,462,000

0

19

Sistem supraveghere video la Săli sport din municipiu

155,000

0

0

0

155,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

161,000

0

0

0

161,000

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2 Dotări independente

24.000

0

0

0

24,000

0

20

Cuptor profesional Grădiniță Nord 2

24,000

24,000

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

137,000

0

0

0

137,000

0

21

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

87,000

87,000

0

22

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

0

0

50,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,449,500

0

0

0

1,449,500

0

A

LUCRĂRI

1,235,100

0

0

0

1,235,100

0

23

Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

1,000

0

0

0

1,000

0

24

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian”

1,183,100

0

0

0

1,183,100

0

25

Amenajare si modernizare locuri de joaca

50,000

0

0

0

50,000

0

26

Construire baza sportiva TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

1,000

0

0

0

1,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

214,400

0

0

0

214,400

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

54,400

0

0

0

54,400

0

27

Tunel acces teren handbal

12,000

0

0

0

12,000

0

28

Plase protecție Sala Sporturilor Traian

8,400

0

0

0

8,400

0

29

Tigru Siberian - 2buc

34,000

0

0

0

34,000

0

B3. Consolidări

8,000

0

0

0

8,000

0

30

Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

8.000

0

0

0

8,000

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

152,000

0

0

0

152,000

0

31

Amenajare centru multifuncțional de relaxare si agrement Ostroveni

152,000

0

0

0

152,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

2,099,100

0

0

82,000

17,100

2,000,000

4

LUCRĂRI

2,099,100

0

0

82,000

17,100

2,000,000

32

Dezvoltare locala in comunități marginalizate , componenta 1 - Colonie Nuci

1,000

0

0

0

1,000

0

33

Transformare clădire internat liceul tehnologic Fcrdinand I in locuințe sociale

93,100

0

0

82,000

11,100

0

34

Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

2,005,000

0

0

0

5,000

2.000,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

267,000

0

0

0

267,000

0

4

LUCRĂRI

43,000

0

0

0

43,000

0

35

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

1,000

0

0

0

1,000

0

36

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

1,000

0

0

0

1,000

0

37

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

5.000

0

0

0

5,000

38

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

25,000

0

0

0

25,000

39

Sediu administrativ

6,000

0

0

0

6,000

0

40

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stcfancscu. str. Posada

5.000

0

0

0

5,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

224,000

0

0

0

224,000

0

B1 .Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

224.000

0

0

0

224,000

0

41

Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

5,000

0

0

0

5,000

0

42

Sediu administrativ

86,000

0

0

0

86,000

0

43

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

5,000

0

0

0

5,000

0

44

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

20,000

0

0

0

20,000

0

45

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

15,000

0

0

0

15,000

0

46

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

75,000

0

0

0

75,000

0

47

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

10,000

0

0

0

10,000

0

48

PUZ Nord

1,000

0

0

0

1,000

49

PUZ Splaiul Independentei

7,000

0

0

0

7,000

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

138,000

0

0

0

138,000

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

138,000

0

0

0

138,000

0

Bl.Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

10,000

0

0

0

10,000

0

50

Puiicte de colectare deșeuri menajere

10,000

0

0

0

10,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. ChelL de proiectare pt. elab. SPF si SF

128,000

0

0

0

128,000

0

51

Statie de tratare mecano biologica deșeuri municipale

128,000

0

0

0

128,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transporturi

141,500

0

0

0

141,500

0

A

LUCRĂRI

31,500

0

0

0

31,500

0

52

Lărgire str. Ștrandului cu b-dul Detn Radulescu

10,000

0

0

0

10,000

0

53

Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

0

0

0

1,500

0

54

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balceseu

10,000

0

0

0

10,000

0

55

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

110,000

0

0

0

110,000

0

Bl.Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

100,000

0

0

0

100.000

0

56

Mașina de carotat cu suport si caiete diamantate

11.000

0

0

0

11.000

0

57

Autoutilitara pentru transport muncitori si materiale - DADP

89,000

0

0

0

89,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

10,000

0

0

0

10,000

0

58

Amenajare piste biciclisti, parcari si puncte pentru inchirierea bicicletelor

10,000

10,000

0

H                B5. Majorare cap.ital

0

0

0

0

0

0

Director Investitii-Achizitii PubliceDirector Economic

Narcisa Colțos